(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1571
107 SAYILI KANUNA GÖRE iHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİ, NAKİL, CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK

BİRİNCİ BÖLÜM
Tüzüğün kapsamı
Madde 1 - Bilgi Butonu
21 Ekim 1960 tarihli ve 107 sayılı kanuna göre ihdas edilen sivil savunma kadrolarına tayin olunan personelin terfi, nakil, cezalandırma ve denetlenmeleri bu Tüzük hükümleri uyarınca yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Terfi
Madde 2 -
a) Genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerde, özel teşekkül ve müesseselerde çalışan sivil savunma personelinin terfilerinde, 3656 sayılı kanun hükümleri;

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilen ve sermayesinin yarısından fazlasına Devletin iştiraki olan teşekkül, müessese ve şirketlerle bankalarda ve özel kanunlarla kurulan kurum ve teşekküllerle sermayesinin yarısından fazlasına bunların iştirakleri suretiyle tesis edilen ortaklıklarda ve özel idare ve belediyelere bağlı teşekkül ve müesseselerde çalışan sivil savunma personelinin terfilerinde, 3659 sayılı kanun hükümleri;
Uygulanır.
Madde 3 -
Sivil savunma personelinin terfilerinde; sicil, mesleki bilgi ve sicil amirleri tarafından yapılan tezkiyelerle denetleme raporları esas tutulur.
Madde 4 -
Sivil savunma personelinin sicil amirlerinin kimler olacağı, personelin yeterliklerine ait fişin şekli ve sicil bakımından yapılacak sair işlemler, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
1572
Madde 5 -
Sicil amirleri tarafından verilen tezkiye kağıtlarını saklamakla ödevli olan makamlar tarafından her personel için bir yeterlik fişi düzenlenir ve aynı makamlar tarafından fişlerin özel haneleri, tezkiye kağıtlarına, varsa denetleme raporlarına göre kısaca doldurulup imzalandıktan sonra sicil dosyalarında saklanır.
Madde 6 -
Yeterlik fişleri, sivil savunma personelinin terfi süresinin bitmesinden en geç bir ay önce, personel hakkında gizli tezkiye kağıdını dolduracak olan amirlere verilir. Bu amirler, gereken incelemeyi yaptıktan sonra personelin yeterliği hakkındaki düşüncelerini fişin özel hanelerine yazarak yeterliği onamağa yetkili makama verirler. Yetkili makam, personelin sicilini ve varsa hakkındaki denetleme raporlarını gözönüne alarak müsbet görürse yeterliğini onar.
Madde 7 -
Bir terfi süresi içinde verilen tezkiye kağıtları ile denetleme raporları birbirine uygun olarak müsbet veya menfi bulunduğu halde, yeterliğin takdiri hususunda aksi bir karara varılırsa,kararın açık ve kesin gerekçeye dayanması şarttır.
Madde 8 -
Disiplin cezasına veya bir mahkümiyete uğrayan personelin, bu cezaları almasına sebep olan hareketlerinin mahiyetine ve gizli tezkiye ile aldığı kanaatlerin gösterdiği genel duruma göre yeterliği olup olmadığı, yetkili amir ve makamlarca takdir olunur.
Madde 9 -
Kadro ünvanlarının gerektirdiği hizmetlerden başka bir işle görevlendirilmiş olan personelin yeterlik işlemleri, eylemli olarak çalıştıkları görevlerine göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nakil
Madde 10 -
Sağlık sebepleri hariç olmak üzere, bulunduğu yerde bir terfi süresi kalmayan sivil savunma personeli nakil isteğinde bulunamaz.
Madde 11 -
Sivil Savunma personelinin nakil isteklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki hususlar, tercih sebebi ve sırası sayılır:

a) Kendisi veya nafakası üzerine borç olupta birlikte oturma zorunda olan aile efradından biri hasta olanlar:

b) Eşi başka yerde memur olanlar;

c) Çocuklarını okutacak okulu olmıyan yerlerde bulunanlar.

(a) Fıkrasındaki sebepten dolayı nakli gerektiren hastalıkların resmi hastanelerin sağlık kurullarından alınacak raporlarla, (b) ve (c) fıkralarındaki sebeplerden dolayı naklini isteyenlerin bu durumlarının mahalli mülkiye amirlerinden alınacak belgelerle tevsik edilmesi lazımdır.
1573
Madde 12 -
Sağlık sebepleri dışındaki nakil isteklerinin her yılın Şubat ayı içerisinde yapılması şarttır. İlgili makamca bu istekler incelenir ve uygun görülenlerin nakil işlemleri, Haziran ayı sonuna kadar sonuçlandırılır.
Madde 13 -
Hizmetin gerektirmesi halinde, ilgili makamca sivil savunma personelinin nakilleri re'sen yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Cezalandırma
Madde 14 -
Sivil savunma personeline, işledikleri fiilin mahiyet ve derecesine göre disiplin yönünden aşağıdaki cezalar verilir:

A) Uyarma : Göreve dikkati çekmektir.

B) Kınama : İdare ve disiplin yönlerinden görülen noksanlar dolayısiyle belirli bir eylemden dolayı ayıplamaktır.

C) Aylıktan kesme: Aylığın 15 günlüğüne kadar kesilmesidir.

D) Kıdem indirme : Yalnız terfiine tesir etmek üzere kıdemden üç aydan bir yıla kadar bir müddetin indirilmesidir.

E) Sınıf indirme : Kazanılmış hak olan aylık derecesinin bir aşağı dereceye indirilmesidir,

F) Meslekten çıkarma : Bir daha sivil savunma hizmetlerinde kullanılmamak üzere çıkarılmaktır.

G) Memurluktan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğunda kullanılmamak üzere çıkarılmaktır.
Madde 15 -
Uyarmayı gerektiren haller şunlardır :

a) Zaruret olmadan merciini tecavüz etmek;

b) Yetkili makamlarca hizmetle ilgili olarak yapılan davetlere özürsüz katılmamak;

c) Planlarla tesbit edilen hususların gerçekleşmesinde gereken gayreti göstermemek;

d) Resmi evrak ve dosyaları tam ve intizamlı şekilde tutmamak veya bunların saklanmasında gereken itinayı göstermemek.
Madde 16 -
Kınamayı gerektiren haller şunlardır:

a) Sivil savunma tesisat, teçhizat, malzeme ve vasıtalarının korunma ve bakımları ile yeteri derecede ilgilenmemek;

b) Tatbikat, deneme veya eğitimlere ait hazırlıkları yanlış veya noksan düzenlemek veya bu hususlarda yanlış veya noksan iş ve işlemlere sebebiyet vermek.
Madde 17 -
Aylıktan kesmeyi gerektiren haller şunlardır:

a) Mevzuat ve emirlere göre belli zamanlarda yapılması veya bildirilmesi gerekli iş ve işlemleri vaktinde yapmamak veya bildirmemek;

b) Alınan avansın hesabını üç ay içinde vermemek.
1574
Madde 18 -
Kıdem indirmeyi gerektiren haller şunlardır:

a) Gizli evrakın emniyet içinde saklanmasına dikkat göstermemek, münderecatını ve görev bakımından gizlilik arzeden hususları ilgili olmıyanlara göstermek veya duyurmak;

b) Gerçeğe uygun olmıyan bilgi veya rapor vermek;

c) İfasına memur olduğu tahkikatın herhangi bir safhasını ifşa etmek;

d) Arkadaşlarına görevi başında veya görevinden dolayı hakarette bulunmak.
Madde 19 -
Sınıf indirmeyi gerektiren haller şunlardır:

a) Amirine görevi başında veya görevinden dolayı hakarette bulunmak;

b) Hal ve şartların görevi başında bulunmasını zaruri kılmasına rağmen, izinsiz ve özürsüz görevinden ayrılmak veya görevini terketmek, yahut izni bittiği halde vaktinde görevine dönmemek;

c) Arkadaşlarına veya maiyetindekilere müessir fiilde bulunmak,
Madde 20 -
Meslekten çıkarmayı gerektiren haller şunlardır:

a) Kanuni yetkisini veya memuriyet nüfuzunu, her ne suretle olursa olsun kötüye kullanmak;

b) Yetkili amirin kanuna uygun olarak verdiği emirleri kasten yapmamak;

c) Amirine müessir fiilde bulunmak;

d) Siyasi partilerin leh ve aleyhinde açıkça telkinlerde bulunmak.
Madde 21 -
Memurluktan çıkarmayı gerektiren haller şunlardır:

Sivil savunma ile ilgili gizli plan, bilgi, malzeme, techizat ve vasıtaları menfaat karşılığında, başkalarına vermek veya yok etmek.
Madde 22 -
Görevi ile ilgili veya görevi dolayısiyle öğrendiği gizli hususları ifşa eylemek, resmi evrakı kaybetmek veya yok etmek, eğitim ve tatbikatlarda halkı telaş ve heyecana düşürecek şekilde asılsız veya mübalağalı haberler yaymak veya yayılmasına sebebiyet vermek hallerinde, fiilin ağırlık derecesine göre 14 üncü maddede yazılı cezalardan herhangi biri uygulanır.
Madde 23 -
Sivil savunma personeli hakkında yukarıdaki maddelerde yazılı haller dışında, 788 sayılı Memurin Kanununda gösterilen disiplin cezaları hakkındaki hükümler uygulanır.
Madde 24 -
Aynı derecedeki disiplin cezalarından ikisini aldıktan sonra üçüncü defa, yine o derecede bir cezaya müstehak olan personele bir derece daha ağır ceza uygulanır.
1575-1587
Madde 25 -
Uyarma ve kınama cezaları İçişleri Bakanı, Sivil Savunma İdaresi Başkanı ve valiler tarafından re'sen verilebileceği gibi disiplin komisyonlarınca da verilir.
Madde 26 -
Disiplin cezalarına ait inceleme, savunma, karar, itiraz ve kesinleşme işlemleri, Dahiliye Memurları Kanunu ve Memurin Kanununun hükümlerine göre cereyan eder.
Madde 27 -
Sivil savunma personelinin disiplin cezasını gerektiren halleri, çalıştıkları daire, belediye, özel idare, teşekkül, müessese, kurum, şirket ve banka amirliklerince, merkez teşkilat mensupları için Sivil Savunma İdaresi Başkanlığına; taşra teşkilatı mensupları için mahallin en büyük mülkiye amirliklerine bildirilir. Bu makamlarca tekemmül ettirilen evrak, gereği yapılmak üzere ilgili mercilere gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetleme
Madde 28 -
İçişleri Bakanlığınca, Sivil Savunma Teşkilatının kanun hükümleri dairesinde gereği gibi işleyip işlemediği ve sivil savunma personelinin çalışmaları aşağıdaki şekilde denetlenir :

Denetleme, İçişleri Bakanı adına;

a) Bakanın muvafakatı alınmak suretiyle, Sivil Savunma İdaresi Başkanı, Başkanın görevlendireceği personel ve heyetler;

b) Mülkiye müfettişleri;

c) Valiler ve kaymakamlar veya valiler tarafından görevlendirilecek il savunma sekreterleri;

tarafından yapılır.
Madde 29 -
28 inci maddenin (a) ve (b) bendlerine göre yapılacak denetlemelerin sonuçlarını gösteren raporlar İçişleri Bakanlığına;

Aynı maddenin (c) bendine göre yapılacak denetlemelerin sonuçlarını gösteren raporlar, valilerce gereğine göre bu raporlar üzerinde yapılan işlem hakkındaki bilgi veya düşünce ile birlikte, İçişleri Bakanlığına;

gönderilir.
Madde 30 -
İçişleri Bakanlığına gelen denetleme raporlarının gereği, Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır.
Madde 31 -
21/10/1960 tarihli ve 107 sayılı kanunun 5/1/1961 tarihli ve 219 sayılı kanunla değiştirilen beşinci maddesine dayanılarak düzenlenen ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 32 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul