En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ (RG: 03.02.1998)
2605-2609
KOOPERATİF KONTROLÖRLERİ VE KOOPERATİFLERİN KONTROLÖRLER ÜST KURULUŞLAR VE İLGİLİ TEŞEKKÜL VE MÜESSESELERCE DENETİMİ HAKKINDA TÜZÜK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kapsam :
Madde 1 - (Değişik : 21/7/1980 - 8/1334 K.)
Ticaret Bakanlığınca bütün kooperatiflerin, İmar ve İskan Bakanlığınca yapı kooperatiflerinin kooperatif kontrolörleri eliyle denetlettirilmesi ilkeleri, kooperatif kontrolörlerinin seçilme ve çalışma şekilleri görev ve yetkileri ile kooperatif üst kuruluşları ve ilgili teşekkül ve müesseselerin Ticaret Bakanlığınca kooperatiflerin denetiminde görevlendirilme ilkeleri bu Tüzükte gösterilmiştir.
Deyimler :
Madde 2 - Tüzük 8/1334(1980)
Bu Tüzükte geçen : 
 
a) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.) 
 
b) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.) 
 
c) Üst kuruluşlar deyimi,kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği anlamına gelir.
Madde 3 - Tüzük 98/10514(1998), Tüzük 8/1334(1980) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 4 - Tüzük 98/10514(1998) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 5 - Tüzük 98/10514(1998) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 6 - Tüzük 98/10514(1998), Tüzük 8/1334(1980) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 7 - Tüzük 98/10514(1998) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 8 - Tüzük 98/10514(1998) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 9 - Tüzük 98/10514(1998) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 10 - Tüzük 98/10514(1998) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 11 - Tüzük 98/10514(1998) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 12 - Tüzük 98/10514(1998), Tüzük 8/1334(1980) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 13 - Tüzük 98/10514(1998), Tüzük 8/1334(1980) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
Madde 14 - Tüzük 98/10514(1998) (Mülga : 6/1/1998 - 98/10514 K.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Görevlilerin yükümlülükleri :
Madde 15 -
Denetime tabi kooperatiflerde ve üst kuruluşlarda görevli bulunanlar, bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili belge ve defterleri istenildiğinde kontrolöre göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmakla yükümlüdürler.
Büro işlemleri :
Madde 16 - Tüzük 98/10514(1998), Tüzük 8/1334(1980) (Değişik : 21/7/1980 - 8/1334 K.)
Kontrolörlerin yazışma, haberleşme, kağıt, dosya, kırtasiye işleri ile gidiş ve gelişlerine ait muameleler Genel Müdürlükçe yürütülür.
2610
ALTINCI BÖLÜM
İlgili Teşekküllerle Üst Kuruluşlar ve Müesseselerce Denetim
Kooperatif üst kuruluşları ve ilgili teşekküllerle müesseselere denetleme yetkisi verilmesi :
Madde 17 -
Ticaret Bakanlığı, kooperatif birliklerini, kooperatif merkez birliklerini, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini ve İlgili teşekküllerle müesseseleri de denetleme işleri ile görevlendirebilir.

Bakanlık, denetleme yetkisi vereceği kooperatif üst kuruluşları ile teşekkül ve müesseselerden bu işle görevlendirilecek şahısların görev ve niteliklerinin bildirilmesini ister.

Bakanlık, alacağı bilgiye göre, görevlendirme yetkisini kullanır.

Denetlemenin konusu ve kapsamı Bakanlık yazısında gösterilir.
Denetim yapacak üst kuruluş ve teşekküllerin Bakanlıkça tespitinde gözönünde tutulacak esaslar :
Madde 18 -
Bakanlık, denetlenecek kooperatif kuruluşlarının durumunu ve denetim konusunu gözönünde tutarak, öncelikle kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşu, kooperatifi kredi bakımından finanse eden ve teknik yardımda bulunan teşekkül ve müesseseleri denetleme ile görevlendirir.
Denetim yetki ve görevi :
Madde 19 -
17. madde gereğince kendisine denetleme yetkisi verilenler, bu Tüzükle kontrolörlere denetleme yönünden tanınan yetkilere sahip olup, onlara verilen görevleri yaparlar.
Denetime tabi kooperatiflerin yükümlülüğü :
Madde 20 -
Denetime tabi kooperatifler , denetleyen kuruluşlara karşı bu Tüzüğün 15. maddesinde yazılı hükümleri taşırlar.
Geçici Madde - (Ek : 21/7/1980 - 8/1334 K.)
30 Nisan 1980 tarihine kadar İmar ve İskan Bakanlığı kooperatif başkontrolörlüğü ve kontrolörlüğü kadrolarında görev yapmakta olanların kazanılmış hakları saklıdır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük :
Madde 21 -
24 Nisan 1969 günlü ve
   1163
   sayılı Kooperatifler Kanununun 90 ve 91. maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.
  
Yürütme :
Madde 22 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2611-2615
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler
  10/9/1975 TARİH VE 7/10643 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
  Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
  Tarihi Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler Yürürlüğe Giriş Tarihi
  21/7/1980
  6/1/1998
  8/1334
  98/10514
  __
  __
  4/8/1980
  3/2/1998
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul