En son güncellemeler 27 Mart 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2959/2996-1
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK

Kapsam
Madde 1 -
Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmamış, kütüphane, müze ve benzeri kurumlarda saklı, henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş, mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş eserlerden, bilimsel ve benzeri amaçlarla faydalanmak isteyenlerin izin alacakları yer, izin alma şekli,alınacak ücretler, bunların kullanılacağı kültürel amaçlar, bu Tüzükte gösterilmiştir.
Tarif
Madde 2 -
Bu Tüzükte sözü edilen eser kelimesiyle; eser sahibinin özelliklerini taşıyan, bilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eseri sayılan her nevi fikir ve sanat ürünlerinden nitelikleri birinci maddede belirtilenler amaçlanmıştır.
Başvuru ve İzin(1)
Madde 3 - Tüzük 2006/10082(2006) (Değişik: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Bu Tüzük kapsamına giren eserlerden yararlanmak isteyenler; eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna veya mahallindeki birimine dilekçe ile başvururlar.

Başvuruda, eser ya da eserlerin adları, eserden ne amaçla yararlanılacağı, yararlanma şekli ve yapılacak çalışmanın süresine ilişkin bilgiler yer alır. 

Dilekçeye eserlerden yararlanacak olan kişi ya da kişilerin fotoğraflı kimlik örnekleri eklenir. Başvurular aynı koşullarla posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla da yapılabilir. Başvurular, en geç beş iş günü içinde kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri veya eserin bulunduğu il veya ilçenin mülki idare amiri tarafından ya da bunların yetkilendirecekleri mercilerce değerlendirilir, uygun görülen talepler için izin belgesi düzenlenir.

Eserlerden yararlananlar, çalışmaları sonucunda hazırladıkları ilmi rapor veya yayımladıkları eserin bir örneğini, izin aldıkları mercie verirler. 

Vermedikleri takdirde, yeni başvurularında kendilerine izin verilmez. Yayımlanan eserde, yararlanılan eserin bulunduğu kamu kurum ya da kuruluşunun adı belirtilir.
Alınacak Ücretler
Ücretlerin Toplanması
Madde 4 - Tüzük 2006/10082(2006) (Değişik: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Eserlerden aşağıdaki gösterilen şekilde yararlanmak isteyen yabancılar ve bunların adına çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, karşılarında belirtilen ücretler alınır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıllık olarak yayınlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı baz alınarak her yıl Ocak ayında Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu ücretlerde yeniden düzenleme yapılır.

(1) Bu madde başlığı "Müracaat ve izin" iken 13/2/2006 tarihli ve 2006/10082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
2960/2996-2
Ticari amaçlı yararlanmalarda bu ücretlerin iki katı alınır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yerli kurum ve kuruluşlar bu ücretlerin yansını öderler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanına giren konularda yaptıracağı çeviri, sadeleştirme, eleştirmeli basım gibi çalışmalardan ücret alınmaz.

Yurt dışından yapılan taleplerde, başka ülkelerde bulunan ve yararlanılan esere eşdeğer olduğu belirlenen Türk ve islam kültürüne ilişkin yazma eserlerin örneği, ücret yerine kabul edilebilir.

Yararlanma sırasında kullanılan araç ve malzemeler için yapılan her türlü masraf yararlanan tarafından karşılanır.

Yazma, nadir ve yıpranmış eserlerle Harf Devriminden önce basılmış eserlerin fotokopileri çekilemez. Bu tür eserler, esere zarar vermeyecek mikrofilm, fotoğraf, dijital ortama aktarım ve benzeri yöntemlerle kopyalanabilir.

Bu Tüzük hükümlerine göre alınacak ücret, masraf ve tazminat bütçeye gelir kayıt edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde tahsil edilir.
Madde 5 - Tüzük 2006/10082(2006) (Mülga: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Tazminat
Madde 6 - Tüzük 2006/10082(2006) (Değişik: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Eserin zarar görmemesi için yararlananlar tarafından gerekli özen gösterilir. Her ne sebeple olursa olsun yararlanma sırasında eserin zarar görmesi halinde, zarar miktarı tespit edilerek yararlanandan tazminat olarak alınır.
Gelirlerin Kullanılması
Madde 7 - Tüzük 2006/10082(2006) (Mülga: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Tespit
Madde 8 - Tüzük 2006/10082(2006) (Değişik: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Hangi eserden ne şekilde yararlanılacağı, hangi eserin nadir olduğu eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunca önceden belirlenir.
Ücretsiz Faydalanma
Ek Madde 1 - (Ek: 24/4/2017-2017/10091 K.)
Bu Tüzüğün 4 üncü maddesinde belirtilen ücretler;

a) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü hariç, kamu kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda kamunun kullanımına açılmış eserlerden, kullanıcıların, bu elektronik ortam vasıtasıyla, kendi imkanlarıyla basılı veya dijital kopya çıkarmaları,

b) Nadir yazma ve nadir basma eserler üzerinde çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretim elemanları, öğrenciler ve araştırmacıların, çalışma yaptıkları konularla ilgili ve sınırlı olmak üzere, kütüphane ve müzeler bünyesinde elektronik ortama aktarılmış olan veya elektronik ortama aktarılması mümkün olan eserlerden dijital görüntü almaları,

hallerinde tahsil edilmez.
Yürürlük
Madde 9 -
Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2996-3
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  25/9/1986 TARİH VE 86/11038 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

  Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

   

   

   

  Tarihi

   

   

  Numarası

  Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

   

  Yürürlüğe

  Giriş Tarihi

  13/2/2006

   

   

   

   

   

   

   

   

  2006/10082

  3,4,5,6,7,8

   

   

  3/3/2006

   

   

  2996-4/3014

   

  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul