En son güncellemeler 21 Eylül 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3257
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Deyimler ve Kuruluş
Kapsam
Madde 1 -
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileriyle Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin hususlar ve denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.
Deyimler
Madde 2 -
Bu Tüzükte geçen; Genel Müdürlük : Vakıflar Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu veya Kurul : Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Kurul Başkanı veya Başkan : Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş : Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri ve müfettişleri, Müfettiş Yardımcısı : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcıları anlamında kullanılmıştır. Kuruluş
Madde 3 -
Teftiş Kurulu, bir Başkanla yeteri kadar başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.
Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Kurul Başkanlığına bağlı bir büro tarafından yürütülür.
Bağlılık
Madde 4 -
Teftiş Kurulu, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettişler denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.
3258
Görev Merkezi
Madde 5 -
Kurulun görev merkezi Ankaradır. Gerektiğinde Genel Müdürün önerisi ve Vakıflar Genel Müdürlüğünü tedvirle görevli Devlet Bakanının onayıyla Ankara dışında çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir; merkezler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.
Bu çalışma merkezlerinde, Genel Müdürce verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla görevlendirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Teftiş Kurulunun Görevleri
Madde 6 -
Kurulun görevleri şunlardır:
A - Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatıyla sermayesinin % 50'den fazlası Genel Müdürlüğe, mülhak ve mazbut vakıflara ait kurum ve kuruluşların ve Genel Müdürlüğün denetimi altındaki vakıfların ve işletmelerin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
B - Genel Müdürlüğün amaçlarını, daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak,
C - Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerle kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 7 -
Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
A - Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
B - Yıllık denetim ve çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayına sunmak ve uygulanmalarını sağlamak,
C - Genel Müdürün, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı izlemek,
D - Gerektiğinde, bizzat, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,
E - Müfettişlerin raporlarını incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, bunlar üzerinde yapılacak işlemleri izlemek ve büro hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,
F - Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,
G - Kurulun çalışması, Genel Müdürlüğün genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel durum raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,
H - Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Başkana Yardım
Madde 8 -
Başkan kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Genel Müdürün onayıyla görevlendirebilir.
Müfettişlerin Görev ve Yetkileri
Madde 9 -
Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır: A - Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatıyla Genel Müdürlüğe bağlı işletmelerin ve sermayesinin % 50'den fazlası Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak vakıflara ait ku- 3259 rum ve kuruluşların işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini araştırmak ve buralardaki amir, memur ve diğer görevliler hakkında denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, B - Denetimler sonunda gördükleri usulsüzlük, yanlışlık, eksiklik ve yolsuzlukları saptayarak işlerin daha verimli biçimde yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından daha çok yararlanılması için alınmasını gerekli gördükleri önlemleri Başkanlığa bildirmek, C - Genel Müdürlüğün denetimine tabi mülhak vakıfları, cemaatlere ve esnafa mahsus vakıfları, Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıfları, bu vakıflara bağlı işletmelerle bunların yurt içi ve dışı şube ve diğer kuruluşlarını denetlemek, sorumluları hakkında inceleme ve soruşturma yapmak, D - 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş vakıfları denetlemek, bu denetleme sırasında saptanan yolsuzluklar hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmak, E - Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. Müfettiş yardımcıları bu yetkileri, refakatinde bulundukları müfettişin gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık yetişme süresinin sonunda Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler. Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri
Madde 10 -
Müfettişlerin yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım istemek, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.
Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklamak üzere alındığı yere verilir.
Görevden Uzaklaştırma
Madde 11 -
Müfettişler, kanunlara göre hakkında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek görevlileri; A - Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınanları, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları, B - 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmaları, C - Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olmaları, D - Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başka önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olmaları halinde, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın her aşamasında gecici bir önlem niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler. (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler
Madde 12 -
Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti, müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, amirine ve Genel Müdürlüğe yazıyla hemen bildirilir. 3260 Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcılarınca derhal Genel Müdürlüğe bildirilir. Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları, Genel Müdürlüğün denetimine tabi 2762 ve 903 sayılı Kanunlara göre kurulmuş vakıfların mütevelli ve yöneticileriyle yönetim kurulu başkan ve üyelerinin görevine son verilmesini veya görevden uzaklaştırılmalarını gerektiren nedenlerin saptanması halinde, gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğe öneride bulunabilirler. Müfettişlerin Sorumlulukları
Madde 13 -
Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlarla bu Tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atanma, Yetiştirilme ve Yükselme Müfettiş Yardımcılığına Atanma
Madde 14 -
Giriş sınavını kazananlar Genel Müdür onayıyla müfettiş yardımcılığına atanırlar. Bu sınava katılabilmek için; A - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak, B - Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, C - Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak, D - Bu sınava daha önce iki defa katılmamış olmak, E - Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak gerekir. Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı sırasına göre yapılır. Başarı derecesinin eşitliği halinde yazılı sınav notu esas alınır. Sınav kurulu
Madde 15 -
Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavını yapacak kurul, Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla Kurul Başkanının Başkanlığında kurulda görevli müfettişler arasından seçilecek dört üyeden oluşur. Aynı usulle, üç yedek üye belirlenir.
Giriş ve yeterlik sınavıyla ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı
Madde 16 -
Müfettiş yardımcıları yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre en az üç yıl süreyle yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma
Madde 17 -
Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.
Müfettişliğe Atanma ve Başmüfettişliğe Yükselme
Madde 18 -
Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar.
Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Genel Müdürlükte durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.
Başmüfettişliğe yükselmede mesleki yetenek, kıdem ve başarı esas alınır.
3261
Müfettişliğe Yeniden Atanma
Madde 19 -
Müfettişliğe atandıktan sonra isteğiyle Kuruldan ayrılan müfettişler, başvuru halinde, Başkanın önerisi üzerine yeniden müfettişliği atanabilirler.
Müfettişlerin Kıdemi
Madde 20 -
Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre belirlenir.
Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Ancak, Teftiş Kurulundan ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışanların kıdemlerinin belirlenmesinde, Kuruldaki fiili hizmet süreleri esas alınır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.
Kurul Başkanlığına Atanma
Madde 21 -
Başkanlığa başmüfettişler arasından atama yapılır.
Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri Genel Müdür tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri
Denetim Programı
Madde 22 -
Yıllık denetleme programı, kuruluş ve birimlerin iki yılda bir denetlenmesi ilkesine göre düzenlenir ve her yıl Ocak ayında Genel Müdürün onayına sunulur. Gerektiğinde iki yıllık süre kaydına bakılmaksızın denetim yapılabilir.
Genel Müdürlüğün Merkez kuruluşundaki birimlerin denetiminde süre kaydı aranmaz.
Görevlendirme
Madde 23 -
Müfettişler, Genel Müdürle Kurul Başkanı dışında, hiç bir makam ve merciden emir almazlar; Genel Müdür veya Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar.Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.
Birlikte Çalışma
Madde 24 -
Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın niteliğine göre, bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu durumda kıdemli müfettiş çalışmaları düzenler, işlerin sağlıklı yürütülmesini ve süresi içerisinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.
İşlerin Devri
Madde 25 -
Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden, bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veyadevir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki İşleri Genel Müdürden veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.
Müfettişlerin Uyacakları Hususlar
Madde 26 -
Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;
A - İcraya karışamazlar,
B - İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,
C - Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,
D - Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar.Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.
Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar,bu yasakların dışındadır.
Yazışma Yöntemi
Madde 27 -
Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve Yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Genel Müdürlük aracılığıyla yaparlar.
3262
BEŞİNCİ BÖLÜM
Raporlar
Rapor Çeşitleri
Madde 28 -
Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;
A - Denetim raporu,
B - Cevaplı rapor,
C - Fezleke,
D - Soruşturma raporu,
E - İnceleme raporu,
F - Genel durum raporu,
G - Personel denetleme raporu
düzenlerler.
Raporların hazırlanma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.
Denetin Raporu
Madde 29 -
Vakıfların denetimi sonunda denetim raporu düzenlenir.
Cevaplı Rapor
Madde 30 -
Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.
Fezleke
Madde 31 -
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır. Soruşturma Raporu
Madde 32 -
Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma raporu düzenlenir.
İnceleme raporu
Madde 33 -
Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir.
Genel Durum Raporu
Madde 34 -
Genel durum raporu,kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre, Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve Genel Müdüre sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.
Personel Denetleme Raporu
Madde 35 -
Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur. ALTINCI BÖLÜM Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları Denetime Yardımcı Olmak
Madde 36 -
Denetlenenler, isteğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.
Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.
Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.
Denetim Sırasında İzinler
Madde 37 -
Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.
İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.
Denetim Defteri ve Dosyası
Madde 38 -
Denetlenen daire, kuruluş ve birimlerde denetleme dosyası ve defteri tutulur. Bunların tutulmasına ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.
3263
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yurt Dışına Gönderilme
Madde 39 -
Müfettişler, bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için, bir yılı aşmamak üzere yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemi esas alınır.
Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması
Madde 40 -
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanarak alırlar.
Çekilen paranın hakedilecek tutarı aşmaması asıldır.
Çalışma ve Hakediş Cetveli
Madde 41 -
Müfettişler, çalışmalarını ve aldıkları aylık, yolluk ve diğer özlük haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.
Kimlik Belgesi ve Mühür
Madde 42 -
Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte birer mühür, Genel Müdür ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.
Müfettiş yardımcılarına da Genel Müdür ve Başkan tarafından imzalanan birer kimlik verilir.
Yönetmelik
Madde 43 -
Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.
Geçici Madde 1 -
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görevli müfettişlerin kazanılmış hakları saklıdır. Yürürlük
Madde 44 -
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesine göre hazırlanıp Danıştay’ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer. Yürütme
Madde 45 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul