En son güncellemeler 21 Eylül 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3399
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Tanımlar ve Kuruluş
Kapsam
Madde 1 -
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun Kuruluş ve görevleriyle Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilme ve atanma koşulları,görev,yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri. Teftiş Kuruluyla müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esasları bu Tüzük'te gösterilmiştir.
Tanımlar
Madde 2 -
Bu Tüzük'te geçen: Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bakan : Tarım ve Köyişleri Bakanı, Kurul : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Başkan : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunda görevli başmüfettiş ve müfettişler, Müfettiş Yardımcısı : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz müfettiş yardımcıları, anlamında kullanılmıştır.
Kuruluş ve bağlılık
Madde 3 -
Teftiş Kurulu, bir Başkanla başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

Kurul, Doğrudan Bakana bağlıdır.

Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Büro Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Görev Merkezi
Madde 4 -
Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.
Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 5 -
Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

A) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

B) Bakanlık hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasını, Bakanlığın mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak, görüş ve önerilerini Bakan'a sunmak.

C) Gerektiğinde, Bakanlık hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak,
3400
D) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,
İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev ve Yetkileri
Teftiş Kurulu Başkanının atanması
Madde 6 -
Kurul Başkanı, müfettişlik yeterlik sınavını vermiş ve Kurul'da en az on yıl fiilen müfettişlik görevinde bulunmuş başmüfettişler arasından atanır.
Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 7 -
Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görevleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Kurul'un 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakan'ın emir ve onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

C) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakan'ın onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

E) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

F) Kurulun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel durum raporları düzenlemek ve Bakan'a sunmak,

G) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile müfettişlik yeterlik sınavının yapılması ve yürütülmesini sağlamak,

H) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla büro personelinin sicillerini düzenlemek, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

I) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının hizmetiçi eğitimlerini sağlamak,

K) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek,bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

L) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını gerekli görüldüğünde, yerinde izlemek,

M) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

N) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,
Başkana yardım
Madde 8 -
Başkan, kendisine yardım etmek üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir. Bunların görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur.
Başkana Vekalet
Madde 9 -
Başkan; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan birine vekalet görevini verir. Herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde ise, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan bir başmüfettişe Bakan onayı ile vekalet görevi verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişler
Müfettişlerin Görev ve Yetkileri
Madde 10 -
Müfettişler, Bakan'ın emir veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

A) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın yönetim, denetim ve gözetimi altında bulunan tüm kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,
3401
B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için, sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Başkanlığa bildirmek,

C) Mevzuatın uygulanmasında görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

E) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Müfettiş Yardımcılarının Görev ve Yetkileri
Madde 11 -
Müfettiş yardımcıları, bağımsız olarak teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapamazlar. Bu yetkileri, yanlarında çalıştıkları baş müfettiş ve müfettişlerle birlikte kullanabilirler. Ancak, iki yıl müfettiş yardımcılığında çalışmış olanlar bu sürenin sonunda, yanlarında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınmak suretiyle Başkanın önerisi ve Bakan'ın onayıyla müfettişlik yetkilerini bağımsız olarak kullanabilirler.
Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri
Madde 12 -
Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların ise asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imsazıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklamak üzere alındığı yere verilir.
Görevden Uzaklaştırma
Madde 13 -
Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği görevlileri; A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmaları, B) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmaları, C) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmaları, D) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmış olmaları, E) Görev başında kalmalarının kamu hizmeti yönünden sakıncalı olması hallerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında geçici bir önlem olarak görevden uzaklaştırabilirler. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalarının açıkça ortaya konması gerekir. (A) ve (B) bentlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir.
Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler
Madde 14 -
Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, disiplin ve sicil amiri ile atamaya yetkili amirine, Başkanlığa ve aylığının ödendiği birime bildirilir.

Teftiş, inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulamasının gerekmediği anlaşılan görevliler hakkında, görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması müfettişlerce derhal Başkanlığa ve ilgili mercilere bildirilir. Bu bildirim üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevlerine başlatılırlar.
3402
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Edilenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları
Müfettişe yardım
Madde 15 -
Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarda ve Bakanlığın denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve sayılmalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.

Teftiş edilenler, müfettişlerce yöneltilen soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.
Teftiş Defteri ve Dosyası
Madde 16 -
Kurum ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur. Bunların biçimi, izlenmesi ve saklanmalarına ilişkin yöntem ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Teftiş Sırasında İzinler
Madde 17 -
Teftişe başlanan Kurum ve kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine teftiş sonuna kadar ertelenebilir.

İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurulun Çalışma Yöntem ve Esasları
Görevlendirme
Madde 18 -
Müfettişler, Bakan'ın emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları emirle görev yaparlar.

Müfettişler, Bakan'la Başkan dışında hiç bir makam ve merciden emir alamazlar.

Müfettişler, Bakan'dan doğrudan aldıkları emirleri yerine getirmekle birlikte en kısa sürede durumdan Başkana bilgi verirler.
Müfettişlerin Uyacakları Hususlar
Madde 19 -
Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Ayrıca;

A) İcraya karışamazlar.

B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet, hediye ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.
Birlikte Çalışma
Madde 20 -
Teftiş, inceleme ve soruşturma işleri gerektiğinde gruplar halinde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi grubun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve yazışmaları yürütmekle görevlidir.
3403
Koordinasyon görevi
Madde 21 -
Müfettiş, görevlendirildiği konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişlerin istemi üzerine çalışmalarla ilgili bütün bilgi ve belgeler kendisine verilir.
İşin Devamlılığı ve Devri
Madde 22 -
Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Başkan'dan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.
Soruşturma Yöntemi
Madde 23 -
Müfettişler, memurların görevlerinden doğan veya görevlerini yaptıkları sırada işledikleri bir suçun soruşturmasını ilgili kanunlarda ve soruşturma yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütürler.

Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda yapılacak soruşturma ve incelemelerin usulleri soruşturma yönetmeliğinde gösterilir.
Yazışma Yöntemi
Madde 24 -
Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimleriyle olan yazışmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.
Teftiş Kurulu Büro Müdürlüğü
Madde 25 -
Büro, Başkanın emri altında bir müdür ve yeterli sayıda personelden oluşur.

Kurul ve büroda görevli olanların haberleşme, yazışma ve özlük işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, ayniyat, arşiv ve diğer işleri Büro Müdürlüğünce yürütülür. Müdür bunların düzenli, gizlilik içinde ve süratle yürütülmesinden Başkan'a karşı sorumludur.

Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığının izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Müfettişliğe Giriş ve Yetiştirilme
Müfettiş yardımcılığına atanma
Madde 26 -
Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Bu sınava katılabilmek için; A) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak. B) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış olmak C) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ziraat ve diğer mühendislik fakülteleri ile veteriner, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, D) ( Ek: 5/6/2002-2002/4328 K.) 3.5.2002 günlü ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınavda, Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak, (1) E) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak, F) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmak,
(1) Bu bendin eklenmesiyle varolan (D), (E) ve (F) bendleri sırasıyla (E), (F) ve (G) olarak teselsül ettirilmiştir.
3404
G) Başkanlıkca yapılan inceleme sonucunda, sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
gerekir.

(Değişik: 5/6/2002-2002/4328 K.) (E) ve (G) bendlerinde öngörülen belgelerin sağlanması, inceleme ve araştırmaların yapılması sınavdan sonraya bırakılabilir.

İhtiyaca göre hangi öğrenim dalından ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı, Başkan’ın önerisi ve Bakan’ın onayıyla tesbit edilip yapılacak sınav ilanında belirtilir.

Müfettiş yardımcılığına atanmalar, başarı sırasına göre yapılır. Eşitlik halinde, yabancı dil sınavındaki başarı derecesi, bunun da eşitliği halinde kamu kurum ve kuruluşundaki hizmet süresi fazla olan adaya öncelik verilir.
Sınav Kurulları
Madde 27 -
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavıyla müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurullar, Başkanın önerisi ve Bakan’ın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, dört müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için uzman personelden de yararlanılabilir.

Giriş ve yeterlik sınavlarıyla ilgili diğer esaslar yönetmelikte gösterilir.
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı
Madde 28 -
Müfettiş yardımcıları, yönetmelikte belirlenen yöntem ve esaslara göre üç yıl süreyle yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Müfettiş yardımcılığı döneminde sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlarla müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Müfettişliğe Atanma
Madde 29 -
Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar. Yeterlik sınavını kazanamayan veya özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar.
Müfetişlik Kıdemi
Madde 30 -
Müfettişliğe atananların kıdemleri yeterlik sınavı tarihine göre, aynı tarihte yeterlik sınavına giren müfettişlerin kıdemleri yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır. Yeterlik sınavındaki başarı dereceleri eşit olanların kıdemi, kamu hizmetinde geçen hizmet süresine göre belirlenir.

Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılır.
Başmüfettiliğe Atanma
Madde 31 -
Müfettişler, kıdem, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları gözönünde bulundurularak Başkanın önerisi üzerine başmüfettişlik kadrolarına atanırlar.
Müfettişliğe Yeniden Atanma
Madde 32 -
Kuruldan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişler, meslekten ayrı kaldıkları süre içindeki sicilleri olumlu bulunduğu ve Teftiş Kuruluna yararlı olabilecekleri anlaşıldığı takdirde yeniden müfettişliğe atanabilirler.
Müfettişlik Güvencesi
Madde 33 -
Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamaz ve diğer idari görevlere atanamazlar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışına Gönderilme ve Yurtdışında Denetim
Yurt dışına gönderilme
Madde 34 -
Müfettişler mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla, Başkanın önerisi ve Bakan onayıyla en fazla bir yıl süreyle yurt dışına gönderilebilirler.
3405
Başkan da Bakanlıkça belirlenecek konularda ve sürelerde mesleki inceleme ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilir.

Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemi esas alınır ve daha önce yurt dışına gitmemiş olanlara öncelik tanınır.

Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde bir rapor düzenleyerek Başkanlığa sunarlar.
Yurt Dışında Denetleme
Madde 35 -
Müfettişler, Bakanlıkla bağlı ve ilgili kuruluşların yurt dışı birimlerinde denetleme yapabilirler. Denetlemenin süresi Başkanın önerisi ve Bakan'ın onayıyla tesbit edilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Raporlar
Rapor Çeşitleri
Madde 36 -
Müfettişler, denetimleri sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporlardan birini düzenlerler. A) ( Değişik: 5/6/2002-2002/4328 K.) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonuçlarının bağlandığı ön inceleme raporları, B) Ön inceleme raporu düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda düzenlenen soruşturma raporları, (1) C) Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda düzenlenen cevaplı raporlar, D) Ön inceleme raporu, soruşturma raporu ve cevaplı rapora konu olmayan hususlarda düzenlenen inceleme raporları, (1) E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen denetleme raporları, F) Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına göre Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevcuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri kapsayan ve Bakan'a sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan genel durum raporları. Rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum yazıyla Başkanlığa bildirilir. Raporlarda yer alacak hususlarla düzenleniş biçim ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kimlik Belgesi ve Mühür
Madde 37 -
Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına beratıyla bilikte mühür ve fotoğraflı, soğuk damgalı birer kimlik belgesi verilir. Yetkisiz müfettiş yardımcılarına ise yalnızca kimlik belgesi verilir. Kimlik belgeleri Bakan ve Kurul Başkanı tarafından imzalanır.

Kimlik belgelerinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.
Yolluk ve Diğer Hakların Alınması
Madde 38 -
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları yolluk ve diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.
(1) Bu bendlerde geçen, “Fezleke” ibaresi 5/6/2002 tarihli ve 2002/4328 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe giren Tüzükle “Ön inceleme raporu” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3406
Çalışma ve Hakediş Cetveli
Madde 39 -
Müfettişler, çalışmalarıyla yolluk ve diğer haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvellerin, ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde Başkanlığa gönderilmesi gerekir.
Şifre Anahtar
Madde 40 -
Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir. Şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.
Onursal Müfettişlik
Madde 41 -
En az on yıl süreyle Kurulda müfettişlik yaptıktan sonra ayrılanlara Başkanın önerisi ve Bakan'ın onayıyla onursal müfettiş unvanı verilebilir.

Bu unvan, müfettişlikle bağdaşmayacak önemli nedenlerden dolayı geri alınabilir.
Yönetmelikler
Madde 42 -
Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. Soruşturma işlemleri için ayrı bir yönetmelik çıkarılır.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 -
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte kurulda görev yapmakta olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.
Geçici Madde 2 -
Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili olarak çıkartılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Tüzüğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Dayanak
Madde 43 -
Bu Tüzük,
   441
   sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
  
Yürürlük
Madde 44 -
Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük Hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Kaldırılan Hükümler
Madde 45 -
22/7/1949 tarihli ve 3/9684 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 46 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
94/5916 SAYILI TÜZÜĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1- 5/6/2002 tarihli ve 2002/4328 sayılı Tüzüğün hükmüdür.
Geçici Madde -
Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınava girenlerin kazandıkları hakları, süreleri bitinceye kadar saklıdır.
3406-1
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler
  29/7/1994 TARİH VE  94/5916  SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
  Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

  Tarihi

  Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5/6/2002 2002/4328

  __

  5/7/2002
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul