En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3575
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE HİZMETLİLERİNE VERİLECEK HARCIRAH VE HARCIRAH KARŞILIĞI HİZMET TAZMİNATLARINA İLİŞKİN TÜZÜK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç, kapsam
Madde 1 -
Bu Tüzük, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerine verilecek harcırah ve harcırah karşılığı hizmet tazminatlarına ilişkin esas ve usulleri düzenler.
Tanımlar
Madde 2 -
Bu Tüzükte geçen; a) Harcırah :
   6245
   sayılı Harcırah Kanunu ile bu Tüzüğe göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini,bir kaçını veya tamamını,

b) Harcırah Karşılığı hizmet tazminatı : Bu Tüzüğe göre harcırah karşılığı ödenmesi gereken tazminatları,

c) Asgari harcırah gündeliği      :
   6245 sayılı Harcırah Kanununun 33
   üncü maddesi gereğince bütçe kanunları ile belirlenen asgari harcırah gündeliğini,

d) Genel Müdürlük           : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

e) Yönetim Kurulu           : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

f) Memur                : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alanlar ile sözleşmeli personeli (Yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç),

g)Hizmetli               : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ile kanunlarına göre işçi sayılan kişileri,
  
3576
h) Aile fertleri            : Memur ve hizmetlinin harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi, bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerini,

ı) Görev yeri             : Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan yerler ile bu yerlerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri

bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya Genel Müdürlükçe sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,

i) Başka yer              : (ı) bendinde yazılı görev yeri dışındaki yerleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Harcırah
Harcırah verilecek kişiler
Madde 3 -
Bu tüzükte belirtilen hallerde; a) Memur veya hizmetliler ile aile fertlerine, b) Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklarına refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere, c) Memur veya hizmetlilerden emekliye ayrılanlar ile bunların aile fertlerine, harcırah verilir.
Harcırahın unsurları
Madde 4 -
Harcırah;

a) Yol masrafını,

b) Gündeliği,

c) Aile masrafını,

d) Yer değiştirme masrafını,

kapsar.
Yol ve yer değiştirme masraflarına ilişkin özel hüküm
Madde 5 -
3 üncü maddede sayılan kişilere
   6245
   sayılı Harcırah Kanunu gereğince verilecek harcırahın hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Demiryolu şebekesi ile bağlı yerler arasında demiryoluyla seyahat esastır.

İlgililere demiryolu üzerinde seyahat için ücretsiz seyahat belgesi verilir. 

Demiryolu şebekesi ile bağlı yerler arasında demiryolu veya diğer araçlarla yapılan seyahatlerde yol masrafı verilmez. Ancak, amirlerince onaylanacak acele ve zorunlu hallerde,ücretsiz seyahat belgesi almadan yola çıkma durumunda olanların verecekleri bilet ücretleri kendilerine geri ödenir.

Ayrıca derayman, tahribat veya diğer sebeplerle demir yolunun kapanması veya seyahatin tren bulunmadığı zamanlarda yapılmasının zorunlu olması nedeniyle memur ve hizmetlinin başka araçla seyahat etmesi halinde yol masrafı verilir.
  
3577
b) Gidip gelmeye en uygun mutat yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların ödenmesi, merkezde Genel Müdürün, bölge müdürlüklerinde bölge müdürünün, fabrika ve limanlarda fabrika ve liman işletme müdürünün veya bunların yardımcılarının önceden verilmiş yazılı olurunun bulunmasına bağlıdır.

c) Eşyalarını demiryolu ile parasız olarak taşıtmak isteyenler hakkında
   6245 sayılı Harcırah Kanununun 45
   nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz.
  
Harcırah Kanununun uygulanması
Madde 6 -
Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde
   6245
   sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harcırah Karşılığı Verilecek Hizmet Tazminatları
Harcırah karşılığı hizmet tazminatları
Madde 7 -
Genel Müdürlük memur ve hizmetlilerinden aşağıdaki maddelerde unvanları gösterilenlere, memuriyet ve hizmetlerinin özelliklerine ve bu kısımda belirtilen esaslara göre, harcırah karşılığı olarak hizmet tazminatı verilir.

Hizmet tazminatları; kilometre/saat, iştreni, yatak, rampa, bekleme, manevra ve turne tazminatlarından oluşur.

Hizmet tazminatlarından;

a) Saat esası üzerinden hesaplananların miktarı asgari harcırah gündeliğinin 1/8'ini,

b) Gündelik esası üzerinden ödenenler ile sefer sayısı ve kilometreye göre hesaplananların miktarı da günde asgari harcırah gündelğini,

c) Yatak tazminatı asgari harcırah gündeliğinin 1/3'ünü,

d) Rampa tazminatı asgari harcırah gündeliğinin 2/3'ünü,

aşmamak üzere her yıl Yönetim Kurulunca saptanır.

Memur ve hizmetlilere fiilen yaptıkları işe göre hizmet tazminatı verilir. Aynı çalışma süresi için hizmet tazminatlarından yalnızca biri ödenir.

Bu Bölüm uyarınca tazminat verilenlere ayrıca harcırah ödenmez.

Bağlı bulundukları merkezlerden geçici olarak başka bir merkez emrinde görevlendirilen memur ve hizmetlilere, bu merkez emrinde çalıştıkları süre içinde tahakkuk edecek kilometre/saat veya iştreni tazminatı %50 zamlı ödenir. Ancak, asgari harcırah gündeliğinin manevra tazminatı veya %50 zamlı olarak ödenecek kilometre/saat ya da iştreni tazminatlarından fazla olması halinde, bu tazminatlar yerine asgari harcırah gündeliği ödenir.
Kilometre/saat tazminatı
Madde 8 - Tüzük 2002/3598(2002)
Trenlerde görevli olan ve aşağıda unvanları belirtilen memur ve hizmetlilere, trenlerin fiili seyir süreleriyle sınırlı olmak üzere, her saat için kilometre/saat tazminatı ödenir.

Motorlu drezin ve oto drezinle yapılan seferlerde kilometre/saat tazminatı her kilometre için ödenir.
3578
 

Bir trende görev almak veya yaptıkları servislerden geri dönmek üzere görevsiz olarak seyahat edecek memur ve hizmetlilere, trenin cinsine göre verilecek kilometre/saat tazminatının % 50 si ödenir.
3579
Bir ay zarfında tahakkuk eden çalışma saatlerinin toplamında 30 dakikadan fazla olan süreler bir saate tamamlanır, 30 dakikadan az olan süreler dikkate alınmaz.
İştreni tazminatı
Madde 9 -
İştrenlerinde veya işletmeye açılmamış inşaat hatlarında çalışan memur ve hizmetlilerden; tren şefi, makinist, yardımcı makinist, ateşçi ve kısım şefleri ile gardfren ve yol çavuşlarına, hareket saatinden itibaren geçecek her 24 saat bir gün sayılarak iştreni tazminatı verilir. 24 saati aşan kesirler tam gün sayılır. Bunlara başkaca hizmet tazminatı verilmez.
Yatak tazminatı
Madde 10 -
8 inci maddede belirtilen memur ve hizmetlilere,bağlı blundukları merkezlerden başka yerlerdeki görevleri sırasında geçirdikleri normal istirahat süreleri için, Genel Müdürlük yatakhanelerinde, binalarında veya yatak tertibatı olan vagonlarında yatak sağlanamadığı takdirde, bu durumun ilgili istasyon yetkilisi tarafından belgelenmesi koşuluyla beher gün (gece veya gündüz) için yatak tazminatı ödenir.
Rampa tazminatı
Madde 11 -
Genel Müdürlükçe tespit edilen rampalarda, trenlere destek yapmakla görevlendirilen memur ve hizmetlilerden, tren şefleri, makinist, yardımcı makinist, ateşçi ve gardfrenlere kilometre/saat tazminatı yerine, gidiş dönüş bir sefer sayılmak koşuluyla rampa tazminatı verilir.
Bekleme tazminatı
Madde 12 -
Trenlerde servisle veya tren servisi yapmak üzere merkezlerinin bulunduğu istasyon dışındaki istasyonlarda veya son varış istasyonunda servis almak üzere bekletilen 8 inci maddede belirtilen memur ve hizmetlilere her bir gün için bekleme tazminatı ödenir.

Bekleme tazminatının, varış yerlerine fiili varış saatinden itibaren 6 saate kadar (6 saat dahil) beklemeler için 1/4'ü, 12 saate kadar (12 saat dahil) beklemeler için 1/2'si, 12 saatten fazla beklemeler için tümü ödenir.

Şube hatlarındaki beklemeler ile doğal afetler, dray, karambol ve yol kapanması gibi olayların vukuundaki ve ranfor hizmetlerindeki beklemeler için de bu madde hükümleri uygulanır.
3580
Tazminat verilmesini gerekli kılan bekleme sürelerinin beklenilen istasyon yetkilisi tarafından belgelenmesi gereklidir.
Madde 13 -
Bağlı bulundukları merkez dışındaki başka merkez emrine verilerek manevra hizmeti gördürülenlerden;

a) Elektrikli veya dizelli loko makinistlerine, buharlı loko makinistlerine, yardımcı makinist ve loko ateşçilerine, manevra makinelerinde çalıştıkları her bir saat için,

b) Manevracı ve manevra makasçılarına sadece manevra yaptıkları günler için saat başına,

manevra tazminatı verilir.

Bir ay içinde tahakkuk eden çalışma saatlerinin toplamında 30 dakikadan fazla olan süreler bir saate tamamlanır, 30 dakikadan az olan süreler dikkate alınmaz.
Turne tazminatı
Madde 14 -
Bölgeleri içinde turne veya diğer amaçlarla yapacakları her türlü görev seyahatlerinde;

a) Şube şefi ve yardımcısı, kısım şefi, tesisler şefi ve yardımcısı ile yol ve tesisler sürveyanlarına her kilometre için,

b) Yol takım çavuşu, tesisler çavuşu ve yol bekçilerine her yirmidört saat için,

turne tazminatı ödenir.

Turne tazminatının, 4 saat ve daha az süren seyahatler için 1/3'ü, 8 saate kadar (8 saat dahil) seyahatler için 2/3'ü, 8 saatin üzerindeki seyahatler için ise tümü ödenir.

Turne tazminatının hesabında, hareket cetvellerinde veya turne grafiklerinde yazılı katedilen kilometre veya saat toplamına göre her ay hazırlanan ve amirlerince onaylanan puantaj cetvelleri esas alınır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 15 -
19.6.1956 tarih ve 4/7517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah Hakkında Nizamname" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 16 -
   6245 sayılı Harcırah Kanununun 53
   üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  
Madde 17 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3580-1/3601
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler
  8/11/1999 TARİH VE 99/13624 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
  Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
  Tarihi Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler Yürürlüğe Giriş Tarihi
  9/1/2002 2002/3598 - 14/2/2002
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul