• Mahkeme: YARGITAY (Mahkeme türü teknik nedenle yanlış tespit edilmiş olabilir; karar metni esas alınmalıdır.)
  • Esas No: 2014/5696
  • Karar No: 2015/1801
  • Karar Tarihi: 19.02.2015
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

4. Hukuk Dairesi 2014/5696 E., 2015/1801 K., 19.02.2015 T.

Davacı S. vekili tarafından, davalı V... A.Ş. aleyhine 28/08/2013 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 17/12/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

a)Dava, Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı avukat, müvekkili A... vekili olarak İstanbul Anadolu İş Mahkemesi'nin 2012/73 Esas sayılı dava dosyasında işçilik alacağı davası açtığını, yargılamanın devamı sırasında müvekkilinin davalı ile anlaşarak davadan feragat ettiğini ve vekalet ücretini ödemediğini, vekalet ücretinin tahsili için İstanbul Anadolu 18. İcra Müdürlüğü'nün 2013/6767 Esas sayılı icra dosyasında takip başlattığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu, Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi uyarınca vekalet ücretinden sulh ile sonuçlanan işlerde her iki tarafın da müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu belirterek itirazın iptali ile icra inkar tazminatı isteminde bulunmuştur.

Davalı ise davacının, dava dışı A... vekili olarak İstanbul Anadolu İş Mahkemesi'nin 2012/73 Esas sayılı dava dosyasında işçilik alacağı davası açtığını, davanın ilerleyen aşamalarında davacının tüm haklarına karşılık 22.000,00 TL ödeme yapıldığını, davacının davasından feragat ettiğini, alınan ibranamede vekalet ücreti ve masraflarında bulunduğunu, davacının müvekkili ile yaptığı ücret sözleşmesine taraf olmadıklarını, bu nedenle sorumlu tutulamayacaklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; davacı ile müvekkili arasındaki ücret sözleşmesince ibranamede belirtilen 22.000,00 TL üzerinden belirlenen 4.400,00 TL ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 2.200,00 TL'nin toplamı olan 6.600,00 TL üzerinden takibin devamına ve alacak belirlenebilir olduğundan %20 oranında icra inkar tazminatına karar verilmiştir.

Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinde; “İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmü düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca her iki tarafın müteselsilen sorumlu olduğu avukatlık ücreti, davanın kazanılması ya da takibin sonuçlanması halinde, yargılama gideri olarak hasma tahmil edilecek olan ücrettir. Davacının kendi müvekkili ile aralarındaki vekâlet ilişkisine göre hak ettiği ücretten, bu ilişkinin dışında bulunan davalı sorumlu tutulamaz. Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi vekalet ilişkisine göre alınacak ücreti kapsamamaktadır. Yanılgılı gerekçe ile bu miktardan da davalının müteselsilen sorumlu tutulması doğru değildir. Açıklanan nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

b)Davacının vekalet ücreti alacağına ilişkin istemi yargılamayı gerektirmektedir. Alacak hesaplanabilir ve likit değildir. Yerinde olmayan yazılı gerekçe ile icra inkar tazminatına karar verilmesi doğru bulunmadığından kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2-a-b) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalının öteki temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 19/02/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

XSöz Konusu Karara Referans Veren Üst Mahkeme Kararları (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul