• Mahkeme: YARGITAY (Mahkeme türü teknik nedenle yanlış tespit edilmiş olabilir; karar metni esas alınmalıdır.)
  • Esas No: 2015/2525
  • Karar No: 2016/299
  • Karar Tarihi: 13.01.2016
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4. Hukuk Dairesi         2015/2525 E.  ,  2016/299 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 21/10/2014
NUMARASI : 2013/789-2014/777


Davacı E.. E.. vekili Avukat K..Ç.. tarafından, davalılar N..S..ve diğeri aleyhine 04/10/2013 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 21/10/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan A.. O.. tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalılardan A.. O..'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;
a)Dava, A.. K..’nun 165. maddesinden kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan A.. O.. tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı avukat olduğunu, davalılardan müvekkilinin diğer davalıdan olan alacağının tahsili için başlattığı icra takibinin müvekkili ile davalının anlaşarak dosyadan feragat etmesi nedeni ile sona erdiğini, ancak avukatlık ücretinin ödenmediğini, ücret alacağı için başlattığı icra takibine davalıların itiraz ettiğini, itirazlarının haksız olduğunu iddia ederek iptali ile inkar tazminatı ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, davacı avukat ile davalılardan müvekkili arasında yazılı bir vekalet sözleşmesinin olmadığı durumlarda, A. .'nun 165. maddesi uyarınca davalıların, hem akdi vekalet ücretinden, hem de yargılama sonunda hasma tahmil edilecek karşı taraf vekalet ücretinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtilerek, istemin kabulüne karar verilmiştir.
Dosya kapsamından; davacı avukatın, davalılardan N.. S.. vekili sıfatı ile diğer davalı A.. O.. aleyhine N.. D..'nin 2013/3385 Esas sayılı icra takibinde bulunduğu, davacının müvekkili olan davalı N.. S..'in icra takibinden vazgeçtiği, bu nedenle avukatlık ücretini alamayan davacının, davalılar aleyhine N..D..2013/4450 Esas sayılı icra takibinde bulunduğu, davalıların takibe itiraz etmeleri sonucu takibin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
A.. K..’nun 165. maddesinde; “.. ” hükmü düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca; her iki tarafın müteselsilen sorumlu olduğu avukatlık ücreti, davanın kazanılması ya da takibin sonuçlanması halinde, yargılama gideri olarak hasma tahmil edilecek olan ücrettir.
Davacının kendi müvekkili ile arasındaki vekâlet ilişkisine göre hak ettiği akdi vekalet ücretinden, bu ilişkinin dışında bulunan davalı sorumlu tutulamaz. Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi, vekalet ilişkisine göre alınacak ücreti kapsamamaktadır. Yanılgılı gerekçe ile Avukatlık A.. T.. hükümlerine göre hesaplanan vekalet ücretinin yanı sıra, akdi vekalet ücretinden de davalının müteselsilen sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerekmiştir.
b)Davacının vekalet ücreti alacağına ilişkin uyuşmazlığın çözümünün yargılamayı gerektirdiği anlaşıldığından, hesaplanabilir ve likit bir alacaktan söz edilemez. Yerel mahkemece yazılı gerekçe ile icra inkar tazminatına karar verilmesi doğru bulunmadığından kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2-a-b) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalının öteki temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine ve temyiz eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 13/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.XSöz Konusu Karara Referans Veren Üst Mahkeme Kararları (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul