(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ABD/ASD: Enstitü anabilim/anasanat dalını,

b) Akademik takvim: Eğitim yılının başlangıç ve bitişi ile sınav tarihleri ve benzeri önemli tarihleri içeren takvimi,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim/anasanat dalı: Enstitülerde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim dallarında, o bölümdeki fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan tüm öğretim üyelerinden, birden fazla anabilim/anasanat dalı yapılanması bulunan anabilim dallarında, anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde yol göstermek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ğ) DYK: Doktora yeterlik komitesini,

h) EK: Enstitü kurulunu,

ı) Enstitü: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

i) EYK: Enstitü yönetim kurulunu,

j) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) İntihal yazılım programı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan programı,

m) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

n) OBİS: Öğrenci Bilgi Sistemini,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencilerini,

ö) Öğretim programı: Eğitim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

r) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan ve kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak şartı ile farklı bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü derslere kayıt yapan öğrenciyi,

s) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

ş) Rektörlük: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,

t) Seminer: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

u) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

ü) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlik eserini,

v) Tez çalışması orijinallik raporu: Enstitü tarafından, tezin yalnızca kapak sayfası, giriş, ana bölümler ve sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal yazılım programına yüklenmesi ile alınan ve benzerlik oranını gösteren raporu,

y) TİK: Tez izleme komitesini,

z) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

aa) Ulusal kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

bb) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

cc) ÜYK: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

çç) Yarıyıl: Dönem sonu ve bütünleme sınavları hariç, dönem içi sınavları ve resmî tatiller dâhil en az on beş hafta olarak tanımlanan güz ve bahar dönemini kapsayan; bir eğitim-öğretim yılında, yaz okulu hariç en fazla iki yarıyıl eğitim süresini,

dd) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ee) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi, ilanı ve çevrimiçi (online) öğrenci başvurusu

MADDE 5- (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans, doktora, yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ABD/ASD’ler tarafından belirlenerek ilgili enstitü müdürlüklerine teklif edilir. Bu kontenjanlar EK’da görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. İlanda istenen belgelerin aslı, üniversite tarafından onaylı örneği veya e-Devlet çıktısı öğrenci bilgi sistemine yüklenir. Askerlik durumu uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmez. Başvuru için istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen öğrenci kontenjanı ilanı ve çevrimiçi (online) başvuru tarihleri içinde eksik yükleyen veya başvurusunun onay durumunu kontrol etmeyen adayların başvuruları işleme konulmaz.

(2) Bir aday en fazla iki doktora programı, iki tezli yüksek lisans programı ve iki tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapabilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6- (1) Yüksek lisans öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adayların yurt içi en az dört yıllık veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. Ancak, tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

b) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan veya ALES eşdeğeri bir sınavdan 55 ALES puanına denk puan almış olmaları gerekir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki ABD/ASD öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Tıp Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ALES yerine TUS/DUS puanı ile başvurabilirler. Temel tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası programlara başvuracak adayların 45 temel tıp puanı veya klinik tıp puanı almaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir.

c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.

(2) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır:

a) Lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

b) Lisans mezuniyet not dökümü aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınan not dökümü.

c) ALES/TUS veya ALES/TUS eşdeğeri sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi.

ç) Vesikalık fotoğraf.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilme işlemlerinde ALES veya TUS/DUS puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve ABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavının %30’u toplanarak elde edilen sonuçlar EYK tarafından onaylanır ve enstitü tarafından ilan edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilme işlemlerinde lisans diploma notunun %50’si, ABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavının %50’si toplanarak elde edilen sonuçlar EYK tarafından onaylanır ve enstitü tarafından ilan edilir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde ilgili ABD başkanlığının istemesi halinde lisans diploma notu esas alınarak en yüksek not ortalamasından başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci alımı yapılabilir, başvuran adaylardan not sıralaması göz önünde bulundurularak kontenjan sayısının %50 fazlası yedek öğrenci alımı için sıralamaya alınır.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirilmelerden alınan toplam puanın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

(6) Bilimsel değerlendirme sınavı, ABD kurulunca önerilen beş öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç asıl öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan metninde duyurulan tarih, yer ve saatte yapılır. Bilimsel değerlendirme sınavı programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği halinde bilimsel değerlendirme sınav notu dikkate alınır.

(7) Sonuçlar bilimsel değerlendirme sınavının bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adayların zamanında kayıt yaptırmaması durumunda, EYK tarafından kayıt süresini izleyen iki iş günü içinde sıralama göz önünde bulundurularak kontenjan açığı sayısınca yedek listeden öğrenci alınabilir.

(8) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak öğrencilerin;

a) Lisanstan başvuran adayların lisans diplomasına, tezli yüksek lisanstan başvuranların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

c) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan, lisans diploması ile başvuranlardan ise üst puan, ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, en az 80 puan almış olmaları,

ç) Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp puanı veya klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası programlara başvuracak adayların 50 temel tıp puanı veya klinik tıp puanı almış olmaları,

d) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla; lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 70 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,

e) Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden bu puana denk puana sahip olmaları, yabancı dilde eğitim veren doktora programlarına başvuracak adayların, hazırlık sınıfından muaf olmak için ise yukarda belirtilen sınav türlerinden birinden en az 70 puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

gerekir.

(9) Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvarın ABD/ASD’lerine öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(10) Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora veya sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez.

(11) Doktora veya sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır:

a) Lisanstan başvuran adayların lisans diplomasının, tezli yüksek lisanstan başvuranların tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

b) Lisanstan başvuran adayların lisans mezuniyet not dökümü, tezli yüksek lisanstan başvuran adayların tezli yüksek lisans mezuniyet not dökümünün aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınan not dökümü.

c) TUS/ALES veya TUS/ALES eşdeğeri sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi.

ç) YDS veya YDS eşdeğeri yabancı dil belgesi.

d) Vesikalık fotoğraf.

(12) Tıp bilimleri ve disiplinler arası insan sağlığı ile ilgili doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ortalamasına ve TUS’tan en az 50 temel tıp puanı veya klinik tıp puanına sahip olmaları veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan veya ALES eşdeğeri bir sınavdan bu sınavlara denk puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

(13) Temel tıp klinik tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası doktora programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

a) Lisanstan başvuran adayların lisans diplomasının, tezli yüksek lisanstan başvuranların tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

b) Lisanstan başvuran adayların lisans mezuniyet not dökümü, tezli yüksek lisanstan başvuran adayların tezli yüksek lisans mezuniyet not dökümü aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınan not dökümü.

c) Temel tıp puanı veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi.

ç) YDS veya YDS eşdeğeri yabancı dil belgesi.

d) Vesikalık fotoğraf.

(14) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuran öğrenciler için yapılacak olan bilimsel değerlendirme sınavı, ABD kurulunca önerilen beş öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç asıl öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan metninde duyurulan tarih, yer ve saatte yapılır. Bilimsel değerlendirme sınavı programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği halinde bilimsel değerlendirme sınav notu dikkate alınır. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir.

(15) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuran öğrenci kabulünde, ALES veya TUS/DUS temel/klinik bilimler puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans diploma notunun %20’si ile ABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen sonuçlar EYK tarafından onaylanır ve enstitü tarafından ilan edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam puan üzerinden en az 70 puan, ALES yerine TUS/DUS puanı ile başvuran adaylar için en az 60 puan olması gerekir.

(16) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabulleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(17) Yabancı dil sınavlarından yeterli puan alan ve yüksek lisans eğitimlerine devam etmekte olan araştırma görevlilerinden, sınav geçerlilik süreleri sona ermiş olsa dahi doktora eğitimleri için güncel yabancı dil belgesi istenmez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında 6 ncı maddedeki esaslara göre kabul edilen öğrencilerden; lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik her yarıyılda en fazla bir ders alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam zorunluluğu, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek azami süre bir takvim yılıdır. Ayrıca yaz öğretimi de bu süreye dâhil edilmez ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Özel öğrenci

MADDE 8- (1) Üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü derslere özel öğrenci olarak katılması ya da bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programına kayıtlı olan öğrencilerin, Üniversitenin lisansüstü programlarından özel öğrenci olarak ders almaları, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü akademik takviminde yer alan ekle-sil tarihleri içinde yapılır ve EYK onayı ile kabul edilir. Ekle-sil tarihleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, kayıtlı olduğu Üniversitenin ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile yürütülür.

(2) Üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, danışmanın teklifi, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilen derslerden özel öğrenci statüsünde en fazla iki ders seçebilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9- (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka ABD/ASD’de veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçişler ABD/ASD başkanlığının önerisi üzerine EYK’nın kararı ile belirlenir.

(3) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 100 tam puan üzerinden, yüksek lisans için en az 70 puan, doktora için en az 75 puan veya eşdeğeri puan türüne sahip olması gerekir.

(4) Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına ABD/ASD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından karar verilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 10- (1) Kayıt hakkı kazanan adaylar lisansüstü eğitim-öğretim akademik takviminde belirtilen kesin kayıt yaptırma tarihleri içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(2) Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilere verilen belgelerin diploma dâhil tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

Kayıt yenileme

MADDE 11- (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için alacağı ve danışmanın da uygun göreceği dersleri seçerek kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer üniversitelerin enstitülerinde açılacak dersler arasından ya da aynı üniversitenin farklı enstitüleri arasında açılacak derslerden en fazla iki ders olmak üzere seçilebilir.

(3) Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez, teze geçemez; dönem sınavlarına, ayrıca tez savunma, tez önerisi savunma, doktora yeterlik sınavlarına ve tez izleme komitesi toplantısına giremezler. Mezuniyet işlemleri yapılamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kaydını yenilemediği süre, bu Yönetmelikte lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin hesabında dikkate alınır.

(4) Lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri içinde mazereti nedeniyle kayıt yenileyemeyen öğrenci, Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim akademik takviminde belirtilen mazeret kaydı başvuru tarihlerinde mazeretini belirten belgelerle birlikte OBİS’e başvurur. Öğrencinin yaptığı başvuru ABD tarafından enstitü müdürlüğüne iletilir ve mazereti EYK tarafından uygun görülen öğrencinin kaydı, ABD başkanlığı tarafından akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sürede de kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

(6) Zamanında kayıt yenileyen öğrenci ders değişikliğini akademik takvimde belirtilen ekle-sil haftasında EYK kararı olmadan danışmanın onayı ile yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 12- (1) Eğitim-öğretim programları güz ve bahar yarıyılı esasına göre düzenlenir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve yaz okulu sonu sınavından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sınavı ve yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Öğretim programlarındaki derslerin AKTS kredilerinin en az %25’i seçmeli derslerden oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren derslerin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(3) Öğretim programındaki değişiklikler yılda bir kez ABD kurulunun önerisi, EK Kararı ve Senatonun onayı ile yapılır.

(4) (Değişik:RG-16/1/2023-32075) Sınavlarda tam puan 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Sınav sonuçlarının OBİS girişi Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim akademik takviminde belirtilen sınav bitiş tarihleri dikkate alınarak, OBİS’te ilan edilen not girişi bitiş tarihine kadar dersi veren öğretim üyesi tarafından tamamlanır. Başarı notu; ara sınav notunun %30’u ile yarıyıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavı notunun %70’inin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavından alınan puanın yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 puan olması gerekir. Enstitülerde öğretim dili Türkçe olan programlarda tez yazımı, danışmanın gerekçeli görüşü ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce olarak yapılabilir.

(5) Lisansüstü programlardaki seminer, tez öneri savunması, doktora yeterlik, TİK toplantıları, tez savunma sınavları ve benzeri uygulamalar yüz yüze ya da kayıt altına alınmak şartıyla çevrimiçi (online) olarak uzaktan da yapılabilir.

(6) Yapılan sınavların değerlendirilmelerine ilişkin tablo ve açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik:RG-16/1/2023-32075) Lisansüstü programlardaki sınavlara ilişkin puan, harf ve değerlendirmeyi gösteren tablo aşağıdaki şekildedir:

Yüksek Lisans

Doktora

Puan

Başarı notu

Ağırlık Katsayısı

Puan

Başarı notu

Ağırlık Katsayısı

95-100

A1

4,00

95-100

A1

4,00

90-94

A2

3,75

90-94

A2

3,75

85-89

A3

3,50

85-89

A3

3,50

80-84

B1

3,30

80-84

B1

3,30

75-79

B2

3,10

75-79

B2

3,10

70-74

B3

2,90

0-74

F1 (Başarısız)

1,75

0-69

F1 (Başarısız)

1,75

 -

F2 (Devamsız)

0

-

F2 (Devamsız)

0

 

 

 

 

b) Aşağıda tanımları verilen tek harfli notlar ortalama hesaplarına katılmaz.

1) G/K (Geçer/Kalır): G (Geçer) notu, bir dersi başarıyla tamamlamış olanlara; K (Kalır) notu ise o dersten başarısız olanlara verilen nottur. G/K not sistemi; tez çalışması, uzmanlık alan dersi, dönem projesi veya seminer gibi başarı için belli bir oranda devamın yeterli olduğu ve başarı seviyesini kademelendirmenin zor olduğu derslere uygulanır. G notu ile geçilen dersler not yükseltmek için tekrar alınamaz.

2) S (Süren): Dönem için kaydı yapılmış ancak henüz notlandırılmamış dersler ile birden fazla yarıyıl süren derslere yarıyıl sonunda verilen nottur ve ortalama hesabına katılmaz.

3) M (Muaf): Üniversite dışındaki diğer üniversitelerden alınan ve programa kabul edilen dersler için ve ilgili ABD tarafından muaf tutulan dersler için verilir.

4) Ç (Çekilme) notu: Üniversiteden ayrılmak zorunda kalan ya da fazladan aldığı seçmeli derslerden vazgeçmek isteyen öğrencilerin, en geç dersin alındığı akademik dönemin ilk yedinci haftasının son iş gününe kadar başvurusu ve birimin ilgili kurulunun kararıyla verilen nottur. Ç notu verilen dersler, alınmamış sayılır ve öğrenci not durum çizelgesinde yer almaz. Öğrenciler lisansüstü eğitimleri süresince en fazla bir defa Ç notu talebinde bulunabilirler.

Notlarda maddi hata ve sınav notuna itiraz

MADDE 13- (1) Lisansüstü programlarda sınavlara itiraz, sonuç açıklama tarihinden itibaren bir hafta içinde ABD/enstitüye öğrencinin yazılı talebi ile yapılır. İlgili öğretim üyeleri itiraz edilen sınav evraklarını tekrar inceleyerek itirazın kendisine tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde değerlendirdiği sınav evrakını ve sınav sonucu ile ilgili raporunu ABD başkanlığından üst yazı ile birlikte enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İtiraz eden öğrencinin sınav notuna veya sınav başarı durumuna ilişkin herhangi bir hatanın olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim üyesi/üyeleri ve ABD/ASD başkanlığının değerlendirmesi üzerine, EYK kararı ile yapılır.

Not ortalaması

MADDE 14- (1) GANO’nun hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır.

Ders saydırma

MADDE 15- (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başarılı olduğu dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği ABD/ASD’nin teklifi ve EYK’nın kararı ile belirlenir. Ancak, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları için dersin kredisi başına düşen ikinci öğretim ücretinin ödenmesi durumunda ders saydırma işlemi yapılır.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programına sayılmaz.

(3) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler çerçevesinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması, bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ABD/ASD başkanlığı ve ilgili EYK kararları ile değerlendirilir.

(4) Bunun dışında lisansüstü öğrencilerinin, her yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, yurt dışında kaldıkları sürelerin öğrenim süresine sayılması, lisansüstü öğrenim harçları, derslere kayıt, öğrenci belgesi, transkript verilmesi, giden öğrencilerin sağlık sorunları ve benzeri konularda yine ikili anlaşma ve ilkeler kapsamındaki hükümler uygulanır.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri de, anlaşma hükümleri ve uluslararası ilişkilerin gerektirdiği ilkelerle yürütülür.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 16- (1) Yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimlerini tamamlayamayan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili enstitü tarafından ilişikleri kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçesi ile ABD’ye başvurur. Öğrencinin yaptığı başvuru ABD tarafından enstitüye iletilir ve EYK kararıyla öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma

MADDE 17- (1) Öğrenci, kayıt dondurma işlemleri için mazeretine ilişkin belge ile en geç lisansüstü akademik takviminde yer alan ekle-sil tarihleri sonuna kadar ABD’ye başvurur. Öğrencinin yaptığı başvuru ABD tarafından enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararıyla öğrencinin kaydı dondurulur. Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma başvuruları bu sürenin dışındadır. Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden itibaren yapılacak kayıt dondurma başvurularında, kayıt yenileme işleminin gerçekleştirilmiş olması şarttır. Kayıt yenileme tarihinden itibaren yapılan kayıt dondurma başvurularında ödenmiş olan katkı payı ve öğrenim ücreti iade edilmez.

(2) Öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini gerektiren haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Öğrencinin tutukluluk hali.

c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

ç) Eğitimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla eğitime ara verilmesi.

d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

e) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi.

f) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması koşuluyla, öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitimine devam edememesi.

g) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

ğ) Bu fıkrada sayılan durumlar dışında, EYK’nın mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(3) EYK; birinci fıkrada belirtilen mazeretlere bağlı olarak, eğitimi aksayan ya da aksayacak olan bir öğrenciye, kayıt dondurma izni verebilir.

(4) Öğrenciye verilen toplam kayıt dondurma süresi öğrenim süresinin yarısından fazla olamaz.

(5) Kayıt dondurma süresi başvuru yapılan eğitim-öğretim yılı akademik takvimi dışına çıkamaz.

(6) Kayıt dondurulan yarıyıl/yarıyıllar azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresi sonunda eğitimine kaldığı yerden devam eder.

Ders tekrarı

MADDE 18- (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu veya seçmeli dersi öncelikle tekrarlamak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması durumunda, ABD kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile öğrenci bu dersin yerine belirlenen başka bir seçmeli dersi almak zorundadır. Dersten başarısızlık durumu, devamsızlıktan kaynaklanmış ise tekrar edilen derse devam zorunludur. Dersten başarısızlık durumu, sınav başarı notundan kaynaklanmış ise tekrar edilen derse devam zorunlu olmayıp öğrenci derse kaydolmak şartıyla dersin sınavlarına girer. Tekrarlanmış olan dersin AKTS ve ulusal kredisi, ilgili yarıyılda alınması gereken derslerin toplam AKTS ve ulusal kredisi içinde değerlendirilmez.

(2) Öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tekrarlayabilir.

Yaz okulu açılması

MADDE 19- (1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programlarının yürütülmesi

MADDE 20- (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da açılabilir. Lisansüstü programlarda dersler; yüz yüze, uzaktan veya karma eğitim şeklinde yürütülebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişler, 6 ncı maddedeki şartları sağlamak kaydıyla öğrencinin başvurusu, ABD/ASD kurul önerisi ve EYK kararı ile yapılır.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 21- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 22- (1) Tezli yüksek lisans programı, 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.

(2) Seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersinin ulusal kredisi yoktur. Bu dersler, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Yüksek lisans programı öğrencileri, bilimsel hazırlık programı dışında lisans programından ders alamazlar.

Süre

MADDE 23- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve ders dağılımı

MADDE 24- (1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, yürüteceği tez çalışması ve buna yönelik uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve kayıt işlemleri, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanan danışman tarafından yürütülür.

(2) ABD/ASD; öğretim üyelerine ders dağılımının yapılmasında, öğrencilere danışman atanmasında veya bunların geri alınmasında, danışman değişikliği yapılmasında EYK’ya öneride bulunur. EYK, usulde herhangi bir aykırılık olmadığı takdirde bu teklifleri onaylar. Ancak;

a) Hukuki uzlaşmazlık durumlarında,

b) ABD/ASD öğretim üyeleri/öğrencilerden gelen itirazlar üzerine,

c) Mücbir sebep durumlarında,

EYK resen takdir hakkını kullanabilir.

(3) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ilgili ABD/ASD kurulunun teklifi, EYK’nın kararı ile öğrencinin kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi ABD/ASD başkanı yürütür. Danışman, ABD/ASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

(4) Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman atanabilir. İkinci danışmanlar, Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden atanabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararına göre atanır.

(5) Danışman değişikliği, istifa, kamu/öğretim üyeliğinden ihraç, emeklilik, ölüm gibi zorunlu haller dışında, öğrencinin danışman değişikliği istemi veya danışmanın bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi gerekçesi ile birlikte ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir. Danışman, tez önerisinin EYK tarafından kabulünden itibaren tez danışmanı olarak atanır. Kurum değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları istemeleri halinde, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla süreç tamamlanıncaya kadar ücret almadan devam eder.

(6) Tez danışmanı, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için diğer akademik ve idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersini açar. Tez danışmanı, kadrosunun bulunduğu ABD/ASD’den farklı bir programda kayıtlı öğrencinin danışmanlığını yapıyor ise öğrencinin bulunduğu ABD/ASD’de uzmanlık alan dersini açar.

(7) Tezli yüksek lisans programında öğrenci, en az yedi ders, 21 ulusal kredi, 60 AKTS ve seminer dersini azami dört yarıyılda başarmak zorundadır. Öğrenci derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda en geç akademik takvimde belirtilen tarihe kadar danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ABD kurul kararı ile enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra EYK’ya sunulur.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini tez savunma jürisi önünde sözlü olarak savunur. Tez savunması azami süre sonuna kadar lisansüstü akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında yapılır.

(2) Yüksek lisans tez savunmasından önce veya üç aylık düzeltme verilen tez düzeltme savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun olduğunu belirten tez kontrol beyan listesini, tez savunma jüri öneri formunu ABD/ASD kurul kararı ile birlikte enstitüye gönderir. Öğrenci, intihal programından alınan tez çalışması orijinallik raporunun enstitü tarafından alınabilmesi için ilgili tezi elektronik ortamda enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez savunma jürisi, enstitü ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri üyelerinden biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD’den olmak üzere üç ya da beş asıl öğretim üyesinden ve biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD’den olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde ikinci tez danışmanı varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Öğrenci, tez savunma ya da tez düzeltme savunmasının tarihinden bir ay önce tamamladığı tezini danışmanına ve tez savunma jüri üyelerine gönderir. Jüri üyesi tezin kendisine teslim edilmesinden sonra tez değerlendirme raporunu hazırlar. Tez jürisi, ABD kurulunun önerdiği ve EYK’nın onayladığı tarihte öğrenciyi sözlü tez savunmasına alır.

(5) Tez savunmasının yeri ve tarihi, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Tez savunmasında jüri bir başkan seçer. Tez savunması, öğrencinin tez çalışmasını sunması ile bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tezin savunma süresi en az 45 dakika, en fazla 90 dakikadır. Tez savunması, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi (online) olarak uzaktan da yapılabilir. Tez savunma kaydı sınav tarihini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye iletilir.

(6) Tez savunması; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ABD/ASD başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini danışmanına ve jüri üyelerine gönderir. Danışman, üst yazı ile tez düzeltme savunma jüri öneri formunu ve orijinallik raporu alınabilmesi için düzeltme yapılan tezi, elektronik ortamda sınav tarihinden bir ay önce enstitüye iletir. Öğrencinin tez düzeltme savunmasına girebilmesi için tez çalışmasında gerçek bir intihalin tespit edilmemiş olması gerekir. Bu şartları sağlayan öğrenci tez savunma sınavında görevlendirilen aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında başarısız olan öğrencinin talepte bulunması halinde, ABD/ASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26- (1) Tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gereken koşulları sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin orijinal, ciltlenmiş en az üç adet kopyasını ve tezin PDF formatında kaydedilmiş iki adet CD’sini tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir. EYK, gerekçeli öneri ile talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye; YÖK tarafından onaylanan ABD/ASD’deki programın adının yer alacağı, Rektör ve müdürünün imzasının yer aldığı tezli yüksek lisans diploması verilir. Tez savunma jürisi tarafından başarılı kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş halini akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihi başladıktan sonra enstitüye teslim ederse, öğrencinin mezuniyet işlemleri devam ettiği için yeni dönemin katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Kayıt yenileme tarihinden itibaren yapılan mezuniyet işlemlerinde ödenmiş olan katkı payı ve öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 27- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 28- (1) Tezsiz yüksek lisans programı en az on ders, 30 ulusal kredi, 60 AKTS ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersinin ulusal kredisi yoktur. Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, bilimsel hazırlık programı dışında lisans programından ders alamazlar.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 29- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 30- (1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ABD/ASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktoralı bir öğretim elemanı birinci yarıyılın başında belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 31- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye YÖK tarafından onaylanan ABD/ASD’deki programın adının yer alacağı, Rektör ve enstitü müdürünün imzasının yer aldığı tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili ABD/ASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 32- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Kapsam

MADDE 33- (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 34- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ABD’nin doktora öğretim programında yer alan en az yedi ders, 21 ulusal kredi, seminer dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 ulusal kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının ulusal kredisi yoktur. Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilen doktora derslerinden en fazla iki; doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört ders seçebilirler.

(3) Doktora programı öğrencileri, bilimsel hazırlık programı dışında yüksek lisans programından ders alamazlar.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 35- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer derslerini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve seminer derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara, talepte bulunmaları halinde ABD/ASD’nin ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı varsa, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve ders dağılımı

MADDE 36- (1) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. ABD/ASD’de görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi ABD/ASD başkanı yürütür. ABD/ASD; öğretim üyelerine ders dağılımının yapılmasında, öğrencilere danışman atanmasında veya bunların geri alınmasında, danışman değişikliği yapılmasında EYK’ya öneride bulunur. EYK, usulde herhangi bir aykırılık olmadığı takdirde bu teklifleri onaylar. Ancak;

a) Hukuki uzlaşmazlık durumlarında,

b) ABD/ASD öğretim üyeleri/öğrencilerden gelen itirazlar üzerine,

c) Mücbir sebep durumlarında,

EYK resen takdir hakkını kullanabilir.

(2) Doktora programında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla atanır. Kurum değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla süreç tamamlanıncaya kadar ücret almadan devam eder.

(3) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde ABD ve enstitü ile ilişkilerinde yönlendirme yapmak ve diğer akademik problemleriyle ilgilenmek danışmanın yükümlülüğündedir. Danışman değişikliği; istifa, kamu/öğretim üyeliğinden ihraç, emeklilik, ölüm gibi zorunlu haller dışında, öğrencinin danışman değişikliği istemi veya danışmanın bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi gerekçesi ile birlikte ABD/ASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir.

(4) Tez danışmanı, tez önerisinin EYK tarafından kabul edilmesinden itibaren atanır. Tez danışmanı, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için diğer akademik ve idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açar. Tez danışmanı, kadrosunun bulunduğu ABD/ASD’den farklı bir programda kayıtlı öğrencinin danışmanlığını yapıyor ise öğrencinin bulunduğu ABD/ASD’de uzmanlık alan dersini açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, EK tarafından kararlaştırılır ve EYK tarafından uygulanır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 37- (1) Yeterlik sınavı; derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan öğrenci altı ay içinde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına bu süreler içinde girmeyen öğrenci başarısız olarak kabul edilir. Yeterlik sınav jürisi, DYK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile oluşturulur.

(2) Yeterlik sınavları ABD/ASD kurulunca önerilen ve EYK tarafından görevlendirilen beş kişilik DYK tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bir öğretim üyesi birden fazla DYK’da yer alabilir. DYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınavı jüri üyelerinden biri öğrencinin danışmanı, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl öğretim üyesinden ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 tam puan üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD/ASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi halinde lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

(5) Doktora yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam ulusal kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Doktora yeterlik sınav jürisinin öğrenciye ders alma önerisi yaptığı durumda, öğrenci önerilen dersleri alıp başarılı olduktan sonra en geç bir ay içinde tez önerisi savunmasına girmek zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 38- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile TİK oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te danışmandan başka ABD/ASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı isterse TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla üyelerde değişiklikler yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır. Sözlü savunmanın tarihi, yeri, saati ve yapılma şekli TİK tarafından belirlenir. TİK tarafından kabul edilen tez önerisi, ABD tarafından en geç lisansüstü akademik takvimde belirtilen tarihe kadar enstitüye iletilir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra EYK’ya sunulur.

(2) TİK; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. TİK toplantısı tarihi, saati ve yapılma şekli TİK tarafından belirlenir ve ABD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki altı aylık dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunması, azami süre sonuna kadar lisansüstü akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında yapılmalıdır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun olduğunu belirten tez kontrol beyan listesini, tez savunma jüri önerisini ABD/ASD kurul kararı ile birlikte enstitüye gönderir. Öğrenci, intihal programından alınan tez çalışması orijinallik raporunun enstitü tarafından alınabilmesi için ilgili tezi elektronik ortamda enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile görevlendirilir. Jüri üyelerinden üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyesi ve en az iki öğretim üyesi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl öğretim üyesinden ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, ABD kurulunun önerdiği ve EYK’nın onayladığı tarihte öğrenciyi sözlü tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez savunmasının yeri ve tarihi ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde savunmayı yürütür. Tezin savunma süresi en az 45 dakika, en fazla 120 dakikadır. Tez savunması, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi (online) olarak yapılabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ABD/ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere, ABD/ASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 41- (1) Doktora programında tez savunmasında başarılı olan, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 240 AKTS; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 300 AKTS kredisini ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenciler, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin PDF formatında kaydedilmiş iki adet CD’sini tez savunması giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tezi EYK tarafından şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora programını tamamlayan öğrenciye; YÖK tarafından onaylanan ABD/ASD’deki programın adının yer alacağı, Rektör ve müdürün imzasının yer aldığı doktora diploması verilir. Tez savunma jürisi tarafından başarılı kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş halini akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihi başladıktan sonra enstitüye teslim ederse, öğrencinin mezuniyet işlemleri devam ettiği için yeni dönemin katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Kayıt yenileme tarihinden itibaren yapılan mezuniyet işlemlerinde ödenen katkı payı ve öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç

MADDE 42- (1) Sanatta yeterlik çalışmasının amacı; özgün ve nitelikli bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir üretkenlik ve uygulama sergilemeye yönelik doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) YÖK tarafından açılması uygun bulunan sanatta yeterlik programlarına başvuru kabul edilir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 43- (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile en az 21 ulusal kredilik en az yedi ders ve uygulamaları, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları kapsayan toplam 240 AKTS kredisinden; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için de 42 ulusal kredilik on dört dersten az olmamak koşulu ile yeterlik sınavı, tez önerisi ile uzmanlık alan dersi ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları kapsayan toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının ulusal kredisi yoktur. Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sanatta yeterlik öğrencilerinin aldıkları enstitü ortak seçmeli derslerinin kredileri sanatta yeterlik kredisine ve not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört lisansüstü dersini ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilen derslerden seçebilir.

Süre

MADDE 44- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya YÖK’ün öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen; azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, ABD/ASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talep edilmesi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 45- (1) ASD başkanlığı; her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atar veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen bir öğretim görevlisini, öğrencinin görüşünü de alarak kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili enstitüye önerir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışman önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinden dolayı gerekli hallerde ikinci danışman da atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. Yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları isterlerse süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(2) Danışman tez önerisinin EYK tarafından kabulünden itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Tez savunmasında başarılı bulunan öğrencinin uzmanlık alan dersi de sona erer.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 46- (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini azami sürenin sonuna kadar jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve tez çalışması orijinallik raporu ile tezi ASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile görevlendirilir. Jüri üyelerinden en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için ABD/ASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talepleri halinde 25 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 47- (1) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile başlayan, tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gerekli en az 240 AKTS kredisi koşulunu sağlayan; sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başlayan ve mezuniyeti için gerekli en az 300 AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenciye ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adının yer alacağı, Rektör ve müdürün imzasını taşıyan bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ağırlıklı not ortalaması

MADDE 48- (1) Not ortalaması, AKTS kredisi ağırlıklı olarak hesaplanır. AKTS kredisi ağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS kredisinin başarı notu ile çarpımları toplamının AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile bulunur.

Disiplin

MADDE 49- (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Telif ücreti

MADDE 50- (1) Tezlerin enstitü tarafından kısmen veya tamamen yayımlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52- (1) 29/11/2016 tarihli ve 29903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/10/2022

31998

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

16/1/2023

32075

 

Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul