(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yalova Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: İlgili fakülte veya yüksekokulu,

c) Fakülte: Yalova Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) İlgili Kurul: Üniversitede Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunu, fakültelerde fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulunu,

d) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Yalova Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yüksekokul: Yalova Üniversitesine bağlı yüksekokulları

h) (Ek:RG-23/8/2021-31577) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

ı) (Ek:RG-23/8/2021-31577) İntern: Tıp Fakültesinde son sınıfa geçtiği belgelenmiş öğrenciyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Kabul esasları ve kesin kayıt

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-23/8/2021-31577) Üniversitenin lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve açıköğretim fakülteleri hariç aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir. Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile o öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ile koşullara sahip olmak ve belirlenen tarihlerde şahsen başvurmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt sırasında belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kaydını yaptırabilir.

(2) Kaydını şahsen yaptıramayan adayların kayıtları; 18 yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların kendilerinin belirledikleri vekilleri aracılığı ile yapılabilir. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan adaylar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar.

(3) (Mülga:RG-22/5/2023-32198)

Danışmanlık

MADDE 6 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm başkanlığı tarafından bölümün öğretim üyeleri arasından bir danışman belirlenir. Yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde diğer öğretim elemanlarından da danışman belirlenebilir.

(2) Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerini danışmanının önerisi ile seçer ve danışmanına onaylatır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, öğrenim süresince güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıtlarını yenilemeyen ve ilgili kurullarca mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaptırabilirler. Mazeretsiz olarak gecikmeli kayıt yenileme koşulları Senato tarafından belirlenir. (Ek cümle:RG-7/7/2011-27987) Mazeretli olarak kayıt yenilemek zorunda kalan öğrencilerin tabii afet, anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü, sağlık problemi gibi mazeretlerini belgelendirmesi gerekir.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde; zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan veya not ortalamasını yükseltmek amacıyla bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenciler kaydını kendisi yaptırır. Kayıt yenileme işlemi danışmanının onayıyla kesinleşir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl, öğretim süresinden sayılır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisans programlarına yapılacak öğrenci yatay geçişleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri (Değişik ibare:RG-22/5/2023-32198) ilgili kurullar tarafından yapılır.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca yatay geçiş yapacak öğrencilerden zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öngören fakülte/yüksekokul bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler Senatonun kabul ettiği yabancı dil başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya Üniversitece düzenlenen yabancı dil muafiyet ve yeterlik sınavını başarmak zorundadır.

(3) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Dikey geçiş öğrencileri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilir.

(4) (Mülga:RG-27/6/2012-28336)

(5) (Değişik:RG-23/8/2021-31577) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, ilgili kurulların kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim, uzaktan eğitim, yaygın eğitim, açık öğretim ve dışarıdan öğretim yapılabilir.

 (2) (Ek:RG-7/7/2011-27987) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar uzaktan öğretim yolu ile verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması sınavlarının yapılma şekli ile yapılacak protokoller ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi on dört haftadır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Gerekli hallerde bu süre Senatoca uzatılabilir. Eğitim-öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihlerini de içeren akademik takvim her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Senato tarafından akademik birimlere mahsus ayrı bir akademik takvim ilan edilebilir.

(2) Öğretimin yapılacağı gün ve saatler Senato tarafından belirlenir. Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak, dersi veren birimin önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri ders ve sınav yapılabilir.

(3) (Mülga:RG-1/2/2017-29966)  

(4) (Ek:RG-24/9/2018-30545) Yaz okulu ilgili kurulların kararı ile açılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun olabilir.

(3) (Mülga:RG-22/5/2023-32198)

(4) (Ek:RG-7/7/2011-27987) (Mülga:RG-22/5/2023-32198)

Öğretim planı ve dersler

MADDE 13 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve bölümlerindeki öğretim Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili akademik birim kurullarınca kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır. Öğretim planı, öğrencinin öğretim süresi boyunca alması gereken dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje, varsa bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim planındaki dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu zorunlu dersler ile belirli ders grupları içinden seçerek almaları gereken seçmeli derslerden oluşur.

(2) Derslerin öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı bölümlerde kısmen (en az %30) veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

(3) Derslerin öğretim süresince yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı; haftalık, teorik ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa ön şartları ilgili kurulların kararı ile belirlenir.

(4) Öğrenci mezun olmak için lisans programında yer alan (Ek ibare:RG-22/5/2023-32198) almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olmak ve varsa stajını yapmakla yükümlüdür.

(5) (Ek:RG-23/8/2021-31577) Staj, işyeri uygulaması ve intern uygulaması; kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda, Senato tarafından kabul edilen ilgili birimlerin yönerge ve esasları çerçevesinde yürütülür. Tıp ve sağlık fakültelerinde staj, intern ve klinik uygulamalar; akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Dersin kredi değeri, ders yükü ve ders kaydı (Değişik Başlık:RG-7/7/2011-27987)

MADDE 14(Değişik:RG-22/5/2023-32198)  

(1) Bir dersin kredisi; öğrencilerin, o ders için ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS kredisine göre belirlenir. Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilgili bölüm/program kurulu tarafından öğretim planı ile birlikte Senato tarafından onaylanır. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü öğretim planında gösterildiği kadardır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulamaların toplamı 60 AKTS kredisi; normal eğitim-öğretim süresi dört yıl olan fakültelerde dördüncü yılın sonunda 240 AKTS kredisi; beş yıl olan fakültelerde beşinci yılın sonunda 300 AKTS kredisi; altı yıl olan fakültelerde ise altıncı yılın sonunda 360 AKTS kredisidir.

(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında veya ilk akademik yılında açılan dönemlik AKTS yükünü tamamlayacak kadar seçmeli dersler ile bütün zorunlu dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Yıllık planda öğrenim gören öğrenciler için AKTS kredi yükü ilgili akademik yılın güz ve bahar yarıyıllarının toplamı kadardır.

(4) Dönemlik planda öğrenim gören öğrenciler için üçüncü yarıyılın başından itibaren öncelikle alt dönem derslerini almak şartı ile öğrencinin AGNO’su;

a) 1,80’in altında ise dönemsel ders yükü kadar derse,

b) 1,80 ile 2,49 arasında ise 42 AKTS kredisi yükü kadar derse,

c) 2,50 ile 2,99 arasında ise 45 AKTS kredisi yükü kadar derse,

ç) 3,00 ve üzerinde ise AKTS sınırlaması olmaksızın istediği kadar derse,

kayıt yaptırabilir.

(5) Yıllık planda öğrenim gören öğrenciler için ikinci yılın başından itibaren öncelikle alt dönem derslerini almak şartı ile öğrencinin her güz dönemi başında AGNO’su;

a) 1,80’in altında ise dönemsel ders yükü kadar derse,

b) 1,80 ile 2,49 arasında ise 84 AKTS kredisi yükü kadar derse,

c) 2,50 ile 2,99 arasında ise 90 AKTS kredisi yükü kadar derse,

ç) 3,00 ve üzerinde ise AKTS sınırlaması olmaksızın istediği kadar derse,

kayıt yaptırabilir.

(6) Üçüncü yarıyılın başından itibaren öğretim planına göre almakla yükümlü olduğu bütün dersler ile varsa üstten aldığı dersleri de almış ve başarmış olmak kaydıyla, AGNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler bir üst sınıftan derse kayıt yaptırabilir.

(7) Bu maddede belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt dönemdeki dersleri seçerek 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde kayıt yaptırmak zorundadır.

(8) Öğrenciler, AKTS kredi değerleri az olmamak şartıyla; öncelikle kendi bölümünden, çakışması halinde fakültenin/yüksekokulun başka bölümlerinden veya Üniversitenin diğer bölümlerinden danışmanının onayı ve ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ders seçebilir.

Ders değiştirme, ekleme ve silme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, danışmanının onayı ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirlenen (Değişik ibare:RG-22/5/2023-32198) AKTS kredisi sınırları içinde yapabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine; uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yıl sonu sınav döneminden önce sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) (Ek:RG-27/6/2012-28336) Rektörlükçe/Dekanlıkça/Müdürlükçe görevlendirilen öğrenciler görev sürelerince derse devam etmiş sayılırlar.

(3) (Ek:RG-27/6/2013-28690) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Devam şartı sağlanan ancak başarısız olunan derslerin tekrarında devam şartı aranmaz. Yaz öğretimine ilişkin devam durumu, ilgili yönerge ile belirlenir.

(4) (Ek:RG-23/8/2021-31577) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Devam zorunluluğuna ilişkin akademik birimlerin yönergelerinde özel düzenlemeler yapılabilir.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 17(Mülga:RG-7/7/2011-27987)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme, İlişik Kesme, Değişim ve Çift Anadal Programları,

Diploma ve Başarı Belgeleri

Sınavlar

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Öğrencinin bir dersteki başarısı, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenir. Buna göre öğrencinin dersteki başarı düzeyi yarıyıl/yıl içi sınavları ile yarıyıl/yıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalar, yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçları ve sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak belirlenir.

(2) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından %40’tan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde belirlenir. Proje, laboratuvar ve uygulamaya dayanan derslerde dersin başarı notuna esas alınan yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları ile yarıyıl/yıl içi çalışmalarının ağırlığı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Bu çerçevede bir dersin değerlendirilmesinde esas alınan; yarıyıl/yıl içi çalışmaları, yarıyıl/yıl içi sınavları ve yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notundaki ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından ilgili bölüm başkanlığına sunulur ve yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde öğrencilere bölüm başkanlığınca duyurulur.

(3) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının tarihleri, ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlık/müdürlükçe koordineli olarak belirlenir ve yarıyılın/yılın bitiminden en az on beş gün önce bölüm başkanlığınca ilan edilir.

(4) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci sınava giremez.

(5) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Sınav kağıtları, ilgili dersin öğretim elemanları veya bölüm başkanlığı tarafından en az iki yıl süre ile saklanır. İlgili birim amirinin talep etmesi halinde sınav evrakı, puanlamayı gösteren cevap anahtarı ve imzalı sınav sonuç tutanakları ile birlikte ilgili birim amirine teslim edilir. İlgili birim, sınav sonuç tutanaklarının elektronik ortamda teslim edilmesini isteyebilir.

(6) Engelli öğrencilerin sınavlarının yapılması ile ilgili esaslar ilgili kurulların onayı ile belirlenir.

(7) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Sınav sonuçları; dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Yarıyıl/yıl içi sınav sonuçlarının ilan edilme süresi yarıyıl/yıl bitiş tarihini aşamaz.

(8) (Ek:RG-27/6/2013-28690) (Mülga:RG-6/1/2016-29585)(2)

(9) (Ek:RG-1/2/2017-29966)(3) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan dersler için yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihte bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl/yıl sonu sınav notu olarak değerlendirilir. Bütünleme sınav notu, yarıyıl/yıl içi notlarıyla birlikte değerlendirilerek 21 inci madde hükümleri çerçevesinde dersin harf notu verilir. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19(Değişik:RG-23/8/2021-31577)

(1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen (Değişik ibare:RG-22/5/2023-32198) üç iş günü içerisinde yazılı veya elektronik yolla ilgili birim yönetimine başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim elemanı sınav kağıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç üç iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir. Tekrar itiraz halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mazeret sınavları

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Yarıyıl/yıl içi sınavlarına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencinin, mazeretinin kabulüne ilişkin ilke ve esaslar ilgili birimler tarafından belirlenir.

(2) (Mülga:RG-23/8/2021-31577)

(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili kurulların kararı ile belirlenir.

(4) (Mülga:RG-23/8/2021-31577)

(5) (Mülga:RG-23/8/2021-31577)

Değerlendirme ve notlar

MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki başarı notlarından birisine dönüştürülür:

Başarı Notu               Katsayısı                  Başarı Derecesi

      AA                          4,00                      Başarılı (mükemmel)

      BA                          3,50                      Başarılı (pekiyi)

      BB                           3,00                      Başarılı (iyi)

      CB                           2,50                      Başarılı (orta)

      CC                           2,00                      Başarılı (geçer)

      DC                          1,50                      Şartlı Başarılı

      DD                          1,00                      Şartlı Başarılı

      FD                           0,50                      Başarısız

      FF                           0,00                      Başarısız 

 

(2) (Mülga:RG-27/6/2013-28690)

(3) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:

a) DZ: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) BL: Not ortalamasına katılmayan derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

c) BZ: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

ç) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) GM: Öğrencinin girmediği yarıyıl/yıl sonu sınavları dolayısıyla verilir.

Not ortalamaları

MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Ağırlıklı not ortalamaları; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her bir dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS kredi değeri çarpımları toplamının, derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapıldığında ağırlıklı yarıyıl sonu not ortalaması, bir akademik yılda alınan dersler için yapıldığında ağırlıklı yıl sonu not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise AGNO elde edilir.

(2) (Değişik:RG-23/8/2021-31577) Başarılı ve başarısız şeklinde değerlendirilen dersler not ortalamasına katılmaz. Bu derslerden 50 ve üzeri not ortalamasını sağlayanlar başarılı sayılır.

(3) Üniversiteye devam ederken bölüm değiştiren öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamasına, devam etmekte oldukları bölümde almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili kurulların kararıyla yeni bölümlerine uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin notu ağırlıklı genel not ortalamasına katılır. Ağırlıklı not ortalamaları virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 23(Mülga:RG-22/5/2023-32198)

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 24- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-22/5/2023-32198)

(1) Her yıl sonunda, en az o yılın AKTS kredi yükü kadar derse kayıt yaptıran ve o yıla ait ağırlıklı yıl sonu not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi, 3,50 ve daha yüksek olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir yılda disiplin cezası almaması ve almış olduğu tüm derslerden başarılı olmaları gerekir.

(2) Yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler de disiplin cezası almamış olmaları ve yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla onur veya yüksek onur öğrencisi olmaya hak kazanır.

(3) Akademik izin dışında ek süre kullanan öğrenciler onur ve yüksek onur öğrencisi olamaz.

(4) Onur ve yüksek onur öğrencileri her yıl sonunda ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir ve kendilerine başarı belgeleri verilir.

Derslerden muafiyet

MADDE 25 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı dil muafiyet ve yeterlik sınavında, 100 üzerinden 50 puan ve üzerinde alan öğrenciler, ilk iki yarıyılda okutulan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

(2) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde; not durum belgesi, ders içerikleri ve taleplerini içerir bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 21 inci madde hükümleri ve Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Öğrenci, isteği halinde o dersi/dersleri yeniden alır. Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç yarıyıl düşüleceği de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında belirtilir.

(3) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Üniversiteye kurumlar arası veya yurt dışı yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 21 inci madde hükümleri ve Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.

(4) (Mülga:RG-23/8/2021-31577)

Değişim programları

MADDE 26 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve/veya ders değişim programları uygulanabilir. Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl ilgili üniversitelere gönderilebilir. Ders değişim programları çerçevesinde de öğrenciler ilgili kurulların kararıyla uzaktan eğitim yoluyla ders alabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili kurullar tarafından yapılır.

(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerdeki öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, olduğu gibi not durum belgesine işlenir.

(4) İkili anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

(5) Değişim programları çerçevesinde katkı payı/öğrenim ücreti ikili anlaşmalara göre ödenir.

Çift anadal programı

MADDE 27(Değişik:RG-22/5/2023-32198)

(1) Üniversitenin lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Öğrenciler, istekleri halinde Üniversite bünyesinde bulunan fakülte veya yüksekokullarda ilgili kurulların kabul ettiği başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda başarı ile tamamladıkları zaman ikinci bir lisans diploması alabilir. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin; kaydolduğu yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen, ilgili programa yerleştirmede esas alınan puan türündeki başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. Bununla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Ders tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) (Mülga:RG-27/6/2013-28690)

b) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Bir dersten FF, FD, DZ veya BZ notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar almak zorundadır.

c) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Devam koşulu olan derslerin çakışması durumunda öncelikle en alt sınıfın dersi alınır.

ç) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Öğrenciler, AGNO’sunu yükseltmek amacıyla öğretim süresi boyunca daha önce aldığı dersleri tekrar edebilir, bu durumda alınan en son not hesaba katılır.

d) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(2) Seçmeli bir dersten FF, FD, DZ veya BZ notu alan bir öğrenci, o ders yerine programdaki başka bir seçmeli dersi, danışmanının onayıyla alabilir.

(3) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Birinci fıkrada belirtilen ders tekrarlarında 14 üncü maddede belirtilen AKTS kredisi sınırlarına uyulması zorunludur.

(4) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Ders tekrarı yapılan yarıyıllar/yıllar öğretim süresine dahildir.

Ek sınavlar ve ek süreler

MADDE 29(Yeniden düzenleme:RG-16/6/2015-29388)

(1) (Değişik:RG-24/9/2018-30545) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları derslerin her biri için iki adet ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde (Değişik ibare:RG-22/5/2023-32198) 2,00 AGNO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) (Değişik:RG-24/9/2018-30545) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Tek ders sınavı (Değişik Başlık:RG-23/8/2021-31577)

MADDE 30 –  (Değişik:RG-22/5/2023-32198)

(1) Normal öğrenim ve yaz okulu süresi içinde öğretim planlarında gösterilmiş olan derslere yazılıp, derslerin devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere tek dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacıyla her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınavı açılır. AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları DC ve DD harf notlu derslerden de tek ders sınavlarına girebilir. Tek ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili yarıyıl/yıl içi sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tek ders sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

İlişik kesme

MADDE 31(Değişik:RG-16/6/2015-29388)

(1) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Açık öğretim hariç olmak üzere başka bir yükseköğretim kurumunda lisans öğrencisi olarak kayıtlı öğrenci olduğu belirlenen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak olanlar öğrenim gördükleri ilgili birime yazılı olarak başvurur. Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer.

(3) Öğrencinin öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kaydın yenilenmemesinden dolayı, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

Diploma

MADDE 32 – (1) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu programdaki tüm zorunlu dersler ile normal lisans öğrenim süresi sonundaki asgari AKTS kredisi yükünü tamamlayacak kadar seçimlik dersleri başarıyla tamamlayarak AGNO’sunun en az 2,00 olması ve varsa stajlarını başarıyla tamamlamış olması kaydıyla lisans diploması verilir.

(2) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında veya ilk iki yılında almak zorunda olduğu dersleri başarı ile tamamlayarak AGNO’sunun en az 2,00 olması ve devam ettiği lisans programından kaydını sildirmesi koşullarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilebilir.

(3) Öğrencinin mezuniyeti ilgili kurulların kararı ile kesinleşir.

(4) Diploma düzenlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Başarı belgeleri

MADDE 33 – (1) Öğrenim gördüğü süre içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış öğrencilerden mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun edilir. Bu durum diplomada belirtilir. Daha düşük başarı notu ile mezun olanların mezuniyet dereceleri belirtilmez.

(2) Öğrenciye, mezuniyetinde aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren not durum belgesi ve diploma eki verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.

Akademik izin

MADDE 35 – (1) Öğrencinin akademik izin talebi, bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte, ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Akademik izin talepleri, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili kurullar tarafından değerlendirilir ve alınan karar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Akademik izin isteklerinin yarıyıl/yıl başında ilk on iş günü içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Öğrencilere; her defasında en fazla iki yarıyıl veya bir akademik yıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla veya iki akademik yıla kadar akademik izin verilebilir.

(4) Akademik izinli olan öğrenciler, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Akademik izinli oldukları süreler öğretim süresinden sayılmaz.

(5) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Sağlık nedenleriyle bir yarıyıldan fazla veya en az bir yıl akademik izinli sayılan öğrenci; izinli olduğu dönemde kayıt yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini belgeleyen bir sağlık raporu ibraz etmek şartıyla ilgili kurulların kararıyla kaydını yaptırabilir. Diğer nedenlerle bir yarıyıldan fazla veya en az bir yıl akademik izinli sayılan öğrenci izinli olduğu dönemde kayıt yaptırmak istediğinde yazılı olarak başvurduğu takdirde ilgili kurulların kararıyla kayıt yaptırabilir.

(6) (Değişik:RG-22/5/2023-32198) Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden bilinemeyen nedenlerle yarıyıl/yıl içinde veya sınav döneminde öğrenciye izin verilebilir. Yarıyıl/yıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci, yarıyıl/yıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten itibaren geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılmak veya ilgili fakülte/yüksekokulda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlere bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin verdikleri adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 8/12/2009 tarihli ve 27426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

(1) Bu değişiklik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2010

27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

7/7/2011

27987

2.

27/6/2012

28336

3.

27/6/2013

28690

4.

16/10/2014

29147

5.

16/6/2015

29388

6.

6/1/2016

29585

7.

1/2/2017

29966

8.

24/9/2018

30545

9.

23/8/2021

31577

10.

22/5/2023

32198

 

Dosyalar

14356 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (10)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul