• Mahkeme: YARGITAY (Mahkeme türü teknik nedenle yanlış tespit edilmiş olabilir; karar metni esas alınmalıdır.)
  • Esas No: 2008/21276
  • Karar No: 2009/9
  • Karar Tarihi: 19.01.2009
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

İçtihat Metni

Dava dilekçesinde, 5.000 YTL vekalet ücreti alacağının tahsili için yapılan takibe itirazın iptaliyle %40 tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü (2.500 YTL) cihetine gidilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü.

Dava dilekçesinde; davacı avukatı olarak üstlendiği tapu iptal ve tescil davasında tarafların biraraya gelerek sulh oldukları, mahkemece düzenlenen protokol doğrultusunda karar verildiği, mahkeme kararı ile her iki tarafın da birtakım haklar elde ettiği, kendi müvekkilinin elde ettiği hakkın en az 60.000 YTL olduğu, ancak davacının kendi müvekkili ile yaptığı sözleşmeye göre vekalet ücretinin 2.500 YTL olduğu, ayrıca yargılama gideri olarak karşı tarafa yükletilecek vekalet ücretinin de 2.500 YTL olduğu, yine sulh halinde her iki tarafın da vekalet ücretinden müteselsilen sorumlu olacakları ileri sürülerek; davacı taraf avukatı olarak üstlenilen davada hasım durumunda olan davalıdan toplam 5.000 YTL vekalet ücretinin tahsili için yapılan takibe itirazın iptaliyle %40 tazminatın tahsili istenilmiştir.

Mahkemece, sulh protokolünü davacı ve davalı tarafın vekilleriyle birlikte imzaladıkları, tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti istemeyeceklerine dair protokolün mahkemece tasdik edildiği, kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği, bu durumda davacının yargılama gideri olarak karşı tarafa yükletilecek vekalet ücretine hak kazanmayacağı, ancak davacı avukatın kendi müvekkili ile yaptığı 15.03.2005 tarihli ücret sözleşmesinde kararlaştırılan 2.500 YTL vekalet ücretinden Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesi hükmüne göre tarafların müteselsilen sorumlu olacakları gerekçesiyle 2.500 YTL alacak yönünden takibin iptaline ve %40 icra inkar tazminatına hükmedilmiş, verilen karar davacı ve davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesi hükmüne göre, sulh ile sonuçlanan işlerde her iki taraf avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda avukata karşı müteselsilen sorumludurlar. Ancak, avukat ile müvekkili arasında yapılan ücret sözleşmesinin üçüncü kişi konumundaki hasım taraf yönünden bağlayıcı olabilmesi için, ücret sözleşmesinin yargılamayı sona erdiren taraf işleminden önce yapıldığının HUMK'nın 299. maddesine göre kanıtlanması gerekmektedir. Ücret sözleşmesinin sulh protokolünden önce yapıldığının HUMK'nın 299. maddesi uyarınca ispatlanamadığı hallerde, bu sözleşmenin tarafı olmayan hasım tarafın sorumluluğu, bu ücret sözleşmesi yapılmamış olsa idi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca tespit edilebilecek miktar kadardır.

Bundan ayrı sulh olan taraflar, mahkemenin hasım tarafa yükleteceği vekalet ücretinden de müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Vekilin müvekkili ile birlikte sulh protokolünü imzalamış olması bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı gibi, iş sahiplerinin karşılıklı olarak vekalet ücreti taleplerinden vazgeçmeleri de kendileri yönünden bağlayıcıdır.

O halde; resmi şekilde onaylanmayan ücret sözleşmesinin sulh protokolünden önce yapıldığının HUMK'nın 299. maddesi uyarınca ispatı için davacı taraftan delilleri sorulup tespit edilmeden hüküm tesisi yanlıştır. Mahkemece bu hususun ispatı halinde yazılı şekilde, aksi halde ise üstlenilen davada üç ayrı taşınmaz için tapu iptal ve tescil isteminde bulunulduğu dava değerinin de 10.000 YTL olarak açıklandığı gözetilerek, yapılan protokol doğrultusunda davacının müvekkilinin elde ettiği parasal değer tespit edilip, bu parasal değer üzerinden ücret tarifesi hükümlerine göre davalının sorumlu olacağı vekalet ücreti belirlenmeli, belirlenen miktar talepten fazla olmadığı takdirde bu miktara hükmedilmelidir.

Ayrıca; sulh halinde hasım tarafa yükletilecek vekalet ücreti de yukarıdaki şekilde tespit edilip, taleple sınırlı olarak tahsiline karar verilmesi gerekirken istemin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Söz Konusu Yargı Kararının ilgili olduğu Mevzuat (3)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul