• Mahkeme: YARGITAY (Mahkeme türü teknik nedenle yanlış tespit edilmiş olabilir; karar metni esas alınmalıdır.)
 • Esas No: 2017/690
 • Karar No: 2017/3270
 • Karar Tarihi: 25.05.2017
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4. Hukuk Dairesi         2017/690 E.  ,  2017/3270 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... tarafından, davalı ... Tur. İnş. İhr. İth ve Tic. A.Ş aleyhine 18/10/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 16/01/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve davalı vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm temyiz itirazları reddedilmelidir.
  2-Davalının temyiz itirazlarına gelince;
  Dava, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinden kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı; müvekkili ... Elektrik Ltd. Şti’nin vekili olarak ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/100 esas, 2012/434 karar sayılı dosyası üzerinden davalı aleyhine dava açtığını, yargılamanın devamı sırasında müvekkilinin davalı ile anlaşarak davadan feragat ettiğini ve vekalet ücretini ödemediğini, vekalet ücretinin tahsili için takip başlattığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptali ile icra inkar tazminatı isteminde bulunmuştur.
  Davalı, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davalı şirket aleyhine açılan davanın feragatle sonuçlandığı, davacı avukatın ücretinin ödenmediği, Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi gereği davalının bu ücretten sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinde; “İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmü düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca her iki tarafın müteselsilen sorumlu olduğu avukatlık ücreti, davanın kazanılması ya da takibin sonuçlanması halinde, yargılama gideri olarak hasma tahmil edilecek olan ücrettir. Davacının kendi müvekkili ile yaptığı ücret sözleşmesinden bu ilişkinin dışında bulunan davalı sorumlu tutulamaz.
  ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/100 esas, 2012/434 karar sayılı dosyası incelendiğinde; davacının, dava dışı ... Elektrik Ltd. Şti’nin vekili olarak davalı aleyhine itirazın iptali davası açtığı, yargılama devam ederken davalının 02/11/2011 tarihli protokol başlıklı belge sunduğu, söz konusu belgenin duruşmada okunduğu ve davacı vekilinin imza inkarında bulunmadığı, mahkemece davadan feragat edildiğine ilişkin kanaatin oluştuğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, davacı avukat lehine vekalet ücretine hükmedilmediği, davacı avukatın kendileri lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden bahisle kararı temyiz ettiği, ancak Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 2012/7254 esas, 2013/5518 karar sayılı dosyasıyla davanın reddi kararını onadığı ve kararın bu şekliyle kesinleştiği anlaşılmaktadır.
  Dosya incelendiğinde; davacı hem akdi vekalet ücretini, hemde karşı taraf vekalet ücretini talep etmektedir. Davacının kendi müvekkili ile yaptığı ücret sözleşmesinden bu ilişkinin dışında bulunan davalı sorumlu tutulamaz. Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi vekalet ilişkisine göre alınacak ücreti kapsamamaktadır. Ayrıca yargılama gideri olan karşı taraf vekalet ücretine ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/100 esas, 2012/434 karar sayılı dosyası ile hükmedilmemiş ve karar temyiz aşamasından geçerek kesinleşmiştir.
  Şu halde, davacı hem akdi, hem de karşı taraf vekalet ücretini talep edemez. Mahkemece, davanın tümden reddi gerekirken yanılgılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Açıklanan nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davalı yararına BOZULMASINA, davacının tüm temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 25/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  XSöz Konusu Karara Referans Veren Üst Mahkeme Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul