En son güncellemeler 15 Kasım 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE BU ESERLERİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLARIN BEDELLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.12.2011) (Değişik:RG-13/12/2011-28141)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı halinde, bu imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.12.2011) (Değişik:RG-13/12/2011-28141)
(1) Bu Yönetmelik, her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı halinde bu imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve
   5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44
   üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.12.2011) (Değişik:RG-13/12/2011-28141)
(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Telif Hakları Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun:
   5846
   sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

ç) Kesinti: Taşıyıcı materyallerin ve teknik cihazların imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde üçü geçmemek üzere belirlenen oranda yapılan kesintiyi,

d) Özel hesap: Bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan hesabı,

e) Taşıyıcı materyal: Fikir ve sanat eserlerinin kaydedilebildiği her türlü boş veya üzerine tekrar yazmaya elverişli video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketleri, CD, DVD, Blu-ray, taşınabilir ya da sabit katı hal depolama aygıtları ve döner mekanizmalı ya da katı hal fiziki diskleri ve benzeri taşıyıcı materyalleri,

f) Teknik cihaz: Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı, ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Gelirin Kaynakları ve Kullanımı
Gelirin kaynakları
Madde 5 -
(1) Gelirin kaynakları, bu Yönetmelik kapsamında sayılan her türlü taşıyıcı materyalle teknik cihazı ticari amaçla imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden, imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen ve özel hesapta toplanan kesintilerden saymanlık hesabına aktarılan dörtte birden geriye kalan miktardan oluşur.
Gelirin kullanımı
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.12.2011), Yönt. (RG: 22.03.2008)
(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince yapılan kesintiler sonucu ulusal bir bankada açılan özel hesapta toplanan gelir, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılır;

a) (Değişik:RG-13/12/2011-28141) Fikri mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası her türlü toplantı, konferans, eğitim programı ve seminer gibi organizasyonların yapılması, yaptırılması ve yapılanlara katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

b) Fikri mülkiyet alanında yapılacak veya yaptırılacak teknik inceleme, tanıtma, temsil, araştırma, etüt, proje, basılı malzeme ve yayınlarla ilgili her türlü ödemeler ve uygulamaya ilişkin harcamalar,

c) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi için gerekli olan ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde karşılanamayan harcamalar ile
   5846 sayılı Kanunun 81
   inci maddesi uyarınca korsan faaliyetlerle mücadele amacıyla valilikler bünyesinde kurulan il denetim komisyonlarının denetim faaliyetleri kapsamında olmak kaydıyla yapılan zorunlu giderler,

ç) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve korsan faaliyetlerle mücadele kapsamında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü seminer, konferans, bilgilendirme toplantıları, yazılı ve görsel medya ile elektronik ortamda gösterilecek film, slayt ve benzeri yapımların gerçekleştirilmesi ve yayınlatılmasına yönelik giderler,

d) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yönelik bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla donanım, yazılım ve gerekli çevre birimlerini satın alma, kiralama, bakım ve onarımları, fikri mülkiyet haklarının izlenmesi amacıyla veri tabanının kurulması ve işler hale getirilmesi ile ilgili her türlü harcamalar,

e) Kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik festival, film haftaları ve benzeri tek taraflı ve çok taraflı etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve bu etkinliklere aktif katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

f) (Değişik:RG-22/3/2008-26824) Sinema sektörünün güçlenmesini teminen filmlerin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarında desteklenmesi ile Bakanlıkça uygun görülen filmlerin yaptırılması veya satın alınmasına ilişkin giderler,

g) (Değişik:RG-22/3/2008-26824) Bakanlık birimleri ile gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi ile ihtiyaç duyulan teknik donanımın satın alınması veya bu alanlarla ilgili projelerin desteklenmesine ilişkin giderler.

ğ) (Ek:RG-13/12/2011-28141) Korsan faaliyetlerle mücadele kapsamında el konulan materyallerin muhafazasının sağlanması amacıyla depo kiralanması, satın alınması veya yaptırılmasına ilişkin giderler,

h) (Ek:RG-13/12/2011-28141) Genel Müdürlükte yer alan kültürel miras niteliğindeki fikir ve sanat eserleri ile bu eserlere ilişkin kayıt ve belgelerin korunması ve uygun şartlarda muhafazasının sağlanması amacıyla bina kiralanması, satın alınması, yaptırılması ve ihtiyaç duyulan fiziki, teknik ve bilişimsel donanımın teminine ilişkin giderler.

(2) (Ek fıkra:RG-13/12/2011-28141) Bu madde kapsamında yapılan giderlerden yatırım karakterli olanların yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi zorunludur.
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gelirin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
Harcama, muhasebe ve denetim usul ve esasları
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.12.2011) (Değişik:RG-13/12/2011-28141)
(1) Özel hesapta toplanan gelirlerin dağıtım ve kullanım yetkisi Kültür ve Turizm Bakanına aittir.

(2) Özel hesaptan yapılacak işlemler, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü Mükerrer sayısında yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Genel Müdürlük tarafından muhasebeleştirilir.

(3) Harcamalarda, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır. Yapılan harcamalara ait bütün belgeler gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere, Genel Müdürlükçe on yıl süresince saklanmak zorundadır.

(4) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren yapım ve etkinliklere verilecek desteklerin usul ve esasları Genel Müdürlük ile etkinliği gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokol ile belirlenir. Protokolde, ödemelerin yapılma usulü ile istenilen materyaller ve ödemelere ilişkin harcama belgelerinin kontrolünün sağlanma usulü belirtilir.
İhale işlemleri
Madde 8 -
(1) Elde edilen gelirden yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklere göre yapılır.
Ayniyat işlemleri
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde tedarik olunan malların ayniyat işlemleri, bunları kullanacak olan birimlere intikali ve kayıtlara geçirilmesi Genel Müdürlük tarafından sağlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 10 -
(1) 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltımına Yarayan Teknik Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  13/4/2006

  26138

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1.        

  22/3/2008

  26824

  2.        

  13/12/2011 

  28141 

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul