(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SİVİL HAVACILIK İSTATİSTİKİ BİLGİLER YÖNETMELİĞİ (SHY-25)

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa göre, sivil havacılık sahasında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarınUlaştırma Bakanlığına vermek zorunda bulundukları istatistiki bilgilerin kapsamı, veriliş tarihleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik; bünyesinde hava aracı bulunan, ticari hava taşıma işletmeleri, genel uçak işletmeleri, uçakla zirai ilaçlama işletmeleri ile havaalanı işletmecilerini kapsar.
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan terimlerin açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarifeli sefer: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, halkın kullanımına açık belirli bir düzende yapılan seferlerdir.

b) Tarifesiz sefer: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında yapılan seferlerdir.

c) İç hat: Zorunlu inişler dışında, ülke sınırları içindeki havaalanları arasında yapılan seferlerdir.

d) Dış hat: Zorunlu inişler dışında, ülke sınırları dışında bir veya daha fazla ülkeye yapılan seferlerdir.

e) Filo : İşletmecinin kendi malı veya kiraladığı tüm hava araçlarının adet ve tip olarak ifadesidir.

f) Ücretli yolcu: Normal tarifeli ücretinin en az % 25'ini ödeyerek seyahat eden yolcudur.

g) Taşınan yolcu-Km.: Uçuş bacakları mesafeleri ile seyahat eden ücretli yolcu sayılarının çarpımlarının toplamıdır.

h) Arzedilen koltuk-Km.: Uçuş bacakları mesafeleri ile bu bacaklardaki satılık koltuk adetleri çarpımlarının toplamıdır.

ı) Taşınan ton-Km.: Uçuş bacakları mesafeleri ile yük (ton) miktarının çarpımlarının toplamıdır.

j) Arzedilen ton-Km: Uçuş bacakları mesafeleri ile bu bacaklardaki taşıma kapasitelerinin (ton) çarpımlarının toplamıdır.

k) İnclusive tour (IT) : Halkın kullanımına açık olarak tamamen havayolu ile veya kısmen hava yolu kısmen de kara, deniz yolu ile yapılan toplam seyahat bedeline otel, yemek v.s. gibi masrafların da dahil olduğu önceden düzenlenmiş gidiş-dönüş seyahatidir.

l) Ticari küçük hava taşıyıcısı: Filodaki hava araçlarının toplam azami kalkış ağırlığı 200 ton'u geçmeyen tarifeli veya tarifesiz seferler yapan ticari hava taşıyıcısıdır.

m) Azami kalkış ağırlığı: Hava aracının uçuşa elverişlilik sertifikasında, uçuş el kitabında veya diğer resmi kayıtlarda belirtilen kalkışa elverişli azami ağırlığıdır.

n) Fazla bagaj: Yolcuya tanınan limit fazlası hacim veya ağırlıktaki ücrete tabi yolcu bagajıdır.

o) Uçuşa elverişli gün sayısı: Aşağıda belirtilen günler hariç belirtilen yıl içinde hava aracının uçuşa elverişli olduğu günler toplamıdır.

1- Havaaracının son ticari amaçlı uçuşu ile hizmetten alınışı arasında geçen günler.

2- Hava aracının büyük kaza ve tadilat nadaniyle hizmet dişı olduğu günler.

3. Hava aracının başkalarının tasarrufunda olduğu günler.

4. Hava aracının hkümet emri veya ilgili mevzuat gereği ticari uçuşa elverişli olmadığı günler.

Bunların haricindeki tüm düğer günler bakım ve onarımda olmak üzere hava aracının uçuşa elverişli günler toplamına dahil edilir.

p) Genel uçak işletmeleri: Ticari hava taşımacılığı dışında kalan diğer sivil havacılık faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel işletmelerdir.
İKİNCİ KISIM
Yetki, Sorumluluk
Yetki
Madde 4 -
Sivil havacılık faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü bilgiyi bu Yönetmelik esas ve usullerine uygun olarak toplamak, düzenlemek, döküman haline getirmek, değerlendirmek, yayınlamak milli ve uluslararası kuruluşlara vermek Ulaştırma Bakanlığının yetkisi dahilindedir.
Sorumluluk
Madde 5 -
Sivil havacılıkla ilgili olarak Türkiye'de faaliyet gösteren her türlü kurum, kuruluş ve işletmeler bu yönetmelik esaslarına uygun olarak istenilen bilgilerin kayıtlarını tutmaktan ve Ulaştırma Bakanlığına bildirmekten sorumludur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
İstatistiki Raporları Verecek Kuruluşlar ve Raporlar
İstatistiki Raporları, Verecek Kuruluşlar
Madde 6 -
Kurum ve kuruluşların verecekleri istatistiki bilgilere ilişkin raporlar ve bu raporları dolduracak kuruluşlar Ek-1'de gösterilmiştir. Bu raporların belirtilen zamanlarda doldurularak Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesi zorunludur.
Tarifeli Sefer Yapan Ticari Taşıma İşletmelerinin Verecekleri Raporlar
Madde 7 -
Tarifeli sefer yapan ticari hava taşıma işletmelerinin verecekleri raporlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Trafik raporu : İç ve dış hat seferlerinde, yolcu, yük ve postaya ilişkin faaliyetlerle ilgili bilgileri kapsayan rapordur. Dış hat seferleri için aylık iç hat seferleri için üç'er aylık olarak Ek-2'deki (Form.A.I) ile verilir.

b) Uçuş hat faaliyet raporu: Dış hat seferlerinde; yolcu, yük ve postanın yüklendiği yer ile indireceği yer arasındaki miktarları (sayı-ton) gösteren rapordur. Üçer aylık periyodlar halinde Ek'deki (Form-B) ile verilir.

c) Uçuş bacakları trafik raporu: Dış hat seferlerinde her bir uçuş bacağında arz edilen kapasite ve taşınan yolcu sayısı yük, posta miktarlarını gösteren rapordur. Yıllık olarak Ek-4'deki (Form-C) ile verilir.

d) Filo ve personel raporu: Filodaki hava araçlarının modellleri, sayıları, koltuk kapasiteleri, azami kalkış ağırlıkları, uçuş sayıları, uçuş saatleri, uçuşa elverişli gün sayıları gibi bilgileri kapsayan rapordur. Yıllık olarak Ek-5'deki (Form-D-I) ile verilir.

e) Mali bilgiler raporu: Mali konularla ilgili bilgileri kapsayan rapordur. Yıllık olarak E-6'daki (Form EF-I) ile verilir.
Tarifesiz Sefer Yapan Ticari Hava Taşıma İşletmelerinin Verecekleri Raporlar
Madde 8 -
Tarifesiz sefer yapan ticari hava taşıma işletmelerinin verecekleri raporlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Trafik raporu: İç ve dış hat seferlerinde yolcu, yük ve postaya ilişkin faaliyetlerle ilgili bilgileri kapsayan rapordur. Yıllık olarak Ek-7'deki (Form A-2) ile verilir.

b) Filo ve personel raporu: Filodaki hava araçlarının modelleri sayıları, koltuk kapasiteleri, azami kalkış ağırlıkları, uçuş sayıları, uçuş saatleri, uçuşa elverişli gün sayıları ile personel sayıları gibi bilgileri kapsayan rapordur. Yıllık olarak Ek-8'deki (Form D-2) ile verilir.

c) Mali bilgiler raporu: Mali konularla ilgili bilgileri kapsayan rapordur. Yıllık olarak Ek-9'daki (Form EF-2) ile verilir.
İşletmelerin Genel Olarak Verecekleri Raporlar
Madde 9 -
Genel olarak ticari hava taşıma işletmeciliği yapan kuruluşların verecekleri raporlar aşağıda gösterilmiştir.

Filo ve trafik raporu: Ticari küçük hava taşımaları.

Azami kalkış ağırlıkları toplamı 200 ton'u geçmeyen ticari hava taşıma işletmelerinin doldurcağı, filodaki uçak sayıları, cinsleri, uçuş saatleri, taşınan yolcu sayıları ile yük miktarları gibi bilgileri kapsayan rapordur. Yıllık olarak Ek-10'daki (Form AD-3) ile verilir.
Havaalanı İşletmelerinin Verecekleri Raporlar
Madde 10 -
Havaalanı faaliyetleri ile ilgili işletmelerin verecekleri raporlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Trafik raporu: Havaalanındaki toplam uçak hareketleri (iniş-kalkış) sayıları ile bu hareketlerde taşınan yolcu sayıları, yük ve posta miktarlarına ilişkin bilgileri kapsayan rapordur. Üçer aylık dönemler halinde Ek-11'deki (Form-I) ile verilir.

b) Mali bilgiler raporu: Havaalanı ile ilgili konuları kapsayan rapordur. Yıllık olarak Ek-12'deki (Form-J) ile verilir.

c) Seyrüsefer yardımcıları faaliyeti mali bilgiler raporu: Seyrüsefer hizmetleri ile ilgili mali konuları kapsayan rapordur. Yıllık olarak Ek-13'deki (Form-K) ile verilir.

d) Seyrüsefer yardımcıları trafik faaliyet raporu: Seyrüsefer hizmetleri ile ilgili bilgileri kapsar. Yıllık olarak Ek-14'deki (Form-L) ile verilir.
Diğer Raporlar
Madde 11 -
Sivil havacılıkla ilgili diğer raporlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Tescilli sivil hava araçları: Ticari hava taşıma işletmeleri ile diğer işletmelerde bulunan hava araçlarının model ve motor sayılarına ilişkin bilgileri kapsayan rapordur. Yıllık olarak Ek-15'deki (Form-H) ile verilir.

b) Genel havacılık faaliyet raporu: Havacılık çalışmaları,eğitim,iş, özel uçuşlar ile planör ve serbest balon uçuşlarının uçuş sayıları, uçuş saatleri gibi bilgileri ile sivil pilot lisanslarının kategorilerine göre sayılarına ilişkin bilgileri kapsayan rapordur. Yıllık olarak Ek-16'daki (Form-N) ile verilir.

c) Uçak kazaları raporu: Azami kalkış ağırlıklarına göre, kaza yapan uçakların modelleir şirketi, kaza mevkisi, kaza anında uçuş çeşidi ölü ve yaralı sayılarına ilişkin bilgileri kapsayan rapordur. Yıllık olarak Ek-17'deki (Form-G) ile verilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Ulaştırma Bakanlığının Yetkisi
Madde 12 -
Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık alanında gerek gördüğü bilgileri tüm havacılık kuruluşlarından istemeye yetkilidir.
Yürürlük
Madde 13 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul