Bu mevzuata ilişkin Danıştay tarafından verilmiş İptal ve Yürütmeyi Durdurma kararı olmadığı bilgisi kurumdan teyit edilmiştir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
FİNANSAL SEKTÖR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Finansal Sektör Komisyonunun çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve
   5411 sayılı Bankacılık Kanununun 99
   uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

b) Komisyon: Finansal Sektör Komisyonunu,

ifade eder.
Komisyonun oluşumu ve görevleri
Madde 4 -
(1) Komisyon; Kurum, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Rekabet Kurulu, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İstanbul Altın Borsası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşur.

(2) Komisyon, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi teatisini, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmekle görevlidir.
Komisyon üyesi kurumların temsili
Madde 5 -
(1) Komisyon üyesi kurumlar, toplantıda en az müsteşar yardımcısı veya başkan yardımcısı veya genel müdür veya genel sekreter düzeyinde yetkili kişiler veya bunlara vekalet edenler ve ayrıca bu kurumlar tarafından uygun görülecek en az bir kişi tarafından temsil olunurlar.
Komisyonun çalışma esasları ve toplanma usulü
Madde 6 -
(1) Komisyon toplantılarına Kurum başkanı ya da uygun göreceği başkan yardımcısı başkanlık eder.

(2) Komisyon, her yıl Mayıs ve Kasım ayları içinde olmak üzere yılda en az iki defa olağan toplanır. Komisyon üyesi kurumlardan en az ikisinin Kuruma yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine de Komisyon olağanüstü toplanabilir.

(3) Olağan ve olağanüstü toplantı, Kurum merkezinde veya gerekli görülen hallerde Kurumca kararlaştırılacak başka bir yerde yapılır. Kurum sekretaryası, toplantının yeri, günü, saati ile gündemine ilişkin hususları toplantı tarihinden en az onbeş gün önce diğer üye kurumlara bildirir. Olağanüstü toplantılarda onbeş günlük bildirim süresi aranmaz.

(4) Komisyon kararı tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen 3 işgünü içinde, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır.

(5) Toplantıda yalnız gündeme alınan maddeler görüşülür. Temsilcilerce gündeme alınması istenen maddelerin, onbeş günlük bildirim süresi içinde Kuruma yazıyla bildirilmesi halinde, gündeme alınması zorunludur.

(6) Komisyon, gerekli görülen hallerde üye kurumların temsilcilerinin katılımıyla çalışma grubu kurabilir.

(7) İhtiyaç duyulması hâlinde, görüşlerinden yararlanmak üzere uzman kişiler Komisyon toplantısına davet edilebilir.

(8) Kurum sekretaryasınca tutulan Komisyonun gündemi, toplantı tutanağı ve kararları toplantıyı izleyen yedi işgünü içinde Bakanlar Kuruluna gönderilir.
Yürürlük
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul