(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN KURULUŞU GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının görevleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye İstatistik Kurumunun görev alanına giren konularda eğitim faaliyetleri ile protokoller kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar, özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişilerce talep edilen araştırmaların bir merkezden yürütülmesi için Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinin kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının Eğitim ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürüteceği eğitim ve araştırmalara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve
   5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 18
   inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,

c) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ç) Merkez: Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Yürütme Kurulu: Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinde yapılacak faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yürütme Kurulu, Çalışma/Araştırma Grupları ve İhtisas Komisyonları
Yürütme kurulu
Madde 5 -
(1) Yürütme Kurulu, Kurum başkan yardımcılarından birinin başkanlığında, İnsan Kaynakları Daire Başkanı ile Merkez müdürü ve Türkiye İstatistik Kurumu daire başkanları, bölge müdürleri, istatistik müşavirleri veya uzmanları arasından Başkan tarafından seçilen diğer üyeler ile birlikte en az beş üyeden oluşur. Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kurul salt çoğunluk ile toplanır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kararlar, Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme kurulunun görevleri
Madde 6 -
(1) Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde yürütülecek eğitim ve araştırmaların uygulama esas ve yöntemlerini belirlemek.

b) Merkezde yapılacak eğitim, araştırma, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerin programlarını kararlaştırmak.
Çalışma/Araştırma grupları ve ihtisas komisyonları
Madde 7 -
(1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek eğitimlerde ve araştırmalarda görev yapmak üzere, Yürütme Kurulunca, Kurum personellerinden veya üniversite öğretim elemanları ya da diğer kurum ve kuruluşlarda görevli uzman kişilerden çalışma/araştırma grupları veya ihtisas komisyonları oluşturulabilir.

(2) Oluşturulan grupların ve komisyonların çalışma usul ve esasları, Yürütme Kurulunca belirlenir.

(3) Kurum dışından bu grup veya komisyonlarda çalışmak üzere görev alanların ücretleri,
   5429 sayılı Kanunun 43
   üncü maddesine göre ödenir.
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Görevleri ve Yönetimi
Merkezin görevleri
Madde 8 -
(1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının talepleri doğrultusunda aday memurların eğitimi ve uzman yardımcılarına verilecek uygulamalı istatistik temel eğitimi ile diğer hizmet içi eğitimleri ve bunlara ilişkin sınavları yapmak.

b) Resmî istatistik programı kapsamında, istatistik uygulamalarına yönelik ihtiyaç duyulan eğitim hizmetlerini yerine getirmek.

c) Uluslararası kuruluşlarla yapılacak protokollere dayalı olarak yurtiçinde gerçekleştirilen seminer, konferans ve diğer eğitim faaliyetlerini organize etmek.

ç) İstatistik yöntem ve uygulamaları konusunda kurum ve kuruluşlar, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere yönelik eğitim programları düzenlemek.

d) Kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişilerden gelecek araştırma taleplerini karşılamak.

e) Merkezde yürütülen eğitim ve araştırmaların envanterini oluşturarak, ilgili dokümanları arşivlemek.
Yönetim
Madde 9 -
(1) Merkez, Başkan tarafından atanan bir müdür tarafından yönetilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyetlerinin plan ve programlara uygun yürütülmesinden Başkana karşı sorumludur.

(3) Müdür olarak atanabilmek için, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak ve on yıl hizmeti bulunmak şarttır.
Müdürün görevleri
Madde 10 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) İlgili birimlerin talepleri doğrultusunda merkez bünyesinde yürütülecek eğitimlerin planlamasını yaparak, eğitim programı hazırlayıp Yürütme Kuruluna sunmak.

b) Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları, programa uygun olarak uygulamak.

c) Çalışma/araştırma gruplarının ve ihtisas komisyonlarının çalışmalarını koordine etmek ve hazırlanan raporları Yürütme Kuruluna sunmak.

ç) Merkez personelini sevk ve idare etmek.

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programları ve Araştırma Uygulama Planları
Eğitim programları
Madde 11 -
(1) Eğitimler, Yürütme Kurulunca kararlaştırılan bir program çerçevesinde yürütülür. Programda; amaç, eğitim dokümanları, katılımcılar, eğiticiler, süre, eğitim sonunda katılım belgesi verilip verilmeyeceği, sınav yapılması durumunda sınavın şekli, kapsamı, zamanı, değerlendirme esasları ve eğitime ilişkin diğer hususlar yer alır.
Sınavlar
Madde 12 -
(1) Merkezde yapılacak sınavlar, Yürütme Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görevlendirilen personelin gözetiminde gerçekleştirilir.

(2) Sınav sonuçları merkez tarafından açıklanır.

(3) Sınav sonuçlarına itiraz beş gün içinde Yürütme Kuruluna yapılır. İtirazlar on gün içinde karara bağlanır.
Araştırma uygulama planları
Madde 13 -
(1) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişilerin, Başkanlığın görev alanlarına ilişkin konularda araştırma yapılmasına yönelik talepleri Yürütme Kurulunca değerlendirilir. Protokol çerçevesinde yapılmasına karar verilen araştırmalar için; Merkez tarafından araştırmanın amacı, paydaşları, araştırmada görev alacak birimler ile kişiler bunların sorumluluklarını, ücretlendirilmesini içeren araştırma uygulama planı yapılır. Planın uygulanmasına yürütme kurulunca karar verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 14 -
(1) 2/4/1998 tarihli ve 23305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezi Kuruluş ve Program Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul