(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
VERİ KALİTE KONTROL KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile Resmî İstatistik Programında yer alan resmî istatistiklerin üretimindeki tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturulan Veri Kalite Kontrol Kurulunun oluşumunu ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve
   5429
   sayılı Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde üretilen resmî istatistikleri kapsar.
  
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve
   5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 41
   inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,

c) Kalite Kontrol: Verilerdeki ve veri üretim süreçlerindeki eksiklik ve/veya hataların belirlenmesine yönelik çalışmaları,

ç) Konsey: İstatistik Konseyini,

d) Kurul: Veri Kalite Kontrol Kurulunu,

e) Kurum ve Kuruluş: Program kapsamında istatistik üreten kurum ve kuruluşları,

f) Program: Resmî İstatistik Programını,

g) Resmî İstatistik: Kurumda veya Programda yer alan konularda istatistik üretecek kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen verilerin, kitle özelliklerini ortaya koymak amacıyla, işlenmesi ile elde edilen bilgiyi,

ğ) Veri : Anket veya idarî kayıtlar yoluyla elde edilen nicel ve/veya nitel istatistikî bilgileri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Kurulun oluşumu
Madde 5 -
(1) Kurul, Başkanın görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanı, ana hizmet birimlerinden en az iki daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşur. Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, Kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulur.

(2) Kurulun üye sayısı dokuzdan fazla olamaz.

(3) Kurulun sekreterya hizmetleri, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Kurulun çalışmaları ile ilgili araç, gereç ve donanım ile her türlü cari giderleri Başkanlık bütçesinden karşılanır.
Kurulun görevleri
Madde 6 -
(1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Resmî istatistik üretimindeki tüm süreçlerde uygulanacak veri kalite kontrol ilkelerini belirlemek.

b) Program kapsamında üretilen resmî istatistikleri bilimsel açıdan incelemek, bunların belirlenen sınıflama, standart ve veri kalite esaslarına uygunluğunu izlemek, incelemek ve değerlendirmek.
Kurulun yetkileri
Madde 7 -
(1) Kurul, Programda yer alan tüm istatistik çalışmalarını, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde izlemeye, incelemeye, değerlendirmeye ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmaya veya çalışma gruplarına yaptırmaya yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Kurulun toplanması
Madde 18 -
(1) Kurul, Kurul Başkanının belirleyeceği tarihlerde, ayda en az bir kez toplanır.

(2) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir.

(3) Toplantılara, resmî istatistik üretiminde görev alan birim veya kurum/kuruluş temsilcileri de çağrılabilir.

(4) Kurul, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar.

(5) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması hâlinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(6) Kurulda alınan kararlar ve hazırlanan raporlar tüm üyelerce imzalanarak Başkanlığa sunulur.
Çalışma grupları
Madde 9 -
(1) Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlıkça geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarında, Kurumun ilgili birim personeli ile varsa çalışmayı yürüten kurumların/kuruluşların temsilcileri de görevlendirilebilir.

(3) Diğer kurumlardan/kuruluşlardan katılacakların görevlendirilmeleri, Başkanlığın talebi üzerine kendi kurumlarınca yapılır.
Çalışma grubu raporları
Madde 10 -
(1) Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak Kurula sunar. Kurul, çalışma grubundan, sunulan rapora ilişkin ilave çalışma isteyebilir.

(2) Çalışma gruplarının hazırladığı raporlar Kurulda değerlendirilir. Kurul, bu raporlara ilişkin değerlendirme sonuçlarını Başkanlığa sunar.
Kurul kararlarının uygulanması
Madde 11 -
(1) Kurul kararlarında, çalışmanın bilimsel normlara, belirlenen standartlara uygunluğu ve gerekli olması hâlinde veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik alınması gereken önlemler açıkça belirtilir.

(2) Kurul kararları, Başkanlık kanalıyla ilgili birime veya kuruma/kuruluşa yazılı olarak bildirilir. İlgili birim veya kurum/kuruluş, uygulama planlarını ve varsa Kurul kararına ilişkin görüşlerini, yazılı bildirimde belirtilen süre içinde Başkanlığa iletir.

(3) Kurul, her Program döneminde, veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yapılan faaliyetleri Başkanlığa rapor eder. Raporlarda belirtilen öneri ve teklifler Konsey gündemine alınarak gerekli değerlendirme sonuçları, Programın yürütülmesinde görevli olan kurum ve kuruluşlara gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışmalarda gizlilik
Madde 12 -
(1) Kurul Başkan ve üyeleri ile çalışma grubunda yer alan görevliler, vâkıf oldukları bilgi ve belgeleri amacı dışında kullanamaz, yetkililer dışında herhangi bir şahsa veya kuruma/kuruluşa veremez, bunlarla ilgili basına veya haber ajanslarına beyanatta bulunamazlar. Bu kural görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.
Malî hükümler
Madde 13 -
(1) Kurulun görevleri kapsamında geçici görevle görevlendirilenler hakkında
   5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49
   uncu maddesi hükmü uygulanır.

(2) Çalışma gruplarında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilmesi hâlinde bunların aylık, ek gösterge, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenir.
  
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu Bakan yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul