Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2006 tarihli ve 26219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fona, ilk defa veya yeniden atanacaklardan, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

c) 6 adet vesikalık fotoğraf.

ç) Erkekler için; askerlik durumu beyanı.

d) Adli sicil beyanı.

e) Tebligata esas adres beyanı.

f) Atanılacak kadronun özelliğine göre 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümleri çerçevesinde istenebilecek güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasına ilişkin formlar.

g) Mal bildirim beyannamesi.

ğ) Görevini yapmasına engel bir sağlık sorununun olmadığına dair beyan.

h) Atanılacak kadronun özelliğine göre istenilebilecek diğer belgeler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Denetçi Yardımcılığına Giriş Sınavına girmek isteyenler;

a) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun irtibat bürolarından veya Fon internet sayfasından temin edecekleri İş Talep Formu,

b) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) T.C. kimlik numarası beyanı (İş Talep Formunda belirtilir),

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği

ve gerekli görülecek diğer belgeler ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen veya postayla başvururlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “olumlu sicil almak” ibaresi “disiplin cezası almamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Son üç yılda disiplin cezası almamış olması,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2006

26219


 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul