En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
JANDARMA KRİMİNÂL DAİRE BAŞKANLIĞI VE JANDARMA BÖLGE KRİMİNÂL LABORATUVAR AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Kriminâl Daire Başkanlığı ve jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirliklerinin kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Jandarma Kriminâl Daire Başkanlığı ile jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirliklerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve
   2803
   sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunun 5 ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Daire başkanı: Jandarma Kriminâl Daire Başkanını,

b) Daire başkanlığı: Jandarma Kriminâl Daire Başkanlığını (JKDB),

c) İnceleme ve Değerlendirme Kurulu: Daire başkanlığı bünyesinde daire başkanı tarafından görevlendirilen personelin başkanlığında, jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirliklerinde ise, jandarma bölge kriminâl laboratuvar amiri başkanlığında en az beş kişiden oluşturulan kurulu,

ç) İnceleme ve Değerlendirme Üst Kurulu: Daire başkanı başkanlığında, en az beş kişiden oluşturulan kurulu,

d) Kriminâl birimler: Daire başkanlığı, jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirlikleri, olay yeri inceleme timleri (OYİT), olay yeri inceleme birimleri (OYİB) ile parmak ve avuç izi kısım amirliklerini (PAKA),

e) Kriminâl uzmanlık alanları: Adlî ve idarî olayların aydınlatılmasına yönelik gönderilen bulguların bilimsel yöntemlerle laboratuvar ortamında incelendiği ve raporun düzenlendiği her bir alanı,

f) Rapor: Kriminâl uzmanlık alanları ile ilgili yapılan inceleme ve görüşleri içeren raporu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Kriminâl daire başkanlığı
Madde 5 -
(1) Daire başkanlığının görev, yetki, çalışma esas ve usulleri Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.
Jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirlikleri
Madde 6 -
(1) Jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirlikleri; jandarma bölge komutanlıklarının karargâhlarının bulunduğu ilin veya bu komutanlığın sorumluluk sahasında bulunan diğer bir ilin merkezinde kurulur.

(2) Jandarma bölge kriminâl laboratuvarları kurulduğu bölgenin ihtiyacına göre ilgili kriminâl uzmanlık alan birimleri ile idarî birimlerden oluşur.

(3) Jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirliklerinin görev, yetki, çalışma esas ve usulleri Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.
Yeni kriminâl uzmanlık alanlarının belirlenmesi
Madde 7 -
(1) Günün şartlarına, görevin özelliğine bağlı olarak; teknolojinin getirdiği yenilikler ve sağladığı imkânlara göre, ihtiyaç duyulan konularda daire başkanı tarafından yeni kriminâl uzmanlık alanları belirlenerek, birimlerin kurulması teklif edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Daire başkanlığı ve jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirliklerin yetki ve sorumlulukları
Madde 8 -
(1) Kriminâl laboratuvarları, uzmanlık alanlarına giren idarî soruşturma veya adlî soruşturma ve kovuşturmalarda; savcılık ve mahkemeler, Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birimleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve bağlı birimleri, askerî birimler ile adlî görevlerle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından elde edilen ve ilgili muhakkik, savcı veya hâkimin yazılı oluru alınarak gönderilen bulguları, yapılan inceleme talepleri doğrultusunda değerlendirir ve sonucu rapor halinde doğrudan talepte bulunan birime gönderir. Ayrıca, mevzuatla verilen görevler kapsamında konusuyla ilgili rapor düzenler.
Daire başkanının görevleri
Madde 9 -
(1) Daire Başkanının görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Uzman ve teknik eleman ihtiyaçlarının planlanmasını ve teminini sağlamak,

b) Bütçe planlamalarına esas olacak çalışmaların yapılmasını sağlamak,

c) Kriminâl birimler tarafından yürütülen hizmetler için gerekli malzeme ve teçhizatın teminini sağlamak,

ç) Talep edilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde, meydana gelen olayın özelliğine göre gerekli incelemeleri yapmak üzere personel görevlendirilmesini sağlamak,

d) Meydana gelen felaketlerde, felaket kurbanları kimliklendirme (F2K) tespit çalışmalarına personel görevlendirilmesini sağlamak,

e) İnceleme konularının gizliliğini sağlamak üzere her türlü önlemin alınmasını sağlamak,

f) Kriminâl birimlerde görev yapan personeli gelişen tekniklerden haberdar etmek maksadıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmasını, eserler yayımlanmasını ve toplantılar düzenlenmesini sağlamak,

g) Uzmanlık alanlarını ilgilendiren konularda yurt içi veya yurt dışında düzenlenecek toplantılara, personel katılımını sağlamak maksadıyla teklifte bulunmak,

ğ) Kriminâl laboratuarlarda görevli veya görevlendirilecek personelin atamalarını, personel başkanlığı ile koordine etmek,

h) Yurt içi ve yurt dışında bulunan kriminâl laboratuvarlar, üniversiteler, Adlî Tıp Kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak, geliştirmek ve üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşlara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

ı) Kriminâl birimlerin; kalite yönetim sistemi kapsamında, standardizasyon ve akreditasyon çalışmaları ile kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

i) Daire başkanlığına gönderilen bulguların toplanması ve gönderilmesiyle ilgili faaliyetlerde görevli personelin yaptığı hataların tespit edilmesi halinde, değerlendirilmek üzere ilgili makamlara görüş bildirmek,

j) Gerekli hallerde daire başkanlığında görevli personelden, belirli konularda çalışma yapmak üzere çalışma grupları teşkil edilmesini sağlamak,
Jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirinin görevleri
Madde 10 -
(1) Jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kriminâl hizmetlerin yürütülmesi için gerekli malzeme ve teçhizat ile ilgili bütçe planlamalarına esas olacak çalışmaları yaparak, daire başkanlığına göndermek,

b) Talep edilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde, meydana gelen olayın özelliğine göre gerekli incelemeleri yapmak üzere personel görevlendirilmesini sağlamak,

c) İnceleme konularının gizliliğini sağlamak amacıyla her türlü önlemi aldırmak,

ç) Kriminâl laboratuvarlar, üniversiteler, Adlî Tıp Kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak ve geliştirmek,

d) Jandarma birimlerinden jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirliklerine gönderilen bulguların toplanması ve gönderilmesiyle ilgili faaliyetlerde görevli personelin yaptığı hataların tespit edilmesi halinde, değerlendirilmek üzere ilgili makamlara görüş bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Seçimi, Atanması, Görevlendirilmesi ve Yetiştirilmesi
Personel seçiminde aranacak nitelikler
Madde 11 -
(1) Uzman ve teknik eleman olarak yetiştirilecek personelin seçiminde aranacak nitelikler, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanacak yönerge ile belirlenir.
Personelin görevlendirilmesi ve yetiştirilmesi
Madde 12 -
(1) Uzman ve teknik eleman olarak yetiştirilmek üzere ihtiyaç duyulan personel miktarı ve nitelikleri daire başkanı tarafından teklif edilir.

(2) Personelin; daire başkanlığı ve jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirliklerine atanması/görevlendirilmesi ve yetiştirilmesi işlemleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergelerle düzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Gizlilik
Madde 13 -
(1) Kriminâl laboratuvarlarda çalışmalar, tam bir gizlilik içinde yapılır. Analiz faaliyetleri, inceleme sonuçları ve düzenlenen raporlar hakkında ilgili ve yetkili makam dışında kimseye bilgi verilemez.
Kıyafet
Madde 14 -
(1) Kriminâl laboratuarlarda görevli personel; laboratuvar çalışmalarında, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergelerde belirtilen kıyafeti giyerler.

(2) Kriminâl laboratuarlarda görevli personel; görevin niteliğine bağlı olarak daire başkanının veya jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirinin müsaadesi ile sivil kıyafetle görev yapabilir.
Çalışma esas ve usulleri ile diğer hususlar
Madde 15 -
(1) Kriminâl birimlerin çalışma esas ve usulleri, kendi aralarındaki ilişkiler, tutulacak her türlü kayıt ve arşivler ile saklanması gerekli bulgu ve raporların durumları ile ihtiyaç duyulan diğer konular, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

(2) Kriminâl laboratuarlarda görevli personele ek görev verilemez.

(3) Daire başkanlığında görev yapan personel; kriminâl birimlerin reorganizesi, modernizasyonu ve akreditasyonuna ilişkin çalışmalarda, asli görevi uhdesinde kalmak üzere daire başkanı tarafından iki yılı geçmemek üzere görevlendirilebilir.
Bulgu ve suç eşyalarının reddi
Madde 16 -
(1) İncelenmek üzere gönderilen evrak, bulgu ve diğer suç eşyasının; konulduğu koli ve zarfların mühürsüz olduğu, mührünün bozulduğu, gönderen makam ile ilgisi olmayan bir başka makama ait mühürle mühürlendiği, mührünün tam ve sağlam olmasına rağmen, koli veya zarfın bir bölgesinin herhangi bir nedenle orijinal yapısının bozulduğu tespit edildiği takdirde, teslim alınmaz ve iade edilir.
Bulgu ve suç eşyasının kriminâl laboratuvarlara gönderilme şekli
Madde 17 -
(1) Bulgu ve suç eşyaları kriminâl laboratuvarlara aşağıdaki şekilde gönderilir.

a) Bulgu ve suç eşyasının kriminâl laboratuvarlara gönderilmesinde, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

b) İnceleme talebinde bulunan makamlarca, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında olabileceği değerlendirilen narkotik ve psikotrop maddelere ait bulgu ve suç eşyalarının kurye aracılığıyla gönderilmesi zorunludur.

c) Diğer bulgu ve suç eşyalarının kurye veya posta işletmesiyle gönderilmesine karar verme yetki ve sorumluluğu gönderen makama aittir.
Yazışma
Madde 18 -
(1) Daire başkanlığı ve jandarma bölge kriminâl laboratuvar amirlikleri; görevleri ile ilgili konularda, kendi aralarında ve ilgili birimlerle doğrudan yazışma yapabilirler.
İnceleme talepleri
Madde 19 -
(1) İnceleme taleplerinin, en yakın kriminâl laboratuvara yapılması esastır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 20 -
(1) 5/8/1998 tarihli ve 23424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kriminâl Daire Başkanlığı ve Bölge Kriminâl Laboratuvar Şube Müdürlükleri Görev ve Yetkileri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 21 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul