TEKERLEKLİ ARAÇLAR İLE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUATIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç
Madde 1 - Yönt. (RG: 15.03.1998) (Değişik:RG-15/03/1998-23287)
Bu Yönetmeliğin amacı,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 4199 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesi uyarınca çıkarılması öngörülen ve 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nca düzenlenen “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma" ve Avrupa Topluluğu ile yapılan anlaşma çerçevesinde motorlu taşıt araçları ile bunların aksam ve parçalarına ilişkin teknik mevzuatın uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, çevre korunması, enerji tasarrufu ve trafik güvenliği alanlarında, tekerlekli araçlar ile bunların aksam ve parçalan ile ilgili mevzuatın uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 12.11.2014) (Değişik:RG-12/11/2014-29173)
Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 1958 tarihli Cenevre Antlaşması ve Avrupa Topluluğuyla yapılan anlaşma ile ilgili mevzuata ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 12.11.2014), Yönt. (RG: 15.03.1998) (Değişik:RG-15/03/1998-23287)
Bu Yönetmelikte geçen;

(Değişik:RG-12/11/2014-29173) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

Andlaşma : Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) İç Ulaşım Komitesince 1958 tarihinde imzaya açılan “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma"yı,

Anlaşma : 1963 tarihli Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Anlaşması ve buna bağlı Avrupa Topluluğu Türkiye Ortaklık Konseyi Kararlarını,

Yönetmelik: Avrupa Topluluğu Teknik Mevzuatının Türk Mevzuatına aktarılmış halini,

Teknik Düzenleme : 1958 tarihli Cenevre Andlaşmasına istinaden yayımlanan Teknik Mevzuatın Türk Mevzuatına aktarılmış halini,

Teknik Mevzuat : Yönetmelik ve Teknik Düzenlemeleri,

Onay Kuruluşu : Ürünün, ilgili teknik mevzuatına göre uygunluğunun belgelendirilmesini yapan ve teknik servisleri tayin eden Bakanlığı,

Belgelendirme : Ürünün, ilgili teknik mevzuatına uygunluğunun yazılı olarak belirlenmesi faaliyetini,

Ürün : Tekerlekli motorlu kara taşıt araçları ile bunların römorkları ve bunlara ait aksam ve parçaları,

Teknik Servis : Onay Kuruluşu tarafından tayin edilerek, ilgili Uluslararası Kuruluşlara bildirilen ve ürünün ilgili teknik mevzuatına göre deneylerini yapma yeterliliği olan kuruluşları,

Teknik Komite: Ürünler ile ilgili teknik mevzuat düzenlemeleri ve uygulama ile ilgili konularda onay kuruluşuna önerilerde bulunan komiteyi, 

Tip Onayı: Ürün ile ilgili teknik mevzuatında belirlenen teknik koşullara uygunluğunun belgelenmesi işlemini,

"E" İşareti :Adlaşmaya dayalı olarak yayımlanan ilgili teknik düzenlemelere uygunluğu gösteren tip onayı işaretini,

"e" İşareti: Avrupa Topluluğu mevzuatına dayalı olarak yayımlanan ilgili yönetmeliklere uygunluğu gösteren tip onayı işaretini,

ifade eder.
Onay Kuruluşu
Madde 5 - Yönt. (RG: 15.03.1998)
Onay Kuruluşunun Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a) (Değişik:RG-15/03/1998-23287) Andlaşmaya dayalı teknik düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin ek ve değişikliklerini tebliğ; Avrupa Topluluğu’nun motorlu taşıt araçlarına ilişkin teknik mevzuatını da yönetmelik haline getirmek ve değişiklikleri yürürlüğe koymak,

b) (Değişik:RG-15/03/1998-23287) İlgili teknik mevzuatı izlemek, bunlarla ilgili dokümantasyon faaliyetlerini yürütmek,  

c) Deney ve Laboratuvar hizmetlerini yürütecek teknik servisleri tayin etmek, görevlendirmek ve gerektiğinde iptal etmek,

d) Onay kuruluşunca tayin veya İptal edilen teknik servislerin adlan, adresleri ve bunların herbirinin yapmakla yükümlü olduğu deney işlemlerini ve faaliyetleri içeren bilgileri yayımlamak ve ilgili uluslararası kuruluşlara bildirmek,

e) Andlaşma ve buna bağlı teknik düzenlemelere taraf olan bir ülkeden gelen ve onay işaretini taşıyan ürünün onaylanmış tipine uygun olmadığının tesbit edilmesi halinde, onay veren Ülkenin yetkili makamları ile temasa geçerek, gerekli bilgileri almak ve Andlaşmaya taraf olan diğer ülkelere durum hakkında bilgi vermek,  

f) Yurtiçi ve yurtdışı ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki İşbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer üye ülkeler İle Türkiye arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözmek üzere gerekli tedbirleri almak,

g) Andlaşma ve Avrupa Topluluğu Komisyonu bünyesinde yapılan idari ve teknik komite toplantılarına katılmak ve ilgililerin katılımını sağlamak,

h) (Değişik:RG-15/03/1998-23287) Teknik mevzuat çerçevesinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, yurtiçinde idari ve teknik komiteleri oluşturmak,

ı) (Değişik:RG-15/03/1998-23287) İlgili teknik mevzuat çerçevesinde teknik servislerin düzenlediği belgelere göre "E" ve "e" işaretlerinin kullanımına izin vermek, onay süresini yenilemek, onayı reddetmek veya geri çekmek ve gerektiğinde onayı iptal etmek,

j) Bu Yönetmelik kapsamındaki konularda, eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

k) (Değişik:RG-15/03/1998-23287) Diğer bir ülkenin onay veren yetkili makamınca belirlenen ve talepleri olduğu alanlarda ürünle ilgili teknik mevzuat çerçevesinde uygunluk tesbiti için gerekli hizmetleri vermek veya verilmesini sağlamak,

1) (Değişik:RG-15/03/1998-23287) Andlaşma ve Anlaşmaya dayalı teknik mevzuat çerçevesinde motorlu taşıt araçları ve bunların aksam ve parçalan ile ilgili diğer işleri yerine getirmek.
Teknik Servisler
Madde 6 - Yönt. (RG: 15.03.1998)
Teknik Servislerin Görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-15/03/1998-23287) Üretim esnasında ilgili teknik mevzuata göre üretimin uygunluğunu tespit etmek,

b) (Değişik:RG-15/03/1998-23287) Tip Onayına ilişkin müracaatların ilgili teknik mevzuata göre uygunluğunun tespiti için gerekli deney ekipmanlarını doğrudan veya dolaylı ve düzenli bir biçimde bulundurmak ve deneyimli denetçi uzmanları doğrudan veya dolaylı olarak istihdam etmek suretiyle gerekli deneyleri yapmak, deney sonuçlarının kaydını tutmak ve onay kuruluşuna bildirmek, en az 10 yıl süreyle deney sonuçlarını muhafaza etmek,

c) Tip Onayı alan üretim tesislerinde, Onay kuruluşunca belirlenecek dönemlerde ara denetim yapılmasını sağlamak, her denetimde deney ve üretimi gözden geçirmek ve neticelerini onay kuruluşuna bildirmek,

d) (Değişik:RG-15/03/1998-23287) Ürünlere ilişkin deneylerin yapılabileceği bağımsız laboratuvarları veya uygun üretici laboratuvarlarını tespit etmek ve bunların ilgili teknik mevzuatında belirtilen ekipmanlara sahip olduklarını belirterek, Onay Kuruluşunun onayına sunmak,

e) (Değişik:RG-15/03/1998-23287) Andlaşma ve Anlaşmalar ve bunlara dayalı olarak yayımlanan Ürün ile ilgili teknik mevzuat çerçevesinde Onay Kuruluşunca verilecek diğer görev ve işlemleri yapmak.
Teknik Komitenin Oluşumu ve Görevleri
Madde 7 - Yönt. (RG: 25.07.2015), Yönt. (RG: 12.11.2014), Yönt. (RG: 19.01.2007)(Değişik birinci fıkra:RG-12/11/2014-29173)
Teknik Komite aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) (Değişik bent:RG-25/7/2015-29425) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili temsilcileri (Sanayi Genel Müdürlüğünden iki üye, Hukuk Müşavirliğinden bir üye ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden bir üye)

b) İçişleri Bakanlığı yetkili temsilcisi,

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili temsilcileri (Karayolları Genel Müdürlüğünden bir üye ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden bir üye),

ç) Ekonomi Bakanlığı yetkili temsilcisi,

d) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili temsilcisi (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden bir üye),

e) Türk Standardları Enstitüsü (Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı) yetkili temsilcisi,

f) Motorlu Araçlar Ana Sanayi yetkili temsilcisi,

g) Motorlu Araçlar Yan Sanayi yetkili temsilcisi,

ğ) Motorlu Araçlar Distribütörleri yetkili temsilcisi,

h) Teknik servisler yetkili temsilcisi.

(Değişik ikinci fıkra:RG-19/01/2007-26408) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için bir asil, bir yedek olmak üzere ilgili kuruluşlar tarafından belirlenerek Bakanlığa bildirilir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin/üyelerin değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-19/01/2007-26408) Teknik Komite toplantılarına belirlenmiş olan asil üyelerin sürekli olarak katılması esastır. Ancak, toplantıya katılamayacak asil üyenin yerine toplantıdan bir hafta önce Bakanlığa bilgi verilerek yedek üye toplantıya katılır. Asil veya yedek üyenin katıldığı toplantıda alınan kararlar, bir sonraki toplantıya iştirak eden üyeler tarafından onaylanır. Üst üste üç toplantıya veya yılda dört toplantıya katılmayan üyenin/üyelerin üyeliği düşer ve kurumuna bildirilir.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-19/01/2007-26408) Teknik Komite, Komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile ve üye tam sayısının en az 2/3 oranında çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komitenin başkanı Değişik ibare:RG-12/11/2014-29173) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği (Değişik ibare:RG-12/11/2014-29173) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi olup, Komite her sene ilk oturumunda kendi üyeleri arasından başkan yardımcısı seçer. Komitenin sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. Komite toplantısında alınan kararlar Komite defterine geçirilir ve bir sonraki toplantı daveti ekinde üyelere dağıtılır. Her toplantıda bir önceki kararlar onaylanır.

Komite toplantılarına gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler gözlemci olarak davet edilebilir.

Komitenin görevleri şunlardır.

a) Ürün bazında, imalatçı ve sektör temsilcilerinden alt komiteleri oluşturmak,

b) Andlaşma ve/veya Avrupa Topluluğu Komisyonu bünyesinde düzenlenen toplantılara katılımı sağlamak için ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek, Onay kuruluşuna öneride bulunmak,

c) Andlaşmaya dayalı olarak yayımlanan teknik düzenlemelere taraf olunması veya vazgeçilmesi konusunda Onay kuruluşuna öneride bulunmak.

d) Andlaşma ve Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından hazırlanan teknik düzenleme taslaklarını incelemek, bunlara ilişkin görüş ve önerileri Onay kuruluşuna bildirmek,

e) Motorlu Araçlarla ilgili her türlü konuyu inceleyerek, yasal düzenlemeler ile ilgili görüş oluşturmak ve Onay kuruluşuna öneri sunmak.
Yürürlük
Madde 8 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 - Yönt. (RG: 12.11.2014) (Değişik:RG-12/11/2014-29173)
Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul