(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SEÇMEN KÜTÜK BÜROLARININ ADALET MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, seçmen kütük bürolarının denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, görevlendirme ile oluşturulan il seçim bürosu ve ilçe seçmen kütük bürolarının seçim iş ve işlemleri dışındaki denetimini kapsar.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 26/4/1961 tarihli ve298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

b) Büro: Görevlendirme ile oluşturulan il seçim bürosu ve ilçe seçmen kütük bürolarını,

c) Müfettiş: Adalet Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişini,

ç) YSK: Yüksek Seçim Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim, Tespit, İhbar ve Şikâyetler ile Gizli Raporlar
Büroların teftişi
Madde 4 -
(1) Bürolar, müfettişler tarafından faaliyet göstermekte oldukları yer adliyesinin denetimi sırasında veya müstakilen teftiş edilirler.
Tespit
Madde 5 -
(1) Tespit işlemi; kurum ve kuruluşlarca yatırılan paralara dair kasa hesabının denetime başlanılan gün itibarıyla belirlenmesi faaliyetidir.

(2) Bu işlem Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Dördüncü Kısım, İkinci ve Üçüncü Bölümlerinde belirtilen usul çerçevesinde yerine getirilir. Tespit işlemi için ayrı bir tutanak düzenlenmeksizin denetim raporunun ilgili bölümü bu amaç için kullanılır, ilgililerin imzası da bu sayfanın uygun yerine alınır.
Adalet müfettişleri tarafından büroların denetlenmesi
Madde 6 -
(1) Seçim büroları seçim iş ve işlemleri dışında müfettişler tarafından hesabat ve kalem işlemleri yönünden denetlenir. Denetim sonunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı forma göre üç nüsha olarak düzenlenen denetim raporunun bir sureti denetim dosyasında saklanır, birer sureti Başkanlıkça YSK ve denetlenen birime gönderilir.

(2) Denetim sırasında öncelikle YSK tarafından genel bütçeden gönderilen seçim ödenekleri ile kanunların il ve ilçe seçim kurullarını yetkili kıldığı sendika, meslek odaları gibi kuruluşlarca organ seçimleri için büroların hesaplarına yatırılan paraların gelir gider uygunluğu tetkik edilerek aksayan bir hususun belirlenmesi durumunda konuya denetim raporunda yer verilir.

(3) Sondaj usulü ile seçilecek işlerde seçim görevlileri ile seçimde hizmetlerinden yararlanılan kişilere yapılan ödemelerin YSK’nın ücret genelgesi doğrultusunda yapılıp yapılmadığı tetkik edilir. Yine sondaj suretiyle seçilecek işlerde satın alınan mal ve hizmetler için hak sahiplerine yapılan ödemelerin YSK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde tahakkuk ettirilip ettirilmediğine ve ödenip ödenmediğine bakılır. Gerekli görüldüğünde hak sahiplerinin tahakkuk eden ücreti veya istihkakı alıp almadıkları kendilerine sorulur, bir usulsüzlüğün tespit edilmesi durumunda konu denetim raporunda belirtilir.

(4) Seçim giderlerine ilişkin belgelerin ve seçim birimlerine yapılan müracaat kayıtlarının mevzuata uygun şekilde tutulup tutulmadığı incelenir.

(5) Büroların düzen ve tertibinin, demirbaş kayıtlarının, arşiv işlemlerinin mevzuata ve Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına uygun şekilde icra olunup olunmadığına bakılır.

(6) Maaşlar, sosyal güvenlik primleri, yolluklar, tedavi giderleri ve giyim yardımı gerek duyulmadığı sürece denetlenmez.

(7) Denetim sonunda müstakil bir öneriler listesi düzenlenmez, belirlenen aksaklıklar denetim raporunda açıklanır.

(8) Büroların teftişi sonucunda düzenlenen denetim raporu ve kadro cetveli faaliyet göstermekte bulundukları yer adliyesi ile ilgili olarak hazırlanan teftiş dosyasındaki mahsus bölümlere konulur.
Adalet müfettişleri tarafından denetlenemeyecek işler ile ihbar ve şikâyetler hakkında yapılacak işlemler
Madde 7 -
(1) İl ve ilçe seçim kurulu, başkanlıkları ile büroların seçime ilişkin iş ve işlemleriyle bu işlere yönelik kararları denetlenemez. Bu konulara ilişkin yapılan ihbar ve şikâyetlere bakılmaksızın konu Başkanlık vasıtasıyla YSK’ya iletilir.

(2) Yapılan denetim sırasında görevlilerin disiplin soruşturmasını gerektirir bir eylemi ile karşılaşılırsa durum bir yazı ile Başkanlık vasıtasıyla YSK’ya bildirilir. Ceza tahkikatını gerektiren hallerde durum ilgili Cumhuriyet başsavcılığına da intikal ettirilir.
Gizli raporlar
Madde 8 -
(1) Denetim sonunda seçim müdürleri ile çalışmaları hakkında kanaat edinilen memurlar için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Dördüncü Kısım Dokuzuncu Bölümünde belirlenen esaslara ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı forma uygun olarak birer suret gizli rapor tanzim edilir ve Başkanlıkça YSK’ya gönderilir.

(2) Gizli rapor doldurulurken bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı formun her bölümünün altında yer alan not kısmındaki açıklamalar esas alınır.

(3) Henüz birinci derecenin son kademesine gelmemiş olanların terfie lâyık bulunup bulunmadıkları, her derecedeki vazifeliler için ise gerek görüldüğünde mesaisinden daha üst görevlerde veya büyük merkezlerde faydalanılabileceği kanaat bölümünde belirtilir.

(4) Disiplin veya ceza soruşturmasına ilişkin ihbar ve şikâyetlerden gerekli görülenlere gizli raporlarda yer verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hususlarda Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği uygulanır.
Yürürlük
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 İLİ/İLÇESİ SEÇİM BÜROSU DENETİM RAPORUDUR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 24/01/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 (Ön yüz) GİZLİ RAPOR (Arka yüz) MESLEKÎ BİLGİ VE ÇALIŞMASI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 24/01/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul