İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MEZUNİYET BELGESİNE SAHİP OLMADAN MESLEKLERİNİ ÎCRA ETMEKTE OLAN GÖZİÜKÇÜLERE EHLİYET SINAVI İLE GÖZLÜKÇÜ ÜNVANI KAZANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BlRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmeliğin amacı, halen hiçbir yetki belgesine sahip olmadan gözlükçü olarak çalışmakta olan kişilere gözlükçü ünvanı ve meslek belgesi vererek yetki kazan¬dırmak amacıyla yapılacak sınavın usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik, gözlükçü olarak çalışan ve herhangi bir yetki belgesine sahip olmayan kişileri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik, 30/12/1940 tarih ve 3958 sayılı "Gözlükçülük Hakkında Kanun"un 3 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.
İKİNİCİ BÖLÜM
Sınavların Usul ve Esasları
Sınava Girecekler
Madde 4 - Bilgi Butonu
Serbest olarak gözlükçülük işyeri çalıştıran veya herhangi bir gözlükçülük işyerinde veya yetkili gözlükçü yanında gözlükçü olarak çalışanlardan; bu Yönetmeliğin yayı¬mı tarihine kadar en az dört yıl süreyle çalıştığını BAC-KUR. SSK vergi kaydı gibi resmi bel¬gelerle kanıtlayanlar Sağlık Bakanlığınca, bu Yönetmeliğin yayımından sonra sadece iki kez açılacak sınava girerler. Sınava girenler sınav giderlerini öderler.
Sınava Girmek için Gerekli Diğer Şartlar
Madde 5 - Bilgi Butonu
Sınava gireceklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Gözlükçülüğün gerektirdiği sağlık şartlarına sahip olmak,

c) 18 yaşım bitirmiş olmak,

d) En az ortaokul mezunu olmak,

e) Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki belgelerden birine sahip olmak.
Sınav Komisyonları
Madde 6 - Bilgi Butonu
Sınav Komisyonları, Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Merkez Sınav Komisyonu ile sınav yapılacak illerde Merkez Sınav Komisyonunun belirlediği tl Sınav Komis¬yonlarından ibarettir. Sınavlar ülke düzeyinde aynı gün ve saatte yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar ve Görevleri
Merkez Sınav Komisyonunun Oluşumu
Madde 7 - Bilgi Butonu
Merkez Sınav Komisyonu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri, Per¬sonel ve Sağ'ık Eğilimi Genel Müdürlüklerinden, Sağlık Bakanlığının uygun göreceği Göz Kliniğinden ve Ankara Gözlükçüler Derneğinden çağrılacak birer temsilciden oluşur.

Merkez Sınav Komisyonu; bunlann dışında ve gerekli görüldüğü zaman yeterli sayıda göz hastalıklar: uzmanı ile yetki belgesi sahibi gözlükçüvü danışman olarak göreve çağırabilir.
Merkez Sınav Komisyonunun Görevleri
Madde 8 - Bilgi Butonu
Merkez Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır :

a) Bu Yönetmeliğin yayımından sonra sadece iki kez olmak üzere sınav tarihlerini, sınavların yapılacağı illeri, kapsamını belirlemek ve il sınav komisyonlarını oluşturmak,

b) Sınava katılacaklardan alınacak sınav gideri miktarım ve yatırılacağı yerleri belirlemek,

c) Teorik ve pratik sınav sorularını hazırlamak,

d) Sınav değerlendirme şekli ile sınav başarı notunu belirlemek,

e) Sınava girmek için gerekli belge ve malzemeleri belirlemek, il sınav komisyonlarına bildirmek,

f) Yerel sınav komisyonu vasıtası ile gönderilen sınav sonuçlarına yapılan itirazları de-ğerlendirmek.

g) Sınavla ilgili tüm işlemlerde Bakanlıkla koordinasyonu sağlamak.
Sınav Tarihlerinin Duyurulması
Madde 9 - Bilgi Butonu
Sınavın yapılacağı tarih ve iller, sınava gireceklere basın, radyo, televizyon ve mahalli haberleşme araçlarıyla duyurulur.
İl Sınav Komisyonlarının Oluşumu
Madde 10 - Bilgi Butonu
Sınav yapılacak illerde Merkez Sınav Komisyonunca tespit olunacak bir başkan ile iki göz hastalıkları uzmanı ve meslek belgesini haiz iki gözlükçüden oluşan il sınav komisyonlan, Sağlık Bakanının onayı ile kesinlik kazanır.

Komisyon üyelerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) İl sınav komisyonu başkanı; tercihen göz dalında öğretim üyesi, yahut şef, yok ise
göz hastalıkları uzmanı olmalıdır.

b) Meslekte en az 5 yıl hizmet etmiş olanlara gözlükçü üye görevi verilebilir.

c) Sınavlarda il sınav komisyonu gözlemcileri ile birlikle sınav sonuçlarının değerlendi-rilmesine katılmamak şartı ile Sağlık Bakanlığının görevlendireceği yeterli sayıda gözlemci
bulunur. 
İl Sınav Komisyonlarının Görevleri
Madde 11 - Bilgi Butonu
İl sınav komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) Merkez Sınav Komisyonunca tespit ve ilân edilen sınavların yapılacağı gün ve saat ile ildeki sınav yerlerini yerel basın ve diğer imkânlarla duyurmak,

b) Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini, bitirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,

c) Pratik sınav işlerini ve teorik sınav kağıtlarını bir sonraki sınava kadar saklamak, sınav sonuçlarını ve varsa itirazları Merkez Sınav Komisyonuna bildirmek,

d) Sınav yapılacak illerdeki sınavla ilgili tüm işlerde Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
Sınav Yerleri
Madde 12 - Bilgi Butonu
Sınav yerleri Merkez Sınav Komisyonunca veya bu Komisyonun görevlendirdiği il sınav komisyonu tarafından tespit olunur. Bu yerler, sınavlara ait tüm işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yapılabileceği teknik imkânlara sahip kamu kuruluşları ve tıp fakülteleridir.
Sınavların Yapılma Şekli
Madde 13 - Bilgi Butonu
Sınavlar pratik ve teorik olmak üzere iki aşamalıdır. Teorik sınavlar test şeklinde olabilir.

Sınavları kazananlar, Gözlükçü ünvanına sahip olurlar ve kendilerine Sağlık Bakanlığınca bununla ilgili belge verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 14 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmeliği Sağlık Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul