KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerine Denizcilik Müsteşarlığınca işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen ve kıyılarımızda denizcilik ve limancılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla inşa edilmiş kıyı tesislerini, bunların inşasını gerçekleştirecek ve işletecek olan kişileri kapsar.

(2) Ancak, imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören tersane, tekne imal yeri ve çekek yerleri ve tüm askeri kıyı tesisleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 14/4/1925 tarihli ve618sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve4922sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 10/8/1993 tarihli ve491sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) ve (m) bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 01.07.2009)
(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) DLHİ: Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünü,

b) IMO: (International Maritime Organisation) Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

c) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ç) İmar Planı: İlgili idaresi tarafından onaylanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planını,

d) İTDK: İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonunu,

e) Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını,

f) Kıyı Tesisi: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen tesisleri,

g) Kıyı Tesisi İşletmecisi: İnşası tamamlanmış kıyı tesislerini İdareden izin almak suretiyle işleten gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini,

ğ) MEGM: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

h) (Değişik:RG-1/7/2009-27275)

Tehlikeli Yükler: 1 inci sınıf tehlikeli yükler ile 2 nci sınıf tehlikeli yükleri,

1) 1 inci Sınıf Tehlikeli Yükler: Parlayıcı ve patlayıcı özellik taşıyan maddeler ile solunum veya temas halinde insan sağlığı açısından zararlı etki gösteren maddeleri,

2) 2 nci Sınıf Tehlikeli Yükler: 1 inci sınıf tehlikeli yükler dışında kalan ve kirletici özelliğe sahip maddeleri,

ı) Termin Planı: Kıyı yapısının inşa aşamalarını ve sürelerini gösteren programı,

i) Uygulama Projesi: Kıyı altyapı tesisine ait, ulusal ve uluslararası standartlara göre düzenlenmiş genel yerleşim planı, tüm detay projeleri, statik betonarme hesap ve gerekli tüm etüd ve teknik detaylarla birlikte DLHİ’ye sunulan ve anılan idare tarafından onaylanan projeleri,  

j) Yatırımcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesislerini inşa edip, işletmek amacıyla İdareye başvuran gerçek kişiler ile kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletme İzni Esas ve Usulleri, Geçici İşletme İzni, Devir ve İptal
Görev, yetki ve sorumluluklar
Madde 5 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesislerinin inşası ile ilgili olarak, ulusal denizcilik politikamız ile ulusal mevzuat ve Türkiyenin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde deniz ve iç sularda liman sınırlarını ve buna ilişkin koordinatları belirlemek, bu sınırlar içerisinde faaliyette bulunan gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin yerine getireceği denizcilik ve limancılık hizmetlerine ilişkin tüm faaliyet izinlerini vermek, koordine etmek, denetlemek ve izinsiz faaliyetleri durdurmak İdarenin yetki ve sorumluluğundadır.

(2) Olağanüstü haller, ekonomik gerekler veya dış ticaret politikaları dikkate alınarak bu Yönetmelikte yer alan hususlarda alt düzenleyeci işlem yapmaya İdare yetkilidir.
İstisna halleri
Madde 6 - Yönt. (RG: 01.07.2009), Yönt. (RG: 31.03.2007) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/7/2009-27275)
(1) Test, montaj, inşa veya deneme amaçlı gemi yanaştırılacak ve tahmil/tahliye yapılacak kıyı tesisleri ile bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerin dışında kalan kıyı tesisleri, yolcu motorlarının yanaşacağı kıyı tesisleri, sürekli olmadan gemi veya deniz araçlarının yanaştırıldığı, ancak yük ve yolcu tahmil/tahliyesi yapılmayan kıyı tesisleri ile ilgili uyulacak kriterler ve istenilecek bilgi/belgeleri ile süreleri İdare belirler.
İşletme izni ve geçici işletme izni başvurusu
Madde 7 - Yönt. (RG: 01.07.2009) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/7/2009-27275)
(1) Kıyı tesisine yönelik işletme izni veya geçici işletme izni almak isteyen yatırımcılar talep konusunu içeren dilekçe ekinde;

a) EK-1’de yer alan A- Tesis Bilgi Formu,

b) EK-1’de yer alan B- İşletme İzni veya Geçici İşletme İznine Esas Başvuru Belgeleri,

ile birlikte İdareye başvurur.

(2) İdare, talep konusuna uygun EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de belirtilen kriterlerin sağlanmasını ve bunlara ek bilgi ve belgeleri talep edebilir.

(3) Yatırımcılar, işletme izni veya geçici işletme izni süresi bitiminden en geç 1-3 ay öncesinde EK-1’de yer alan A- Tesis Bilgi Formu ile birlikte İdareye başvurur. Geçici işletme izin sürelerinin uzatılması amacıyla yapılacak başvurularda, iznin geçici olarak verilmesine neden olan hususlara ilişkin yapılan işlemler hakkında İdareye bilgi verilir.
İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu
Madde 8 -
(1) İşletme izni almak üzere müracaat edilen kıyı tesisine ilişkin olarak, mahallinde yapılacak inceleme ve tespitler ile işletme izni sonrasında denetim görevini yapacak olan İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK), İdarenin merkez teşkilatı veya merkez teşkilatınca talimat verilmesi halinde taşra teşkilatının en üst amiri tarafından görevlendirilecek iki personel ve ilgili liman başkanının katılımı ile en az üç kişiden oluşturulur. 

(2) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, taşra teşkilatının en üst birim amirinin görüşü ile birlikte veya görevlendirme İdare tarafından merkezden yapılmış ise, merkez teşkilatı uzmanlarınca İdareye intikal ettirilir.

(3) İşletme iznini talep eden yatırımcı, İTDK tarafından mahallinde yapılacak incelemede her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile tesise ulaşım ve konaklama için gerekli imkanı sağlamak ve mevzuatına uygun olarak sörvey hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür.
İşletme izni ve geçici işletme izni taleplerinin değerlendirilmesi
Madde 9 - Yönt. (RG: 01.07.2009) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/7/2009-27275)
(1) İdare, işletme izni veya geçici işletme izni talep edilen kıyı tesisinin işletilmesinde ve bu tesise gemi yanaştırılmasında, görev, yetki ve sorumluluklar bakımından herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin nihai değerlendirmeyi yapar. Bu değerlendirme;

a) İdarenin kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler,

b) 7 nci maddeye göre İdareye sunulan başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgeler,

c) Yetki alanına giren konularda, İdare tarafından yazıyla istenecek olan DLHİ’nin görüşleri (uygulama projesi bulunmayan eski tesislerde, DLHİ tarafından ÇED mevzuatının gereği yapılmış olması kaydıyla, yapının halihazır durumu göz önünde bulundurularak onaylanacak vaziyet planı ve tesisin maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile mukavemetine ilişkin gerekli inceleme, araştırma, hesaplama, yerinde yükleme deneyleri ile hangi tip ve büyüklükteki geminin hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin üniversitelerin ilgili bölümleri sorumluluğunda hazırlanmış ve DLHİ tarafından da uygun görülmüş raporu),

ç) İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde alınan ilgili diğer kurum/kuruluşların görüşleri,

d) EK-1 ve faaliyet konusuna göre EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de belirtilen kriterler dikkate alınarak mahallinde yapılan inceleme ve tespit sonucunda düzenlenen İTDK raporu ve İdarenin ilgili taşra teşkilatı biriminin görüşü,

esas alınarak yapılır.

(2) Değerlendirme sonucunda uygun bulunan kıyı tesisi işletmecisi adına EK-6’da yer alan işletme izin belgesi veya EK-7’de yer alan geçici işletme izin belgesi düzenlenir.

(3) İdarece kıyı tesislerine yönelik verilen işletme izni veya geçici işletme izni, ilgili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak yatırımcı veya işletmeci kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İşletme izni süresi
Madde 10 - Yönt. (RG: 14.09.2012)
(1) (Değişik fıkra:RG-14/9/2012-28411) İdarece en fazla beş (5) yıla kadar işletme izni verilir.

(2) Kıyı tesisi işletmecisi tarafından, işletme izin süresi sona ermeden en geç üç ay öncesinden İdareye başvurusu üzerine, İdare tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetimin sonucunun olumlu olması halinde, işletme izni aynı şartlarla uzatılır.

(3) İkinci fıkraya göre yapılan denetim sonucunda bir uygunsuzluğun tespiti halinde, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir.

(4) Tesislere ilişkin, bakım, tutum, test, muayene, arıza, izleme, cihaz kalibrasyonları, kaza, acil durum, eğitim, müşteri şikayetleri, uygunsuzluk kayıtları sistematik olarak tutulur, işletme izni boyunca saklanır ve talep edilmesi halinde İdareye sunulur.
Geçici işletme izni
Madde 11 - Yönt. (RG: 01.07.2009)
(1) Yatırımcısı tarafından talep edilmesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen şartlar ile sınırlı kalmak kaydıyla, İdare tarafından kıyı tesislerine seyir emniyeti ve deniz güvenliği kapsamında altı aydan bir yıla kadar sürede geçici işletme izni verilebilir. Geçici işletme izin süreleri, tesisin durumu göz önüne alınarak İdarece gerekli görüldüğünde uzatılabilir veya iptal edilebilir.

(2) Geçici işletme izinleri;

a) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) 3621 sayılı Kıyı Kanunundan önce yapımı gerçekleştirilmiş ve bir kamu kuruluşunca işletilmekte iken özelleştirme kapsamına alınan kıyı tesislerinde, halen tahmil/tahliye edilmekte olan yük cinslerinin tahmil/tahliyesine devam edilebilmesi veya mevcut yük tahmil/tahliyesine ilave olarak özel önlem gerektiren tehlikeli yüklerin tahmil/tahliye edilebilmesi yahut depolanması gayesiyle, talep halinde; 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulunca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve DLHİ’nin yetki alanına giren işlemlerin tamamlanmasına imkan tanımak,

b) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) Kamu tarafından işletilmekte iken özelleştirilen veya bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşa edilerek lehlerine ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı veya işletme hakkı devir işlemleri yapılmış olan kıyı tesislerinin faaliyetlerini aksatmamak ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun gereklerini yerine getirmek,

c) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve uygulama projeleri onaylanmış bulunan ve MEGM tarafından irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre inşaatı kısmen tamamlanmış ve gemilerin yanaşmasında, tahmil/tahliye yapılmasında seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından bir sakınca bulunmadığı İdare tarafından tespit edilen tesisin; inşaatın gerçekleşme aşamasını gösterir asıl veya onaylı termin planının İdareye ibraz edilerek, tesisin onaylı imar planındaki şekliyle tamamlanmasına imkan sağlamak,”

ç) Gerekli izinleri alarak faaliyet gösteren kıyı tesislerinde, mevcut tahmil/tahliye edilen yüklere ilave olarak, tahmil/tahliyesi talep edilen tehlikeli yükler kapsamında olup özel tedbirler alınmasını gerektiren yüklerin, mer’i mevzuatta yer alan emniyet tedbirlerine uyulması kaydıyla, kıyı tesisi içerisinde ayrılmış bir bölümde müstakilen ve/veya supalan olarak tahmil/tahliyesine imkan tanımak,

d) İdareden işletme izni veya geçici işletme izni alınarak faaliyetine devam etmekte iken, başka bir tüzel kişiliğe devredilen veya tüzel kişiliğinin değiştirilmesi talep edilen ve yeni duruma göre işletme izni alma çalışmaları devam eden kıyı tesislerinin faaliyetini aksatmamak,

(Değişik paragraf:RG-1/7/2009-27275) amacına yönelik olmak üzere, bu Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddeleri gözönüne alınarak verilir.

(3) (Mülga:RG-1/7/2009-27275) 

(4) Geçici işletme izninde, kıyı tesisinde tahmil/tahliyesine izin verilen yük cinsleri ve gerektiğinde diğer ayrıntılar belirtilir. Belirtilmeyen yük cinslerinin tahmil/tahliye edilmesinin amaçlanması halinde, bu yükler için İdareden yeniden izin talep edilir.

(5) (Mülga:RG-1/7/2009-27275)

(6) (Mülga:RG-1/7/2009-27275)
İşletme izninin devri
Madde 12 - Yönt. (RG: 17.04.2022), Yönt. (RG: 01.07.2009)
(1) İşletme izni veya geçici işletme izni, yük cinsleri ve faaliyet türü değişmemesi kaydıyla kıyı tesisinin devri gerçekleşmeden ve İdareye bilgi verilmeden başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilemez. Yük cinsi ve faaliyet türünün değişmesi ya da ilave yapılması İdarenin izni ile mümkündür.

(2) Kıyı tesisinin, bir başka tüzel kişiliğe devredilmesi veya tüzel kişiliğinin hukuki yapısının değiştirilmesi durumunda, devir veya değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde yeni tüzel kişilik tarafından; devir veya satış sözleşmesinin noter onaylı sureti, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi, (Değişik ibare:RG-17/4/2022-31812) sicil tasdiknamesi ve faaliyet alanlarını belirleyen bilgi ve belgeler ile İdareye başvurulur.

(3) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) Söz konusu başvuru ile ilgili olarak, bu Yönetmeliğin 7, 8, 9, 10 veya 11 inci maddeleri hükümlerine göre değerlendirme yapılır.
İşletme izni ve geçici işletme izni verilen kıyı tesislerinin denetlenmesi
Madde 13 -
(1) İdare, işletme izni veya geçici işletme izni verilen kıyı tesislerinde bu Yönetmeliğe uygun hareket edilip edilmediğine ilişkin olarak, İTDK vasıtasıyla her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Yapılan denetimlerde bu Yönetmeliğin hükümleri kapsamında bir uygunsuzluğun tespiti halinde, düzeltilmesi için kıyı tesisi işletmecisine uygunsuzluğun durumuna göre en fazla altı aylık süre verilir. Verilen sürenin sonunda yapılacak denetimde, mücbir sebep olmaksızın uygunsuzluğun giderilmediği tespit edilir ise, ilk izindeki gerekli şartlar sağlanıncaya kadar verilen işletme izni askıya alınır.     

(2) Tespit edilen uygunsuzluk, kıyı tesisine gemilerin yanaşması ve tahmil/tahliye yapmaları halinde, seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından ciddi derecede tehlike oluşturacağının belirlenmesi halinde işletme izni veya geçici işletme izni, uygunsuzluk giderilinceye kadar derhal askıya alınır.
İşletme izninin iptali
Madde 14 - Yönt. (RG: 01.07.2009)
(1) İşletme izinleri süresi içinde geçerlidir. Aşağıdaki hallerde, işletme izni veya geçici işletme izni İdare tarafından iptal edilir:

a) İdareden işletme veya geçici işletme izni almış ancak, söz konusu limancılık faaliyetinden vazgeçen kıyı tesisi işletmecisinin yazılı müracaat etmesi halinde.

b) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) Kıyı tesisi işletmecisi olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri için, bu Yönetmelik hükümlerinden EK-1 B’de yer alan başvuru belgeleri ve ilgili eklerine göre emniyet ve güvenlik açısından eksikliği durumunda, telafi edilemeyecek derecede tehlike arz edeceği belirlenen hususlardan birinin veya birkaçının kaybedilmesi halinde.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen işletme izni veya geçici işletme izni, izin belgesi üzerinde yazılı olan kişi, kıyı tesisi ve faaliyet için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi ve İdareye bildirilmemesi halinde herhangi bir işleme gerek olmadan geçerliliğini kaybeder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kamu, özel ve turizm amaçlı kıyı tesisleri
Madde 15 - Yönt. (RG: 01.07.2009) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/7/2009-27275)
(1) İdare, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında yer almakla birlikte; belediyelerce işletilen kıyı tesisleri ile EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de belirtilenlerin dışında kalan, kamu, özel veya turizm amaçlı kullanıma tahsis edilmiş iskele, rıhtım, balıkçı barınakları ve benzeri kıyı tesisleri için, basitleştirilmiş uygulamalar getirebilir, bu Yönetmeliğin hükümlerinin bazılarından muaf tutabilir veya ek tedbir isteyebilir.”
Yönetmelikten önceki başvurular
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce İdareye yapılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış başvurulara bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Mevcut tesislere yönelik geçiş hükümleri
Geçici Madde 2 - Yönt. (RG: 01.07.2009), Yönt. (RG: 16.02.2008) (Değişik:RG-1/7/2009-27275)
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce faaliyetleri devam etmekte olan kıyı tesislerince;

a) İşletme izni veya geçici işletme izni almak üzere, 1/1/2010 tarihine kadar İdareye müracaat edilmesi zorunludur. Aksi halde müracaat edilinceye kadar tesise gemi yanaştırılmasına izin verilmez.

b) Bu Yönetmelik kapsamında İdareden 1/7/2010 tarihine kadar işletme izni veya geçici işletme izni alınması zorunludur. Aksi halde, izin alınıncaya kadar tesise gemi yanaştırılmasına izin verilmez.
Yürürlük
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler


   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  18/2/2007

  26438

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  31/3/2007

  26479

  2.

  16/2/2008

  26789

  3.

  1/7/2009

  27275

  4.

  21/10/2011

  28091

  5.

  14/9/2012

  28411

  6.

  17/4/2022

  31812

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 A-TESİS BİLGİ FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 21/10/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 KIYI TESİSLERİNDE SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ (LPG/LNG), AKARYAKIT/KİMYASAL VE BENZERİ 1 İNCİ SINIF TEHLİKELİ YÜKLERİN TAHMİL/TAHLİYE KRİTERLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/07/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 2 NCİ SINIF TEHLİKELİ DÖKME SIVI YÜK VE DİĞER DÖKME SIVI YÜK TAHMİL/TAHLİYESİ YAPILAN KIYI TESİSLERİ İÇİN KRİTERLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/07/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 AMBALAJLI TEHLİKELİ YÜK(KONTEYNER,RO-RO) DÖKME TEHLİKELİ YÜK (GENEL KARGO) TAHMİL/TAHLİYE EDİLEN KIYI TESİSLERİ İÇİN KRİTERLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/07/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5 GENEL KARGO, KONTEYNER, RO-RO LİMANLARI İÇİN KRİTERLER (1) YAT LİMANLARI/ MARİNALAR, KRUVAZİYER LİMANLAR VE YOLCU LİMANLARI İÇİN KRİTERLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 21/10/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-6 KIYI TESİSİ İŞLETME İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/07/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7 KIYI TESİSİ GEÇİCİ İŞLETME İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/07/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul