En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MEZUNİYET BELGESİNE SAHİP OLMADAN MESLEKLERİNİ İCRA ETMEKTE OLAN DİŞ TEKNİSYENLERİNE EHLİYET SINAVI İLE DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ UNVANI KAZANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, halen hiçbir yetki belgesine sahip olmadan diş teknis­yeni olarak çalışmakta olan kişilere Diş Protez Teknisyeni unvanı ve meslek belgesi vererek yetki kazandırmak amacıyla yapılacak sınavın usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, diş teknisyeni olarak çalışan ve herhangi bir yetki belgesine sahip olmayan kişileri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarih ve 1219 sayılı "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun"a 3575 sayılı Kanunla eklenen Geçici 3 üncü Maddeye istinaden hazırlanmıştır.
Deyimler
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,

Fakülte : Dişhekimliği Fakültesini,

Birlik : Türk Dişhekimleri Birliğini,

Oda : Dişhekimleri Odasını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınavların Usul ve Esasları
Sınava Girecekler
Madde 5 -
Serbest olarak diş protez laboratuvarı çalıştıran veya herhangi bir diş protez Iaboratuvarında veya bir dişhekimi yanında diş teknisyeni olarak çalışanlardan; 3575 sayılı Kanu­nun yayım tarihine kadar en az iki yıl süreyle çalıştığını BAĞ-KUR, SSK, vergi kaydı gibi resmi belgelerle kanıtlayanlar, 3575 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi uyarınca Bakanlık'ça açılacak sınava girerler.
Sınava Girmek İçin Gerekli Diğer Şartlar
Madde 6 -
Sınava gireceklerde aşağıdaki şanlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Dış Protez Teknisyenliğinin gerektirdiği sağlık şartlarına sahip olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) En az ilkokul mezunu olmak,

c) Yönetmeliğin 5 inci Maddesindeki belgelerden birine sahip olmak.
Sınav Komisyonları
Madde 7 -
Sınav komisyonları, Bakanlığın oluşturduğu Merkez Sınav Komisyonu ile sı­nav yapılacak illerde Merkez Sınav Komisyonunun belirlediği il sınav komisyonlarından ibarettir. Sınavlar ülke düzeyinde aynı gün ve saatte yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar ve Görevleri Merkez Sınav Komisyonunun Oluşumu
Madde 8 -
Merkez Sınav Komisyonu, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri, Personel ve Sağlık Eği­limi Genel Müdürlüklerinden, Bakanlığın uygun göreceği dişhekimliği fakültesinin protez anabilim dalından ve Dişhekimleri Birliğinden çağrılacak birer temsilciden oluşur.

Merkez Sınav Komisyonu; bunların dışında ve gerekli görüldüğü zaman yeterli sayıda pro­tez uzmanı dişhekimi ile protez merkezinde en az 5 yıl görev yapmış dişhekimlerini de danışman olarak göreve çağırabilir.
Merkez Sınav Komisyonunun Görevleri
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 31.05.1991)
Merkez Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yılda en az iki kez olmak üzere sınav tarihlerini, sınavların yapılacağı illeri, kapsamını belirlemek ve il sınav komisyonlarım oluşturmak,

b)(Değişik: RG-31/05/1991-20887) Sınava katılacaklardan alınacak sınav gideri miktarı ile yatırılacağı yerleri belirlemek, Sınav Komisyonları ile sınavlarda fiilen görev alanlara ödenecek ücret, yolluk ve yevmiyelerin miktarını günün şartlarına göre tespit etmek.

c) Teorik ve pratik sınav sorularım hazırlamak,

d)(Değişik: RG-31/05/1991-20887) Sınavların uygulanması,  değerlendirilmesi ve sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili esasları belirlemek,

e)(Değişik: RG-31/05/1991-20887) Sınavların uygulanması sırasında gerekli sınav materyali, belge ve malzemeleri belirlemek, il sınav komisyonlarına bil­dirmek, belirlenen materyal, belge ve malzemeyi temin etmek ve ettirmek.

f) Yerel sınav komisyonu vasıtası ile gönderilen sınav sonuçlarına yapılan itirazları değer­lendirmek,

g) Sınavla ilgili tüm işlemlerde Bakanlıkla koordinasyonu sağlamak.
Sınav Tarihlerinin Duyurulması
Madde 10 -
Sınavın yapılacağı tarih ve iller, sınava gireceklere basın, radyo, televizyon ve mahalli haberleşme araçlarıyla duyurulur.
İl Sınav Komisyonlarının Oluşumu
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 31.05.1991)
Sınav yapılacak İllerde Merkez Sınav Komisyonunca tespit olunacak bir baş­kan ile 5 dişhekiminden oluşan il sınav komisyonları, Bakanın onayı ile kesinlik kazanır. Komis­yon üyelerinde aşağıdaki nitelikler aranır.

a) (Değişik: RG-31/05/1991-20887) İI Sınav Komisyonu Başkanı; protez ana bilim dalında öğretim üyesi veya protez uz­manı diş hekimi veyahut Bakanlığın diş tedavi ve protez hizmeti veren birimlerinde en az on yıl hizmet etmiş diş hekimi olmalıdır.

b) Komisyon üyelikleri için, varsa protez uzmanı dişhekimleri tercih edilir. Aksi takdirde meslekte en az 5 yıl hizmet etmiş olanlara bu görev verilebilir.

c) Komisyonun başkanı dışındaki üyelerinin dördü Bakanlık mensuplarından, birisi dişhe­kimleri odası temsilcisinden oluşur.

d) Sınavlarda il sınav komisyonu gözlemcileri ile birlikte sınav sonuçlarının değerlendiril­mesine katılmamak şartı ile Bakanlığın görevlendireceği yeterli sayıda gözlemci bulunur. Gerek gö­rülürse ihtiyaca göre odalardan dişhekimi gözlemci alınır.
İl Sınav Komisyonlarının Görevleri
Madde 12 -
îl sınav komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) Merkez Sınav Komisyonunca tespit ve ilan edilen sınavların yapılacağı gün ve saat ile ildeki sınav yerlerini yerel basın ve diğer imkanlarla duyurmak,

b) Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini, bitirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,

c) Pratik sınav işlerini ve teorik sınav kağıtlarını bir sonraki sınava kadar saklamak, sınav sonuçlarını ve varsa itirazları Merkez Sınav Komisyonuna bildirmek,

d) Sınav yapılacak illerdeki sınavla ilgili tüm işlerde sağlık müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
Sınav Yerleri
Madde 13 -
Sınav yerleri Merkez Sınav Komisyonunca veya bu Komisyonun görevlendir­diği il sınav komisyonu tarafından tespit olunur. Bu yerler, sınavlara ait tüm işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yapılabileceği teknik imkanlara sahip kamu kuruluşları ve dişhekimliği fakülteleridir.
Sınavların Yapılma Şekli
Madde 14 -
Sınavlar pratik ve teorik olmak üzere i kî aşamalıdır. Teorik sınavlar test şeklinde olabilir. Pratik yahut teorik sınavlardan birinden başarılı olmak Kanunun Geçici 3 üncü Maddesindeki 2 yıl süre içinde kazanılmış hak sayılır.

Sınavları kazananlar, Diş Protez Teknisyeni unvanına sahip olurlar ve kendilerine Ba­kanlıkça bununla ilgili belge verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 31.05.1991) (Ek: RG-31/05/1991-20887)
Konu ile ilgili olarak Bakanlıkça gerçekleştirilen her türlü temsil ve ağırlama giderleri, ulaşım, PTT ve Merkez Sınav Komisyonu’nca 9 uncu maddenin (b) ve (e) bentlerine göre belirlenecek her türlü giderler ile sınavların yapıldığı veya uygulandığı sınav yerlerinin kullanımından doğan faturalandırılmış giderler, 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı  Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”un, 3575 sayılı Kanunla eklenen geçici 3’üncü maddesi gereği ilgililerden tahsil edilen ücretten oluşan Emanet Hesabından karşılanır.
Yürürlük
Madde 15 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
Bu Yönetmeliği Sağlık Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul