HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili hususları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.12.2011)
(1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-22/12/2011-28150) yardımcı sağlık hizmeti personeli tarafından, hayvan sağlığı amaçlı açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin, açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (Değişik:RG-22/12/2011-28150)
(1) Bu Yönetmelik 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 11/6/2010 tarihli ve
   5996
   sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.12.2011)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-22/12/2011-28150) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Hayvan sağlığı kabini: Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikeri tarafından, bu Yönetmelik kapsamında açılmış bağımsız iş yerini,

c) İl Müdürlüğü: (Değişik ibare:RG-22/12/2011-28150) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

ç) İlçe Müdürlüğü: (Değişik ibare:RG-22/12/2011-28150) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,

d) Sağlık teknikeri: Meslek Yüksek Okullarının Sağlık Programları Bölümünde yer alan "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" programından mezun olan teknikerleri,

e) Veteriner sağlık teknisyeni: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Lisesi veteriner sağlık bölümü ile daha önce (Değişik ibare:RG-22/12/2011-28150) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olan Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi okullarından herhangi birinden mezun teknisyenleri,

f) Veteriner sağlık teknikeri: Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli "Veteriner Sağlık Önlisans" programlarından mezun olan teknikerleri,

g) (Ek:RG-22/12/2011-28150) Yardımcı sağlık hizmeti personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti sırasında yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müracaat ve İzin İşlemleri
Hayvan sağlığı kabini açmak için gerekli belgeler
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
(1) Yönetmelikte tanımlanan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinden başka kişi ve kuruluşlar tarafından hayvan sağlığı kabini açılamaz.

(2) Hayvan sağlığı kabini açmak isteyen ve gerekli şartlara haiz olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikeri, aşağıdaki belgelerle beraber bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat eder.

a) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

b) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı.

ç) (Mülga:RG-3/4/2012-28253)

d) 3 adet fotoğraf.

e) İşyerine ait bölümleri ve ne amaçlı kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.

f) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Vergi kimlik numarası ile bağlı bulunan vergi dairesi adının beyanı.

g) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Kiracı veya mülk sahibi olduğuna ilişkin mülkiyet durum beyanı.

ğ) İşyerinin bağlı olduğu belediyeden şahsın adına alınmış su kullanma belgesi.

(3) Yukarıda sayılan belgeler, İl Müdürlüğünce incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda, söz konusu hayvan sağlığı kabininin, Yönetmelikte yer alan düzenlemeler açısından uygun olup olmadığına dair denetim raporu düzenlenir. Düzenlenen denetim raporunun olumlu olması halinde İl Müdürlüğü tarafından Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan "Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi" verilir.
Hayvan sağlığı kabininin bölümleri, asgari ve teknik şartları

Madde 6 -
(1) Açılacak olan hayvan sağlık kabininde aşağıdaki asgari ve teknik şartların bulunması gerekmektedir.

a) Hayvan sahibiyle görüşmelerin yapıldığı, içinde "Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi" ve "Ücret Tarifesi" asılı bulunan, büro malzemeli asgari 10 m2 büyüklüğünde personel odası olmalıdır.

b) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin görevini icra edeceği, içinde alet-malzemelerin bulunduğu dolaplı ve lavabolu asgari 6 m2 büyüklüğünde pansuman odası olmalıdır.

c) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin kullandığı, çizme, tulum gibi şahsi malzemelerinin bulunduğu asgari 4 m2 büyüklüğünde malzeme odası olmalıdır.

ç) Hayvan sağlığı kabinleri bölümleri aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda bulunan, tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

d) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5x20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela bulunmalıdır.

e) Pansuman odasında, her iki yüzünde -DİKKAT TIBBİ ATIK- ibaresi bulunan kırmızı renkli torba konulmuş çöp kutusu olmalıdır.

f) Hayvan sağlığı kabininin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme, duvarları açık renkli malzeme ile kaplı olup, duvarlara mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılmamalı, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olmamalıdır.      

g) Dış cephede en fazla iki renkten ibaret, ilan ve reklam ibareleri taşımayan, "Hayvan Sağlığı Kabini" ifadesinden başka sadece iş yeri sahibinin adının, unvanının ve telefon numarasının yazılı olduğu ışıklandırmasız bir tabela olmalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları ile Tutulması Gereken Kayıtlar
Hayvan sağlığı kabininde sunulacak hizmetler
Madde 7 -
(1) Havyan sağlığı kabinlerinde, veteriner sağlık teknisyenleri, veteriner sağlık teknikerleri ve sağlık teknikerleri, aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

a) Veteriner hekim tarafından yazılmış olan reçeteye istinaden, enjeksiyon tatbik etmek, pansuman yapmak, serum takmak ve veteriner hekim tarafından tarif edilen diğer uygulamaları yapmak,

b) Asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon yapmak,

c) Tırnak kesmek,

ç) Tıraş ve kırkım yapmak.
Ücret
Madde 8 -
(1) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin hayvan sağlığı kabininde verdiği hizmetlerden alacağı ücret, İl Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı Şubesinde görevi Şube Müdürü, aynı şubeden bir veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri ile Bölge Veteriner Hekimler Odasından bir temsilciden oluşan komisyon tarafından bir önceki yılın Aralık ayında belirlenerek, bir liste halinde çalışma izni almış veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerine tebliğ edilir.
Alet ve malzeme
Madde 9 -
(1) Hayvan sağlığı kabininde bulundurulması gereken alet ve malzemeler aşağıda belirlenmiştir.

a) Pens veya penset (dişli ve dişsiz)

b) Makas

c) Kapaklı küvet (çeşitli boyda)

ç) Sargı bezi

d) Gazlı bez

e) Pamuk

f) Flaster

g) Mini tip termos

ğ) Değişik ebatlarda plastik enjektör
Kayıtlar
Madde 10 -
(1) Hayvan sağlık kabinlerinde, aşağıdaki defterlerin bulundurulması ve düzenli olarak işlenmesi zorunludur.

a) İşlem yapılan hayvanla ilgili bilgilerin, yapılacak işleme karar veren hekimin adı, soyadı, diploma numarası ile yapılan işlemin içerik ve tarih bilgilerini kapsayan Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan örmeğe uygun Reçete Uygulama Protokol Defteri,

b) Veteriner hekimler tarafından yazılmış reçetelerin kayıtlarının tutulduğu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan örneğe uygun Reçete Kayıt Defteri,

c) Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından yapılacak denetim sonuçlarının yazıldığı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan örneğe uygun Denetim Defteri olacaktır.

(2) Söz konusu defterlerin her sayfası İl Müdürlüğünce mühürlenerek onaylanır.

(3) Veteriner hekimler tarafından tanzim edilmiş ve buna göre işlem yapılmış reçeteler, reçete kayıt defterine kayıt edildikten sonra bir klasörde düzenli olarak toplanır. Klasörde toplanan reçetelerin üzerine, kırmızı kalemle reçete kayıt defterindeki numara yazılır. Veteriner hekimin adı soyadı, diploma numarası, imza ve kaşesi ile başlığı bulunmayan reçetelerle ilgili işlem yapılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Adres Değişikliği, Devir ve Kapatma
Denetim
Madde 11 -
(1) Hayvan sağlık kabinleri, İl Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı Şubesinden en az iki veteriner hekim tarafından, yılda en az iki defa denetlenir. Şikayet, soruşturma veya İl Müdürlüğünün talebi üzerine Bakanlık tarafından yapılacak olağan dışı denetimler bunun dışındadır. Denetimlerde tespit edilen hususlar denetim defterine kaydedilir.
Adres değişikliği, devir, kapatma
Madde 12 -
(1) Hayvan sağlığı kabininin faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm başvuru evrakları yeni adrese göre düzenlenir. Düzenlenen evraklar ve adresi değişecek izin belgesi beraberinde bir dilekçe ekine konularak yeniden izin belgesi düzenlenmesi için İl Müdürlüğüne başvurulur.

(2) Hayvan sağlığı kabininin, başka bir veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikerine devredilmesi durumunda; devir eden ve devir alan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikeri, İl Müdürlüğüne hitaben yazdıkları dilekçe eşliğinde kendi aralarında yaptıkları noter tasdikli devir sözleşmesi, devir eden veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikerine ait "Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi" ve devir alacak olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikerine ait Yönetmeliğin 5 inci maddesinde istenilen belgelerle İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

(3) Hayvan Sağlığı kabininin kapatılması durumunda, durum en az bir hafta önceden, bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne bildirilir
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kısıtlamalar
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.12.2011), Yönt. (RG: 15.10.2011) (Mülga:RG-15/10/2011-28085) (Yeniden düzenleme:RG-22/12/2011-28150)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında hayvan sağlığı kabini açmış ve açacak olanlar aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadır.

a) Hayvan sağlığı kabini açmak isteyen kişiler, İl Müdürlüğünden çalışma izni almadan faaliyete geçemez.

b) Hayvan sağlığı kabininde, izin almış kişi dışında, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik kişi veya kişiler çalıştırılamaz.

c) Hayvan sağlığı kabini açmış olanlar, başka hayvan sağlığı kabini açamaz ve ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimin yanında yardımcı sağlık hizmeti personeli olarak çalışamaz.

ç) Hayvan sağlığı kabininde 7 nci maddede belirtilen hizmetlerin dışında hizmet verilemez.

d) Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış yardımcı sağlık hizmeti personelinin çantasında, 9 uncu maddede belirlenen alet ve malzeme dışında farklı alet malzeme bulundurulamaz.

e) Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış yardımcı sağlık hizmeti personelinin çantasında her nevi ilaç, aşı, serum veya biyolojik madde bulundurulamaz, taşınamaz ve satılamaz.

f) Hayvan sağlığı kabininin tabelasında, bu Yönetmelikte belirlenen tabeladan başka bir tabela, ilan, reklam ve benzeri bahsedilen bilgilerin dışında başkaca bir bilgi veya reklam, işaret kullanılamaz. Değişik yerlere ve yollara yönlendirici her nevi tabela ve ilan asılamaz, reklam yapılamaz.

g) İzin belgesi almış olan hayvan sağlığı kabininde, İl Müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz.
Yaptırımlar
Madde 13/A - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.12.2011) (Ek:RG-22/12/2011-28150)
(1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında,
   5996
   sayılı Kanun ile
   6343
   sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.
  
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-22/12/2011-28150) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  8/3/2007

  26456

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.  

  15/10/2011

  28085

  2.

  22/12/2011

  28150

  3.  

  3/4/2012

  28253

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1- HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 08/03/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- REÇETE UYGULAMA PROTOKOL DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 08/03/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3- REÇETE KAYIT DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 08/03/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4- DENETİM DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 08/03/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul