KABOTAJDA ÇALIŞAN 400 GROS TONDAN KÜÇÜK PETROL TANKERLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, kabotaj hattında ticari amaçlı olarak petrol taşıma faaliyetinde kullanılan 400 gros tondan küçük petrol tankerlerinin, mevcut durumlarının tespiti ve standartlarının iyileştirilmesi için yeni inşa edilecek petrol tankerlerinin tâbi olacakları kuralları belirlemek; MARPOL-73/78 Sözleşmesinin çift cidarlı veya eşdeğer tasarım şartlarının, aynı amaçla kullanılan 400 gros tondan küçük tek cidarlı petrol tankerlerine uygulanmasını sağlamak ve tek cidarlı petrol tankerleri ile petrol taşınmasının engellenmesi için kademeli bir plan oluşturarak uygulamaktır.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, kabotaj hattında ticari amaçlı olarak petrol taşıma faaliyetinde kullanılmakta veya kullanılacak olan 400 gros tondan küçük petrol tankerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, ticari olmayan hizmetlerde kullanılan Devlete ait petrol tankerleri ile silahlı kuvvetlere ait petrol tankerlerini kapsamaz.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ve 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak, 
 
(2) 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan MARPOL 73/78 Sözleşmesi hükümlerine paralel olarak, 
 
hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akaryakıt: İçinde petrol taşınan geminin ana ve yardımcı makinelerinde yakıt olarak kullanılan herhangi bir petrolü,

b) Birleşik taşıyıcı: Petrol veya katı yükleri, dökme halde taşımak üzere dizayn edilen bir gemiyi,

c) Büyük değişim: Mevcut olan bir geminin, boyutları ile tipinin değiştirilmesi veya taşıma kapasitesinin artırılması yahut ömrünün uzatılması maksadıyla, İdarenin onayı alınmak kaydıyla yapılan önemli değişiklikleri veyahut yeni bir gemide MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hükümlerine göre yapılması zorunlu değişiklikleri,

ç) Çift cidarlı petrol tankeri: MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Ek-I, 13/F Kuralında tanımlandığı şekliyle, çift cidar veya eşdeğeri tasarım şartlarını yerine getiren petrol tankerini,

d) Dedveyt ton (DWT): MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Ek-I, 1/22 Kuralında tanımlanan ve özgül ağırlığı 1.025 olan bir suda geminin yaz friborduna tekabül eden su hattındaki deplasmanı ile boş ağırlığı arasında metrik ton olarak ifade edilen farkı,

e) Gas-Free: Gazdan arınma işlemini,

f) Gros ton (GT): Herhangi bir deniz aracının, yük taşımak amacıyla inşa edilen bölümleri ile bu bölümler içerisinde taşınan yükün hacimleri toplamının hesaplanmasıyla bulunan tonajı,

g) Ham petrol: Taşınması için uygun olacak şekilde işlem görsün veya görmesin, toprak altında doğal olarak meydana gelmiş olan herhangi bir sıvı hidrokarbon karışımını ifade eden ve kendisinden damıtma yoluyla bazı ürünler ayrıştırılabilen ham petrol ile kendisine damıtık bazı ürünler ilave edilmiş olan petrolü,

ğ) Ham petrol tankeri: Ham petrol taşımaya tahsis edilmiş petrol tankerini,

h) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ı) MARPOL 73/78: 1973 tarihli Denizlerin, Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmeyi,

i) Mevcut gemi: Yeni gemi tanımına girmeyen bir gemiyi,

j) OPRC (International Convention On Oil Pollution Preparedness, Response And Cooperation): 1990 tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği İle İlgili Uluslararası Sözleşmeyi,

k) Petrol: Ham petrol, akaryakıt, tortu, petrol süprüntüsü ve MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Ek-II’sinde yer alan petrokimya maddeleri hariç diğer rafine ürünleri ile aynı Sözleşmenin Ek-I’inin 1 sayılı listesinde yer alan tüm maddeleri,

l) Petrol Tankeri: Yük yerlerinde, öncelikle dökme halde petrol taşımak üzere inşa edilen veya bu hale getirilen gemiler ile MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Ek-II’sinde "kimyasal madde tankeri" olarak belirlenen tankerleri, birleşik taşıyıcıları, tam veya kısmen dökme olarak petrol taşıyan tankerleri,

m) Petrollü karışım: Bileşiminde petrol bulunan bir karışımı,

n) Tank: İçinde dökme halde sıvı yük taşımak amacıyla inşa edilen ve geminin sabit bünyesi tarafından şekillendirilen kapalı bir hacmi,

o) Tanker: Denizde, dökme sıvı yük taşımak için özel olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş gemileri,

ö) Tek cidarlı petrol tankeri: MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Ek-I, 13/F Kuralında tanımlandığı şekliyle, çift cidar veya eşdeğeri tasarım şartlarını yerine getirmeyen petrol tankerini,

p) Ürün tankeri: Ham petrol dışındaki, petrol ürünlerini taşımaya tahsis edilmiş petrol tankerini,

r) Yaş: Herhangi bir deniz aracının, teslim tarihinden itibaren geçen yılların sayısı ile ifade edilen yaşını,

s) Yeni gemi:

1) İnşa sözleşmesi 31/12/1975 tarihinden sonra yapılan veya,

2) İnşa sözleşmesi bulunmadığı hallerde, 30/6/1976 tarihine kadar omurgası kızağa konulmuş ya da inşa durumu benzer bir safhada olan veya,

3) Teslim tarihi 11/12/1979 tarihinden sonra olan veya,

4) Büyük bir değişikliğe bağlı olmak üzere; sözleşmesi 31/12/1975 tarihinden sonra olan veya sözleşmenin bulunmaması halinde, inşa işlerine 30/6/1976 tarihinden sonra başlanmış olan yahut inşa işleri 31/12/1976’dan sonra tamamlanacak olan,

bir gemiyi,

ş) Yıl dönümü tarihi: Her yılın ay ve gün olarak, bir tankere İdare tarafından yapılan sörveyler neticesinde düzenlenen belgelerin geçerlilik süresinin bittiği günü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Donanım, Personel, Çalışma İzni, Sörvey ve Belgelendirme
Teknik donanımlar
Madde 5 -
(1) Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan petrol tankerleri, 11/2/1948 tarihli ve 3/7040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuata göre sahip olmaları gereken tüm standartlara uygun olarak donatılırlar. Bu gemiler, yerine getirecekleri hizmetin gereği olarak ilaveten aşağıda belirtilen teçhizatlar ile donatılmak ve belgeleri bulundurmak zorundadırlar. 
 
a) Yangın güvenliği donanımları, gemide meydana gelebilecek bir yangına müdahale etmek amacıyla kullanılan donanımlar olup, aşağıda belirtilmiştir. 
 
1) Tankerin herhangi bir mahallinde meydana gelebilecek olan yangına yönelik olarak ilk müdahalenin yapılabilmesi için gerekli ve ana güverte üzerinde yer alan tanklara yakın bir yerde bulunması zorunlu olan sabit donanımlar, 
 
2) En az bir adet 50 kg ağırlığında portatif köpüklü yangın söndürücü veya her biri 25 kg ağırlığında 2 adet portatif köpüklü yangın söndürücü, 
 
3) En az 2 adet yangın elbisesi, 
 
4) En az 2 adet onaylı gaz geçirmez el feneri, 
 
5) En az 2 adet onaylı operasyonda kullanılmak üzere gaz geçirmez seyyar deniz tipi el telsizi, 
 
6) Tank aleç kapaklarındaki yangının yayılmasına mani olan yangın tutucu tel kafes, 
 
7) Tüm tankların hava firar devrelerinin uygun kısımlarında P.V. valfleri ve bu valflerin yıllık testleri ile sertifikalandırma işlemlerinin yetkilendirilmiş servisler tarafından yapıldığını gösteren belge, 
 
8) Ana güverte üzerinde, yakıt verme istasyonuna yakın bir yerde, acil durumda pompaları durdurma işlevi gören pompaları durdurma düzeneği, 
 
9) Gemide, belirli alanlarda bulundurulması mecburi tutulan ve "SİGARA İÇİLMEZ", "ÇIPLAK OLARAK ATEŞ KULLANILAMAZ" gibi ibarelerin Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış hallerini içeren uyarı levhaları, 
 
10) Yaşam mahalli dışında, su geçirmez bir muhafaza içerisinde yangın emniyet planı ile uluslararası sahil bağlantı flenci, 
 
11) Gemi bünyesindeki her bir tanka ait kapalı aleç alma sistemi ile aleç alma aparatının uygun bir durumda olduğunu ve üretici firma tarafından kalibrasyonunun yapıldığını gösterir belge, 
 
12) Manifold mahallinde, yükleme-tahliye operasyonları esnasında her an kullanıma hazır olması amacıyla, gemideki toplam sayıya ek olarak iki adet 12 kg’lık uygun türden seyyar yangın söndürücü, 
 
13) Yaşam mahalleri içerisinde, patlayıcı ve zehirli gaz birikmesi ihtimalleri düşünülerek, yaşam mahallerinin havalandırılması amacıyla, yükleme ve tahliye operasyonları esnasında içten içe çalışabilecek şekilde tasarlanmış hava fanları, 
 
14) 150 gros tondan büyük 400 gros tondan küçük tüm tankerler için güvertede iki adet, makine dairesinde vardiya tutan personel sayısı veya kaçış noktaları göz önünde bulundurularak iki adet ve ilave olarak bir adet yedek olmak üzere toplam beş adet; 150 gros tondan küçük tankerler için ise İdarenin uygun göreceği sayıda "acil kaçış seti", 
 
15) Balast tanklarından deniz suyu numunelerinin alınabilmesi ve yakıt tanklarında gaz ölçüm işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan, tank hava firarları üzerinde veya güverte üzerinde uygun yerlerde tesis edilmiş numune alma yerleri, 
 
16) Gemi topraklama donanımları. 
 
b) Deniz kirliliğini önleme donanımları, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğini önlemede kullanılan donanımlar olup, aşağıda belirtilmiştir. 
 
1) Petrol kirliliğine karşı acil müdahale durumlarında kullanılan ve piyasada "Oil Spill Kit" adıyla tanımlanan; yağ emici bez, talaş, ped, eldiven, çizme, süpürge, uyarı levhaları, varil gibi müdahale malzemelerini kapsayan müdahale tertibatı, 
 
2) Petrol tankerinin tam boyunun en az iki katı uzunlukta, klas kuruluşlarınca veya TSE’den tip onayı almış, ortaya çıkan bir olaya müdahale etme zorunluluğu doğduğunda veya herhangi bir operasyon esnasında kullanıma hazır vaziyette gemide bekletilen yüzücü bariyer, 
 
3) Manifold sisteminin altında bulunması gerekli olan taşkın tavaları, 
 
4) Ana güverte eşik yüksekliği olarak tanımlanan ve ana güverteden itibaren en az 150 mm yükseklikte bulunması gerekli olan yalı kütüğü, 
 
5) Yatay ve dikey esneme riskine karşı desteklenmiş vaziyette olan, ana güverte yakıt manifoldları, 
 
6) Yakıt transferinde kullanılan hortum, devre ve valfların sağlam ve maksada uygun olarak çalışabileceğini göstermek ve uygun nitelikte olduğunu belgelemek için; senelik kontrollerinin yapıldığını gösterir senelik test sertifikası ve yakıt transfer hortumlarının tip onaylı olduğunu ve bu basınç testlerinin ilgili ve yetkili kurumlarca yapılmış olduğunu gösterir belge, 
 
7) Ana güvertede su sızdırmaz özellikte frengi tapaları, 
 
8) Yağ kayıt jurnalinin tutulması için gerekli olan yağ kayıt defteri. 
 
c) Diğer donanımlar, gemilerdeki yangın güvenliği donanımları ve deniz kirliliği önleme donanımları dışında kalan donanımlar olup, aşağıda belirtilmiştir. 
 
1) 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uygun olarak gündüz "B" flaması, gece ise 360 derecelik açıdan görünecek şekilde kırmızı ışık, 
 
2) Kurallara uygun şekilde tertip edilmiş ilk yardım seti, 
 
3) Manifoldların her birinde ve tüm tankların ana kapakları üzerinde bulunması gerekli olan ve bu ekipmanlardaki basınç değerini gösteren basınç geyçleri, 
 
4) Operasyon esnasında ana güverteyi yeterli ölçüde aydınlatabilecek kapasiteye sahip olan aydınlatıcı düzenek, 
 
5) Gaz ölçüm cihazlarının (Ex-Ox) kalibrasyonlarının gemi bünyesinde gemi personeli tarafından belirli aralıklarla yapılabilmesi için, gemide bulundurulması zorunlu olan gaz test tüpleri ve test aparatları.
Personel donatımı
Madde 6 -
(1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren gemilerde, 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği uyarınca bulundurulan gemiadamı sayısına ilave olarak; operasyon esnasında bariyer serebilecek ve oluşabilecek bir kirlilikte acil olarak müdahale edebilecek eğitimi almış olan, güverte tayfa sınıfından bir adet miço ve makine tayfa sınıfından bir adet silici yeterliğine haiz, fazladan iki adet gemiadamı bulundurulur.
Görev yapan personelin eğitimi
Madde 7 -
(1) İstihdam edilecek personel; ulusal mevzuat gereğince almaları zorunlu eğitimlerin yanı sıra, MARPOL 73/78 Sözleşmesi çerçevesinde deniz kirliliği ve kirlilikle mücadele, yakıt operasyonunda kullanılan gemi teçhizatı ve ekipmanları, kullanılan malzemeler, kirlilik oluşması durumunda yapılacak ilk acil müdahale konularında ayda bir eğitim ve role talimi yapar. Verilen eğitimler gemi jurnaline yazılır. Gerektiğinde, ilgili liman başkanlığı tarafından veya yıllık sörveylerde gemi denetim görevlileri tarafından bu eğitimlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
Çalışma izin belgesi ve renk standardı
Madde 8 -
(1) Kapsama dahil tankerler, kabotaj sınırları içerisinde yer alan liman alanları arasında ticari faaliyette bulunabilmek için, İdare tarafından düzenlenen ve tankerin kabotaj hattında çalışma şartlarını haiz olduğunu tasdik eder mahiyette, çalışma izin belgesine sahip olacaktır. Belge numarası, yaşam mahalli göğüs kısmına düzgün kitap harfleri ile harf/rakam boyu en az yirmi santimetre olacak şekilde kabartma kaynakla yazılır.

(2) İdare tarafından adlarına çalışma izin belgesi düzenlenen petrol tankerlerinin bordaları; ilk havuz tarihinden veya ilk defa izin belgesi verilen tarihten itibaren otuz ay içerisinde, bu tankerlere özgü olan ve İdare tarafından belirlenen uygun bir renge boyanır.
Sörvey ve belgelendirme işlemleri
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki petrol tankerlerine uygulanacak sörveyler aşağıda belirtilmiştir.

a) Geminin hizmete girmesinden önce, karinanın hariçten kontrolünü de içeren bir başlangıç sörveyi,

b) İdare tarafından tespit edilen, ancak beş yılı aşmayacak periyotlarda yapılacak bir yenileme sörveyi,

c) Sörvey belgesinin yıl dönümü tarihini geçmeyecek şekilde yapılacak yıllık sörveyler,

ç) 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun çerçevesinde yapılacak olan kara sörveyleri, 
 
d) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen uzatma sörveyleri. 
 
(2) Yıllık sörveylerin yapıldığının resmi olarak teyit edilmesi amacıyla, her defasında sörvey belgelerinin arkasına şerh düşürülür. Düzenlenecek sörvey belgesinin süresi beş yıldan uzun olamaz.
  
Sörvey yapma ve belge düzenlemeye yetkili makamlar
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sörveyler, İdarenin bölge müdürlükleri veya liman başkanlıkları bünyesinde görev yapan gemi sörvey kurulu uzmanları tarafından yapılabilir.

(2) Sörvey neticesinde, sörveye tabii olan tanker hakkında elde edilen sörvey sonuçları ile tankerin mevcut durumunu gösteren resmi belgelerdeki değerlerin birbirini doğrulaması kaydıyla, sörveyi yapan yetkili tarafından tankerle ilgili belgeler düzenlenir.
Belgelerin geçerliğini kaybetmesi
Madde 11 -
(1) Yapılan sörveyler sonucunda düzenlenen belgeler;

a) Tankerin tekne kısmı veya üst yapı kısımlarında fribord hesaplarını etkileyen bir değişiklik yapıldığı,

b) Tankerin vardevelalarında, su lumbarlarında ve mürettebat mahallerinde bulunan teçhizat ve tertibatın durumu ile menfezlerinin ve emniyet tertibatlarının durumunun tankere fribord belgesi düzenlendiği zamankinden farklılık gösterdiği,

c) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yıllık sörveylerin yaptırılmadığı,

ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen deniz kirliliğini önleme donanımları, yangın güvenliği donanımları ve diğer donanımların sayısında, kapasitesinde veya niteliğinde bir değişiklik olması nedeniyle, bu donanımların işlevlerini yerine getiremediklerinin tespit edildiği,

d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve tankerlerin cinsine göre bulundurmaları zorunlu olan gemiadamı sayısında bir eksiklik tespit edildiği,

durumlarda geçerliklerini kaybeder.
Belge süresinin uzatılması
Madde 12 -
(1) İdare tarafından düzenlenen sörvey belgesinin süresi dolduğunda, tanker sörvey yapılacağı limanda değilse, sörvey yapılacağı limana kadar varması için sörvey belgesinin süresi uzatılabilir. Bu süre bir ayı geçemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tankerlerin barınması
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki petrol tankerlerinin mendirekler içinde yer alan deniz alanında barınması veya alargada demirde beklemesi de dahil olmak üzere, liman sınırları içinde herhangi bir yerde barınması veya beklemesi, ilgili liman mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

(2) Bir idari veya adli karar gereği, limanda uzun süreyle barınma zorunluluğu söz konusu olduğunda; hava ve deniz şartları dikkate alınmak ve gas-free raporu da bulunmak kaydıyla petrol tankerlerinin mendirekler içinde uzun süreli barınmaları, ilgili liman başkanlığının iznine tâbidir. Gerekli hallerde liman başkanı, yeniden gas-free raporu isteyebilir.

(3) İlgili liman mevzuatında petrol tankerlerinin barınması ile ilgili hüküm bulunmadığı takdirde, ilgili liman başkanlığı hava ve deniz şartlarını dikkate alarak en az riskli olan bir barınma yeri belirler.
Çift cidara geçiş tarihleri
Madde 14 - Yönt. (RG: 08.06.2007)
(1)(Değişik: RG-08/06/2007-26546) Bu Yönetmelik kapsamındaki tankerlerin, zorunlu olarak çift cidar veya benzeri tasarım şartlarına geçmeleri için tanınan son tarihler aşağıda belirtilmiştir.

a)0-8  yaş arası tankerler için, 31/12/2018,

b)9-16 yaş arası tankerler için, 31/12/2017,

c)17-24 yaş arası tankerler için, 31/12/2016,

ç)25-28 yaş arası tankerler için, 31/12/2015,

d)29-32 yaş arası tankerler için, 31/12/2014,

e)33-40 yaş arası tankerler için, 31/12/2013,

f)41-48 yaş arası tankerler için, 31/12/2012,

g)49 ve yukarısı yaşta olan tankerler için, 31/12/2011.	

(2) Bu tarihlerden sonra çift cidar veya eşdeğeri tasarım şartlarına geçmeyen petrol tankerlerinin çalışmasına İdare tarafından izin verilmez ve bu tankerler belgelendirilmez.
İstisnalar
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tankerlerden, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Ek-I, 13/G ve 13/F sayılı kurallarının gereklerini yerine getirmeyenlere; çevre kirliliğine karşı oluşabilecek zararların tazminine yönelik ilgili mevzuatta düzenlenen sigortayı yaptırmış bulunmaları ve seyir, can ve mal güvenliğine yönelik İdare tarafından yapılacak denetimlerde petrol taşımacılığında kullanılan tankerlere yönelik teknik ve idari şartlara uygun olduklarının tespit edilmesi kaydıyla, ulusal mevzuatımız gereğince kabotaj hattında çalışmaları için İdare tarafından izin verilebilir.
Yürürlük
Madde 16 - Yönt. (RG: 16.08.2007)
(1) Bu Yönetmelik (Değişik ibare:RG-16/08/2007-26615)(1) 1/6/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
(1) Bu değişiklik, 31/5/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  14/4/2007

  26493

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  8/6/2007

  26546

  2.       

  16/8/2007

  26615

  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul