En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT LABORATUVAR OKULLARI KURUM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Okullarındaki eğitim-öğretim, yönetim, kayıt-kabul, devam-devamsızlık, nakil ile öğrenci başarısının tespiti ve işleyişe yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Okullarındaki eğitim-öğretim, yönetim, kayıt-kabul, devam-devamsızlık, nakil ile öğrenci başarısının tespiti ve işleyişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve
   5580
   sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 28/3/1983 tarihli ve
   2809
   sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun Ek 5 inci maddesi, 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.08.2008)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan ve en az 180 iş gününü kapsayan süreyi,

c) Dönem: Ders yılının dinlenme tatilleri arasındaki eğitim-öğretim süresini,

ç) Enstitü: Okulun bulunduğu ildeki Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünü,

d) Genel Müdür: Laboratuvar Okullarına atanan Genel Müdürü,

e) Kurucu: İhsan Doğramacı Vakfı’nı,

f) Kurucu Temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

g) Laboratuvar Okulu:
   2809
   sayılı Kanun çerçevesinde İhsan Doğramacı Vakfı tarafından kurulan İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar İlköğretim Okulları ve İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Liselerini,

ğ) Okul Müdürü: İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar İlköğretim Okulları Müdürleri ve İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Liseleri Müdürlerinden her birini,

h) (Değişik.RG-29/8/2008-26982) Okul Yönetim Kurulu: Rektör, Eğitim Fakültesi dekanı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdürü, genel müdür, okul müdürleri ile öğretim yılı başında rektörlükçe belirlenen iki üyeden oluşan kurulu,

ı) Öğretmen: Okulda görev yapan, kadrolu veya ücretli öğretmenler ile
   2809
   sayılı Kanun gereğince Eğitim Bilimleri Enstitülerinde görevli öğretim elemanlarını,

i) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

j) Rektörlük: Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Uzman öğretici: Alanında yükseköğrenim görmüş öğreticileri,

l) Üniversite: Bilkent Üniversitesini,

m) Üniversite Senatosu: Bilkent Üniversitesi Senatosunu,

n) Valilik: Okulun bulunduğu ilin valiliğini,

o) Yaz Dönemi: Ders yılının bitimini takip eden ve gerektiğinde Laboratuvar Okulunun bulunduğu il sınırları dışındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yıllık çalışma takviminde belirlenen zaman dilimini,

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler
İlkeler
Madde 5 -
(1) Öğrenci; kayıt-kabul, nakil, devam-devamsızlık, başarının tespiti ile ücretlerin tespiti, tahsili ve çalışma takvimi konularında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Laboratuvar Okullarına kabul edilecek öğrencilerle burs tahsis edileceklerin tespiti,
   2809
   sayılı Kanun çerçevesinde Enstitüce düzenlenip Rektörlükçe onaylanan Giriş Sınavları ve Burslar Yönergesi uyarınca genel yetenek ve eğitim düzeyi ile sanat ve müzik yeteneklerinin tespiti için yapılacak giriş sınavında başarı sıralaması esasına göre yapılır.

b) Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsilinde Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri ile
   2809
   sayılı Kanuna göre uluslararası standartların sağlanması koşulları dikkate alınarak uygulanır.

c) Laboratuvar Okullarında, dengi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi dikkate alınarak Enstitülerce hazırlanan ve Rektörlükçe onaylanan Yaz Dönemini de kapsayan yıllık çalışma takvimi uygulanır.
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Okulun Amacı ve Öğretim Şekli
Okulun amacı
Madde 6 -
(1) Laboratuvar Okullarının amacı; Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetişmelerine, başkalarının haklarına saygılı, kendi haklarını koruyan bireyler olmalarını sağlayacak, uluslararası yüksek kalite ve standarda sahip eğitim ortamına kavuşturmaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin;

a) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

b) Okuma, anlama, yazılı ve sözlü anlatımda düşüncelerini düzgün ve tutarlı bir şekilde anlatabilmek, toplum içinde rahat konuşup düşüncelerini açıklayabilmek amacıyla Türkçe’yi çok iyi kullanmalarını sağlamak,

c) Okulda her fırsattan yararlanılarak temizlik, sağlık ve beslenme ile ilgili bilgi, beceri ve benzeri alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, sağlıklı olmaları için gerekli önlemleri almak ve spor etkinliklerine yeterince yer vermek,

ç) Hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip ve insan haklarına saygılı kişiler olarak yetişmeleri için uygun ortamlar sağlamak,

d) Yaşadıkları çevreye, topluma ve dünyaya karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

e) Okulun bir eğitim-öğretim kurumu olmasının yanı sıra, çevrenin bir kültür merkezi olması gerektiğinden hareketle; çevre, aileler ve diğer okullarla iyi ilişkiler kurmalarında her türlü önlemi almak,

f) Yetenek ve niteliklerini modern metotlarla geliştirebilmeleri maksadıyla program ve projeler geliştirebilecek, eğitimin kalitesini yükseltecek ve yaşlarına uygun beceriler kazandıracak uygun ortamlar sağlamak,

g) İlgi, istek, yetenek ve yaşlarına uygun beceriler kazanarak yükseköğretim kurumlarına hazırlanmaları için her türlü desteği vermek,

ğ) Müzik, sahne sanatları, resim ve plastik sanatlar gibi güzel sanatlardaki yeteneklerini geliştirmelerini, seçmeli ders imkânları ve ders dışı etkinliklerle teşvik etmek,

h) Değişik kültürlerin yer aldığı dünyamızdaki güncel olay ve sorunların bilgi ve bilincinde olmalarını sağlayacak, barış ve adalet ülkülerinin yaygınlaşmasına yardımcı olacak toplumsal hizmet projeleri oluşturmaları için uygun ortam sağlamak,

ı) Sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan sosyal etkinliklere katılmalarını sağlamak,

i) İlgi ve istekleri yönünde bilimsel araştırmaya yöneltmek, teorik ve uygulamalı bilimlerde neden-sonuç ilişkilerini anlamalarına imkân hazırlamak,

j) Güncel konularda, yakın çevre, yurt ve dünya sorunları üzerinde düşünmeye yönlendirerek olaylara eleştirel bakış açısıyla çözüm üretme becerilerini geliştirmek,

k) Yaşadığımız çevrede; toprak, su, hava, gürültü kirliliğini önlemek, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya duyarlı olmak, onlarda sürdürülebilir çevre bilinci uyandırmak, sorunlar üzerinde düşünmelerini ve çözüm üretmelerini sağlamak,

l) Atatürk’ün "Yurtta barış, Dünya’da barış" ilkesi doğrultusunda öncelikle yurt içinde toplumsal barış ve huzuru sağlamanın önemini kavramalarına ve dünyada barış, dostluk ve kardeşliğin asgari koşullarını düşünmelerini sağlamak,

m) Ülkemizin Avrupa Birliği’ne giriş ve bütünleşmesinin önemi üzerinde düşünmeye; kendi düzeylerinde bu konularda çözüm üretmeye yöneltmek,

n) Ülkemizin ekonomik kalkınmasının ve gelişmesinin kriterleri üzerinde düşünmeye yöneltmek, 

(2) Ayrıca laboratuvar okullarında;

a) Eğitim-öğretim etkinliklerini; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve öğretim programları dikkate alınarak okulun amaçlarını gerçekleştirecek şekilde düzenlemek ve uygulamak,

b) Eğitim-öğretim ve uygulamaların verimli yürütülmesi amacı ile üniversitenin diğer birimleri, Bilkent Uluslararası Okulu, Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulları, Ankara ve diğer illerdeki Laboratuvar okulları, öğrenci ve öğretmenleri ile müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunmak ve eğitim, kültür ve uygulama imkânlarını paylaşmak,

c) Laboratuvar Okullarında; Bakanlıkça kabul edilen ders kitaplarını kullanmak ve bunlara ek olarak öğrencilerin katılmaları zorunlu olan uluslararası sınavlara hazırlanmalarının sağlanması için zümre öğretmenlerince uygun bulunan ve üniversite senatosunca onaylanan gerekli kaynak kitaplar ve ders araçlarını kullanmak,

ç) 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçişte, üniversite senatosunca belirlenecek uluslararası programın sınavlarına, 12 nci sınıf sonunda ise Uluslararası Bakalorya Sınavlarına hazırlanmaları ve katılmaları için gerekli görülen durumlarda bu programların desteklenmesi, öğrencilerin dil ve sanat dallarındaki yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla Üniversitenin ve Enstitülerin imkânlarına göre çeşitli kurslar düzenlemektir.
Öğretim şekli
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.08.2008)
(1) (Değişik:RG-29/8/2008-26982) Laboratuar İlköğretim Okullarında normal ve karma eğitim-öğretim yapılır. Laboratuvar İlköğretim okullarının okul öncesi eğitim sınıfları ile 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda yabancı dil (İngilizce) öğretim etkinlikleri programları uygulanır. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Türk Kültürü ile ilgili diğer dersler Türkçe olarak, bunların dışında kalan dersler ise uygulamalı İngilizce çerçevesinde yapılır.

(2) Laboratuvar Liseleri önünde hazırlık sınıfı bulunan okullardır. Normal ve karma eğitim-öğretim yapılır. Türkçe, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Millî Güvenlik Bilgisi ve Türk kültürü ile ilgili diğer dersler Türkçe olarak, bunların dışında kalan dersler ise uygulamalı yabancı dil eğitimi (ingilizce) çerçevesinde yapılır. Ayrıca
   2809
   sayılı Kanun uyarınca uluslararası sınavlar ve uluslararası diploma programlarının gerektirdiği derslerin öğretimi de yabancı dille (ingilizce) yapılır. 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçişte Rektörlükçe belirlenecek uluslararası sınavda başarılı olma şartı aranır. Ayrıca 11 inci ve 12 nci sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan Uluslararası Bakalorya programı uygulanır.

(3) Sanat ve müzik eğitimine ve sürdürülebilir çevre bilincinin geliştirilmesine Okuldaki öğretim programları çerçevesinde derslerde ve ders dışı etkinliklerde ağırlıklı olarak yer verilir.

(4) (Ek:RG-29/8/2008-26982) Bilkent Ankara Laboratuvar Okulları ile Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulları ve Bilkent Uluslararası Okulu öğrenci ve öğretmenleri birbirlerinin dersleri ile spor ve sosyal faaliyetlerine katılarak müşterek etkinlikler gerçekleştirirler.
  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Personeli, Görevlendirme, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kurum personeli
Madde 8 -
(1) Laboratuvar Okullarında, bu Yönetmelikte yer alan personel görevlendirilir.

(2) Bunlara ek olarak
   2809
   sayılı Kanuna göre Okulun bağlı bulunduğu Enstitülerdeki görevli öğretim elemanı ve idari personel de bu Okullarda görevlendirilebilir.
  
Görevlendirme ve atamalar
Madde 9 -
(1) Görevlendirme ve atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Bilkent Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri ile ilgili kurum yönetmelikleri hükümleri esas alınır.

(2) Diğer personele valilikçe çalışma izni verilir.
Görev, yetki ve sorumluluklar
Madde 10 -
(1) Okullardaki yönetici, öğretmen, uzman öğretici ile diğer görevliler; görev yetki ve sorumlulukları bakımından
   5580
   sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
   2809
   sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Bilkent Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri hükümlerine tabidir.

(2) Gerektiğinde
   2809
   sayılı Kanun uyarınca Bilkent Üniversitesi ve Laboratuvar Okulları arasında personel görevlendirmesi yapılabilir.
  
Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 11 -
(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, okulun eğitim-öğretim ortamının gereği gibi sağlanmasıyla görevlidir. Kurucu veya kurucu temsilcisi, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç-gerecin temini, bina ve diğer müştemilatın yeterli hâle getirilmesi gibi hususlardan birinci derecede sorumlu olup bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen görevleri yapar.

a) Her yıl okulun mali bütçesini tanzim eder.

b) Eğitim-öğretimle ilgili olarak okul genel müdürü veya okul müdürünce alınması için talepte bulunulan araç-gereç ile diğer ihtiyaçları temin eder.

c) İşlerin gereği gibi yapılabilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personel istihdam eder.

ç) İzin kullanacak olan; genel müdür, okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen, uzman öğretici ve diğer personele, izin kullanabilmesi için uygun görüş bildirir.

d) Gerektiğinde öğretmenler kurulu toplantılarına katılarak öğretmenlerin problemlerini ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

e) Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, okulun eğitim-öğretim işlerine karışmaz.

f) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin maaş ve ücretlerinin zamanında ödenmesini, sigorta ile ilgili işlemlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

g) Okulda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin onaylarının zamanında alınması için gerekli tedbirleri alır.

ğ) Okulun gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri takip eder, muhasebeyi ilgilendiren defter, dosya, kayıt ve makbuzların tutulmasını sağlar.

h) Özel Öğretim Kurumları Kanunuyla ya da ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirle verilen görevler ile
   2809
   sayılı Kanunla verilen görevleri yapar.

ı) Genel müdür yoksa müdürle birlikte yılda bir defa mali rapor hazırlayarak Bakanlığa gönderir.

i) Vergi, sigorta ve benzeri işlemlerin mevzuatına uygun olarak zamanında yapılmasını sağlar.

j) Müdürlük makamının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde yeni okul müdürünü görevlendirmek için gerekli tedbirleri alır.
  
Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 12 -
(1) Genel Müdür; kurumların yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden Rektörlüğe, ilgili Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne ve Bakanlığa karşı okul müdürüyle birlikte sorumludur.

(2) Genel müdür, bütün kurumları ilgilendiren müdürler kurulu toplantılarına başkanlık eder. Diğer yönetim kadrolarından kendisine verilen raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar.Ayrıca;

a) Okulda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, memur ve diğer personelin eğitim, bilim, sanat ve teknik alanlardaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

b) Okulda eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yeni tekniklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

c) İzin kullanacak olan personele, kurucu ve okul müdürü ile birlikte uygun görüş bildirir.

ç) Yönetim ile eğitim-öğretim kadroları arasında koordineyi sağlar.

d) Genel müdür, okul müdürünün 1 inci sicil amiri; okulda görevli müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman öğretici ve diğer personelin 2 nci sicil amiri olarak usulüne uygun sicil raporlarını doldurur.

e) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gereği gibi yapmaları için tedbirler alır, yapılan etkinlikleri kontrol eder.

f) Kurucu, okul müdürü ile birlikte yılda bir defa mali raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

g) Okulda görevlendirilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve diğer personelin çalışma izin onaylarının zamanında alınması için gerekli tedbirleri alır.

ğ)
   5580
   sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla kurum içi yönetmeliklerin kendisine verdiği görevleri yapar.
  
Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 13 -
(1) Genel müdür yardımcısı; genel müdürün kurumda bulunmadığı zamanlarda genel müdürün yetkisini taşır. Genel müdürün vereceği işleri yapar.

(2) Genel müdürün birden fazla yardımcısı olabilir. Genel müdürün vekâlet vereceği yardımcısı genel müdür yetkisini kullanır.
Okul müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 14 -
(1) Okul müdürü; okulun yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden Genel Müdüre, Rektörlüğe ve Bakanlığa karşı sorumludur. Okul müdürü bu sorumluluğu yerine getirmek için;

a) Kurullara ve toplantılara başkanlık eder.

b) Diğer yönetim kadrolarından, zümre başkanlarından ve öğretmenlerden kendisine intikal eden raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar.

c) Her öğretim yılı başından en az bir ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar. Eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanmasını sağlar. Faaliyetlerin yapılması ile ilgili görev dağılımını yapar, izin alınarak yürürlüğe konulması gereken faaliyetler için genel müdürün bilgisi ve onayıyla gerekli izinlerin alınmasını sağlar.

ç) Eğitim-öğretim ve yönetim etkinlikleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeden usulüne göre yapılmasını sağlar.

d) Okulda görevli diğer yönetici personel, öğretmen, uzman öğretici, memur, hizmetli ve diğer personelin yetiştirilmesi, eğitim, bilim, sanat ve teknik alanındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

e) Eğitim-öğretim için gerekli olan araç-gereci kontrol etme, kullanılmaya hazır hâle getirme, eksiklerin tespiti ve giderilmesi konusunda girişimlerde bulunur.

f) Okuldaki çalışanların görevlerini planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yerine getirmelerini sağlar.

g) Müdür yardımcısı, öğretmen, uzman öğretici ve diğer personelin 1 inci sicil amiri olarak sicil raporlarını usulüne uygun olarak doldurur ve 2 nci sicil amiri olan Genel Müdüre süresi içinde gönderir.

ğ) Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve uygular, gerekli hâllerde diğer kısımlarla koordinasyonu sağlar.

h) Bakanlığın ilgili mevzuatında belirtilen diğer görevleri yapar.
Müdür başyardımcısı, müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 15 -
(1) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları okul müdürünün vereceği eğitim-öğretimle ilgili görevlerle birlikte yönetmelikler çerçevesinde kendisine verilen görevleri yapar. Lisede Uluslararası Bakalorya (UB) programının işleyişi için müdür yardımcısı koordinatör olarak görevlendirilebilir. Okul müdürünün görevi başında olmadığı sürelerde Genel Müdürden ve ilgili makamlardan gerekli "olur" alınmak şartıyla okul müdürünün yetki ve sorumlulukları, müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısının bulunmaması durumunda müdür yardımcılarından biri tarafından kullanılabilir.
Zümre başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 16 -
(1) Zümre başkanı, başkanı bulunduğu ders ya da ders grubuyla ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlı bir şekilde yapılmasından sorumludur. Aynı branşta en az üç öğretmenin bulunmasıyla oluşturulan zümre başkanlığına görevlendirilecek öğretmenlerin;

a) Ders ya da ders grubundaki öğretmenler arasında en kıdemli olması,

b) Tercihen branşıyla ilgili bilimsel eser, kitap, makale ve benzeri çalışmalar yapması,

c) Tercihen branşıyla ilgili lisansüstü öğrenim görmüş ve branşının gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olması,

ç) Tercihen alanıyla ve eğitim-öğretimle ilgili konularda hizmet içi eğitim kurslarına katılması,

d) Alanıyla ilgili yenilikleri ve gelişmeleri izleyebilme ve zümre öğretmenleriyle paylaşabilme özelliğine sahip olması,

e) Temsil niteliğine sahip girişimci ve araştırmacı olması,

f) Arkadaşlarıyla uyumlu ve organize kabiliyetine sahip olması

gerekmektedir.

(2) Gerekli görüldüğünde veya görevinde başarısızlığı hâlinde ya da okul müdürünün gerekçeli yazılı isteği üzerine ve Genel Müdürün onayı ile görevi sona erdirilebilir.

(3) Zümre başkanlarının ders yükü, diğer öğretmenlerden az olup okul yönetim kurulunca verilen görevlerin yanı sıra aşağıdaki belirtilen işleri yapar:

a) Okul müdürü ile birlikte kendi branşındaki öğretmenlerin derslerine girer. Okul müdürü tarafından öğretmenlerin eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesinde görüşleri alır.

b) Zümre öğretmenleri kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c) Sorumlu bulunduğu dersle ilgili, ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların en iyi şekilde yapılmasını ve uygulanmasını sağlar.

ç) Sınavların mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlar.

d) Sınavlarda ölçme ve değerlendirme, teknik, metot ve benzeri yönlerden birliğin sağlanması için tedbir alır. Öğretmenler arasında eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birliğin sağlanması için faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla sınavlarda sorulacak soruların geçerli, güvenilir ve amaca uygun ölçme yapmaya yeterli olup olmadığı hususunda öğretmenlerle birlikte gerekli tedbirleri alır.

e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespitini yaparak güçlüklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.

f) Aday öğretmenlerin yetişmeleri için gerekli tedbirleri alır.

g) Aday olmayan öğretmenlerin iş başında eğitimi için gerekli imkânları hazırlar.

ğ) Kendi branşındaki öğretmenlerin sicil raporlarının doldurulmasında yazılı olarak görüşünü bildirir.

h) Diğer branşların zümre başkanlarıyla düzenli olarak bir araya gelir ve bilgi alışverişinde bulunarak farklı branşlar arasında iletişim ve koordinasyon sağlanması için çaba gösterir.

ı) Zümre çalışmalarının etkin yürütülebilmesi için yöntem geliştirme kaynak tarama, soru ve malzeme hazırlama gibi gerek duyulan konularda öğretmenlerce ek çalışma yapılabilmesi için bağlı olduğu okul müdürlüğüne öneride bulunur.
Ölçme ve değerlendirme servisi yöneticisi
Madde 17 -
(1) Ölçme ve değerlendirme servisi yöneticisi, öğrencilerin genel başarı seviyesini, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespiti işlemlerini, ilgili zümre başkanı ve öğretmenlerle işbirliği yaparak belirlemek ve bu yönde tedbirler almak için koordine görevi yapar.

(2) Servis yöneticisi bu amaçla:

a) Okul merkezli ortak sınavların yapılmasını organize eder.

b) Yapılan sınav sonuçlarını değerlendirerek her öğrencinin öğrenemediği konuları ayrı ayrı tespit eder.

c) Öğrencinin bireysel başarısı ile şubesindeki veya okulun aynı sınıfları içindeki başarı derecesini tespit eder. Her öğrencinin derslere göre başarı grafiğini çıkarır.

ç) Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonunda yaptığı tespitleri bir rapor hâlinde ilgililere iletilmek üzere okul müdürüne verir.

d) Bütün çalışmalarında zümre başkanları, öğretmenler, uzman öğreticiler, koordinatör rehber öğretmen, öğrenci ve diğer ilgililerle işbirliği yapar.

e) Ölçme ve değerlendirmede kullanılmak üzere bir soru bankası kurar.

f) Öğrencilerin başarı durumlarıyla ilgili olarak anne, baba veya velileriyle görüşme yapar. Öğrencilere anne, baba veya velilerine verilmek üzere ara karneleri hazırlar. Ara karneleri, bir aydan fazla olmamak üzere belli zaman aralıklarında verilir.

(3) Servisin yaptığı ölçme ve değerlendirme çalışmaları, sınıf geçmede esas alınmaz. Öğretmenler, yaptıkları sınavların sonuçlarını bu servise verirler.
Kurslar servisi yöneticisi
Madde 18 -
(1) Kurslar servisi, öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde gelişmeleri ve bilgi yönünden eksik kalan taraflarını telafi etmeleri için öğrenci anne, baba ve velilerinin istekleri de dikkate alınarak yönetim kurulu ile işbirliği içinde, Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi hükümleri doğrultusunda;

a) Öğrencileri yetiştirmek ve sınavlara hazırlamak amacıyla kurs düzenler.

b) Ölçme ve değerlendirme servisi, zümre başkanları ve öğretmenlerle işbirliği yaparak öğrencilerin bilgi yönünden eksik olan konularda tamamlama kursları açılması için gerekli planları yapar.

(2) Servisce düzenlenen kurs niteliğindeki çalışmalara öğrencilerin katılması zorunlu değildir.
Koordinatör rehber öğretmen
Madde 19 -
(1) Koordinatör rehber öğretmen, çalışmalarında gizliliğe önem vererek Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerince görevini yapar.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen servislerden, genel müdürden, okul müdürlüğünden öğretmenlerden ve diğer ilgililerden kendisine intikal eden konularda gerekli inceleme ve araştırmayı yapar.

(3) Koordinatör rehber öğretmen, her öğretim yılı başında ilgililerle işbirliği yaparak "Öğretim Yılı anne, baba veya veli-Öğrenci Rehberi"ni hazırlar. Bu rehberde;

a) Okulun vakit çizelgesine,

b) Öğretmen ve yönetici listesine,

c) Diğer personel listesine,

ç) Sınıfın rehber öğretmenleri listesine,

d) Sosyal etkinlikler listesine,

e) Öğretmen ile anne, baba veya veli görüşme tarih, yer ve zaman çizelgesine,

f) Ara sınav tarihleri listesine,

g) Öğrenci anne, babasının bilmesi gereken mevzuata

yer verilir.
Rehber öğretmen
Madde 20 -
(1) Rehber öğretmenler, koordinatör rehber öğretmenin vereceği işlerle birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.
Öğretmen ve uzman öğretici
Madde 21 -
(1) Öğretmen ve uzman öğreticiler, ilgili mevzuatında belirtilen görevler ile zümre başkanı ve okul müdürünün vereceği görevleri yaparlar.
Laboratuvar öğretmeni
Madde 22 -
(1) Laboratuvar Öğretmenleri, görevli oldukları laboratuvarlarda branş öğretmeninin vereceği işleri yapar. Öğretmenler, öğrencilerin Laboratuvar çalışmalarının değerlendirilmesinde laboratuvar öğretmeninin de görüşünü alır.
Danışman
Madde 23 -
(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, ihtiyaç duyduğu alanlarda, kendisine veya genel müdüre/okul müdürüne bağlı olarak çalışacak danışmanlar görevlendirebilir.
Aday öğretmenler
Madde 24 -
(1) Aday öğretmen ve uzman ve usta öğreticiler hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.
Öğretmenlerin işbaşında eğitimi
Madde 25 -
(1) Laboratuvar Okullarında; zümre başkanlarının rehberliği ve gözetiminde eğitim-öğretimin yürütülmesi sürecinde, ayrıca Üniversite ile Eğitim Bilimleri Enstitülerinin düzenleyecekleri mesleki gelişim günleri, seminerler ve konferanslar ile öğretmenlerin bilim, teknoloji ve öğretim sistemleri gibi konulardaki gelişmeleri izlemeleri, bilgilenmeleri, kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Bakanlıkça açılan hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarına imkân verilir ve teşvik edilir. Öğretmenlerden dersleri ve ders dışı çalışmaları, katıldıkları etkinliklerle eğitim-öğretimle ilgili yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerini içeren rapor hazırlamaları istenir. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri konusunda benzer çalışma ve etkinliklerin artırılması ve sürekliliği için önlemler alınır.

(2) Bunlara ek olarak
   2809
   sayılı Kanuna uygun biçimde öğretmenlerden kendi kampüslerinde bulunan Enstitülerin koşullarını yerine getirip giriş sınavlarında başarılı olanlara yüksek lisans ve doktora yapma imkânı sağlanır.
  
Diğer personel
Madde 26 -
(1) Bu Yönetmelikte ve dengi okul mevzuatında görevleri belirtilmeyenler, genel müdürün, okul müdürünün ve okul müdür yardımcılarının vereceği görevleri yaparlar.

(2) Bunlara ek olarak,
   2809
   sayılı Kanuna göre laboratuvar okulunun bağlı bulunduğu Enstitüce görevlendirilecek personel de kurum personeline dâhildir.
  
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurullar
Kurullar
Madde 27 -
(1) Laboratuvar okullarında;

a) Yönetim kurulu,

b) Öğretmenler kurulu,

c) Şube öğretmenler kurulu,

ç) Zümre öğretmenler kurulu,

d) Zümre başkanları kurulu,

e) Okul rehberlik hizmetleri kurulu,

f) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, (ilköğretim okulunda) Ödül ve disiplin kurulu, (lisede)

g) Onur kurulu ve okul öğrenci kurulu,

ğ) Sosyal etkinlikler kurulu

oluşturulur.
Yönetim kurulu
Madde 28 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.08.2008)
(1) (Değişik:RG-29/8/2008-26982) Okul Yönetim Kurulu: Rektör, Eğitim Fakültesi dekanı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdürü, genel müdür ve okul müdürleri ile eğitim-öğretim yılı başında Rektörlükçe belirlenen iki üyeden oluşur. Rektör, yönetim kurulunun doğal başkanıdır. Rektörün bulunmadığı toplantılarda kampüsteki Eğitim Fakültesi dekanı, dekanın bulunmadığı durumlarda Enstitü müdürü Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Kurul toplantılarına, toplantı konusuna göre eğitim-öğretimle görevli diğer görevliler de çağrılır, görüş bildirir ve oylamaya iştirak eder.
Öğretmenler kurulu
Madde 29 -
(1) Öğretmenler kurulu, dengi okul mevzuatına göre çalışır ve kendisine verilen görevleri yapar.
Şube öğretmenler kurulu
Madde 30 -
(1) Şube öğretmenler kurulu aynı şubede ders okutan öğretmenlerden oluşur. Yönetimin kendilerine vereceği işlerle birlikte dengi okulların mevzuatında verilen görevleri yapar.
Zümre öğretmenler kurulu
Madde 31 -
(1) Zümre öğretmenler kurulu aynı dersi veya ders grubunu okutan branş öğretmenlerinden oluşur. Yönetimin ve zümre başkanının vereceği işlerle birlikte dengi okul mevzuatında kendisine verilen görevleri yapar. Öğretimiyle görevli oldukları dersin planlarının yapılmasında birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve sınavlarda birliğin sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Zümre öğretmenler kurulu, öğretim yılı içinde zümre başkanının başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Gerektiği takdirde okul müdürleri de kurula başkanlık edebilir.
Zümre başkanları kurulu
Madde 32 -
(1) Zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşturulur. Kurul, mevzuatında belirtilen görevlerle birlikte; eğitim-öğretim faaliyetlerinin organizeli bir şekilde yapılması, geliştirilmesi, yeni metot ve tekniklerin uygulanması için gerekli tedbirleri alır. Kurul başkanlığını, zümre başkanlarının en kıdemlisi yapar. Gerekli hâllerde okul müdürü toplantıya katılır ve kurula başkanlık eder.
Okul rehberlik hizmetleri kurulu
Madde 33 -
(1) Okul rehberlik hizmetleri kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulur.
Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu ile ödül ve disiplin kurulu
Madde 34 -
(1) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu ile ödül ve disiplin kurulları, ilgili mevzuatına göre oluşturulur ve çalışmalarını buna göre yürütür.
Onur kurulu ve öğrenci kurulu
Madde 35 -
(1) Onur kurulu ve öğrenci kurulu, ilgili mevzuatına göre oluşturulur ve buna göre çalışmalarını yürütür.
Sosyal etkinlikler kurulu
Madde 36 -
(1) Sosyal etkinlikler kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kurulur ve çalışmalarını buna göre yürütür.
ALTINCI BÖLÜM
Kayıt-Kabul
Kayıt - Kabul
Madde 37 -
(1) Laboratuvar okullarında kayıt-kabul işleri ile öğrencilere verilecek burslar, Giriş Sınavı ve Burslar Yönergesi doğrultusunda aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. Ana sınıfı ile 1 inci sınıfa aday kayıt sistemine göre öğrenci alınır. Aday kaydı için başvuranların sayısı, kontenjan sayısını aşarsa noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre kesin öğrenci kaydı yapılır:

a) Ana sınıfı, 1 inci sınıf, hazırlık ve ara sınıflar için alınacak öğrenci sayıları; okul yönetiminin önerileri dikkate alınarak yönetim kurulunca tespit edilir.

b) Her öğretim yılı okul çalışma takviminde belirlenen süreler dikkate alınarak okul yönetimince, aday kaydı, kesin kayıtlar, yönergelerle belirlenen nakil, giriş sınavları ve başvuru tarihleri belirlenir ve yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra ilan edilir.

c) Laboratuvar ilköğretim okulları mezunlarından lise devrelerine devam etmek isteyenler, okulun ilgili giriş sınavında başarılı olmaları hâlinde hazırlık sınıfına alınırlar.

ç) Lise hazırlık sınıfını okumadan 9 uncu sınıfa devam etmek isteyenlerin, okulca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına girmeleri gerekir. Sınavda başarılı olan öğrenciler 9 uncu sınıfa devam ettirilir.

d) Okullardaki öğrencilerin anne veya babasından herhangi birinin okulun bulunduğu şehirde ikamet etmesi esastır. Okulun bulunduğu ilde ikamet etmeyen anne ve babanın çocukları giriş sınavına alınabilirler. Ancak bu öğrencilerin okula kabul edilebilmeleri için anne, babasının kayıt tarihi itibarıyla ikamet şartını sağladıklarını belgelendirmeleri gerekir. Anne, babanın ikamet zorunluluğu, öğrencinin eğitimi süresince devam eder. Buna uymayan anne ve babanın çocuklarının okulla ilişiği kesilir. Anne ve babası hayatta olmayan öğrenciler için şartlar, okul yönetim kurulunca her öğrenci için ayrı ayrı belirlenir.

e) Liselerin hazırlık sınıflarına Giriş Sınavı ve Burslar Yönergesi doğrultusunda öğrenci alınır. Giriş sınavlarında, genel yetenek ve eğitim seviyesi ile müzik ve sanat yeteneklerinin değerlendirilmesi esastır.

f) Okul yönetimlerince, giriş sınavı sonuçları yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra, öğrenci anne ve babasına bildirilir. Gönderilen bildirimde, kabul edilen öğrenciler için kesin kayıt tarihleri ve istenilen belgeler belirtilir.

g) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların sınavda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Nakilleri
Nakiller
Madde 38 -
(1) Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümleri ile Yönetmeliğin 5 inci maddesi ve aşağıdaki esaslar dâhilinde yürütülür:

a) İlköğretim okullarında 2 nci sınıftan 8 inci sınıfa kadar ve ilan edilmiş mevcut kontenjanlar dâhilinde giriş sınavlarında başarılı olan öğrencilerin nakli yapılır.

b) 9 uncu ve 10 uncu sınıflara, açık kontenjan olması hâlinde ve başvuran öğrencilerin geçtiği sınıfın öğretim programındaki derslerden okulca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar sonucunda belirlenen baraj puanını aşan öğrencilerin puan üstünlüğü esasına göre kayıtları yapılır.

c) Açık kontenjan olması hâlinde 11 inci sınıfa nakil için Rektörlükçe istenen uluslararası sınavda başarılı olma ön şartı aranır.

ç) 12 nci sınıfa öğrenci nakli yapılmaz.

d) Laboratuvar Okulları ve Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulu arasında öğrenci nakli, Okul Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı alınmak koşuluyla yapılır.

(2) Tüm adayların bir önceki öğretim yılında sınıfını doğrudan geçmiş olması ve okul yönetimince yapılacak giriş sınavlarında başarılı olması gereklidir.

(3) Laboratuvar Okulları ve Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulları arasında öğrenci nakli; Okul Yönetim Kurulu ve Rektörlüğün onayları alınarak yapılır. Öğrencinin anne, baba veya velisinin isteği ile resmî/özel başka öğretim kurumlarına nakli ise Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerince yapılır.
Sınıf mevcutları
Madde 39 -
(1) Laboratuvar okullarında sınıf mevcutları 20 öğrenciden fazla olamaz.
Öğrenci ücretleri
Madde 40 -
(1) Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsili kurumca yapılır. Okul yönetim kurulu, sınavlarda gösterdiği başarıya göre öğrenciye eğitim indirimi uygulayabilir. Ayrıca, burs koşullarını sağlayan ve burs sınavlarında başarılı olan öğrencilere kısmi veya tam mali destek sağlanır.

(2) Her yıl, burs verilen öğrencilerin burslarının devamı ve yeni burs verilecek öğrenciler ile burs miktarları, o yılın ilgili personel ve işletme giderlerinin karşılanması amacıyla
   2809
   sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili yönerge çerçevesinde okulların yönetim kurullarının kararı ve Rektörlüğün onayı ile belirlenir.
  
Ücretsiz okutulacak öğrenciler
Madde 41 -
(1) Laboratuvar okullarında ücretsiz okutulacak öğrencilerin tespiti,
   2809
   sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, Giriş Sınavı ve Burslar Yönergesi çerçevesinde ve Rektörlüğün belirleyeceği esaslarla
   5580
   sayılı Kanun’un %3 şartını karşılayarak yapılır.

(2) Laboratuvar okullarında ücretsiz okutulacak öğrencilerden kaynaklanan personel ve diğer cari masrafları karşılamak üzere Bilkent Üniversitesince okula yapılacak ödemeler, Okul Yönetim Kurulu kararı ve Enstitü Müdürlüğünün teklifi ve Rektörlük onayı ile belirlenecek o yılın ödeme planına göre yapılır ve bu öğrencilerin eğitimi için okula destek olarak verilir.
  
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ders Dağıtım Çizelgesi ve Öğretim Programı
Ders dağıtım çizelgesi ve öğretim programı
Madde 42 -
(1) Laboratuvar okullarında, Bakanlıkça onaylanmış haftalık ders çizelgesi ile öğretim programları uygulanır. Farklı derslerde ise Bakanlık onayı alınmış programlar kullanılır. Liselerde,
   2809
   sayılı Kanun uyarınca 11 inci ve 12 nci sınıflarda Uluslararası Bakalorya Programı uygulanır.
  
Ders ve yardımcı ders kitapları
Madde 43 -
(1) Laboratuvar Okullarında Bakanlıkça belirlenen ders kitapları seçilir ve okutulur. Lise kısmında ayrıca öğrencilerin katılmaları zorunlu olan uluslararası sınavlara hazırlanmalarının sağlanması için branş öğretmenlerince uygun bulunan ve üniversite senatosunca onaylanan gerekli kaynak kitaplar ve ders araçları da kullanılır.
Ders saati süreleri
Madde 44 -
(1) Laboratuvar ilköğretim okullarında bir ders saati 40, liselerinde ise 45 dakikadır. Gerektiğinde laboratuvar çalışmalarında blok ders uygulaması yapılabilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Öğrenci Başarısının Tespiti, Ders İçi ve Ders Dışı Faaliyetler
Öğrenci başarısının tespiti
Madde 45 -
(1) Öğrenci başarısının tespiti ilgili mevzuatına göre yapılır. Ancak,
   2809
   sayılı Kanun gereğince öğrencilerin katılmaları zorunlu uluslararası sınavlar ve Uluslararası Bakalorya sınavları değerlendirmeleriyle uyumun sağlanması konusunda Rektörlükçe onaylanacak yönerge uygulanır. Başarı tespitinde uluslararası kalite standartlarının sağlanması zorunluluğu göz önünde tutulur ve başarısız sayılan öğrencinin okulla ilişiği kesilir.
  
Ödev ve projeler
Madde 46 -
(1) Ödev ve proje uygulamaları dengi okulların mevzuatına göre yürütülür. Ayrıca lisede Uluslararası Bakalorya programının gerektirdiği ödev ve projeler de uygulanır ve değerlendirilir.
Sosyal etkinlikler
Madde 47 -
(1) Sosyal etkinliklerde, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin hükümleri ile öğrencilerin katılmak zorunda bulundukları uluslararası sınavların gereği olan etkinlikleri kapsayan düzenlemeler uygulanır. Ayrıca öğrencilerin,
   2809
   sayılı Kanunda belirtilen, Laboratuvar Okulları, Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulları ve Bilkent Uluslararası Okulu öğrenci ve öğretmenlerinin birlikte düzenledikleri bilimsel, sanatsal ve sportif çalışmalara, dinlenme ve yaz tatilleri süresinde öğrencilerin devamı esastır. Kabul edilebilir mazereti olmayan öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. Uyarı ve disiplin işlemlerine rağmen bu programlara devamsızlığını sürdüren öğrencilerin okulla ilişiği kesilir.
  
ONUNCU BÖLÜM
Diploma, Diploma Puanı/Notu, Diploma Tarihi, Okul Birincileri ve Devam-Devamsızlık
Diploma
Madde 48 -
(1) Laboratuvar okullarını bitirme şartlarını yerine getiren her öğrenciye diploma verilir.
Diploma puanı/notu
Madde 49 -
(1) Diploma puanı/notunun tespiti, ilgili mevzuatına göre yapılır.
Diploma tarihi
Madde 50 -
(1) Diploma tarihi, dengi okul yönetmeliklerine göre yapılır.
Okul birincileri
Madde 51 -
(1) Okul birincisinin tespiti, dengi okul yönetmeliğine göre yapılır.
Devam-devamsızlık
Madde 52 -
(1) Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden sona erdiği güne kadar okulun açık bulunduğu tarihler arasındaki günler sayılarak hesaplanır. Tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler hesaba katılmaz.

(2) Devam-devamsızlıklarla ilgili işlemlerde, dengi okul yönetmeliklerindeki belirtilen hükümler uygulanır. Ancak, yaz döneminde devam-devamsızlıkla ilgili tüm işlemlerde Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde Okul Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönerge hükümleri uygulanır.

(3)
   2809
   sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, öğrencilerin girmek zorunda oldukları uluslararası sınavlarda başarısız olma, okulun kurallarına uyumsuzluk, okula devamsızlık, anne veya babanın sorumluluklarının yerine getirilmemesi hâlinde okul müdürünün önerisi ve okul yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin okulla ilişiği kesilir.
  
Kılık-kıyafet
Madde 53 -
(1) Laboratuvar okullarının; yönetici odaları, kurucu odası, derslik, laboratuvar, yemekhane, kantin ve spor salonu gibi her türlü bina, tesis ve kampüslerinde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, uzman öğretici ile diğer personel ve öğrenciler hakkında; 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine ilişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bu uygulamaya yönelik esaslar Rektörlükçe belirlenir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Okulun Sosyal Tesisleri ve Sağlık Hizmetleri
Sosyal tesisler
Madde 54 -
(1) Laboratuvar okullarının bulunduğu Enstitü kampüslerinde kantin, yemekhane, oyun ve spor alanları, eğitim ve araştırma birimleri, lojmanlar, misafirhaneler gibi sosyal tesisler bulunur.
Kütüphane
Madde 55 -
(1) Okulun bulunduğu ildeki Enstitü kampüslerinde bulunan kütüphane kullanılır. Bu kütüphane içinde ilköğretim ve lise öğrencileri için ayrı ayrı kitap grupları bulundurulur. Kütüphaneler için Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standartlar Yönergesi hükümleri uygulanır.
Sağlık hizmetleri
Madde 56 -
(1) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğindeki hükümleri yerine getirecek şekilde okulun bulunduğu ildeki Enstitünün sağlık merkezleri, laboratuvar okullarına da hizmet verir.

(2) Öğrencilerin belli aralıklarla sağlık kontrollerinin ve öngörülen tahlillerinin yapılması için gerekli önlemler alınır. Beden eğitimi faaliyetlerine katılan öğrencilerin; gerekli görülen durumlarda muayene ve tahlilleri de okulca yaptırılır.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Okul-Aile Birliği ve Sosyal Hizmetler
Okul-aile birliği
Madde 57 -
(1) Okul-aile birliğinin, kurulması ve çalışmalarında, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği esas alınır. Okul Yönetimi, okul-aile birliği üyelerini bilgilendirmek amacıyla anne ve baba katılımını zorunlu tutacağı toplantılar düzenler ve bu toplantıların takvimini anne, baba veya veliye önceden duyurur.

(2) Bu toplantılar her ay en az bir kere düzenlenir.

(3) Öğrenci eğitiminde önemli bir yeri bulunan bu toplantılara kabul edilebilir bir mazereti olmadan katılmayan ve katılmamakta ısrar eden anne ve babanın çocuklarının kayıtları silinir.
Okul çevre işbirliği
Madde 58 -
(1) Okul çevre işbirliği, okulun aynı zamanda çevrenin kültür merkezi olması gerektiği düşüncesinden hareket edilerek sağlanır.

(2) Okul, çevresindeki kültür ve sanat etkinliklerini izler, yararlanma, fırsat ve imkânlarını değerlendirir.

(3) Aynı düşünceden hareketle, okulun, düzenlendiği ya da gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinliklerini; çevresi, öğrenci anne, baba, aileleri ve diğer eğitim kurumlarıyla paylaşmada özenli davranır.
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Okul binalarının kullanılması, korunması ve güvenlik önlemleri
Madde 59 -
(1) Okul binaları, eğitim-öğretim hizmetleri dışında başka amaçla kullanılamaz. Kampüste okula ait olmayan binalar bu kapsam dışındadır.

(2) Bilkent Üniversitesi Sivil Savunma Grup Müdürlüğünün, okulun bulunduğu ildeki Enstitü kampüsünde oluşturduğu birimlerce, koruyucu güvenlik ve binalarının yangından korunmaları talimatları doğrultusunda, yeni teknolojilere uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınır.

(3) Gece ve gündüz için yeterli güvenlik elemanı görevlendirilir. Okul yönetimlerince, öğrencilerin güvenliği konusunda gerekli önlemler alınır, uygulanması ve nöbet hizmetlerinin amacına uygun yürütülmesi sağlanır.
Tutulacak defter ve dosyalar
Madde 60 -
(1) Laboratuvar okullarında tutulması zorunlu olan defter, dosya ve çizelgeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tutulur.
Okulun gelir kaynakları
Madde 61 -
(1) Okulların gelir kaynakları;
   2809
   sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde belirlenen;

a) Bilkent Üniversitesinin ve Üniversitenin
   2809
   sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde belirtilen illerdeki kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden 1/3/006 tarihinden itibaren yirmi beş yıl süreyle kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,

b) Kanunda belirtilen illerde bulunan kampüslerdeki burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,

c) Bilkent Üniversitesinin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan

karşılanır.
  
Yürürlük
Madde 62 -
(1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 63 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul