En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
UÇAK MÜRETTEBATI BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE AİT ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik ile uçak mürettebatı belgelerinin düzenlenmesine dair esasların tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, uçak mürettebatı belgelerinin müracaat, onaylama, tahkikat, basım-tanzim, tasdik, teslim, tanıtım, eş ve çocukların durumu, geçerlilik süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, hamilinden geri alınışı, geri alınamayan belgeler ve zayi işlemlerine ait esas ve usulleri kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 15/7/1950 tarihli ve
   5682
   sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesi ile Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkındaki 5/6/1945 tarihli ve
   4749
   sayılı Kanuna istinaden hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 30.05.2007)
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

ICAO : Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü (International Civil Aviation Organization),

Uçak Mürettebatı:(Değişik:RG-30/05/2007-26537) Pilot, uçuş mühendisi, kabin memuru, uçak/uçuş teknisyeni, uçak yükleme uzmanı, uçuş kontrol elektronik teknisyeni, uçak mühendisi, uçuş harekat uzmanı ve SHGM tarafından ruhsatlandırılmış işletmelerin hava ambulans araçlarında görevlendirilen doktor, hemşire, ebe hemşire, sağlık teknisyenini,

Uçak Mürettebatı Belgesi: (Crew Member Certificate)

Uluslararası hava nakil vasıtalarında uçucu personel olarak görev yapanlara Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünce tanzim edilen ve görevleri süresince hava hudut kapılarından giriş ve çıkışlarını sağlayan pasaport yerine geçerli vesikayı,

THY A.O.: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünü,

ICAO Doc 9303: Makina ile okunabilir. (Machine Readable Travel Documents) pasaport ve seyahat belgelerinin standartlarını açıklayan dökümanı,

S.H.G.M.: Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uçak Mürettebatı Belgelerinin Şekli ve Muhtevası
Protokol
Madde 5 -
Uçak mürettebatı belgelerinin şekli ve muhtevası ile bu belgelere basım ve tanzim aşamalarında konulacak güvenlik unsurları Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve THY A.O. arasında yapılacak bir protokolle belirlenir.

Uçak mürettebatı belgelerinde yer alacak güvenlik unsurlarına ilişkin bu protokol; ICAO Doc 9303 te belirtilen standartların değişmesi ve/veya gelişen teknoloji dikkate alınarak Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, aynı kurumlar arasında yeniden tespit edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uçak Mürettebatı Belgeleri, Müracaat, Onaylama, Tahkikat, Basım-Tanzim, Tasdik, Teslim, Tanıtım Esas ve Usulleri ile Eş ve Çocukların Durumu
Müracaat
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.01.2012)
Uçucu personeline uçak mürettebatı belgesi verilmesini talep eden havacılık işletmeleri, uçucu personelin adı, soyadı, nüfusa kayıtlı olduğu İl, İlçe, Mahalle/Köy, anne ve baba adı, doğum yeri ve tarihi, lisans tipi ve numarası, uçaktaki görevi ve görevli olduğu uçak tipi bilgilerini içeren liste/listeler ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek form ile yazılı ve elektronik ortamda bu Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

(Değişik fıkra:RG-6/1/2012-28165) Uçak mürettebatı belgesi talep olunan uçucu personelin T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı müracaat evrakına eklenir.

Müracaat sırasında, firmalarca/havacılık işletmelerince, uçak mürettebatı belgesinin kart ve basım bedelinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce bildirilecek banka hesabına yatırıldığına dair (kendisine belge talep edilen) ilgilinin adı ve soyadının yazılı bulunduğu banka dekontunun müracaat formuna eklenmesi zorunludur.
Onaylama
Madde 7 -
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilgilerinin doğruluğu onaylanan listeler, en seri vasıta ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.
Tahkikat
Madde 8 -
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, söz konusu listede adı geçenlerin uçak mürettebatı belgesi almasına kanunen mani halleri bulunmayanların bilgileri en seri vasıta ile THY A.O.’na bildirilir.
Basım ve Tanzim
Madde 9 -
Kanunen mani hali bulunmadığı bildirilenlerin uçak mürettebatı belgeleri, ICAO’nun 9303 numaralı standartlarına ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre hazırlanan protokole uygun olarak basım-tanzim işlemleri THY A.O. tarafından yapılarak, tasdik işlemi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edilir.
Tasdik
Madde 10 -
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, THY A.O. tarafından basım-tanzim işlemleri tamamlanmış olan bu belgeler, hologram yapıştırılması suretiyle tasdik edilir.

Söz konusu hologramlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre hazırlanan protokolde belirtilen özellikleri haiz olarak THY A.O. tarafından yeteri kadar temin edilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğüne önceden zimmetle teslim edilir.
Teslim
Madde 11 -
Hologram yapıştırmak suretiyle tasdik edilmiş olan uçak mürettebatı belgeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce bizzat hamillerine ya da firmalarınca/havacılık işletmelerince yetki verilmiş görevlilerine imza karşılığı teslim edilir.
Tanıtım
Madde 12 -
Dışişleri Bakanlığınca, uçak mürettebatı belgelerinin şekli ile pasaport yerine geçerli vesika olarak kullanılmaya başlanıldığı tarih diğer ülkelerin Bakanlıklarına, ilgili makamlarına ve Türkiye’deki temsilciliklerine bildirilerek tanıtımı yapılır.

Yeni tanzim edilen uçak mürettebatı belgeleriyle eski belgelerin geçerlilik sürelerinin sonuna kadar birlikte kullanılacağı da duyurulacaktır.
Eş ve Çocukların Durumu
Madde 13 -
Uçak mürettebatı belgesi alacak olan kişinin hakkından faydalanarak eş ve çocukları bu nevi belgeyi alamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uçak Mürettebatı Belgelerinin Geçerlilik Süresi, Yenilenmesi, Değiştirilmesi, Hamilinden Geri Alınması, Geri Alınamayan Belgeler ve Zayi İşlemlerine Ait Esas ve Usuller
Geçerlilik Süresi ve Yenileme
Madde 14 -
Uçak mürettebatı belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.

Geçerlilik süresi sonunda uçak mürettebatı belgesinin yenilenmesi için her defasında Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki usulde başvuru yapılmalıdır. Yenileme işlemi için yapılacak başvuru, belge geçerlilik tarihinin sona ermesinden üç ay önce yapılabilir.

Müracaat sırasında eski belgenin evraka eklenerek iade edilmesi veya zayi ise buna dair belgenin evraka eklenmesi zorunludur.
Değiştirme
Madde 15 -
Uçak mürettebatı belgesindeki bilgilerin herhangi birinin değişmesi halinde, belgenin de değiştirilmesi zorunludur. Bu durumda uçak mürettebatı belgesinin değiştirilmesi için Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki usulde en geç 15 iş günü içinde THY A.O.’na başvuru yapılmalıdır.
Belgenin Hamilinden Geri Alınışı
Madde 16 -
Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Uçak Mürettebatı Belgesi verilmiş olan personel, herhangi bir sebeple uçak mürettebatı statüsünden çıkması halinde, bu belgeyi ilgili havacılık işletmesine iade etmekle yükümlüdür. Belge ilgili havacılık işletmesi tarafından 15 iş günü içinde THY A.O.’na yazı ile gönderilir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne de bilgi verilir.

THY A.O.’na iade edilen Uçak Mürettebatı Belgeleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce herhangi bir görüş bildirilmediği takdirde THY A.O. tarafından imha edilir.
Hamilinden Geri Alınamayan Belgeler
Madde 17 -
Uçak mürettebatı belgesi almış olan kişinin görevinden herhangi bir sebeple ayrılması veya uçak mürettebatı statüsünden çıkması halinde, ilgili firma/havacılık işletmesi tarafından hamilinden belgesini iade etmesi istenilmesine rağmen 3 iş günü içinde geri verilmemesi halinde, bu belgenin kullanılmasının önlenmesini teminen zayi işlemi yapılması için, belgenin seri-sayısı, tanzim ve geçerlilik tarihi, hamilinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.
Zayi İşlemleri
Madde 18 -
Kaybedilen veya çalınan uçak mürettebatı belgeleri hakkında zayi işlemi yapılması için bu belgelerin seri-sayısı, tanzim ve geçerlilik tarihi, hamilinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi belgenin hamili tarafından veya ilgili firma/havacılık işletmesince İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.

Kaybedilen, çalınan veya görevinden ayrıldığı halde belgesini iade etmeyenlerin uçak mürettebatı belgelerinin amaç dışı kullanılmasının önlenmesini teminen zayi işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, hudut kapılarıyla bağlantılı Polis Bilgisayar Ağı Programına veri girişlerinin yapılması, bulunan, sonradan iade edilen belgelerin ise verilerinin bu bilgisayar programından düşüm-güncelleme işleminin yapılması suretiyle gerçekleştirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici Madde 1 -
Eski tip uçak mürettebatı belgeleri geçerlilik sürelerinin sonuna kadar Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışta pasaport ile birlikte kullanılabilir.
Yürürlük
Madde 19 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.01.2012) (Değişik:RG-6/1/2012-28165)
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ve Maliye Bakanları ile Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul