En son güncellemeler 30 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin 5 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) İl yazı işleri müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “ve basın ve halkla ilişkiler müdürü” ibaresi “ve 112 acil çağrı merkezi müdürü” şeklinde ve aynı fıkranın (ı) bendinde yer alan “veya daha üst unvanlı bir kadroda” ibaresi “kadrosunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “sözlü sınav” ibaresi, “yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “başarı listeleri, usulleri ilgili sınav kurulları tarafından belirlenecek şekilde” ibaresi “başarı sıralaması listeleri, Bakanlık merkez teşkilatının ve il valiliklerinin resmi internet sitelerinde” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren” ibaresi, “görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “listelerindeki sıralamaya göre en geç üç” ibaresi “sıralaması listelerinin kesinleşmesine müteakip en geç iki ay” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devredilen veya özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz.

a) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda,

b) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehirlerde tüzel kişilikleri sona eren İl Özel İdarelerinden Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca atanan ya da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelden aynı Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “il dernekler ve” ibaresi ile üçüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkranın (b), (e), (g), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar il yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, 112 acil çağrı merkezi, il planlama ve koordinasyon ve il sosyal etüt ve proje müdürlüğüne,”

“e) İl sosyal etüt ve proje, il planlama ve koordinasyon müdürleri ile il yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, 112 acil çağrı merkezi müdürleri ve taşra teşkilatında bulunan şube müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde bulunan şube müdürlüklerine,”

“g) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler müdürleri, 112 acil çağrı merkezi müdürleri ve taşra kadrolarında bulunan şube müdürleri kendi aralarında,”

“i) Koruma ve güvenlik görevlisi, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve dengi diğer kadrolarda görev yapanlar kendi aralarında,”

“j) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak kaydıyla çözümleyici kadrosuna,”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul