• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Yönetmelik 2007 – 2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SINIF OKULLARI/SINIF OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIKLARI YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarındaki eğitim-öğretimin amaç ve ilkelerini, sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları ile organlarının kuruluş, görev, işleyiş, yetki ve sorumluluklarını, eğitim-öğretimin süre ve şekillerini, giriş koşullarını, sınav ve değerlendirme, mezuniyet, disiplin, okuldan çıkma ve çıkarılma hususlarını ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Bu Yönetmelik, sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarını, sınıf okullarında (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında eğitim-öğretim ve kurslara tabi tutulan personeli ve bu okullarla ilgili diğer komutanlıkları kapsar.
Dayanak
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf astsubay adayı: 926 Sayılı Kanunun 68 inci maddesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerine astsubay yetiştirilmek üzere alınanların astsubay nasbedilmeden önceki askerî eğitim dönemindeki statüyü,

b) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay adayı: 926 Sayılı Kanunun, üçüncü fıkrasındakiler hariç 14 üncü maddesinde belirtilen yöntemlerle subay nasbedileceklerin subay nasbedilmeden önceki askerî eğitim dönemindeki statüyü,

c) Eğitim-öğretim: İntibak eğitimleri dışında, kıta ve birlikler dahil olmak üzere sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında, ilgili komutanlıklar tarafından onaylanmış eğitim-öğretim programlarında belirtilmek suretiyle yapılan tüm faaliyetleri,

ç) Eğitim-öğretim kurulu: Komutan/öğretim başkanının başkanlığında; kurul/grup başkanları, öğrenci amiri/kurs komutanı, komutanın uygun göreceği şube müdürleri/ders grup amiri ile tüm öğretmenlerden oluşan, eğitim-öğretimin değerlendirildiği en yüksek kurulu,

d) Eğitim-öğretim yılı: Sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında, eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihinden itibaren, müteakip eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihine kadar geçen süreyi,

e) Kurs: Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli sınıf, branş ve konularda personele yeni veya geliştirilmiş bilgi, beceri, davranışlar kazandırmak amacıyla düzenlenen, mesleki gelişimine katkı sağlayan, uzaktan eğitim dahil planlı eğitim-öğretim faaliyetlerini,

f) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Kursiyer: Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında subay/astsubay temel eğitim-öğretimine ve açılan her çeşit kurslara iştirak eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş ayrıldıkları branşlarla ilgili silah, sistem ve cihazların çalıştırılması ve verilebilecek meslek/hizmet görevleri hakkında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırılması amaçlanan erbaş ve erler, sözleşmeli erbaş ve erler, işçiler ile Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilen öğrenci tanımı dışındaki dost ve müttefik ülkelerin personelini (İlgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Millî Savunma Bakanlığının onayı ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket ve kuruluşlardan kurslara iştirak eden şahısları),

g) Öğrenci: Sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında rütbesiz olarak temel askerlik eğitimine tabi tutulan ve/veya okuyan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerî personel ile Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilen dost ve müttefik ülkelerin personelini,

ğ) Öğretmenler/ders kurulu: Komutan/öğretim başkanının başkanlığında, kurul/grup/ders başkanları/amirleri ile katılması uygun görülen ilgili ders öğretmenlerini,

h) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Sınıf okulu/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlığı: Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sınıf, branş ve ihtisas özelliklerine uygun eğitim-öğretim yaptıran, sınıfının teknik ve taktik gelişmesi için araştırma, inceleme yapan, taktik ve doktrin geliştiren, kurslar açan, ismini özel kadro ve kuruluşundan alan askerî eğitim-öğretim kurumları ile özel kadro ve kuruluşunda bu isim altında adlandırılmamakla birlikte dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli/muvazzaf subay ve astsubay adaylarına uygulanacak temel askerlik ve subaylık/astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini kendi kadro ve teşkilat yapısına uygun olarak bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususları yönergeye göre yürüten, kuvvet komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi bağlısı okul ve komutanlıkları,

ı) Sözleşmeli subay/astsubay adayı: Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay olarak yetiştirilmek üzere kendileri ile ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanların sözleşmeli subay/astsubay nasbedilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

i) (Ek:RG-29/10/2021-31643) Sözleşmeli erbaş ve er adayı: Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli erbaş ve er olarak yetiştirilmek üzere kendileri ile ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanların sözleşmeli erbaş ve er nasbedilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Görevler
Sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının kuruluş ve teşkilatı
Madde 5 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının kuruluş ve teşkilatı (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) Millî Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

(2) Sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mevcut sınıflara ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerine göre isimlendirilebilir. Gerektiğinde birden fazla sınıf okulu (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlığı bir komutanlık altında birleştirilir.
Sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının görevleri
Madde 6 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Bünyesinde açılan eğitim-öğretim ve kurslara katılan personelin, kuvvet ve sınıf özellikleri dikkate alınarak sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Temel askerlik ve sınıfı ile ilgili taktik, teknik ve idari bilgileri, sevk idare usullerini, sınıfının silah, araç ve gereçlerinin taktik ve teknik kullanma yöntem ve kurallarını, bakım ve ikmal konularını öğretmek.

b) Sınıfı ile ilgili doktrin, taktik, teknik ve idari usuller geliştirmek.

c) Sınıfı ile ilgili ferdi eğitim, toplu eğitim ve (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) muharebe eğitimi için eğitim desteği sağlamak.

ç) Sınıfının kullandığı teknolojilerin genel prensiplerine sahip olma ehliyetini sağlamak.

d) Sınıfı ile ilgili mevzuatı öğretmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kaynaklar
Subay temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları
Madde 7 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Subay temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları şunlardır:

a) Harp okullarını bitirerek muvazzaf subaylığa nasbedilenler.

b) (Mülga:RG-29/10/2021-31643)

c) Kendi nam ve hesabına (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görüp muvazzaf subaylığa nasbedilenler.

ç) Sağlık ve diğer nedenlerle sınıf değiştiren subaylar.

d) Astsubaylıktan subaylığa geçme hakkını kazananlar.

e) Kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullardan mezun olup, istenen branş ve nitelikleri taşıyanlardan özel kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) muvazzaf/sözleşmeli subaylığa nasbedilenler.

f) (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) Millî Savunma Bakanlığının onayıyla Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilen dost ve müttefik ülkelerin subayları.

g) (Ek:RG-29/10/2021-31643) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme hakkını kazananlar ile 926 sayılı Kanun kapsamında temin edilip, bu maddede sayılmayan diğer subaylar.
Yedek subay adayı kaynakları
Madde 8 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Askerlik mükellefiyetini (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) 7179 sayılı Kanun esaslarına göre yedek subay olarak yapmak hakkını kazanan fakülte ve yüksekokuldan mezun olanlardan sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarına sevk edilen yedek subay adaylarıdır.
Astsubay temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları
Madde 9 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Astsubay temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları şunlardır:

a) Astsubay Meslek Yüksek Okullarını bitirerek muvazzaf astsubaylığa nasbedilenler (Kuvvet komutanlıklarının (Mülga ibare:RG-29/10/2021-31643) ihtiyaç duyması halinde).

b) Kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullardan mezun olup, istenen branş ve nitelikleri taşıyanlardan özel kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak muvazzaf/sözleşmeli astsubaylığa nasbedilenler.

c) Sağlık ve diğer nedenlerle sınıf değiştiren astsubaylar.

ç) (Mülga:RG-29/10/2021-31643)

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinde özel kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri haiz uzman erbaşlardan muvazzaf astsubay (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) nasbedilenler.

e) (Mülga:RG-29/10/2021-31643)

f) (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) Millî Savunma Bakanlığının onayıyla Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilen dost ve müttefik ülkelerin astsubayları.

g) (Ek:RG-29/10/2021-31643) Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçme hakkını kazananlar ile 926 sayılı Kanun kapsamında temin edilip, bu maddede sayılmayan diğer astsubaylar.
Yedek astsubay adayı kaynakları
Madde 9/A - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Ek:RG-29/10/2021-31643)
(1) Yedek astsubay adayı kaynakları, askerlik mükellefiyetini 7179 sayılı Kanun esaslarına göre yedek astsubay olarak yapma hakkını kazanan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulundan mezun olanlardan sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarına sevk edilen yedek astsubay aday adaylarıdır.
Uzman erbaş temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları
Madde 10 -
(1) Uzman erbaş temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları, özel kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen niteliklere sahip uzman erbaşlardır.
Sözleşmeli erbaş ve er temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları
Madde 10/A - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Ek:RG-29/10/2021-31643)
(1) Sözleşmeli erbaş ve er temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları, özel kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli erbaş ve er adaylarıdır.
Sivil personel eğitimlerine katılacak personel kaynakları
Madde 11 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Sivil personel eğitimlerine katılacak personel kaynakları, (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görev yapan (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) Devlet memuru ve işçiler ile özel protokoller gereği diğer kurum ve kuruluşlarda görevli personeldir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimin Amacı ve Süreleri
Eğitim-öğretimin amacı
Madde 12 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Değişik:RG-29/10/2021-31643)
(1) Eğitim-öğretimin genel amaçları şunlardır:

a) Subaylar:

1) Temel eğitim ve öğretim: Harp okulundan mezun olan muvazzaf subaylar, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subaylar ile astsubaylıktan subaylığa geçme hakkını kazanan subayların, kuvvet ve sınıf özelliklerine göre, kabiliyetlerini ve önderlik vasıflarını uygulamalı olarak geliştirerek, sınıfı görevlerini yapabilecek hale getirmek, kendi sınıfının bütün silah, araç ve gereçlerine ait taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek takım komutanlığı (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında eşidi), liderlik vasıfları ile sevk ve idare, eğitici yeteneklerini, fiziki kabiliyetlerini ve atış yeteneklerini geliştirmek, daha üst komutanlık ve karargâh görevlerine hazırlamaktır.

2) Subaylara mesleki gelişim devrelerine bağlı olarak kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait olan silah, araç ve gereçler hakkında taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek yetiştirmektir.

3) Diğer eğitimlerin amaçları yönerge ile düzenlenir.

b) Yedek subaylar: Yedek subay adaylarının temel eğitimi sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının sorumluluğunda yapılır. Bu eğitimin amacı, yedek subay adaylarına; askerliği sevdirmek, subaylık vasıfları vermek ve geliştirmek, vazife bilincine sahip, sorumluluklarını müdrik, ruhen, bedenen, taktik ve teknik bakımdan yetiştirildiği branşta takım/tim komutanlığı ve gemilerde branş subaylığı yapabilecek yeteneği kazandırmaktır.

c) Astsubaylar:

1) Temel eğitim ve öğretim: Astsubay Meslek Yüksek Okulundan mezun olan muvazzaf astsubaylar, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubaylar ile uzman erbaşlardan astsubaylığa geçme hakkını kazanan astsubayların; kabiliyetlerini ve liderlik vasıflarını uygulamalı olarak geliştirmek, kendi sınıf görevlerini yapabilecek hale getirmek, sınıfına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik ve teknik bilgilerle teçhiz etmek, kendi sınıflarında kısım ve takım komutanlığı yapabilecek şekilde komutan ve idareci olarak, teknisyen astsubayları ise, ayrıldıkları branşta silah, araç, gereç ve malzemeyi kullanan veya onların bakımlarını bizzat yapan personel yetiştirmek ve nihai olarak Astsubay Çavuş-Üstçavuş rütbesindeki kadro görev yerleri için gerekli nitelikleri kazandırmaktır.

2) Astsubaylara mesleki gelişim devrelerine bağlı olarak kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek onları kısım, takım ve karakol/devriye komutanı ile branş astsubayı olarak yetiştirmektir.

3) Diğer eğitimlerin amaçları yönerge ile düzenlenir.

ç) Yedek astsubaylar: Yedek astsubay adaylarının temel eğitimi, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının sorumluluğunda yapılır. Bu eğitimin amacı, yedek astsubay adaylarına; askerliği sevdirmek, astsubaylık vasıfları vermek ve geliştirmek, vazife bilincine sahip, sorumluluklarını müdrik, ruhen, bedenen, taktik ve teknik bakımdan yetiştirildiği kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek, kısım/tim komutanlığı ve gemilerde branş astsubaylığı yapabilecek yeteneği kazandırmaktır.

d) Uzman erbaşlar: Uzman erbaşlara, kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik ve teknik bilgiler vererek, onlara öncelikli olarak kadro kod görevlerinde belirtilen özellikleri kazandırmak ve onları tim/manga, kısım komutanı/personeli ile branşında veya görev yapacağı birliğin kullandığı silah, araç, gereç ve malzemeyi kullanıp bakımını bizzat yapabilecek şekilde yetiştirmektir.

e) Sözleşmeli erbaş ve erler: Sözleşmeli erbaş ve er adaylarına, kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik ve teknik bilgiler vererek, onlara öncelikli olarak kadro kod görevlerinde belirtilen özellikleri kazandırmak ve onları tim/manga, kısım personeli ile branşında veya görev yapacağı birliğin kullandığı silah, araç, gereç ve malzemeyi kullanıp bakımını bizzat yapabilecek şekilde yetiştirmektir.

(2) Eğitim-öğretimin özel amaçları, Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönergeler ile eğitim programlarında belirtilir.
Eğitim-öğretim süreleri
Madde 13 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Değişik:RG-29/10/2021-31643)
(1) Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarındaki eğitim-öğretim süresi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Muvazzaf ve sözleşmeli subaylar için temel eğitim süresi, pilotaj eğitim-öğretim süreleri hariç 52 haftayı geçemez.

b) Yedek subay adayı için temel eğitim-öğretim süresi 7179 sayılı Kanuna göre düzenlenir.

c) Muvazzaf ve sözleşmeli astsubaylar için temel eğitim süresi 52 haftayı geçemez.

ç) Yedek astsubay adayı için temel eğitim-öğretim süresi 7179 sayılı Kanuna göre düzenlenir.

d) Uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er temel eğitim-öğretim süresi 26 haftayı geçemez.

e) Yıllık eğitim-öğretim faaliyet takvimleri, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarının bağlı olduğu komutanlıklar tarafından gerektiğinde diğer komutanlıklarla koordinede bulunularak tespit edilir.

f) Gece ders ve eğitimleri tatbikatlar ve geri besleme eğitimleri hariç haftada en çok 40 saat ders yapılır. Her ders saati en fazla 50 dakikadır.
Yabancı uyruklu askerî personelin tabi olacağı hususlar
Madde 14 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Yabancı ülke askerî personelinin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının eğitim-öğretimine kabul edilmeleri ve bunlara uygulanacak esaslar, personelin mensup olduğu devletle yapılan Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşması ve protokole göre, (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) Millî Savunma Bakanlığının onayı çerçevesinde yürütülür.

(2) Bu personelin eğitim-öğretimleriyle ilgili faaliyetler çıkarılacak yönergelerde düzenlenir.
Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında dersler ile eğitim-öğretim programları
Madde 15 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-29/10/2021-31643)
(1) Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında okutulacak dersler, eğitim standartları ve eğitim-öğretim programlarına ilişkin hususlar şunlardır:

a) Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında okutulacak dersler, eğitim standartları ve eğitim-öğretim programları; Türk Silahlı Kuvvetlerinin amaçları ile kuvvet ve sınıf özellikleri esas alınarak sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca veya konu ile ilgili yetkilendirilmiş komutanlıklarca hazırlanır ve sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının bağlı bulunduğu komutanlıklarca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

b) Subay ve astsubay temel eğitimleri, harp okullarında ve astsubay meslek yüksekokullarında, Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına öğrenim görülen fakülte ve yüksekokullarda, temel askerlik ve subaylık/astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimlerinde verilen eğitim ve öğretimin devamı niteliğinde olduğundan, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında (a) bendi uyarınca belirlenen eğitim-öğretim konu kapsamları dışında kalan konular okutulur.

c) Sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında okutulacak ders içerikleri bir üst eğitimi destekleyecek ve alt yapı oluşturulacak düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kapsayacak şekilde düzenlenir.

ç) Eğitim standartları ve eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve onaylanması ile ilgili hususlar ise yönerge ile düzenlenir.

d) Dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli/muvazzaf subay/astsubay adaylarına uygulanacak temel askerlik ve subaylık/astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi üç aydan az olmamak üzere kuvvet komutanlıklarınca belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Sınav Türleri ve Not Verme Düzeni
İlkeler
Madde 16 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Sınavlar; derslerin veya blok derslerin belirlenen bir bölümü veya tamamı bitirildiğinde bu dersin/blok derslerin hedeflerine ne ölçüde erişilmiş olduğunu tespit etmek, kursiyer/öğrencilerin değerlendirilmesine esas olacak başarı durumlarını saptamak amacıyla yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı yoklamalar ile ödev ve proje çalışmaları şeklinde yapılır.

(2) (Ek:RG-29/10/2021-31643) Sağlık nedenleri hariç, herhangi bir sebeple eğitim esnasında ayrılan aday, 6 ay ve daha fazla süre geçtikten sonra eğitime tekrar tertip edilmesi halinde ve mezuniyet notunun oluşmadığı hallerde, daha önce girmiş olsalar bile tüm derslere ve sınavlara katılmak zorundadır. 6 aydan daha az sürede eğitime tefrik edilen adaylar, mezuniyet notuna esas derslerden başarısız olduklarına ve henüz notları oluşmamış derslere devam eder. Sadece bu derslere devam eden adaylar, devam etmediği derslerin saatlerinde, Komutanlığın belirleyeceği eğitim etkinliklerine katılır.
Sınav türleri
Madde 17 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Sınav türleri şunlardır:

a) Ara sınavları: Bir dersin veya ders bloğunun belirli bir bölümünün işlenmesi sonunda yapılan ve yalnız o bölüme ait konuları kapsayan sınavlardır. Kabul edilir bir mazereti nedeniyle ara sınavlara katılmayan kursiyer/öğrencilere mazeretlerinin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, ders/blok ders bitimi sınavlarından önce olmak kaydıyla o ders ile ilgili bir sınav hakkı tanınır.

b) Ders (blok) bitimi sınavları: Bir dersin veya ders bloğunun tamamının işlenmesi sonunda yapılan, o ders veya ders bloğunun tamamına ait konuları kapsayan sınavlardır.

c) Bütünleme sınavları: Eğitim-öğretim süresi sonunda değerlendirme ilkelerine göre en fazla 4 dersten veya bloktan başarı gösteremeyenler için uygulanan sınavlardır.

ç) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Engel sınavları: Ders/blok ders sınavları (ara sınav veya ders bitirme sınavları) ile bütünleme sınavlarından herhangi birine sıhhi veya kabul edilebilecek nedenlerle katılamayan kursiyer/öğrencilere uygulanan sınavlardır. Sınav tarihi kurs süre ve kapsamına uygun olarak öğretim başkanlıkları (öğretim başkanlığı olmayan sınıf okullarında okul komutanlığı/eğitim merkezlerinde komutanlık) tarafından, eğitim/öğretim yapılan toplam gün sayısının %10’undan az olmayan bir süre sonunda uygulanır. Engel sınavlarının mazereti yoktur. Engel sınavına katılmayanlar zayıf almış kabul edilir ve kursiyer/öğrenciye “0” verilir.

d) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Sertifikasyon sınavları: Sertifika alınması gereken konularda personelin görevlerini icra edebilmedeki yeterliliğinin tespit edilebilmesi amacıyla görevine yönelik belirlenen konulardan Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde bünyesindeki aynı ihtisastaki tüm personele uygulanan sınavlardır. Sınavdan başarısız olan personele ihtisas yönergelerinde belirtilen usuller uygulanır.
Not verme düzeni
Madde 18 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında yapılacak sınavlarda not verme ile ilgili ilkeler şunlardır:

a) Sınavlarda notlar 100 puan esası üzerinden verilir. Kesirli not verilmez.

b) Notların ortalaması alınırken çıkan yarım ve yarımdan büyük olan kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük olan kesirler dikkate alınmaz.

c) Notların derecelendirme esasları;

1) 100 - 86 Çok iyi

2) 85 - 70 İyi

3) 69 - 60 Orta

4) 59 - 0 Zayıf

ç) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların ihtiyacına yönelik özellik arz eden kursların bitirme not barajları yönerge ile düzenlenir. Bu notlar 60’tan az olamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Başarısızlığın Tespiti ve Yapılacak İşlemler
Başarısızlığın tespiti
Madde 19 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin eğitim-öğretimlerinde;

a) Sınavı yapılan toplam ders/blok ders sayısının;

1) Sekizden fazla olması durumunda, %25’inden veya daha fazlasından başarısız olanlar (hesaplamada küsuratlar bir üste tamamlanır),

2) Sekiz veya daha az olması halinde ise, en az 2 dersten başarısız olanlar,

b) Eğitim-öğretim süresi içerisinde, başarısız olduğu birden fazla ders/blok dersin bütünleme sınavından geçer not (60 veya üstü) alamayanlar,

c) Eğitim-öğretim süresi içinde kopya veren ve çekenler,

ç) Geçerli mazereti olmadan sınava girmeyenler,

d) Bir veya daha fazla dersten, toplam olarak en fazla iki defa sınav kâğıdını boş verenler (Tartışmalı durumlarda sınav kâğıdının boş olarak verilip verilmediğine öğretmenler/Ders Kurulunca karar verilir),

e) Çeşitli sebeplerle eğitim-öğretim süresinin ders yapılan günlerinin üçte birine katılmayanlar,

f) Yedek subay ve yedek astsubay eğitimleri hariç olmak üzere, ilk sınıflandırma sonucuna göre temel eğitim ve öğretime katılanlardan, eğitim-öğretim süresi içerisinde ilgili yönergede belirlenen spor ve atış branşlarının not çizelgelerine göre geçer not (60 veya üstü) alamayanlar,

g) Yapılan bütünleme sınavları sonrasında, sadece bir ders/blok dersten başarısız olanlara tanınan ilave bir sınav hakkından da geçer not (60 veya üstü) alamayanlar,

başarısız sayılırlar ve kurs kaybederler.

(2) Devam edilmeyen ders günlerinin tespitinde; bir günde üç derse katılmayanlar yarım gün, dört veya daha fazla derse katılmayanlar tam gün devamsız sayılır.

(3) Temel eğitim-öğretim ile bunların dışındaki eğitim-öğretim veya kurslarda başarısızlığın tespiti yönergeler ile düzenlenir.
Başarısız olanlar hakkında yapılacak işlemler
Madde 20 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Değişik:RG-29/10/2021-31643)
(1) 19 uncu maddede açıklanan durumlardan biri nedeniyle eğitim-öğretimi başaramayanlar hakkında yapılacak işlemler şunlardır:

a) Subaylar:

1) Temel eğitim-öğretimdeki harp okulu mezunu subaylar; müteakip eğitim-öğretim yılında açılacak subay temel eğitim-öğretimine katılmak üzere atama işlemine tabi tutulur. İkinci defa eğitim-öğretime katılan bu subaylardan herhangi bir sebeple eğitimlerini tamamlayamayanlar görevlerine iade edilirler ve yeniden temel eğitim-öğretime tabi tutulmazlar. Bunların subay eğitim-öğretiminde geçirdikleri süre kadar nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi uzatılır.

2) Fakülte ve yüksekokul mezunu subaylar hakkında 926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

3) Astsubaylıktan subay olma hakkını kazananlardan başarısız olanlar görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin naspedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır.

4) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarından temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitiminin, toplam eğitim yapılan ders gün sayısının üçte birine herhangi bir sebeple katılmayanlar başarısız sayılır ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilir.

5) Çeşitli nedenlerle sınıfı değiştirilen subayların tertip edildikleri eğitim-öğretimde başarısız olmaları durumunda müteakip dönemin eğitim-öğretimine katılmaları sağlanır. Bu dönemde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilir ve yeniden temel eğitim-öğretime tabi tutulmazlar. Bunların subay eğitim-öğretiminde geçirdikleri süre kadar nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi uzatılır.

b) Sözleşmeli subay/astsubaylar: Sözleşmeli subay/astsubaylardan eğitim-öğretimleri sırasında başarısız olanlara 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükümleri uygulanır.

c) Yedek subay adayları: Yedek subay temel eğitim-öğretimine katılan yedek subay adayları eğitim-öğretimde başarısız oldukları takdirde askerlik mükellefiyetlerini er statüsüyle yerine getirirler. Bunlar hakkında 7179 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kanuni mazeretleri nedeniyle eğitimini tamamlayamayanlar müteakip dönemlerde temel eğitim-öğretime tabi tutulurlar.

ç) Astsubaylar:

1) Temel eğitim-öğretimdeki Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylar; müteakip eğitim-öğretim yılında açılacak astsubay temel eğitim-öğretimine katılmak üzere atama işlemine tabi tutulur. İkinci defa eğitim-öğretime katılan bu astsubaylardan herhangi bir sebeple eğitimlerini tamamlayamayanlar görevlerine iade edilirler ve yeniden temel eğitim-öğretime tabi tutulmazlar. Bunların astsubay eğitim-öğretiminde geçirdikleri süre kadar nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi uzatılır.

2) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay adaylarından temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin, toplam eğitim yapılan ders gün sayısının üçte birine herhangi bir sebeple katılmayanlar başarısız sayılır ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilir.

3) Uzman erbaş kaynaklı adaylar, eğitim ve öğretimde başarısız oldukları takdirde müteakip döneme iştirak ettirilmezler ve kıt'alarına iade edilirler. Bu durumda bulunanlar müteakip dönemlerde yeniden astsubay olmak üzere müracaat edemezler. Bunlardan geçerli özürleri ve sağlık nedenleriyle başarısız olanlar açılacak ilk eğitim-öğretim dönemine planlanırlar. Bu dönemde de başarısız olanların sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları ile ilişikleri kesilir. Uzman erbaşlar çalışmak istemeleri halinde eski birliklerine iade edilir.

4) Çeşitli nedenlerle sınıfı değiştirilen astsubayların tertip edildikleri eğitim-öğretimde başarısız olmaları durumunda müteakip dönemin eğitim-öğretimine katılmaları sağlanır. Bu dönemde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden temel eğitim-öğretime tabi tutulmazlar. Bunların astsubay temel eğitim-öğretiminde geçirdikleri süre kadar nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi uzatılır.

5) Blok eğitimi uygulayan sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarında eğitim-öğretim yılının herhangi bir safhasında başarısızlıkları kesinleşerek eğitim-öğretimden ayrılacak öğrenci/kursiyerlerin tabi tutulacakları işlemler yönerge ile düzenlenir.

6) Uzman erbaş kaynaklılar hariç okulla ilişikleri kesilen astsubay adaylarına Devlet tarafından yapılan masrafların ilgili kanun hükümlerine göre ödettirilmesi için kanuni işlemler yapılır.

d) Yedek astsubay adayları: Yedek astsubay temel eğitim-öğretimine katılan yedek astsubay adayları eğitim-öğretimde başarısız oldukları takdirde askerlik mükellefiyetlerini er statüsüyle yerine getirirler. Bunlar hakkında 7179 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kanuni mazeretleri nedeniyle eğitimini tamamlayamayanlar müteakip dönemlerde temel eğitim-öğretime tabi tutulurlar.

e) Uzman erbaşlar: Eğitim-öğretimde başarısız olan uzman erbaşlardan, durumları 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine uyan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilir. Bunlar, varsa kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere, ilişikleri kesilmeden sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen birliklere sevk edilir.

f) Sözleşmeli erbaş ve er adayları: Eğitim-öğretimde başarısız olan sözleşmeli erbaş ve er adaylarının sözleşmeleri feshedilir. Bunlar, varsa kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere, ilişikleri kesilmeden sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen birliklere sevk edilir.

(2) Subay ve astsubay naspedildikten sonra sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarındaki temel kursa katılmadan veya katıldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz raporu alanlara 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
(Değişik başlık:RG-10/4/2015-29322)Disiplin Esasları, Okuldan Çıkarılma ve Yüksek Disiplin Kurulu
Genel esaslar
Madde 21 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Eğitim-öğretime katılan personel, katılışlarından ayrılışlarına kadar, katılış yaptıkları birlik komutanlığının öğrenim gördükleri komutanlığının emrindedir.

(2) Eğitim-öğretime katılan personele, sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarına katıldıkları andan itibaren en kısa zamanda uymaları gereken askerî nizam, esas ve usuller öğretilir. Anılan personel kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlerde belirtilen hususlara aynen uymak zorundadır.

(3) Muvazzaf ve sözleşmeli subay/astsubaylar, yedek subay adayları, (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) yedek astsubay adayları, uzman erbaşlar (Ek ibare:RG-29/10/2021-31643) ve sözleşmeli erbaş ve er adayları ile kursiyerlere ceza verme yetkisi olmayanlar, (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) suç ve disiplinsizliklerini, emir ve komuta silsileleri yoluyla ceza vermeye yetkili disiplin amirlerine yazılı veya sözlü olarak bildirirler.

(4) (Mülga:RG-10/4/2015-29322)

(5) Dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli subay adaylarına Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında kursiyer olarak eğitim gören (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) Devlet memuru ve işçiler için ilgili mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.
Disiplin esasları ve okuldan çıkarılma
Madde 22 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/4/2015-29322)
(1) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Disiplinin tesisi ile ilgili ilkeler şunlardır:

a) Subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve uzman erbaşlara disiplin amirlerince 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ve 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu esaslarına göre işlem tesis edilir.

b) Sözleşmeli/muvazzaf subay adayları, yedek subay adayları, sözleşmeli/muvazzaf astsubay adayları ile yedek astsubay adaylarından aşağıdaki hallerde olanların öğrencilik statülerine yüksek disiplin kurulu kararıyla son verilir.

1) Disiplin notunun tamamını kaybedenler.

2) Disiplin notuna bakılmaksızın; sözleşmeli/muvazzaf subay adayları, yedek subay adayları ile sözleşmeli/muvazzaf astsubay adayları ile yedek astsubay adaylarından, intibak süresi içinde öğrenci olma niteliğini kazanamadıkları bölük ve tabur komutanları ile rehberlik uzmanının ortak kanaat raporu ile belgelenenler ile sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda kopya verdikleri/çektikleri kesinleşenler; diğer ahlâka aykırı (homoseksüellik, gayri tabiî mukarenet ve benzeri) davranışlarda bulunduğu tespit edilenler; uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan ya da kullanılmasını özendirenler yahut öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler.

(2) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Birinci fıkra uyarınca okuldan çıkarılan öğrencilerle ilgili disiplin kurulu kararı, ilgili kuvvet komutanı veya yetki vereceği makamın onayı ile kesinleşir.

(3) Bu madde uyarınca öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine karar verilenler, kararın kesinleşmesine kadar gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de okuldan uzaklaştırılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, bu süre içinde resmî elbise giyemezler, ancak öğrencilik statüleri devam eder.

(4) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Adayların astlık ve üstlük münasebetleri yönerge ile düzenlenir.
Yüksek disiplin kurulu (Değişik başlık:RG-10/4/2015-29322)
Madde 23 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Değişik:RG-29/10/2021-31643)
(1) Yüksek disiplin kurulu, hakkında karar verilmesi istemi ile gönderilen, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay, yedek subay, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay, yedek astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er adaylarından sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarında eğitim-öğretimde bulunan öğrencilerle ilgili disiplin konularını inceleyip karara bağlayan kuruldur. Yüksek disiplin kurulu, aynı zamanda ceza inceleme kurulu olarak görev yapar.
Yüksek disiplin kurulunun kuruluşu (Değişik başlık:RG-10/4/2015-29322)
Madde 24 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Değişik:RG-29/10/2021-31643)
(1) Yüksek disiplin kurulu; sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanı başkanlığında, öğretim kurulu başkanı, öğrencinin eğitim-öğretim maksadıyla emrine verildiği en üst seviyedeki birlik komutanı veya öğrenci amiri, hukuk hizmetleri başkanı/birim amiri veya disiplin subayı ile yönergede belirtilen diğer personelden oluşur.

(2) Temel askerlik ve subaylık/astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimlerini Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde gören subay ve astsubay adayları için yüksek disiplin kurulu, Millî Savunma Üniversitesi Rektörü veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında, okul komutanı, hukuk hizmetleri başkanı/birim amiri veya disiplin subayı, eğitim yerine göre yerleşke komutanı veya öğrenci alay komutanı, eğitim yerine göre öğrenci grup komutanı veya eğitim tabur komutanından oluşur.
Yüksek disiplin kurulunun görevleri (Değişik başlık:RG-10/4/2015-29322)
Madde 25 - Yönt. (RG: 29.10.2021)
(1) Genel olarak görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerden;

1) Disiplin bozucu hareketlerde bulunan, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmayanların,

2) Tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen hizmetin gerektirdiği şekilde düzenlemeyenlerin,

3) İçkiye, kumara, borçlanmaya ve şahsi menfaatine aşırı derecede düşkün olanların,

4) Silahlı Kuvvetlerin manevi şahsiyetine gölge düşürücü davranışta bulunanların,

5) Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsedikleri anlaşılanların,

6) Askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanların,

durumlarını görüşür.

b) Hakkında karar verilecek öğrenci ile ilgili olarak;

1) Ceza ve mükâfat fişini,

2) Ahlak (disiplin) notunu,

3) (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Yüksek disiplin kurullarına daha önce suçlu olarak gelip gelmediğini,

4) Şimdiye kadar işlemiş olduğu muhtelif suçlar arasındaki zaman fasılası ile mükerrer disiplin kabahat ve tecavüzleri olup olmadığını,

5) (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Yüksek disiplin kurullarına yollanması nedenlerini ve bunun delillerini,

6) Kırılan disiplin notlarının yasa, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olup olmadığını,

7) Yanlış veya hatalı uygulama yapılıp yapılmadığını,

inceler.

c) Hakkında karar verilecek öğrenciyi ve mensup olduğu birlik komutanını Alay Komutanını, yoksa öğrenci amirini/öğrenci tabur komutanını, yoksa öğrenci amirini dinler ve öğrenci hakkında kararını verir. Öğrenci, izin tecavüzü veya firar nedeniyle okulda bulunmaz veya okulda bulunduğu ve çağrıldığı halde (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) yüksek disiplin kuruluna gelmez ise, öğrenci dinlenmeden de karar verilebilir. Firar veya özürsüz izin tecavüzü nedeniyle eğitim-öğretim süresi içinde ders yapılan günlerin üçte birine veya daha fazlasına devam etmeyen öğrenci hakkında, mahkeme kararı beklenilmeden ve disiplin notuna bakılmaksızın okuldan çıkarılma kararı verilebilir.

ç) (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Yüksek disiplin kurulları kararları gerekçeli olarak yazılır. Düzenlenen tutanak kurula katılan tüm üyelerce imzalanır. Kararlar, gerekli delil ve belgeleriyle birlikte, onaylanmak üzere yetkili makamlara gönderilir.

d) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay, yedek subay, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve er adaylığının sona ermesine ilişkin alınacak kararlar; söz konusu personelin teminine ilişkin kanun/yönetmelikler ile bu Yönetmelik esaslarına göre kesinleşir.

(2) (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Yüksek disiplin kurulları sınıf okulları (Değişik ibare:RG-29/10/2021-31643) /sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanının, okul komutanının emri ve üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır. Başkan ve üyelerin birer oy hakkı vardır. Oylar en kıdemsiz üyeden başlamak üzere verilir, oylamada çekimser kalınmaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Bu kurullarda en kıdemli subay, kurul başkanı bulunmadığı zaman kurula başkanlık eder.
Yedek subay adaylarının ilişiklerinin kesilmesi
Madde 26 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Değişik:RG-29/10/2021-31643)
(1) Yedek subay adaylarının okul ve adaylıkla ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili hususlarda 7179 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı yayımlanacak yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Adayların okuldan çıkarılma ile ilgili onay ve uygulamaya yönelik işlemleri yönerge ile açıklanır.
Yedek astsubay adaylarının ilişiklerinin kesilmesi
Madde 26/A - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Ek:RG-29/10/2021-31643)
(1) Yedek astsubay adaylarının okul ve adaylıkla ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili hususlarda 7179 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı yayımlanacak yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Adayların okuldan çıkarılma ile ilgili onay ve uygulamaya yönelik işlemleri yönerge ile açıklanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Moral-Özlük Hakları
İzinler
Madde 27 - Yönt. (RG: 29.10.2021), Yönt. (RG: 29.08.2013)
(1) İzinler ve verilme esasları şunlardır:

a) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Eğitim-öğretim süresi içindeki yılbaşı, ulusal ve dini bayramlarla, hafta tatilleri müddetince sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarına, aksi emredilmedikçe tatil edilir. Ulusal ve dini bayramlarda son günü perşembeye gelmesi durumunda, tatil süresi pazar akşamına kadar uzatılır.

b) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Bulaşıcı hastalık, sel, yangın, deprem gibi olağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarınca, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarındaki öğretime ara verilebilir.

c) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Eğitim-öğretim süresinde ara tatil haricinde prensip olarak izin verilmez. Ancak geçerli özürleri olanlara, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca veya uygun görüldüğü takdirde 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yedi güne kadar izin verilebilir.

ç) Süreleri 19 (dahil) ile 30 hafta (dahil) arasında olan kurs/eğitimler için 1 hafta, 31 hafta ve daha uzun süreli kurs/eğitimler için ise 2 hafta olmak üzere yıllık izine mahsuben ara tatil (sömestr) izni verilebilir.

d) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) İlk sınıflandırma sonucuna göre temel eğitim-öğretime katılan subay, astsubay ve uzman erbaşların mesai dışında izin kullanma esasları şunlardır:

1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar ilk sınıflandırma sonucuna göre her gün mesai bitimini müteakip, ertesi günü mesaide bulunacak şekilde sınıf okulu/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanının izniyle izinli bırakılabilirler. Ancak ilk sınıflandırma sonucuna göre pilotaj eğitimine katılanlardan evli olanlar hariç mesai bitimini müteakip okulu terk etmeyerek gece okulda kalır. Bu personele, çarşamba günü mesai bitiminden sonra saat 24.00’e kadar izin verilebileceği gibi, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarınca izin verilen bölgelere, cuma akşamı mesai bitiminden pazar günü saat 23.00'e kadar izin verilebilir.

2) Bu maddede belirtilen hususlarda Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları tarafından, görevin özelliğine göre uygun görülecek kısıtlamalar getirilebilir ve kısıtlama getirilecek hususlar yayımlayacakları yönergelerinde düzenlenir.

e) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Muvazzaf/sözleşmeli subay, yedek subay, muvazzaf/sözleşmeli astsubay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve er adaylarına verilecek izinler şunlardır:

1) Günlük izin: Mesai günlerinde, geçerli mazereti olan adaylara, aynı akşam yoklama saatine kadar verilen izindir. Mesai günlerinde gerekli mazereti olmayan adaylara izin verilmez.

2) Hafta sonu izni: Her aday, sınıf okulu/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının bulunduğu ve kuvvet komutanlıkları tarafından, ilgili yönergelerinde belirtilen garnizonlardaki sınıf okulunun/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlığının bulunduğu garnizondaki anne, baba, evli kız ve erkek kardeşlerinin yanına evci çıkabilir. Evci izinleri, cuma günü mesaisinin bitimiyle başlar. Pazar günü akşamı ise saat 21.30'u geçmemek şartı ile anılan saate kadar devam eder. Dönüş saatine, kuvvet komutanlıklarınca; mevsim ve ulaşım imkânları ile kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar verilir. Adaylardan evli olanlar, eşi garnizonun bulunduğu yerde ise cuma günü mesai bitiminden, pazar günü akşam saat 21.30'u geçmemek şartı ile evci çıkabilirler. Dönüş saatine, kuvvet komutanlıklarınca, mevsim ve ulaşım imkânları ile kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar verilir. Evci olanların dışındaki adaylara cumartesi ve pazar günleri saat 21.30’a kadar çarşı izni verilir. Dönüş saatine, Millî Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarınca; mevsim ve ulaşım imkânları ile kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar verilir.

3) Yılbaşı, resmî, ulusal ve dini bayram tatillerinde verilecek izinler: Talep eden adaylara yılbaşı, resmî, ulusal ve dini bayram tatillerinde, belirlenen süre kadar izin verilebilir.

(2) (Değişik:RG-29/10/2021-31643) Mazeret izni; sel, yangın, deprem ve benzeri gibi olağanüstü durumlarda ve kursiyerin/adayın kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde verilecek izinlerdir. Mazeret izinleri sınıf okulu/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanının ve okul komutanlığının takdirine göre verilir.

(3) İzinlerle ilgili diğer hususlar, Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği esaslarına göre yürütülür.
Ödül
Madde 28 -
(1) Eğitim ve öğretim süresi içerisinde şartları uyan personele 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği esaslarına göre ödül verilir.
Bitirme diploması ve kurs belgesi
Madde 29 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Değişik:RG-29/10/2021-31643)
(1) Bitirme diploması ve kurs belgesi verilme esasları şunlardır:

a) Bitirme diploması: Eğitim-öğretimi başarı ile bitiren subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere bitirme diploması verilir. Bitirme diplomasını onaylayacak makamlar ile diplomaların örnekleri sınıf okullarının/sınıf okulu ve eğitim merkezlerinin kuruluşları dikkate alınarak çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

b) Kurs belgesi: Sınıf okullarında/sınıf okulu ve eğitim merkezlerinde açılacak kursları başarı ile bitiren subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş, işçi, sözleşmeli erbaş ve erlere kuvvet komutanlıklarının müsaadesiyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket ve kuruluşlardan kurslara iştirak eden şahıslara ilgili yönerge esasları çerçevesinde kurs belgesi verilir.

(2) Söz konusu personele verilecek bitirme diploması ile kurs belgelerinin şekil ve içerikleri yönerge ile düzenlenir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönerge
Madde 30 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Başlığı İle Birlikte Değişik:RG-29/10/2021-31643)
(1) Bu Yönetmelik gereğince yönergede düzenlenecek hususlar ile sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında; eğitim-öğretim, kayıt, kabul ve giriş şartları, sınavlarla ilgili esaslar, başarının tespiti, başarısız olanların durumu, engel sınavları, yılsonu başarı ortalaması, derecelendirme, öğretim elemanları, yüksek disiplin kurulunun kuruluşu, işleyişleri, görevleri, özlük hakları, ödül ve diğer hususlar, bünyelerindeki sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarının özellikleri dikkate alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
Madde 31 -
(1) 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 32 -
(1) Bu Yönetmelik 2007 – 2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütmenin uygulanmasında sorumluluk
Madde 32/A - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Ek:RG-29/10/2021-31643)
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimleri yetkilidir.
Yürütme
Madde 33 - Yönt. (RG: 29.10.2021)(Değişik:RG-29/10/2021-31643)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
(1) 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin Adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  21/6/2007

  26559

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  29/8/2013

  28750

  2.

  10/4/2015

  29322

  3.

  29/10/2021

  31643

   

  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (12)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul