En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (2 nci maddesi 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) Müsteşarlıkça belirlenebilecek diğer kalemler”

“(4) Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar çerçevesinde bu Yönetmelikte geçen oran ve tutarları %50’sine kadar (%50 dâhil) artırabilir veya azaltabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Şirketin, bir sonraki yıl uygulanacak reasürans stratejileri aşağıda yer alan hususları da içerecek şekilde şirket yönetim kurulu veya müdürler kurulu tarafından onaylanır;

a) Branşlar bazında yapılacak reasürans anlaşmalarının türlerinin belirlenmesi usulleri,

b) Şirketin her bir branş bazında üzerinde tutacağı tahmini net risk tutarı,

c) Reasürörlerin nasıl belirleneceği ve hangi usullerde teklif alınacağının tespiti,

ç) Her bir reasürörden alınacak maksimum koruma tutarı ile bu reasürörlerin mali yeterliliklerinin ne şekilde takip edileceğinin belirlenmesi,

d) Reasürans programının nasıl izleneceği, yeterli reasürans teminatının devamlılığının ne şekilde denetleneceği.

(2) Şirket aşağıda yer alan bilgileri içeren reasürans raporunu, reasürans anlaşmalarının imzalanmasını takip eden bir ay içerisinde Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

a) Şirketin her bir branş itibariyle sağladığı korumanın; reasürans türleri, sağlanan korumaların tutarları veya oranları, tahmini devredilecek prim tutarlarına ve ödenecek komisyona ilişkin bilgiler,

b) Yapılan reasürans anlaşmalarının veya reasürans sliplerinin birer örneği,

c) Reasürans plasmanına ilişkin olarak plasmanın topluluk şirketlerine yapılan kısmının; fiyat, komisyon ve diğer giderler ile koşullar bakımından piyasa şartlarına uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgeler,

ç) Varsa kullanılmakta olan modellemeler ve sonuçları ile şirketin kullanmakta olduğu muhtemel en yüksek hasar oranları,

d) Reasürörlerin mali ve teknik yeterliliklerine, ana sermayedarına, faaliyet merkezine, şirket ile doğrudan ya da dolaylı bir ortaklığının olup olmadığına ilişkin ilave bilgiler.

(3) Şirket, bir sigorta sözleşmesi kapsamında üzerinde tutmuş olduğu riskin özsermayesinin %5’ini aşması halinde bir ay içerisinde; reasüröre devredilen ve şirket üstünde kalan kısımlar dâhil toplam teminat tutarı, prim devri yapılan reasürörleri ve bu reasürörlerin mali ve teknik yeterliliğine ilişkin bilgiler dâhil içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek tabloyu Müsteşarlığa göndermek zorundadır. Özsermayenin %10’unun aşılması halinde yukarıdaki bilgilere ilave olarak, bu riskin alınma gerekçelerinin de bildirilmesi gerekmektedir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 1/1/2016 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/8/2007
26606
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
9/7/2008
26931
2-
1/3/2009
27156
3-
17/3/2011
27877
4-
27/7/2013
28720
5-
29/3/2014
28956
6-
28/2/2015
29281

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul