(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: TATVAN LİMAN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (RG: 15.01.2019)
TATVAN LİMAN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik, Tatvan Liman Başkanlığının idari sınırlarını, Van Gölü’nde faaliyet gösteren özel tekneler ile ticaret gemilerinin yanaşma, bağlama ve demir yerlerini, can ve mal güvenliğini, deniz trafik düzenleri ile ticaret eşyası, patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri, tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntemleriyle yer ve zamanlarını, gemilerin limanda kalabilecekleri sürelerle, çevre kirliliğinin önlenmesi ve limanda genel güvenlik ve disiplinin sağlanmasına ilişkin diğer hususları düzenlemektedir.

(2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sınırları belirtilen Tatvan Limanının kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun su üzerinde kürekten başka aletle yola çıkabilen her tekneyi,

b) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

c) Liman: Tatvan Limanının sınırları içinde yer alan, liman, rıhtım, iskele ve benzeri kıyı tesislerini,

ç) Liman başkanlığı: Tatvan Liman Başkanlığını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Liman Sınırları, Gemilerin Yanaşma, Bağlama ve Demir Yerleri
Liman sınırları
Madde 4 -
(1)Tatvan Liman sınırı; Van Gölü ve bu göle ait kıyı alanıdır.
Uyulacak kurallar
Madde 5 -
(1) Van Gölü’nde bulunan bütün gemi ve deniz araçları, aşağıdaki esaslara uyarlar:

a) Gemiler yanaşma yerleri dolu olduğu taktirde, sıra beklemek üzere demir yerlerinde kalırlar. Gemiler Liman Başkanlığının izni olmadıkça demir yerlerini değiştiremezler. Gemiler ve deniz araçları, limandaki yanaşma ve bağlama yerlerine giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemezler, zorunluluk olmadıkça mendirekler içinde salma suretiyle demirde yatamazlar.

b) Limanda şamandıralara bağlı veya demirli gemiler, hava şartları veya zorunlu sebeplerle yerlerini değiştirmek zorunda kalırlarsa, liman başkanlığının izni ile uygun görülen yere bağlanırlar.

c) Van Gölü’nde yalnızca Türk bayraklı gemiler faaliyet gösterir.
Yanaşma ve bağlama yerleri
Madde 6 -
(1) Tatvan Limanı yanaşma ve bağlama yerleri aşağıda olduğu gibidir.

a) Tatvan.

b) Van.

c) Reşadiye.

ç) Ahlat.
Demir yerleri
Madde 7 -
(1) Tatvan Limanı serbest demir yerleri koordinatları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tatvan Limanı serbest demir yeri:

1) 38° 29' 40 N - 042° 18' 40 E,

2) 38° 30' 00 N - 042° 18' 40 E,

3) 38° 30' 00 N - 042° 19' 20 E,

4) 38° 29' 40 N - 042° 16' 20 E

koordinatları ile belirlenen göl sahasıdır.

b) Van Limanı serbest demir yeri:

1) 38° 30' 00 N - 043° 17' 30 E,

2) 38° 30' 30 N - 043° 17' 30 E,

3) 38° 30' 30 N - 043° 18' 20 E,

4) 38° 30' 00 N - 043° 18' 20 E

koordinatları ile belirlenen göl sahasıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Limanda Seyir Emniyeti
Seyir güvenliğinde uyulacak kurallar
Madde 8 -
(1) Van Gölü’nde bulunan bütün gemi ve deniz araçları, 29/4/1978 tarihli ve 16273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümleri ile birlikte bu Yönetmelikte yer alan kurallara ve İdarece seyir, can ve mal güvenliği bakımından mevcut mevzuata dayanılarak belirlenmiş veya belirlenecek her türlü seyir kurallarına, yapılacak uyarı ve denetimlere uymak zorundadır.

(2) Rıhtım, iskele ve şamandıra gibi liman tesislerine yanaşma, yükleme, boşaltma, gerektiğinde gemilerin demirleme işlemleri gibi her türlü faaliyeti düzenlemeye liman başkanlığı yetkilidir.
Yolcu gemilerinin yükümlülüğü
Madde 9 -
(1) Liman içinde yolcu taşıyan gemiler, giriş yerlerinde, açıklıkla görülecek şekilde, azami yolcu sayısı ile sahip oldukları can kurtarma araç ve gereçlerinin sayı ve cinslerini belirten bir levha bulundurmak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Hükümler
Gemiadamları
Madde 10 -
(1) Van Gölü’nde ticari amaçla çalışan gemilerde görev yapan gemiadamlarının belgelendirme işlemleri, 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Van Gölü’nde faaliyet gösteren gemilerde çalışan gemiadamlarının sicil limanı Tatvan Liman Başkanlığı, sicil bölgesi Tatvan Liman Başkanlığının bağlı olduğu bölge müdürlüğüdür.

(3) Van Gölü’nde çalışan gemiadamları, Gemiadamları Yönetmeliğinde yer alan gemi adamları sağlık yoklamalarına ilişkin hüküm kapsamında 200 GT’dan küçük olan gemilerde çalışan gemiadamlarında aranan sağlık şartları ve rapor esaslarına göre sağlık yoklaması yaptırmak zorundadır.
Gemilerin gemiadamı ile donatımı
Madde 11 -
(1) Van Gölü’nde ticari amaçla çalışan gemilerin gemiadamı ile donatımı, Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı olarak yürütülen Gemilerin Gemiadamı ile Donatılmasına İlişkin Yönerge kapsamında Kabotaj Sefer Bölgesi esas alınarak yapılır.
Amatör denizciler
Madde 12 -
(1) Van Gölü’nde ticari amaç dışında gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılan gemilerin sevk ve idaresini gerçekleştiren kişilerin belgelendirilmesi ile bu gemilerin personel ve teçhizat donatımı, 1/7/2004 tarihli ve 25509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliği kapsamında yapılır.
Gemilerin makine, teçhizat donanımı
Madde 13 - Yönt. (RG: 15.01.2019)
(1) Van Gölü’nde çalışan gemilerin makine ve teçhizat donanımları ile teknik durumları, (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde liman seferi yapan gemiler için belirtilmiş olan hükümlere tabidir.
Gemilerin ölçüm ve sörvey işlemleri
Madde 14 - Yönt. (RG: 15.01.2019)(Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)
(1) Van Gölü’nde çalışan gemilerin ölçümü ve sörvey işlemleri, 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Gemilerin yangından korunma ve yangın söndürme sistemleri, Gemilerin Teknik Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak donatılır.

(3) Can kurtarma tesis ve araçlarının adedi ve teknik nitelikleri ile gemide bulundurulacak seyir aletleri, demir zincir, halat gibi donanım ve teçhizat, Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Marmara Denizinde kısa sefer yapan gemiler için öngörülen adet ve nitelikte donatılır.
Karina ve şaft muayenesi
Madde 15 -
(1) Van Gölü’nde çalışan gemilerin su üstü muayenesi her yıl, karina muayenesi üç yılda, pervane ve şaft muayeneleri beş yılda bir yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tehlikeli, Kirletici Maddeler ve Atıkların Taşınması
Uyulacak kurallar
Madde 16 -
(1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile denize dökülmeleri durumunda doğal çevre üzerinde zararlara yol açabilen petrol, atık ve benzeri maddelerin Liman içerisinde yüklenip boşaltılması, taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi;

a) 8/10/1952 tarihli ve 8227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri ile Taşınması Hakkında Tüzük,

b) 24/12/1973 tarihli ve 14752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,

c) 29/9/1987 tarihli ve 19589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük,

ç) 6/8/1975 tarihli ve 7/10357 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik,

d) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği,

e) 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

f) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

g) 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği,

hükümleri çerçevesinde, liman başkanlığı kontrol ve denetiminde, liman işletmesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne, özel ambalaj ve konteynerlerle yapılır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından nakledilmesi uygun görülen Tatvan-Van-Tatvan arasında feribotla geçiş yapacak askerî malzeme yüklü vagonların taşınmasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması kaydıyla kısıtlama yapılmaz.
Liman başkanlığına bildirme zorunluluğu
Madde 17 -
(1) Van Gölü’nde bir iskeleden başka bir iskeleye patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan geminin donatanı, kaptanı veya acentesi; yükün miktarını, istif durumunu, ambalaj şekillerini, yanıcı ise yanma derecesini Tatvan Liman Başkanlığına ve tahliye limanındaki liman işletici kuruluşa bildirmek zorundadır.

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait emniyetli mühimmat ve patlayıcı madde olarak demiryolu vagonları ile taşınan yükler sadece vagon adedi olarak bildirilir.
Liman işletmelerince alınacak tedbirler
Madde 18 -
(1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepolar liman işletmelerince belirlenir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip-boşaltılması, bu iş için ayrılmış rıhtım-iskelede yapılır. Ayrıca, liman işletmeleri bu maddelerin gemiler ile depolanma sahaları arasında taşıyıcılarda bekletilme süresini, liman alanına alınabilecek tehlikeli maddelerin azami miktarını belirler, gerekli yangın, çevre ve güvenlik tedbirlerini alırlar.

(2) Tehlikeli maddeler için ayrılmış iskele-rıhtımda boşaltıldığı liman sahasında depolanması liman işletmelerince temin edilemiyorsa, tehlikeli madde, alıcısı tarafından en kısa zamanda liman dışına nakledilir.

(3) Gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar; tehlikeli maddelerin gemilere yüklenip-boşaltılmasında veya limbo edilmesinde özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Yanıcı maddeler kıvılcım yaratıcı kaynaklardan uzak tutulur. Limanda belirlenen tehlikeli alan içinde kıvılcım yaratıcı araç ve alet çalıştırılmaz.

(4) Tehlikeli maddeler, yeterli şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait emniyetli mühimmat ve silah yüklü vagonlarda işaret ve etiket aranmaz.

(5) Tehlikeli madde ile ilgili olan liman işletmesinde çalışanlar ve gemiadamları, elleçleme ve depolama esnasında koruyucu elbise giyerler.

(6) Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve söndürücüleri, ilk yardım üniteleri ile teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.
ALTINCI BÖLÜM
Limanda Disiplin
Limanda uyulacak kurallar
Madde 19 -
(1) Van Gölü’nde bulunan gemi ve yüzen araçlar aşağıdaki esaslara uyarlar.

a) Gemiler ve yüzen araçlar, liman içindeki iskele ve rıhtımlara yanaşmaları, şamandıralara bağlamaları veya buralardan ayrılmalarında liman başkanlığından izin alırlar.

b) İskele ve rıhtımlarda işlerini bitiren gemiler bulundukları yeri derhal terkederler.

c) Limanda yatan, seyreden makineli-makinesiz gemiler ile tüm araçlar, 29/4/1978 tarihli ve 16273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümleri uyarınca bulunması zorunlu olan fener ve işaretleri taşırlar.
Yasak işler
Madde 20 -
(1) Limanda aşağıda sayılan işlerin yapılması yasaktır.

a) Liman sahası içinde, gemilerin demirleme sahaları ile yanaşma ve bağlama yerlerine giriş yolu üzerinde ve hareket alanlarında, olta ve ağ balıkçılığı yapmak, yelkenle ve kürekle seyretmek, yüzmek yasaktır. Ancak, sportif amaçlı yelken, kürek ve yüzme yarışları, liman başkanlığının izni ile yapılır.

b) Van Gölü içinde su sporları yapan makineli tekneler sahile 200 metreden fazla yaklaşamaz, aralarında en az 100 metre mesafeyi korurlar ve giriş-çıkış koridorunda 3 milden fazla hız yapamazlar. Spor, gezinti ve diğer tekneler limanda bağlama ve yanaşma yerlerinde gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler.

c) Van Gölü’ne pasakül, moloz, safra, çöp ve benzeri evsel ve endüstriyel nitelikte atıklar dökülmez ve ayrıca ekolojik dengeyi ve çevre sağlığını bozacak maddeler ile atık yağ ve benzeri kirletici maddeler basılmaz. Pis sıvı atıklarını biriktirecek tankları olmayan limanda bağlı veya demirli gemilerin tuvalet, mutfak ve benzeri yerleri liman başkanlığınca mühürlenir.

ç) Limanda bağlı veya demirli gemilerde, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlik yapılmaz.

d) Limandaki gemilerde kısa mesafe konuşmak amacıyla yapılmış telsizler dışında telsiz kullanılmaz.

e) Limanda, tersane ve onarım yerleri hariç yanaşma ve bağlama yerlerindeki gemiler sessizliği bozucu işler yapamazlar, zorunluluk olmadıkça düdük çalamazlar.

f) Liman içinde seyreden motorlu araçların susturucu ile donatılmış bulunmaları zorunludur.

g) Demirli, iskele ve rıhtımlara aborda olmuş veya şamandıraya bağlanmış gemilerin bordalarına üst üste ikiden çok araç yanaşamaz.

ğ) Liman içinde bağlamış veya yanaşmış gemiler, diğer gemilerin seyir ve hareketlerine engel olacak onarım ya da bakım işleri yapamazlar. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden liman başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılır.
Gemilerden atıkların alınması
Madde 21 -
(1) Limanda bulunan gemiler ve deniz araçları, katı ve sıvı atıklarını Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı katı ve sıvı atık kabul tesislerine veya teknelerine vermek ve belgelendirmek zorundadır. Bu atıklar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilir.
Liman başkanlığının iznine bağlı işler
Madde 22 -
(1) Liman içinde liman başkanlığının izni alınmadıkça düzenli veya düzensiz yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaz.

(2) Limanda limbo yapılması, şamandıra atılması, kablo döşenmesi ve kaldırılması, dalış ve benzeri işler liman başkanlığının izniyle yapılır. Bu gibi işlerle uğraşan araçlar, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümlerine uygun fener ve işaretleri taşırlar.
Demir yerinin bildirilmesi ve demirleme düzeni
Madde 23 -
(1) Kaptan, donatan veya acenteler, gemilerin demirledikleri yeri ve saati en kısa zamanda liman başkanlığına bildirir.

(2) Gemiler, demir yerlerine, o alandaki rıhtım ve iskelelere yanaşıp-kalkacak gemilerin manevralarına engel olmayacak biçimde demirler. Demir kestiren gemiler bu yere derhal şamandıra atarak mevkiini bir rapor ile liman başkanlığına bildirir.

(3) Gemiler, şamandıraların yakınlarına ve şamandıra çizgileri arasına demirleyemezler. Zorunlu hallerde demirlediği taktirde, şamandıra ve zincirlerinde bir hasar meydana gelirse gemi kaptanı durumu liman başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadır.
Usulsüz demirleme, yanaşma ve bağlama durumu
Madde 24 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, gerekli izni almaksızın rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, demir yerlerine demirleyen gemiler, liman başkanlığınca kaldırtılır ve bu iş için yapılan giderler ilgili geminin donatanı veya acentesinden alınır.
Hareket zorunluluğu
Madde 25 -
(1) Limanda demirleyen gemiler, gerektiğinde liman başkanlığınca yapılan bildirimi aldıktan sonra en geç dört saat içinde hareket edebilecek durumda bulunurlar.

(2) Limanda yanaşmış ve bağlamış gemiler, gerektiğinde liman başkanlığınca yapılacak bildirimden en geç iki saat içinde hareket edebilecek durumda bulunurlar.
Yükleme ve boşaltma hizmetleri
Madde 26 -
(1) Liman başkanlığınca verilen sıra ordinosuna göre, limandaki şamandıralara, iskele ve rıhtımlara bağlanmış gemiler ile demir yerlerindeki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri liman işletmesince düzenlenir.
Limanda gemilere yakıt ikmali
Madde 27 -
(1) Limanda bulunan gemilere yakıt ikmali liman başkanlığınca uygun görülen iskele, rıhtım ve demir yerlerinde yapılır.

(2) Yakıt ikmali esnasında gemilerde, iskele ve rıhtımlarda yangına müdahale personeli hazır bulundurulur. Yangın ve yakıt taşması-dökülmesi sonucu deniz kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirler alınır.
Hizmet araçlarının çevresinde seyreden gemiler
Madde 28 -
(1) Limanda şamandıra atan, kablo döşeyen-toplayan, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan araçların ve çalışmakta olan yüzer vinçlerin yakınından geçen gemiler, bu araçların işlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadırlar.
Şamandıra çevresinde geçiş
Madde 29 -
(1) Şamandıraya bağlamak üzere gelen veya şamandıradan ayrılan gemiler ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları dışındaki gemiler, şamandıralar ve şamandıra hatları arasında geçiş yapamazlar.
Hastalık, yaralanma ve ölüm olaylarının bildirimi
Madde 30 -
(1) Liman sınırları içinde demirli veya seyir halinde bulunan gemilerin kaptanları, gemilerde görülen her türlü hastalığı il sağlık müdürlüğüne ölüm ve yaralanma gibi olayları da ilgili makamlara duyurmak üzere liman başkanlığına bildirmek zorundadır.
Kaza, arıza ve suç bildirimi
Madde 31 -
(1) Limana gelen gemilerin kaptanları, donatanları ve acenteleri seyir sırasında ve limanda meydana gelen deniz kazalarını, önemli makine arızalarını, genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları, ilgili makamlara duyurulmak üzere, liman başkanlığına mümkün olduğu taktirde önce telsizle bildirmekle, limana varıştan itibaren en geç altı saat içerisinde bir ön raporla ve yirmidört saat içinde de düşüncelerini kapsayan açıklamalı bir raporla bildirmek ve suç kanıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdürler.

(2) Kazaya uğrayan veya neden olan bir geminin kaptanı, limana gelişinden itibaren en geç dört saat içinde geminin sefer belgelerini liman başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.
Liman başkanlığınca yapılacak bildirimlere uyma yükümlülüğü
Madde 32 -
(1) Limanda düzen, güvenlik, trafik, can, mal ve çevre güvenliği bakımından alınması gerekli önlemler hakkında liman başkanlığınca verilen talimatlar, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgilileri tarafından yerine getirilir.
Yanaşma alanlarının güvenliği
Madde 33 -
(1) Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken görevli olmayanlar yanaşma alanlarını işgal edemezler, yanaşan gemilerin yolcuları tamamen çıkmadan gemilere giremezler. İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdürler.
Eksik belgeli gemiler
Madde 34 -
(1) İlgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği belgeleri bulunmayan veya durumları ile donatımları belgelerine uymayan gemilerin limandan ayrılmalarına izin verilmez.
Vardiya zorunluluğu
Madde 35 -
(1) Limanda ve demirde bulunan yük ve yolcu gemilerinde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemilerin kaptanı ve donatanları sorumludur.
Bayrak çekme zorunluluğu
Madde 36 -
(1) Limanda bulunan gemiler, güneşin doğuşundan batışına kadar Türk Bayrağı çekmek zorundadırlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve İdarî Yaptırımlar
Denetim
Madde 37 -
(1) Limanda bulunan gemiler ve deniz araçları; Liman başkanlığı, emniyet ve jandarma, kendi mevzuatları uyarınca ve yetkileri dahilinde, günün her saatinde adlî ve idarî denetim ve işlem yapabilirler. Her ne sebeple olursa olsun yapılmak istenen denetim; gemi kaptanları, acenteleri, işletenleri, donatanları, gemiadamları veya diğer kamu/özel kurum görevlileri tarafından engellenemez veya bu işlemin yapılmasını zorlaştırıcı uygulamalar içerisine girilemez.
İdarî yaptırımlar
Madde 38 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı saptanan geminin donatanı, kaptan ve görevli gemiadamları ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında eylemleri aşağıda sayılan kanunlarda tanımlanan eylemlere uyduğu takdirde, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f), (ı), (j), (k), (r), (t), (u), (v) ve (y) bentleri ile 25 ve 28 inci maddeleri; 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri uyarınca işlem yapılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 39 -
(1) 31/1/1977 tarihli ve 15836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van Gölü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 40 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 - Yönt. (RG: 15.01.2019) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul