(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Yönt. (RG: 30.01.2014) (Değişik:RG-30/1/2014-28898)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gereklerini esas alarak Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Sosyolog ve Programcı kadrolarındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72
   nci maddesi ile 10/11/2005 tarihli ve
   5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 56
   ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

c) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

ç) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin eki 1 sayılı cetvelde gösterilen il gruplarını,

d) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

e) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

f) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, belirli süreler dahilinde bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

g) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar
Hizmet bölgeleri ve zorunlu çalışma süreleri
Madde 4 - Yönt. (RG: 30.01.2014)
(1) Kurumun hizmet bölgelerine giren il merkezleri ile bu bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bu Yönetmelikteki istisnai hükümler dışında zorunlu çalışma süresi I inci bölgede 8, II nci bölgede 6, III üncü bölgede 4 yıldır. Ancak (Değişik ibare:RG-30/1/2014-28898) gideceği hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgesinde eleman temininde güçlük çekilmesi durumunda bu süreler Başkan onayı ile zorunlu çalışma süresinin en çok yarısı kadar uzatılabilir.
Başvuru şekilleri
Madde 5 - Yönt. (RG: 30.01.2014)
(1) Hizmet bölgelerinde veya alanlarında zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar, herhangi bir duyuru beklemeksizin görevli bulundukları birimlere, Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular, birim amirleri tarafından Nisan ayı sonuna kadar görüşleriyle birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) (Değişik: RG-30/1/2014-28898) 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık ve eş durumuna ilişkin özürlerini belgeleyenler, birinci fıkrada öngörülen tarihe bağlı olmaksızın yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
Yer değiştirme esasları
Madde 6 - Yönt. (RG: 30.01.2014)
(1) Hizmet süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunur. Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği (Değişik ibare:RG-30/1/2014-28898) , norm kadro durumu, iş yükü, iş verimliliği ve bölgeler arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca re'sen değerlendirilir. (Ek cümleler:RG-30/1/2014-28898) Bu durumdaki personelin atanmasında; gün, ay ve yıl bazında çalıştığı bölge hizmeti dikkate alınarak, bölge hizmet süresi en fazla olandan başlanmak suretiyle atama yapılır. Hizmetlerin eşit olması durumunda ise EK-3’te yer alan değerlendirme formundaki toplam puana bakılır ve en az puana sahip olandan başlanarak atama yapılır.

(2) (Ek:RG-30/1/2014-28898) Bu Yönetmeliğe tabi personelin, EK-1’de belirtilen hizmet bölgelerinin her birinde, en az bir kere bölge hizmet süresi kadar çalışmış olması zorunludur.

(3) (Ek:RG-30/1/2014-28898) Personelin bölge hizmet süresi hesaplamasında her yılın 1 Mayıs tarihi esas alınır.

(4) (Ek:RG-30/1/2014-28898) Personelin aynı hizmet bölgesi içerisinde yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için, bu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin en az yarısını tamamlaması zorunludur. Bu durumdaki personelin yer değiştirme talepleri kamu yararı, hizmetin gereği, norm kadro durumu ve iş yükü gözetilerek personelin bölgelerarası adil ve dengeli dağılımı dikkate alınmak suretiyle Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir.
Yer Değiştirme Kurulu
Madde 7 -
(1) Yer Değiştirme Kurulu, Başkan tarafından görevlendirilen bir Başkan Yardımcısının Başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Başkan tarafından belirlenen bir ana hizmet birimi daire başkanı ve bir bölge müdürü ile Kurumda en çok üyeye sahip memur sendikasının temsilcisinden oluşur.

(2) Kurul, Atanma İstek Formu, Değerlendirme Formu (Ek-3), tercih sırası, boş veya boşalacak kadro durumlarını; puanlamaya öncelik vermek suretiyle birlikte değerlendirerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek karar verir.

(3) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oylamada eşitlik olması halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Asil üyelerin yokluğu halinde kurula vekilleri katılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
  
Geçmiş hizmetlerin bölgelere intibakı
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kurumda çalışmakta olup halen bulunduğu hizmet bölgesinde yer değiştirmeye tabi unvanlarda geçen toplam hizmet süresi bulunduğu bölgenin zorunlu hizmet süresinden fazla olanlar, talep etmeleri halinde her yıl ilan edilecek boş kadroya, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca başvuruda bulunabilirler. Zorunlu çalışma süresini doldurmamış olanlar ise çalışmakta oldukları bölgedeki hizmet sürelerini dolduruncaya kadar yer değişikliği talebinde bulunamazlar.
Yürürlük
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 - Yönt. (RG: 30.01.2014)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu (Değişik ibare:RG-30/1/2014-28898) Bakan yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  6/12/2007

  26722

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  30/1/2014

  28898

  2.       

   

   

  3.       

   

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1 HİZMET BÖLGELERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 06/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 06/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3- YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/01/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3- YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/12/2007 - 30/01/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 30/1/2014 tarihli 28898 sayılı R.G'de yayımlanan Yönetmelik ile kaldırılmıştır. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul