SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI HASILAT DAĞITIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Teşkilat Başkanlığınca oynatılan spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından elde edilen hasılatın dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Yönt. (RG: 13.07.2019)(Değişik:RG-13/7/2019-30830)
(1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesi ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Yönt. (RG: 13.07.2019)(Değişik:RG-13/7/2019-30830)
(1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük payı: 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin bakanlık hesaplarına aktarılan payı,

c) Hasılat: Spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

ç) Kamu payı: Teşkilat Başkanlığının net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde ettiği diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarı,

d) Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hasılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

e) Net hasılat: Hasılattan şans oyunları vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,

f) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

g) Süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiye: Teşkilat Başkanlığı tarafından dağıtılması öngörülen ikramiye tutarını,

ğ) Teşkilat Başkanlığı: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

h) Yönetim Kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı
Madde 4 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Teşkilat Başkanlığınca dağıtılacak ikramiye oranı oyun planları ile belirlenir.

(2) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığınca oynatılan spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunları için bir takvim yılı içerisinde ödenecek ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın 5602 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen oranları ile sınırlıdır.

(3) Teşkilat Başkanlığı, yıllık ikramiye ortalaması ikinci fıkrada belirtilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, tertip ettiği her müşterek veya sabit ihtimalli bahis oyunu için farklı ikramiye oranı belirleyebilir.
Şans oyunları vergisi
Madde 5 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Teşkilat Başkanlığınca oynatılan spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının hasılatı şans oyunları vergisine tabidir.

(2) Verginin matrahı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.

(3) Verginin oranı %5’tir.

(4) Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) Hazine ve Maliye Bakanlığı vergilendirme dönemlerini değiştirmeye, yeni vergilendirme dönemleri belirlemeye yetkilidir.

(5) Şans Oyunları Vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın yirminci günü mesai bitimine kadar, Teşkilat Başkanlığınca bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenir.

(6) Şans Oyunları Vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.
Yatırım ve işletme giderleri
Madde 6 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde edilen hasılat ve diğer gelirlerinin toplamının 5602 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen oranını geçemez.

(2) Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde, lisans veya işletim hakkı sahibi kuruluşa ödenecek paylar ile Teşkilat Başkanlığınca oynatılan müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunları hasılatından Futbol Federasyonuna, Genel Müdürlüğe ve spor kulüplerine aktarılan tutarlar bu orana dahildir.
Genel Müdürlük payı
Madde 7 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Teşkilat Başkanlığınca Genel Müdürlük payı olarak ayrılan tutar takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine kadar (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) Bakanlık hesaplarına aktarılır.
Kamu payı
Madde 8 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Teşkilat Başkanlığının net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde ettiği diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutar kamu payı olarak ayrılır ve kamu payı bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle hesaplanarak izleyen ikinci ayın onbeşinci günü mesai bitimine kadar (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Teşkilat Başkanlığının bir önceki takvim yılına ait kesin hesap ve mali tabloları, her takvim yılının sonundan itibaren azami üç ay içerisinde çıkarılarak ödenmesi gereken kamu payları buna göre hesaplanır ve hesaplanan bu tutarlar, yıl içerisinde ödenen tutarlarla karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda varsa, eksik hesaplanan kamu payları, Nisan ayının sonuna kadar (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Fazla hesaplanan tutarlar ise takip eden döneme ilişkin kamu payından mahsup edilir.
Hasılatın dağıtımı
Madde 9 - Yönt. (RG: 13.07.2019), Yönt. (RG: 17.03.2010)
(1) Müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar olan hasılattan; 5602 sayılı Kanun uyarınca Şans Oyunları Vergisi ile Teşkilat Başkanlığı tarafından dağıtılması öngörülen ikramiye tutarı düşüldükten sonra net hasılat elde edilir.

(2) Teşkilat Başkanlığının net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde ettiği diğer gelirler toplamından yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutar, kamu payı olarak Yönetmelikte öngörülen şekilde (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilir.

(3) Teşkilat Başkanlığının yatırım ve işletme giderleri aşağıdaki unsurlardan oluşur.

a) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) 14/3/2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliği uyarınca Teşkilat Başkanlığı tarafından oynatılan müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunları bültenlerinde yer alan spor kulüplerine ödenen isim hakları (İsim haklarından 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca isim hakkının %15’i oranında Türkiye Futbol Federasyonuna pay aktarılır.),

b) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Ruhsat verilen bayilere ödenen komisyon ve ikramiye ödeme primi,

c) Merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezinin kurulması ve işletilmesi ile başbayilik iş ve hizmetlerinin özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması amacıyla yapılan sözleşmeler uyarınca ödenen pay,

ç) (Değişik:RG-17/3/2010-27524) Aylık hasılat toplamının %10’unu geçmemek üzere, yönetim kurulunca belirlenip (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) Bakanlığa ödenen pay,

d) Diğer yatırım ve işletme giderleri.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Müşterek bahis
Madde 10 -
(1) Üçüncü maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerinde tanımlanan müşterek bahis oyunları ve sabit ihtimalli bahis oyunları 5602 sayılı Kanunun uygulamasında müşterek bahis sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 11 -
(1) 6/1/1999 tarihli ve 23575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 13.07.2019)(Mülga:RG-13/7/2019-30830)
 
Geçici Madde 2 - Yönt. (RG: 13.07.2019)(Mülga:RG-13/7/2019-30830)
 
Yürürlük
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 - Yönt. (RG: 13.07.2019) (Değişik:RG-13/7/2019-30830)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  13/12/2007

  26729

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  17/3/2010

  27524

  2.

  13/7/2019 

   30830

   


   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul