KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE KANUN KAPSAMINDAKİ TOKSİK KİMYASAL MADDELER VE PREKÜRSÖRLERİ İLE FARKLI KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/12/2006 tarihli ve 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun çerçevesinde, Kanunda yasaklanmamış amaçlar için kullanılan, Kanuna ekli cetvellerdeki toksik kimyasal maddeler ve prekürsörleri ile farklı kimyasal maddelerin (diğer organik kimyasalların) geliştirilmesi, üretilmesi veya elde bulundurulması faaliyetinde bulunan her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili bildirimlerin yapılması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Kanunda öngörülen amaçlarla üretimine, geliştirilmesine veya elde bulundurulmasına izin verilen toksik kimyasal maddeler ve prekürsörleri ile cetvellerde yer almayan farklı kimyasal maddelerle ilgili olarak kişilerin bildirim yükümlülüklerini, bu tesislerde Bakanlık tarafından yapılacak denetimleri ve alınacak tedbirleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanuna ve 4/4/1997 tarihli ve4238sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 09.04.2015)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-9/4/2015-29321) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Bildirim Formu: Bu Yönetmeliğin Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’sında yer alan formları,

c) Denetim: Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında faaliyet gösteren kişilerce yapılan yıllık bildirimler yoluyla veya şikayet üzerine Bakanlıkça ve/veya Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile birlikte yapılan doğrulama faaliyetleri,

ç) Farklı kimyasal maddeler (Diğer organik kimyasallar): Tüm karbon bileşimlerinden oluşan kimyasal bileşimler sınıfına ait karbonun oksitleri, sülfürleri, metal karbonatları ve metal-karbon bileşimleri hariç, Ek-1’de yer alan Kimyasal Madde Cetvelleri grubuna alınmamış, sentez yoluyla elde edilen farklı organik kimyasallar ve fosfor, kükürt ve florin elementlerini içeren organik maddeleri,

d) İşlem: Bir kimyasal maddenin başka bir kimyasal maddeye dönüşmeden ara veya katkı maddesi olarak kullanıldığı ve ekstraksiyon, arındırma gibi fiziksel yöntemleri,

e) Kanun: 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 14/12/2006 tarihli ve 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunu,

f) Kimyasal Madde Cetvelleri: Yönetmelik Ek-I’de yer alan kimyasal maddeleri,

g) Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin VIII inci maddesi çerçevesinde kurulan merkezi Hollanda Lahey’deki örgütü,

ğ) Konsantrasyon: Bir kimyasal karışım içerisinde istenilen veya düşünülen kimyasalın (ağırlıkça) oranını,

h) Küçük ölçekli tek tesis: Konfigürasyonu kesintisiz üretim için yapılmamış, reaksiyon tankları içerisinde yapılan; bu reaksiyon tankının hacmi 100 litreyi aşmayacak ve hacmi 5 litreden büyük olan bütün reaksiyon tanklarının toplam hacmi 500 litreden daha fazla olmayan ve Ek-I’de yer alan (1) Sayılı Cetvel kimyasal maddelerini münhasıran araştırma ile ilgili, tıbbi, farmasötik ve koruma amaçları ile yıllık toplam 1 tondan az olmak üzere üretmek amacı ile kurulan ve Bakanlıkça üretimine izin verilen tesisi,

ı) Prekürsör: Hangi yöntemle olursa olsun, bir toksik kimyasal maddenin üretimi sırasında herhangi bir aşamada rol oynayan bir kimyasal reaktanı,

i) Sentez: Kimyasal reaksiyonla bir kimyasaldan başka bir kimyasalın elde edilmesini,

j) Sözleşme: Türkiye tarafından 13/1/1993 tarihinde Paris'te imzalanan ve 4/4/1997 tarihli ve4238sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/5/1997 tarihli ve 22978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme"yi,

k) Toksik kimyasal madde: Kökenine veya üretim biçimine ve tesislerde, savaş gereçlerinde veya bir başka yerde üretilmelerine bağlı kalmaksızın, yaşam süreçleri üzerindeki kimyasal etkisi yoluyla, insanlarda veya hayvanlarda ölüme, geçici veya daimi sakatlığa neden olabilecek ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan kimyasal maddeleri,

l) Tüketim: Kimyasal reaksiyonla bir kimyasalın başka bir kimyasala dönüştürülmesini,

m) Üretim: Kimyasal reaksiyonla bir kimyasalın elde edilmesini,

n) Yasaklanmamış amaçlar: Sınaî, tarımsal, bilimsel araştırmayla ilgili, tıbbî, farmasötik veya diğer barışçı amaçlara yönelik etkinlikleri; toksik kimyasal maddelere karşı korunmayla ve kimyasal silahlara karşı korunmayla doğrudan doğruya ilişkili olan amaçları; kimyasal silahların kullanımıyla ilişkili olmayan ve kimyasal maddelerin zehirli özelliklerinin bir savaş yöntemi olarak kullanımına bağlı olmayan askerî amaçları; iç karışıklıkların bastırılması da dahil olmak üzere asayişin sağlanmasıyla ilgili amaçları

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlığın Görev ve Yetkileri, İzin alınması, Denetimler, Bildirimler ve Bildirim Formları
Bakanlığın görev ve yetkileri
Madde 5 -
(1) Bakanlık; Ek-1’deki (1), (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddeleri üreten, kullanan, elde bulunduran, ithal veya ihraç edenler ile farklı kimyasal maddeleri üretenlerin Kanunun 4 üncü ve 7 nci maddeleri uyarınca Yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde bildirimlerinin yapılmasını sağlamaya, tesislerde denetim yapmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Kanunda öngörülen idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir.
İzin alma
Madde 6 - Yönt. (RG: 16.07.2016)
(1) Ek-1’deki (1), (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddeleri üretenler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce faaliyette iseler, yürürlük tarihini takip eden altı ay içerisinde (Değişik ibare:RG-16/7/2016-29772) Bakanlıktan izin almak zorundadır.

(2) Ek-1’deki (1), (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddelerin üretimine bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra başlanması durumunda;

a) (1) Sayılı Cetvel kapsamındaki kimyasal maddeler, araştırmayla ilgili farmasötik, tıbbi ve koruyucu amaçlarla yıllık üretim, kimyasal silah stoklarından alma ve transfer yoluyla iktisap edilen toplam miktar 1 tona eşit veya daha az olmak üzere;

1) Küçük ölçekli tek tesislerde,

2) Yılda toplam 10 kilogramı geçmeyecek miktarlarda koruyucu amaçlarla küçük ölçekli tek tesis dışındaki bir tesiste,

3) Yılda toplam 100 gramın üzerinde ve 10 kilogramı aşmayacak miktarlarda araştırma, tıbbi ve farmasötik amaçlarla küçük ölçekli tek tesis dışındaki bir tesiste

Bakanlıkça izin verilmesi durumunda üretilebilir. (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri bu tesislerde üretmeyi planlayanlar faaliyete başlamadan yedi ay önce, Ek-2’de yer alan Firma İzin Belgesini doldurarak, bu belgede istenen belgeler ile birlikte (Değişik ibare:RG-16/7/2016-29772) Bakanlığa başvurarak izin almak zorundadır.

b) (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddeleri üretmeyi planlayanlar ise üretime başlamadan bir ay önce, Ek-2 de yer alan Firma İzin Belgesini doldurarak, bu belgede istenen belgeler ile birlikte (Değişik ibare:RG-16/7/2016-29772) Bakanlığa başvurarak izin almak zorundadır.

c) (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hususlar dışında (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddelerin üretimi, iktisap edilmesi, elde bulundurulması, kullanılması veya transferi yasaktır.

ç) (Ek:RG-16/7/2016-29772) Gerekli bilgi işlem alt yapısı tamamlandığında Firma istenen belgelerle birlikte İzin Belgesi başvurularını Bakanlığa elektronik ortamda yapar.

(3) Bu madde hükümleri anılan maddeleri serbest bölgelerde üretenlere de uygulanır.
Denetimler
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kimyasal maddelerle ilgili faaliyette bulunan tesislerin Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyet gösterip göstermediklerinin tespit edilmesi için Bakanlık tarafından;

a) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde yer alan ve üretimine izin verilen tesislerde yılda en az bir kez periyodik ve ani denetimler,

b) Ek-1’deki (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri ithal edenler, kullananlar veya elde bulunduranların işyerlerinde veya tesislerinde yılda en az bir kez periyodik ve ani denetimler,

c) Ek-1’deki (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddeleri üretenlerin tesislerinde, yılda en az bir kez periyodik ve ani denetimler,

ç) Ek-1’deki (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddeleri kullananların ve farklı kimyasal maddeleri üretenlerin tesislerinde ani denetimler

yapılır.

(2) Sözleşmenin VI ncı maddesinin 8 ve 9 numaralı paragrafları hükümlerine göre Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından Bakanlık görevlileri ile birlikte söz konusu tesislerde denetim yapılabilir.

(3) Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunanlar, yapılacak denetimlerde denetim ekibine gerekli desteği sağlamakla yükümlüdür.

(4) Denetimlerde Kanun hükümlerine uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda, Bakanlık tarafından bu üretim tesislerine verilen izin iptal edilebileceği gibi, bu tesisleri işletenler hakkında, Bakanlıkça Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen idarî para cezası uygulanır ve verilen idarî cezalar yedi gün içinde ilgili işletmenin bağlı olduğu meslek kuruluşuna bildirilir.

(5) Bu madde hükümleri Yönetmelik kapsamında yer alan kimyasal maddelerin serbest bölgelerdeki üretim tesislerine de uygulanır.
Bildirimler
Madde 8 - Yönt. (RG: 09.04.2015)
(1) Ek-1’deki (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeler ve prekürsörlerin bildirimlerinde, bu kimyasal maddelerin 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde yer alan ve üretimine izin verilen tesislerde üretilmesi veya iktisap edilmesi, kullanılması veya elde bulundurulması durumunda;

a) (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri üretenler, ithal edenler, kullananlar veya elde bulunduranlar Ek-3’te yer alan "(1) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Geçmiş Yıl Bildirim Formu"nu doldurarak, faaliyet yılının bitimini takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

b) (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddelerin takip eden yılda üretimini, ithalini, kullanımını veya elde bulundurulmasını planlayanlar, Ek-3’te yer alan "(1) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Gelecek Yıl Tahmini Bildirim Formu"nu doldurarak, planlanan yılın 31 Ağustos tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür. Bu kimyasallarla ilgili olarak yapılacak olan faaliyet planlaması 31 Ağustos tarihinden sonra olursa, bu durumda 45 gün önce Bakanlığa bildirim yapılması zorunludur.

c) (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri üretenler, ithal edenler, kullananlar veya elde bulunduranlar, takip eden yıllarda bu kimyasal maddeler ile herhangi bir faaliyette bulunmasalar bile en son faaliyet yılını takip eden her üç yıl Bakanlığa bildirim yapmakla yükümlüdür. Önceki yılda bildirim yaptığı halde, takip eden yıl bildirim yapmayanların bildirimleri önceki bildirimle aynı kabul edilir. Bu üreticiler, kullanıcılar, ithalatçılar veya elde bulunduranlar kimyasal maddeler ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamış olsalar bile denetime tabi tutulabilir ve Bakanlık ve/veya Sözleşmenin 6 ncı maddesi ve bu maddenin ilgili doğrulama ekinde yer alan hüküm gereğince Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılacak olan denetimlerde bildirimlerden kaynaklanabilecek problemlerden sorumludur.

ç) Yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler, Ek-1’deki (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri laboratuarlarında münhasıran araştırma ile ilgili tıbbi ve farmasötik amaçlı olarak yıllık toplam 100 gramdan az olmak üzere üretenler için uygulanmaz.

(2) Ek-1’deki (2) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeler ve prekürsörlerin bildirimleri konusunda;

a) Geçmiş üç yılın herhangi biri içerisinde (2) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddelerden; A bölümünde parantezli yıldız işareti (*) ile belirtilen kimyasal maddeyi yıllık 1 kg’dan fazla, A bölümünde yer alan diğer kimyasal maddeleri yıllık 100 kg’dan fazla ya da B bölümündeki kimyasal maddeleri yıllık 1 tondan fazla üretenler, işleyenler ya da tüketenler Ek-4’te yer alan "(2) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Geçmiş Yıl Bildirim Formu"nu doldurarak, faaliyet yılının bitimini takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

b) Birinci fıkrada belirtilen miktarlardaki kimyasal maddelerin takip eden yılda üretimini, işlenmesini ya da tüketimini planlayanlar, Ek-4’te yer alan "(2) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Gelecek Yıl Tahmini Bildirim Formu"nu doldurarak, planlanan yılın 31 Ağustos tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Faaliyet planlamasının 31 Ağustos tarihinden sonra olması durumunda ise yapılacak üretim, işlem veya tüketimden 45 gün önce Bakanlığa bildirim yapılması zorunludur.

c) Üretimin bütün aşamaları dahil olmak üzere üretilen bir kimyasal karışım içerisinde (2) Sayılı Cetvelde B bölümünde yer alan herhangi bir kimyasal madde konsantrasyonu (ağırlıkça) % 30’dan az ise, bu kimyasal maddenin Bakanlığa bildirilmesi mecburi değildir.

ç) (2) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri üretenler, işleyenler ya da tüketenler, takip eden yıllarda bu kimyasal maddeler ile herhangi bir faaliyette bulunmasalar bile en son faaliyet yılını takip eden her üç yıl Bakanlığa bildirim yapmakla yükümlüdür. Önceki yılda birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bildirimleri yaptığı halde, takip eden yıl bildirim yapmayanların bildirimleri önceki bildirimle aynı kabul edilir, bu üretici veya kullanıcılar bildirimde belirtilen kimyasal maddeler ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamış olsalar bile denetime tabi tutulabilir ve Bakanlık ve/veya Sözleşmenin 6 ncı maddesi ve bu maddenin ilgili doğrulama ekinde yer alan hüküm gereğince Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılacak olan denetimlerde bildirimlerden kaynaklanabilecek problemlerden sorumludur.

d) (Ek:RG-9/4/2015-29321) Üretim aşamaları dahil olmak üzere, üretilen bir kimyasal karışım içerisinde (2) Sayılı Cetvelde A ve A* bölümünde yer alan herhangi bir kimyasal madde konsantrasyonu (ağırlıkça) % 1’den az ise, bu kimyasal maddenin Bakanlığa bildirilmesi zorunlu değildir.

e) (Ek:RG-9/4/2015-29321) Üretimin bütün aşamaları dahil olmak üzere üretilen bir kimyasal karışım içerisinde (2) Sayılı Cetvelde A ve A* bölümünde yer alan herhangi bir kimyasal madde konsantrasyonu (ağırlıkça) % 1-10 (dahil) arasında ve yıllık toplam üretim, işleme veya tüketim miktarı (a) bendinde yer alan eşik değerlerin altında ise, bu kimyasal maddenin Bakanlığa bildirilmesi zorunlu değildir.

(3) Ek-1’deki (3) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeler ve prekürsörlerin bildirimleri konusunda;

a) (3) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri yılda 30 tondan fazla üretenler, Ek-5’te yer alan "(3) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Geçmiş Yıl Bildirim Formu"nu doldurarak, üretim yılının bitimini takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

b) (3) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddelerin takip eden yılda üretimini planlayanlar, Ek-5’te yer alan "(3) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Gelecek Yıl Tahmini Bildirim Formu"nu doldurarak, planlanan yılın 31 Ağustos tarihine kadar; üretim planlamasının 31 Ağustos tarihinden sonra gerçekleşmesi durumunda kimyasal maddenin üretimine başlamadan 45 gün önce Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

c) Üretimin bütün aşamaları dahil olmak üzere, üretilen bir kimyasal karışım içerisinde (3) Sayılı Cetvelde yer alan herhangi bir kimyasal madde konsantrasyonu (ağırlıkça) %30 dan az ise, bu kimyasal maddenin Bakanlığa bildirilmesi mecburi değildir.

ç) Bir önceki yılda (3) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddelerin bildirimini yapanlar, takip eden yıl bu kimyasal maddeleri üretmez ise, üretim yapmadıklarını yılın bitimini takip eden 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirmek zorundadır. Önceki yılda bildirim yaptığı halde, takip eden yıl bildirim yapmayanların bildirimleri önceki bildirimle aynı kabul edilir, bu üreticiler üretim yapmamış olsalar bile denetime tabi tutulabilir ve Bakanlık ve/veya Sözleşmenin 6 ncı maddesi ve bu maddenin ilgili doğrulama ekinde yer alan hüküm gereğince Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılacak olan denetimlerde bildirimlerden kaynaklanabilecek problemlerden sorumludur.

(4) Farklı kimyasal maddelerin bildirimleri konusunda;

a) Sentez yolu ile yıllık 30 tondan fazla fosfor, kükürt, flor elementlerini içeren farklı kimyasal maddeleri ve/veya sentez yolu ile yıllık 200 tondan fazla diğer farklı kimyasal maddeleri üretenler, Ek-6’da yer alan "Farklı Kimyasal Maddelerin Geçmiş Yıl Bildirim Formu"nu doldurarak, üretim yılının bitimini takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

b) Bir önceki yılda farklı kimyasal madde bildirimi yapanlar, takip eden yıl bu kimyasal maddeleri üretmezlerse, üretim yapmadıklarını yılın bitimini takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirmek zorundadır. Önceki yılda bildirim yaptığı halde, takip eden yıl bildirim yapmayanların bildirimleri önceki bildirimle aynı kabul edilir, bu üreticiler üretim yapmamış olsalar bile denetime tabi tutulabilir ve Bakanlık ve/veya Sözleşmenin 6 ncı maddesi ve bu maddenin ilgili doğrulama ekinde yer alan hüküm gereğince Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılacak olan denetimlerde bildirimlerden kaynaklanabilecek problemlerden sorumludur.

c) Patlayıcı maddeler ve hidrokarbonlar, bildirime tabi farklı kimyasal maddeler kapsamı dışındadır.
Bildirim formları
Madde 9 -
(1) 8 inci maddede belirtilen bildirimler, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan formlar doldurularak ve onaylanarak, Bakanlığın Sanayi Genel Müdürlüğüne gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Toksik kimyasal maddelerin ihracatı ve ithalatı
Madde 10 - Yönt. (RG: 09.04.2015)
(1) Ek-1’deki Kimyasal Madde Cetvellerinde yer alan kimyasal maddelerin Kanunla yasaklanmamış amaçlar için yurt dışına veya serbest bölgelere ihracatı, yurt dışından veya serbest bölgelerden ithalatı, ticari olarak serbest bölgelere girişi ve serbest bölgelerden çıkışına izin verilmesine ilişkin usul ve esaslar (Değişik ibare:RG-9/4/2015-29321) Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir.
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 - Yönt. (RG: 16.07.2016)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-16/7/2016-29772) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  19/12/2007

  26735

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  9/4/2015

  29321

  2.

  16/7/2016 

  29772

  3.

  17/6/2020

  31158

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 KİMYASAL MADDE CETVELLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/06/2020 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 BAŞVURU ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 16/07/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3- (1) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİM FORMLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4- (2) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİM FORMLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 5- (3) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİM FORMLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 6- FARKLI KİMYASAL MADDELERİN GEÇMİŞ YIL BİLDİRİM FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 7- (1) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİM, TÜKETİM VEYA TRANSFER AMAÇLARI KODLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 8- ANA AKTİVİTE KODLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 9- (3) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİM AMACI KODLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 10- (3) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİM ARALIKLARI (YILLIK ÜRETİM)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 11- FARKLI ORGANİK KİMYASAL MADDELERİN (DİĞER ORGANİK KİMYASALLARIN) ÜRETİM ARALIKLARI (YILLIK ÜRETİM)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 12- ÜRÜN GRUP KODU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-1 KİMYASAL MADDE CETVELLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 19/12/2007 - 17/06/2020 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- BAŞVURU ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 19/12/2007 - 16/07/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul