• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükten Kaldırılmış ( (RG: 23.08.2015) Yönt. Tarafından) (Bu Yönetmelik 31/12/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN SERMAYE YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK(3)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
Dayanak
Madde 2 - (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
Tanımlar
Madde 3 - (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Sermaye Yeterliliği, Tedbir ve Bildirim
Özsermaye
Madde 4 - (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
Sermaye benzeri krediler
Madde 5 - (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
Gerekli özsermaye
Madde 6 - (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
Birinci yönteme göre gerekli özsermaye
Madde 7 - (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
İkinci yönteme göre gerekli özsermaye
Madde 8 - Yönt. (RG: 01.03.2009)
(1) (Mülga:RG-23/8/2015-29454)

(2) (Mülga:RG-23/8/2015-29454)

(3) (Değişik:RG-1/3/2009-27156)(1) (3) Reasürans riski hesaplaması, reasüröre devredilen toplam reasürans primi ile yapılır. Müsteşarlıkça belirlenecek derecelendirme kuruluşları ile kabul edilen asgari nota göre derecelendirilen reasürörlere devredilen riskler için 0.03, Türkiye’deki havuzlara devredilen riskler için 0.00, bunun dışındaki dereceler için 0.120 risk katsayısı ile devredilen toplam reasürans prim tutarı çarpılır. Türkiye’de faaliyette bulunan reasürans şirketlerinin derecelendirme notlarının ülke notunu aşamaması durumunda ülke notu A eşiti sayılır. Ancak, 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranların aşılması durumunda, aşan kısma isabet eden reasürans primi tutarı asgari derecelendirme notu bulunan reasürörler için 0,150 diğerleri için ise 0,300 risk katsayısı ile çarpılır.

(4) (Mülga:RG-23/8/2015-29454)

(5) (Mülga:RG-23/8/2015-29454)

(6) (Mülga:RG-23/8/2015-29454)

(7) (Mülga:RG-23/8/2015-29454)

(8) (Mülga:RG-23/8/2015-29454)

(9) (Mülga:RG-23/8/2015-29454) 
İdari tedbirler
Madde 9 - (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
Bildirim
Madde 10 - (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 11 - (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
Zorunlu trafik sigortası aşırı prim artışı riski
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 01.03.2009) (Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
Reasürans riskine ilişkin aşamalı geçiş seviyesi
Geçici Madde 2(2) - (Ek:RG-1/3/2009-27156)(1)(Mülga:RG-23/8/2015-29454)
 
Yürürlük
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik 31/12/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
(1) 1/3/2009 tarihli ve 27156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 31/12/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2) 20/3/2009 tarihli ve 27156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme uyarınca bu maddedeki “GEÇİCİ MADDE 1” ibaresi, “GEÇİCİ MADDE 2” olarak düzeltilmiştir. (3)23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 1/1/2016 tarihinde, diğer hükümleri ise bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  19/1/2008

  26761

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1. 

  1/3/2009

  27156

  2. 

  23/8/2015

  29454

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  11915 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul