(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
RO-RO YOLCU GEMİLERİ VE YÜKSEK HIZLI YOLCU TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti adına denizcilik otoritesi olan Denizcilik Müsteşarlığı tarafından;

a) Hasarlı bir çarpışma durumunda ro-ro yolcu gemilerinin su üstünde kalabilirliğini arttıracak ve yolcular ile mürettebat için yüksek bir emniyet düzeyi sağlayacak olan özel denge gereklerini, bölgesel veya uluslararası çerçevede uygulanabilir bir şekilde belirlemek.

b) Türk limanlarına veya Türk limanlarından yapılan düzenli ro-ro yolcu gemisi ve yüksek hızlı yolcu teknesi seferlerinin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak zorunlu denetimler sistemi koymak.

c) Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, ticarî amaçla çalıştırılmayan devlet gemileri hariç olmak üzere; 
 
a) Bu Yönetmeliğin ikinci bölümü, bayrağı ne olursa olsun Türk limanlarına veya Türk limanlarından yapılan uluslararası düzenli seferlerde çalıştırılan tüm ro-ro yolcu gemilerini ve Türk limanlarına uğramaksızın birden fazla ülke limanları arasında yapılan uluslararası seferde çalıştırılan Türk bayraklı tüm ro-ro yolcu gemilerini, 
 
b) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümü, 12/12/2007 tarihli ve 26728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kabotaj hattındaki deniz alanlarında çalışan veya bayrağı ne olursa olsun uluslararası seferde çalıştırılmakta olup Türk limanlarına veya Türk limanlarından sefer yapan tüm ro-ro yolcu gemilerini ve yüksek hızlı yolcu teknelerini ve Türk limanlarına uğramaksızın birden fazla ülke limanları arasında yapılan uluslararası seferde çalıştırılan Türk bayraklı tüm ro-ro yolcu gemilerini ve yüksek hızlı yolcu teknelerini, 
 
kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak, 
 
(2) 1974 SOLAS Sözleşmesine ve IMO kararlarına paralel olarak, 
 
hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 1974 SOLAS Sözleşmesi: Türkiye’de yürürlükte olan hâliyle Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,

b) Bakiye fribord: Hasarlı ro-ro güvertesinde biriken deniz suyunun ilave etkisini dikkate almaksızın, hasarlı ro-ro güvertesi ile hasar mahallindeki nihaî su çizgisi arasındaki asgari mesafeyi,

c) Bayrak devleti idaresi: Ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknelerinin, sicilinde bulunduğu bayrak devletinin yetkili makamlarını,

ç) Belirgin dalga yüksekliği: Belirli bir sürede gözlemlenen dalgaların en yüksek %33’lük bölümünün ortalama yüksekliğini,

d) Dâhili sefer: Bir Türk limanından aynı veya bir başka Türk limanına yapılan seferi,

e) Denetim görevlisi: Sertifikalarla ilgili denetimler ve muayeneler yapmak üzere İdare tarafından usulünce yetkilendirilmiş olan ve 23 üncü maddede belirtilen ehliyet ve bağımsızlık şartlarını karşılayan personeli,

f) Düzenli sefer: Yayımlanmış bir tarifeye göre veya sistematik dizi oluşturacak düzen veya sıklıkta; aynı iki veya daha fazla nokta arasında işletilen bir dizi ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesi geçişlerini veya arada başka limanlara uğramaksızın aynı limana ve aynı limandan yapılan bir dizi seferi,

g) Eksiklik: Bu Yönetmeliğin gereklerine uygun olmadığı tespit edilen bir durumu,

ğ) Ev sahibi devlet: Limanlarına veya limanlarından bir ro-ro yolcu gemisi veya bir yüksek hızlı yolcu teknesinin uluslararası seferler kapsamında düzenli sefer yaptığı herhangi bir devleti,

h) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ı) Korunaklı sular: Belirgin dalga yüksekliğinin yıl içinde 1,5 metreyi geçme olasılığının %10’dan daha az olduğu ve ro-ro yolcu gemisinin bir sığınma yerinden uzaklığının hiçbir zaman altı deniz milinden fazla olmadığı alanları,

i) Mevcut gemi: Yeni bir gemi olmayan bir ro-ro yolcu gemisini,

j) Muafiyet sertifikası: 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm I, Kısım B Kural 12/a-(vii) kapsamında düzenlenen herhangi bir sertifikayı,

k) Özel denetim: 14 üncü ve 16 ncı maddelere uygun olarak İdare tarafından yapılan denetimi,

l) Özel denge gereklilikleri: Ek-1’de belirtilen ro-ro yolcu gemileri için özel denge şartlarını,

m) Ro-ro yolcu gemisi: 1974 SOLAS Sözleşmesi, Kısım II, Kural 2/3’te tarif edildiği gibi, ro-ro kargo yerlerine veya özel kategoride yerlere sahip olan ve onikiden fazla yolcu taşıyan gemiyi,

n) Sertifikalar/Belgeler:

1) Uluslararası sefer yapan ro-ro yolcu gemileri ve yüksek hızlı yolcu tekneleri için ilgili teçhizat kayıtları, muafiyet sertifikaları ve işletme izinleriyle birlikte, 1974 SOLAS Sözleşmesi kapsamında düzenlenen emniyet sertifikalarını,

2) Yurtiçi sefer yapan ro-ro yolcu gemileri ve yüksek hızlı yolcu tekneleri için, ilgi teçhizat kayıtları, uygun hâllerde muafiyet sertifikaları ve işletme izinleriyle birlikte, ilgili ulusal mevzuat uyarınca düzenlenen emniyet sertifikalarını,

o) Uluslararası sefer: Bir Türk limanından yabancı bir limana veya tersine yapılan seferi,

ö) Uluslararası sözleşmeler: Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile Uluslararası Çalışma Örgütünün Türkiye’de yürürlükte bulunan ilgili sözleşmelerinin güncel versiyonlarını,

p) Yeni gemi: 1 Ocak 2009 tarihinden sonra omurgası kızağa konulmuş olan veya belirli bir gemi şeklinin oluşmaya başladığı ve hangisi daha küçük ise, en azından 50 ton veya tahmin edilen yapısal malzeme kütlesinin %1’inden oluşan gemi montajının başlamış olduğu ro-ro yolcu gemisini,

r) Yetkilendirilmiş kuruluş: Bayrak devleti tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşu,

s) Yolcu: Kaptan ve mürettebat veya gemide herhangi bir sıfatla istihdam edilen veya çalıştırılan kişiler ve bir yaşından küçük çocuklar dışında gemide veya teknede bulunan herkesi,

ş) Yüksek Hızlı Tekne Kodu: Türkiye’de yürürlükte olan, MSC 36 (63) sayılı ve 20/5/1994 tarihli IMO Deniz Emniyeti Komitesi Kararında yer alan "Yüksek Hızlı Teknelerin Emniyeti İçin Uluslararası Kod"u,

t) Yüksek hızlı yolcu teknesi: 1974 SOLAS Sözleşmesi, Kısım X, Kural 1’de tarif edildiği gibi, onikiden fazla yolcu taşıyan yüksek hızlı bir tekneyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ro-Ro Yolcu Gemileri İçin Özel Denge Şartları
Belirgin dalga yükseklikleri
Madde 5 -
(1) Ek-1’de belirtilen ro-ro yolcu gemileri için özel denge şartları uygulanırken, araç güvertesindeki suyun yüksekliğinin belirlenmesi için belirgin dalga yükseklik değerleri kullanılır. Bu değerler, yıllık olarak %10’u geçmeyen bir ihtimale sahip olmalıdır.
Deniz alanları
Madde 6 -
(1) İdare, 1 Ocak 2009 tarihine kadar, bayrakları ne olursa olsun Türk limanlarına veya Türk limanlarından düzenli sefer yapan ro-ro yolcu gemilerinin geçtikleri deniz alanları ve bu alanlardaki uygun belirgin dalga yüksekliklerinin bir listesini oluşturur.

(2) Deniz alanları ve buralardaki belirgin dalga yüksekliği değerleri; mümkünse, İdare ile uluslararası sefer rotasının diğer ucundaki ev sahibi devletin idaresi arasında mutabakat yoluyla tanımlanmalıdır. Gemi, rotası birden fazla deniz alanından geçtiği takdirde, bu alanlar için belirlenen en yüksek belirgin dalga yüksekliği değerine ait özel denge şartlarını sağlamış olmalıdır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen liste ve listedeki değişiklikler, İdarenin internet sitesinde ilan edilir ve talep üzerine ilgili bölgesel veya uluslararası kuruluşlara da bildirilir.
Özel denge şartları
Madde 7 -
(1) Hasarlı durumda denge ve su geçirmez bölmelerle ilgili olarak 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm II-I, Kural 8 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bayrakları ne olursa olsun uluslararası sefer yapan, düzenli sefer ile bir Türk limanına veya bir Türk limanından işleyen bütün ro-ro yolcu gemileri ile Türk limanlarına uğramaksızın birden fazla ülke limanları arasında yapılan uluslararası seferde çalıştırılan Türk bayraklı tüm ro-ro yolcu gemileri Ek-1’de belirtilen ro-ro yolcu gemileri için özel denge şartlarına uymalıdır.

(2) Münhasıran belirgin dalga yüksekliğinin 1,5 metre veya altında olan deniz alanlarında çalışan ve birinci fıkrada belirtilen kurala uyan ro-ro yolcu gemilerinin, Ek-1’de belirtilen ro-ro yolcu gemileri için özel denge şartlarına da uygun olduğu kabul edilir.

(3) İdare, Ek-1’de belirtilen ro-ro yolcu gemileri için özel denge şartlarını uygularken, söz konusu geminin tasarımıyla uyumlu olması kaydıyla, Ek-2’de belirtilen ulusal idareler için belirleyici ilkeleri kullanır.
Özel denge şartlarının uygulanması
Madde 8 -
(1) Yeni ro-ro yolcu gemileri, Ek-1’de belirtilen ro-ro gemileri için özel denge şartlarına uymalıdır.
Sertifikalar/Belgeler
Madde 9 -
(1) Bütün yeni ve mevcut ro-ro yolcu gemileri, 7 inci maddede ve Ek-1’de belirtilen ro-ro yolcu gemileri için özel denge şartlarına uygun olduklarını gösteren bir sertifikayı taşımak zorundadır.

(2) Türk bayraklı ro-ro yolcu gemilerine İdare tarafından düzenlenen bu sertifikada, geminin hangi belirgin dalga yüksekliğine kadar özel denge şartlarını karşılayabileceği belirtilir. Bu sertifika, ro-ro yolcu gemisi aynı veya daha düşük bir belirgin dalga yüksekliği değerine sahip bir deniz alanında sefer yaptığı sürece geçerlidir. Sertifika, ilgili diğer sertifikalarla birleştirilebilir.

(3) Bayrak devleti idaresi tarafından, 1974 SOLAS Sözleşmesi ve IMO kararları uyarınca ro-ro yolcu gemilerine düzenlenmiş olan ve özel denge şartlarına uygunluğunu gösteren sertifikalar, İdare tarafından tanınır.
Mevsimlik ve kısa süreli düzenli seferler
Madde 10 -
(1) Yıl boyunca düzenli sefer yapan bir şirket, aynı hat için daha kısa süreyle ilave ro-ro yolcu gemilerini işletmeye koymak isterse, bu gemilerin işletmeye konulmasından en az bir ay önce İdareye bildirimde bulunmalıdır. Ancak, öngörülmeyen durumlar nedeniyle seferlerin devamlılığını sağlamak için bir yedek ro-ro yolcu gemisinin hızla işletmeye sokulması gerekiyor ise 15 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Yılda altı aydan daha kısa süreyle mevsimlik olarak düzenli sefer yapmak isteyen şirketler, seferin başlatılmasından en az üç ay önce İdareye bildirimde bulunmalıdır.

(3) Kısa süreli veya mevsimlik seferler, aynı deniz alanıyla ilgili olarak bütün yıl boyunca yapılacak seferler için belirlenmiş olandan daha düşük bir belirgin dalga yüksekliği şartları altında gerçekleşir ise daha kısa süre için geçerli olan belirgin dalga yüksekliği değeri, İdare tarafından Ek-1’de belirtilen ro-ro yolcu gemileri için özel denge şartları uygulanırken güverte üzerindeki su yüksekliğinin tespit edilmesi için de kullanılabilir. Daha kısa süre için geçerli olan belirgin dalga yüksekliği değeri, mümkünse İdare ve uluslararası sefer rotasının diğer ucundaki ev sahibi devletin veya devletlerin idaresi arasında mutabakat yoluyla belirlenir.

(4) Birinci ve ikinci fıkralar çerçevesinde yapılan bildirimlerin İdare tarafından onaylanması durumunda, bu seferleri gerçekleştirecek ro-ro yolcu gemisi, 9 uncu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre, bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan hükümlerine uygunluğunu gösteren bir sertifikayı taşımak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Düzenli Sefer Yapan Ro-Ro Yolcu Gemisi ve Yüksek Hızlı Yolcu Teknelerinin Emniyetli İşletimi İçin Zorunlu Denetimler
Genel olarak
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan hükümler, Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmeğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kabotaj hattındaki deniz alanlarında çalışan veya bayrağı ne olursa olsun uluslararası seferde çalıştırılmakta olup Türk limanlarına veya Türk limanlarından sefer yapan tüm ro-ro yolcu gemilerini ve yüksek hızlı yolcu teknelerini ve Türk limanlarına uğramaksızın birden fazla ülke limanları arasında yapılan uluslararası seferde çalıştırılan Türk bayraklı tüm ro-ro yolcu gemilerini ve yüksek hızlı yolcu teknelerine uygulanır.

(2) İdare, Bu Yönetmeliğin üçüncü bölüm hükümlerini, birinci fıkrada belirtilen deniz alanlarından başka deniz alanlarında yurtiçi seferlere çıkan ro-ro yolcu gemileri ve yüksek hızlı yolcu teknelerine de uygulayabilir. Bu gibi durumlarda, ilgili kurallar, şirketin bayrağı, milliyeti veya kuruluş yeri bakımından ayrım yapılmaksızın, aynı şartlar altında işleyen bütün ro-ro yolcu gemileri veya yüksek hızlı yolcu teknelerine uygulanır.
Yapılması gerekli ilk denetimler
Madde 12 - Yönt. (RG: 04.02.2009)
(1) Ro-ro yolcu gemileri veya yüksek hızlı yolcu tekneleri; düzenli seferde işletilmeye başlamadan önce, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte düzenli seferde işletilenler ise yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde, İdare tarafından aşağıdaki hususlara uygunluğu denetlenir.

a) Bayrak devlet idaresi veya adına hareket eden bir yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenmiş olan geçerli sertifikaları taşımak.

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut hâliyle; diğer ilgili mevzuat veya uyumlaştırılmış denetim ve belgelendirme sistemi kapsamında A.746 (18) sayılı IMO Genel Kurul Kararına ilişik olan ilgili usuller ve kılavuz esaslar uyarınca sertifikalar düzenlenmesi için denetimden geçmiş olmak.

c) Teknesi, makineleri ve elektrik ve kontrol tesisatlarının yapımı ve bakımı için yetkilendirilmiş bir kuruluşun klaslama için belirlenmiş kurallarına veya İdare tarafından veya bayrak devlet idaresi tarafından eşdeğer olarak kabul edilen kurallara uygun olmak.

ç) (Değişik:RG-4/2/2009-27131) Uluslararası sefer yapan ro-ro yolcu gemileri ve yüksek hızlı yolcu tekneleri için olası bir deniz kazası araştırmasına yönelik bilgi sağlamak amacıyla, A.861(20) sayılı ve 27/11/1997 tarihli ve IMO Genel Kurul Kararında belirtilen performans standartlarını karşılayacak ve 61996 sayılı Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standardında belirlenen test standartlarına uygun bir seyir veri kayıt cihazıyla (VDR) donatılmış olmak.
Şirketler ve bayrak devletleriyle ilgili olarak gereken ilk denetimler
Madde 13 -
(1) Şirketler, bir ro-ro yolcu gemisini veya yüksek hızlı yolcu teknesini düzenli bir seferde işletmeye başlamadan önce, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte düzenli bir seferde işletmekte olanlar ise yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde;

a) Ek-3’te öngörülen şirketler tarafından yerine getirilecek olan özel şartların uygulanabilmesi için gerekli tedbirleri almalı ve bu fıkra ve 12 nci madde hükümlerine uyduklarını İdareye ispat etmelidir.

b) İdarenin ve ilgili diğer devletlerin idarelerinin 20 nci madde uyarınca bir deniz kazasıyla ilgili herhangi bir araştırmayı yürütme, böyle bir araştırmaya tam olarak katılma veya bu hususta işbirliği yapma yetkisine sahip olduklarını ve böyle bir kazaya karışan gemi veya teknelerinin VDR cihazlarından elde edilen bilgilere İdare veya ilgili diğer devlet idareleri tarafından ulaşılmasına izin vereceklerini taahhüt etmelidir.

(2) İdare, yabancı bir ülkenin bayrağını taşıyan yolcu gemileri veya yüksek hızlı yolcu tekneleri için, söz konusu bayrak devletinin bu Yönetmeliğin üçüncü bölümündeki gerekleri karşılamaya yönelik olarak şirketin taahhüdünü kabul ettiği hususunda onayının olup olmadığını araştırmalıdır.
İlk özel denetimler
Madde 14 -
(1) İdare, bir ro-ro yolcu gemisinin veya yüksek hızlı yolcu teknesinin düzenli bir seferde emniyetli işletim şartlarını yerine getirdiğini tespit amacıyla, Ek-3 ve E-4 uyarınca ilk özel denetimleri aşağıda belirtildiği şekilde uygular.

a) Bir ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesi, düzenli bir seferde işletilmeye başlamadan önce.

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte düzenli bir seferde işlemekte olanlar için ise, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde.

(2) İdare, ro-ro yolcu gemisinin veya yüksek hızlı yolcu teknesinin düzenli bir seferde işletilmeye başlamasından önce yapacağı ilk özel denetim için, 12 nci ve 13 üncü maddeleri kapsamındaki denetimlerle sağlanan doğrulamadan en fazla bir ay sonraya denk gelen bir tarih belirler.
Özel hükümler
Madde 15 -
(1) Bir ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesi, Türk limanlarına, Türk limanlarından veya Türk limanları içinde sefer yapılan yeni bir hizmete aktarıldığında, İdare, önceki ev sahibi devletlerce ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesi için daha önce yapılmış olan tespit ve denetimlerin sonuçlarını azami dikkatle incelemelidir. İdarenin daha önceki bu tespit ve denetimlerin uygunluğunu ve bunların yeni işletim şartları bakımından geçerli olduklarının tespit edilmesi şartıyla, 12, 13 ve 14 üncü madde hükümleri ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesinin yeni düzenli seferde işletilmeye başlamasından önce uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümüne uygun nitelikte olan ve bu bölümün hükümleri kapsamındaki düzenli bir seferde zaten işlemekte olan bir ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesi, söz konusu hükümlere tabi bir başka düzenli sefere aktarıldığında; İdare ile uluslararası seferlerin öteki ucundaki diğer ev sahibi devletlerin yetkili makamları arasında rota özelliklerinin benzer oldukları konusunda, ro-ro yolcu gemisinin veya yüksek hızlı yolcu teknesinin söz konusu seferlerde emniyetli işletim için bütün şartları karşıladığı hususunda mutabakata varmaları hâlinde, 12, 13 ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Bir şirketin talebi üzerine İdare, rota özelliklerinin benzer olup olmadıkları konusunda görüşünü önceden bildirebilir.

(3) Öngörülmeyen durumlar nedeniyle, seferin devamlılığını sağlamak için bir yedek ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesinin derhâl kullanıma sokulması gerektiği ve birinci ve ikinci fıkranın geçerli olmadığı hâllerde, İdare;

a) Görsel bir muayene ve belge incelemesi sonucunda, ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesinin emniyetli işletimi için gereken şartları karşılamadığı yolunda herhangi bir tespit elde edememesi,

b) 12, 13 ve 14 üncü maddelere göre düzenlenen tespit ve denetimleri bir ay içinde tamamlaması,

şartıyla söz konusu ro-ro yolcu gemisinin veya yüksek hızlı yolcu teknesinin düzenli seferlerde işletilmesine izin verebilir.
Düzenli özel denetimler ve diğer denetimler
Madde 16 -
(1) İdare, her oniki aylık dönemde bir defa olmak üzere;

a) Ek-4’te gösterilen özel denetim usulleri uyarınca bir özel denetim,

b) Gemi veya teknenin bütün emniyetli işletim gereklerini yerine getirmeye devam ettiğinden emin olmak için Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’te gösterilen hususları kapsayacak şekilde düzenli sefer sırasında bir denetim,

yapar.

(2) 14 üncü madde uyarınca yapılan ilk özel denetim, bu madde yönünden özel denetim sayılır.

(3) Ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesi esaslı şekilde tamirat veya tadilat geçirdiğinde veya bir yönetim veya bayrak değişikliği olduğunda veya bir yetkilendirilmiş kuruluş transferi durumunda İdare, Ek-4’te belirtilen usullere göre bir özel denetim yapar. Ancak, bir yönetim veya bayrak değişikliği veya klas transferi durumunda İdare, söz konusu ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı tekne için daha önce yapılmış olan tespit ve denetimleri dikkate aldıktan sonra ve bu değişiklik veya transfer geminin veya teknenin emniyetli işletimini etkilememesi şartıyla, gemiyi veya tekneyi özel denetimden muaf tutabilir.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrada sözü edilen denetimlerin, bu Yönetmeliğin gereklilikleriyle ilgili olarak hizmetten alıkoymayı gerektiren eksiklikleri tespit etmesi veya doğrulaması hâlinde, normal muhasebe dönemindeki bu denetimlerin tüm masrafı şirket tarafından karşılanır.
Bildirim
Madde 17 -
(1) İdare; 12, 13, 14 ve 16 ncı maddeler kapsamında yapılan tespit ve denetimlerin neticesini şirketlere yazılı olarak bildirir.
Seferlerin durdurulması
Madde 18 -
(1) İdare, tehlike giderilene ve bu bölümde belirtilen şartlar yerine getirilene kadar aşağıdaki durumlarda bir ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesinin düzenli seferlerini durdurur.

a) 12 nci ve 13 üncü maddelerde belirtilen şartlara uyulmaması.

b) 14 üncü ve 16 ncı maddelere göre yapılan denetimlerde can, mal ve seyir güvenliğine yönelik acil bir tehlike oluşturabilecek eksikliklerin saptanması.

c) İlgili ulusal mevzuata uyulmaması sebebiyle can, mal ve seyir güvenliğine yönelik acil bir tehlike oluştuğunun tespit edilmesi.

ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlarda bayrak devletince İdareye başvurulmamış olması.

(2) İdare, söz konusu ro ro yolcu gemisinin veya yüksek hızlı yolcu teknesinin düzenli seferini durdurma kararını gerekçesiyle birlikte yazılı olarak şirkete bildirir.

(3) Düzenli bir seferde çalışmakta olan ro-ro yolcu gemisini veya yüksek hızlı yolcu teknesinde birinci fıkrada belirtilen eksiklikler tespit edilmiş ise İdare, bu eksiklikler can, mal ve seyir güvenliğine yönelik acil bir tehlike oluşturmamak şartıyla, şirketten bunların derhâl veya belirleyeceği makul bir süre içinde giderilmesi için gerekli tedbirleri almasını ister. Şirket tarafından alınacak tedbirler sonucunda İdare tarafından yapılacak denetimlerde eksikliklerin tam olarak giderilmediği tespit edilirse, geminin veya teknenin seferi İdare tarafından durdurulur.

(4) Durdurma kararına karşı şirketin itiraz hakkı vardır. İtiraz gemilerin genel muayenesi ve belgelendirilmesine ilişkin mevzuatta düzenlenen esas ve usullerde yapılır ve İdare tarafından derhâl incelenir. Ancak, itiraz, hakkında bir karar verilinceye kadar seferin durdurulması kararını etkilemez. Seferin durdurulması kararı ilgili şirkete bildirilirken, itiraz hakkı konusunda da usulünce bilgi verilir.

(5) Bir ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesinin düzenli seferde işlemeye başlamasından önce 12, 13 ve 14 üncü madde hükümlerinin uygulanması hâlinde, geminin düzenli seferini durdurma kararı İdare tarafından yapılan ilk özel denetimden itibaren bir ay içinde alınmalı ve derhâl şirkete bildirilmelidir.
İlk ve düzenli özel denetimlerle ilgili usuller
Madde 19 -
(1) Özel denetimlerden başarıyla geçmiş bulunan ro-ro yolcu gemisi ve yüksek hızlı yolcu teknesi, 26/3/2006 tarihli ve 26120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde belirtilen genişletilmiş denetimlerden ve söz konusu Yönetmelikte belirtilen yolcu gemileri veya bu sınıfa dâhil olanların dışındaki gemiler için geçerli olan genişletilmiş denetimlerden muaf tutulur. 
 
(2) İdare, uluslararası düzenli seferlerle ilgili olarak bu bölümde öngörülen özel denetimler bakımından rotanın diğer ucundaki ev sahibi devletlerle işbirliği yapar. Bu işbirliği, özel denetimlerin ilgili ev sahibi devletlerin yetkili denetim uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. 
 
(3) İdare, klaslamaya ilişkin hükümlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda kapsamlı bir denetime ihtiyaç duyduğunda, uygun ise denetimi yapacak ekibin denetimi gerçekleştirebilecek nitelikte teknik seviyede olması amacıyla yetkili bir kuruluşun denetim görevlisini ekibe dâhil edebilir. Ekip, tespit ettiği eksiklikleri İdareye rapor eder. İdare, bir başka ev sahibi devletin talebi hâlinde de denetim yapılmasını kabul edebilir. İlgili bayrak devleti denetime katılmamış ise, İdare bu raporu o devlete iletir. 
 
(4) Şirketlerce talep edildiğinde, ilgili bayrak devletinin idaresinden özel denetimi yapacak ekibe görevli göndermesini talep eder. 
 
(5) İdare, 14 üncü ve 16 ncı maddeler uyarınca bir denetimin planlamasını yaparken, ro-ro yolcu gemisinin veya yüksek hızlı yolcu teknesinin işletim ve bakım takvimini mümkün olduğu kadar dikkate almak zorundadır. 
 
(6) Özel denetimlerden elde edilen sonuçlar, formatı İdare tarafından belirlenen bir raporda gösterilir.
Kaza araştırması
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünün hükümlerine tabi olan bir ro-ro yolcu gemisi veya yüksek hızlı yolcu teknesinin karıştığı herhangi bir deniz kazasının araştırılması, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmeliğe göre yapılır.
İlave tedbirler
Madde 21 -
(1) İdare;

a) Bir muafiyet tanır veya belgesini düzenlerken, muafiyetin uygun olup olmadığına dair anlaşmazlıkları çözmek için, ilk özel denetim öncesinde mümkün olduğunca uluslararası seferlerde diğer ilgili ev sahibi devletlerin ve bayrak devletinin idareleriyle işbirliği yapmalıdır.

b) Ro-ro yolcu gemilerine ve yüksek hızlı yolcu teknelerine, düzenli hizmetin veya emniyetinden İdarenin sorumlu olduğu kısmının emniyetli bir biçimde yürütülmesinde yardım etmek için, mümkün olduğu ölçüde A.795 (19) sayılı IMO Genel Kurul Kararı uyarınca sahilde kurulu seyir rehberlik sistemleri ve diğer bilgilendirme sistemleri kurar, işletir veya işlettirir.

c) Talep edildiğinde, 19 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen denetim raporlarının nüshalarını, var ise IMO numarasıyla birlikte ilgili bölgesel veya uluslararası kuruluşa gönderir.

ç) Düzenli seferlerde ro-ro yolcu gemileri veya yüksek hızlı yolcu tekneleri işleten şirketlerin, gemi üzerinde meydana gelebilecek olağanüstü durumlar için birleştirilmiş bir acil durum planlama sistemini belirlemesini ve uygulamalarını sağlar. Bu amaçla, olağanüstü durumlar için birleştirilmiş bir acil durum planlama sisteminin yapısıyla ilgili kılavuz esaslar üzerine A.852 (20) sayılı IMO Genel Kurul Kararında öngörülen çerçeve uygulanır. Uluslararası seferler bakımından İdare, mümkün olduğu ölçüde diğer ilgili ev sahibi devletlerle birlikte farklı rotalar için bir plan oluşturur.

d) Yüksek hızlı tekne işletme izni verilmesinden önce, Yüksek Hızlı Tekne Kodunun 1.9.3 sayılı paragrafının hükümleri gereğince, ev sahibi devlet idaresi sıfatıyla bayrak devletinin idaresinin kendisine danışmasını sağlamalıdır. Yaşamı, doğal kaynakları ve kıyı faaliyetlerini korumak için yerel durumların gerekli kıldığı işletimle ilgili kısıtlamaların tespit ve devamını sağlar ve bu kısıtlamalara uyulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
Ev sahibi devletlerle işbirliği
Madde 22 -
(1) Uluslararası seferlerle ilgili olarak İdare, bu bölümün hükümlerini uygularken mümkün olduğu kadar aynı düzenli hizmetle ilgilenen ev sahibi devletlerle irtibat hâlinde bulunur.

(2) İdare, bir Türk limanından veya bir Türk limanına bir düzenli ro-ro yolcu gemisiyle veya yüksek hızlı yolcu teknesiyle sefer yapan herhangi bir şirkete Yönetmeliğin bu bölümü uyarınca getirilen yükümlülükler hakkında, ev sahibi devletlerin idarelerine ve bayrak devletinin idaresine bilgi vermek zorundadır.
Denetim görevlilerinin nitelikleri
Madde 23 -
(1) Bu bölümde belirtilen denetim faaliyetlerinde yer alacak denetim görevlileri, aşağıdaki nitelikleri haiz olmalıdır. 
 
a) 26/3/2006 tarihli ve 26120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği’nde denetim görevlileri için belirlenen asgari şartları taşımak. 
 
b) Bu Yönetmelik hükümleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmak. 
 
c) Bu Yönetmelikte öngörülen özel denetimleri yapmak üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş olmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
Madde 24 -
(1) 5/6/2006 tarihli ve 26189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Tekneler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut denetim görevlileri
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İdare tarafından denetim görevlisi olarak yetkilendirilen ancak 23 üncü maddede belirtilen şartları taşımayan personel, bayrak devleti veya liman devleti denetimleri yapmak üzere, İdare tarafından yetkilendirilmiş olmak şartıyla denetim görevlisi olarak kabul edilir.
Mevcut ro-ro yolcu gemileri için özel denge şartları
Geçici Madde 2 -
(1) 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere, mevcut ro-ro yolcu gemileri, en geç 1 Ocak 2015 tarihine kadar Ek-1’de belirtilen özel denge şartlarına uygun hâle getirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm II-I, Kural 8 hükümlerine uygun bulunan mevcut ro-ro yolcu gemileri, en geç 31/12/2020 tarihine kadar Ek-1’de belirtilen özel denge şartlarına uymalıdır.
Yürürlük
Madde 25 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  30/1/2008

  26772

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.        

  4/2/2009

  27131

  2.        

   

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek– 1 RO-RO YOLCU GEMİLERİ İÇİN ÖZEL DENGE ŞARTLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/01/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-1/A MODEL TEST YÖNTEMİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/01/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 ULUSAL İDARELER İÇİN BELİRLEYİCİ İLKELER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/01/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-3 ŞİRKETLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK OLAN ÖZEL ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/01/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-4 ÖZEL DENETİM USULLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/01/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-5 DÜZENLİ BİR SEYİRDE DÜZENSİZ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİREN DENETİM GÖREVLİLERİ İÇİN İLKELER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/01/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul