• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (15/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLENME BEDELLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde, kazandan beslenemeyen askeri personele aylık beslenme bedellerinin peşin olarak ödenmesi ile bu personelden askeri öğrenci, erbaş ve erler, birlik ve kurum nöbetçileri, yüzer birlik personeli ile savaş, iç güvenlik ve sınır ötesi harekâtlarda görevlendirilenler dışında kazandan beslenenlerin, aylıklarından yapılacak kesintilere yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinde beslenme bedeli uygulamasını yürütecek birlik ve kurumları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve
   5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununun 11
   inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askeri personel: Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, askeri öğrenci, sivil memur, işçi, erbaş ve erleri,

b) Beslenme bedeli: Tayın bedelini,

c) Günlük yemek çizelgesi: Besleneceklere verilecek yemeklerin öğün bazında dağılımını, yemeklerin içeriklerini, kalorisini, parasal değerini ve kullanılacak yiyecek ve içecek maddelerinin miktarı gibi bilgileri içeren denetime bağlı tüketim belgesini,

ç) Kanun: 24/5/2007 tarihli ve
   5668
   sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununu,

d) Kazandan besleme: Yükümlülük ve/veya zorunluluktan dolayı toplu olarak sıcak veya kumanya olarak bütün giderleri Devlet tarafından karşılanan beslemeyi,

e) Tayın bedeli: 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık beslenme bedelini,

f) Türk Silahlı Kuvvetleri: Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını,

g) Yemek yardımı: Toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere günlük olarak ödenen yemek parasını,

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Uygulama
Beslenme bedellerinin ödenmesi
Madde 5 -
(1) Askeri personele verilecek beslenme bedelinin aylık tutarı, Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununda yer alan günlük yemek bedeli hesaplanmasına esas ölçütler dikkate alınarak, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve 3/11/1978 tarihli ve 16452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilerek ödenir.
Beslenme bedellerinin kesilmesi
Madde 6 -
(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu kapsamında, birlik ve kurum nöbetçileri ile savaş, iç güvenlik harekatı, sınır ötesi harekat veya yüzer birlik personeli ile 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanuna tabi birlik personeli hariç olmak üzere, tayın bedeli veya yemek yardımı aldığı halde kazandan beslenen askeri personelin, tayın bedeli veya yemek yardımının beslendikleri gün ve öğün sayılarına karşılık gelen kısmı aylıklarından kesilir. Kazandan beslenen işçilerin kazandan beslendikleri günlere ait yemek yardımı ödenmez.
Atama ve nakil halinde yapılacak kesinti uygulaması
Madde 7 -
(1) Kazandan besleme nedeniyle aylığından kesinti yapılması gereken askeri personelden atama veya nakil nedeniyle tayın bedeli veya yemek yardımının kesilememesi halinde, ayrılış ve katılış bildiriminde kesinti yapılacak miktar belirtilmek suretiyle, uygulamanın personelin yeni birlik/kurumu tarafından yapılması sağlanır.
Beslenme bedellerinin geri alınması
Madde 8 -
(1) Beslenme bedeli peşin ödenen askeri personelin;

a) İstifa, emeklilik ve görevden ayırma hallerinde,

b) Süreli hapis cezalarının infazında geçen sürelerinde,

c) Kısa süreli kaçma, izin tecavüzü (mazerete dayalı olduğu adli mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin tecavüzleri hariç) ve firarda bulunanların bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren geçen süreleri için, beslenme bedeli gün ve öğün sayılarına göre geri alınır. Ancak beslenme bedeli ölüm halinde geri alınmaz.
Askeri ceza ve tutukevleri ile disiplin ceza ve tutukevlerinde tutuklu bulunanların aylıklardan yapılacak kesintilere ilişkin uygulama
Madde 9 -
(1) Askeri ceza ve tutukevleri ile disiplin ceza ve tutukevlerinde tutuklu bulunan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sivil memur mevcudu günlük yoklamalarda sabah, öğle ve akşam olarak ayrı ayrı sütunlarda gösterilir.

(2) Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürlüğünce; tutuklu personelin kimlik bilgileri ve öğünlere göre düzenlenmiş kazandan beslendikleri günler, her ayın 14 üncü gününü takip eden beş iş günü içerisinde yazı ile tutuklunun bağlı bulunduğu birlik/kuruma bildirilir.

(3) İlgili birlik/kurumun personel birimince; tutuklu askeri personelin beslendikleri gün ve öğünler ile ilgili ayın tahakkuk eden tayın bedeli üzerinden aylıklardan yapılacak kesinti tutarını gösteren çizelge, aylık ödemelerinin gerçekleştirildiği birime gönderilir.

(4) Personel biriminden bildirilen kesinti listelerinde yer alan tutarlar, ilgili personelin müteakip aylığından kesilir.

(5) Sabah, öğle ve akşam yemek yenmesi halinde, günlük tutarın hesaplanmasında aylıklarla birlikte ödenen tayın bedelinin o ayın gün sayısına bölünmesi ile elde edilecek tutar esas alınır.

(6) Öğün üzerinden yapılacak hesaplamalarda ise, tayın bedelinin, o ayın gün sayısına bölünmesi ile elde edilecek tutarın; sabah için 1/5’i, öğle için 2/5’i ve akşam için 2/5’i esas alınır.
Askeri birliklerde gözaltında bulunanlar ile disiplin cezası nedeniyle birlikten ayrılamayan askerî personelin aylıklarından yapılacak kesintilere ilişkin uygulama
Madde 10 -
(1) Askeri birliklerde gözaltında bulunan veya disiplin cezası nedeniyle birlikten ayrılamayan askeri personel mevcudu, ilgili personel birimi tarafından görev yaptığı birliğin günlük yoklamasında sabah, öğle ve akşam olarak ayrı bir sütunda gösterilir.

(2) İlgili birlik/kurumun personel birimince; kendi birliğine ait personelin kimlik bilgileri, kazandan beslendikleri gün ve öğünler ile ilgili ayın tahakkuk eden tayın bedeli üzerinden aylıklardan yapılacak kesinti tutarını gösteren çizelge, aylık ödemelerinin gerçekleştirildiği birime her ayın 14 üncü gününü takip eden beş iş günü içerisinde gönderilir.

(3) Personel biriminden bildirilen kesinti listelerinde yer alan tutarlar, ilgili personelin müteakip aylığından kesilir.

(4) Sabah, öğle ve akşam yemek yenmesi halinde, günlük tutarın hesaplanmasında aylıklarla birlikte ödenen tayın bedelinin o ayın gün sayısına bölünmesi ile elde edilecek tutar esas alınır.

(5) Öğün üzerinden yapılacak hesaplamalarda ise, tayın bedelinin, o ayın gün sayısına bölünmesi ile elde edilecek tutarın; sabah için 1/5’i, öğle için 2/5’i ve akşam için 2/5’i esas alınır.
Toplu beslenmesi uygun görülen birlik personelinin aylıklarından yapılacak kesintilere ilişkin uygulama
Madde 11 -
(1) Birlik Komutanlığı tarafından askerî personele görev yaptıkları yerlerde yemek yeme ortamının sağlanamaması ve birliğin konumu gereği yerleşim yerlerine uzaklığı veya görevin yapıldığı yer gereğince toplu beslenmesi uygun görülen birlik personeli; günlük yoklamalarda sabah, öğle ve akşam olarak ayrı bir sütunda gösterilir ve bunlar hakkında 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen esaslara göre kesinti yapılır.
Yurt dışında görev yapan ve besleme desteğini bünyesinde bulunduran askerî birlik personelinin aylıklardan yapılacak kesintilere ilişkin uygulama
Madde 12 -
(1) Yurtdışı görev ile ilgili beslemenin başladığı günden, sona ereceği güne kadar geçen süre için, aylık ödemelerinin gerçekleştirildiği birimlerce, yurt dışında görev yapan personelin tayın bedelinden veya yemek yardımından gün ve öğün sayılarına göre 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen esaslara göre kesinti yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yönergeler düzenleyebilir.
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik, 15/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul