• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Yönetmelik, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ SAVAŞ ŞARTLARI İLE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA BESLEME DESTEĞİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK[2]

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla
Amaç
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.02.2020)(Değişik:RG-21/2/2020-31046)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında savaş şartları ile olağanüstü durumlarda besleme desteği verebilmek için gerekli olan usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.02.2020)(Değişik:RG-21/2/2020-31046)
(1) Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının savaş şartları ile olağanüstü durumlarda besleme desteği verilmesine ilişkin hüküm ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.02.2020) (Değişik:RG-21/2/2020-31046)
(1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.02.2020), Yönt. (RG: 27.06.2010)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dayanıklı hazır gıda: Özel ambalajlarda muhafaza edilen uzun süre dayanıklı gıda maddelerini,

b) (Ek:RG-27/6/2010-27624)(1) Hava Araçlarında Bulundurulacak Yiyecek Paketi: Hava araçlarında bulunan personelin olağanüstü durumlardaki bir günlük beslenme desteğini sağlayacak dayanıklı hazır gıdaları,

c) Kıt’a yükü demirbaş erzak: Birliğin sefer kadrosuna göre bulundurulması gereken savaş veya olağanüstü durumlarda kullanılacak, cins ve miktarları belirlenmiş en az iki günlük dayanıklı hazır gıdaları,

ç) Kıt’a yükü erzak: Savaş şartları veya olağanüstü durumlarda kullanılacak kıt’a yükü normal erzak ve kıt’a yükü demirbaş erzakı,

d) Kıt’a yükü normal erzak: Savaş şartlarında besleme desteği verebilmek için, birliğin sefer kadrosuna bağlı olarak bulundurulacak depolamaya elverişli gıda maddelerini,

e) Olağanüstü durum: Deprem, çığ, sel ve yangın gibi doğal afetleri, tehlikeli salgın hastalıkları, ağır ekonomik bunalımı, genel grev, kısmi veya genel seferberlik ilanı, yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebi ile kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, (Ek ibare:RG-27/6/2010-27624) hava araçlarının düşmesi veya zorunlu iniş yapması gibi durumları,

f) (Değişik:RG-21/2/2020-31046) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Uygulama
Kıt’a yükü erzak
Madde 5 -
(1) Birliğin savaş şartlarında ihtiyaç duyacağı kıt’a yükü normal erzak, barış şartlarında kullanılan mevcut gıda maddelerinden karşılanır. Sefer kadrosuna yönelik ayrıca gıda maddesi depolanmaz.

(2) Olağanüstü durumlarda kullanmak üzere ihtiyaç duyulacak kıt’a yükü demirbaş erzak ise en az iki günlük ve öğünlere göre düzenlenmiş dayanıklı hazır gıdalardan oluşur.
(Değişik başlık:RG-27/6/2010-27624) Kıt’a yükü erzaka dair uygulama
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 27.06.2010)
(1) Kıt’ a yükü normal erzak olarak ayrıca gıda maddesi depolanmaz. Birliklerin barış stok seviyesi olarak hâlihazırda bulundurdukları gıda maddeleri, sefer stok seviyesini oluşturur. Sefer stok seviyesinin kaç günlük olacağı ve savaş durumunda ihtiyaca cevap verecek barış stok seviyesi, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.

(2) Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak en az iki günlük ve öğünlere göre düzenlenmiş kıt’a yükü demirbaş erzakın cinsi, niteliği, bir kişi için günlük miktarı Ek-1’de gösterilmiştir.
Kıt’a yükü erzakın depolanması
Madde 7 -
(1) Kıt’a yükü erzak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde bulunan ikmal/levazım birimlerinde depolanır.
Kıt’a yükü erzakın sarfı ve değişimi
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.02.2020)
(1) Savaş veya olağanüstü durumlarda kullanılacak kıt’a yükü demirbaş erzak her an elde bulundurulur. Bu nedenle, depolarda mevcut kıt’a yükü demirbaş erzakın sarfına prensip olarak yenilerinin alınmasıyla başlanır. Ancak;

a) Dayanma süresi sonuna yaklaşan demirbaş erzak yenileri alınmamış olsa dahi tüketilir. Bunlardan gerekli görülenler için tüketilmeden önce ilgili birlik komutanlığınca muayene yaptırılır. Yedirilmesinde sakınca görülenler hakkında tutanak tutulur ve usulüne uygun olarak imha edilir.

b) Dayanma süresi dolmayan ve yenisi ikmal edilen kıt’a yükü demirbaş erzaklar, depo kapasitesi de göz önünde bulundurularak tüketilir.

(2) Yalnız kıt’a yükü demirbaş erzak verildiği günlerde, bu yiyeceklerin parasal değerinin günlük yemek bedelinin altında veya üstünde olması durumu dikkate alınmaz.

(3) (Değişik:RG-21/2/2020-31046) Kıt’a yükü demirbaş erzaka dâhil konservelerden herhangi birinin veya birkaçının verilmesi halinde, 5668 sayılı Kanunun ekinde yer alan Günlük Yemek Bedeli Ölçüt Tablosundaki istihkak tutarını aşmamak şartıyla değişim hükümleri uygulanır.
Hava araçlarında bulundurulacak yiyecek paketi
Madde 8/A - Bilgi ButonuYönt. (RG: 27.06.2010) (Ek:RG-27/6/2010-27624)
(1) Hava araçlarında bulunan personelin olağanüstü durumlardaki bir günlük besleme desteğini sağlayacak dayanıklı hazır gıdaların cinsi, niteliği ve bir kişi için günlük miktarı Ek-2’de gösterilmiştir.

(2) Hava araçlarında bulundurulacak yiyecek paketi, hava aracının düşmesi veya zorunlu iniş yapması gibi zaruri sebeplerle kullanılır.

(3) Hava araçlarında bulundurulacak yiyecek paketi, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki hava araçlarında bulundurulur.

(4) Hava araçlarında bulundurulacak yiyecek paketinde yer alan gıda maddelerinin;

(a) Olağanüstü durumlardaki sarf işlemleri, olaya ait rapor, tutanak ve benzeri belgelere istinaden yapılır,

(b) Diğer durumlardaki sarf ve değişim işlemleri için sekizinci madde hükümleri uygulanır.
Yönetmeliğin uygulanmasından doğan sorumluluk
Madde 8/B - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.02.2020)(Ek:RG-21/2/2020-31046)
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütler derhal Milli Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmelik, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.
(1) Bu fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere metne işlenen (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) 21/2/2020 tarihli ve 31046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin Adı “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savaş Şartları İle Olağanüstü Durumlarda Besleme Desteği İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelik” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Ek-1
2 GÜNLÜK KIT'A YÜKÜ DEMİRBAŞ ERZAK TABLOSU


(Ek:RG-27/6/2010-27624)
Ek-2
HAVA ARAÇLARINDA BULUNDURULACAK YİYECEK PAKETİ


Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1/3/2008

  26803

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  27/6/2010

  27624

  2.

  21/2/2020

  31046

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 2 GÜNLÜK KIT\'A YÜKÜ DEMİRBAŞ ERZAK TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/03/2008
  EK-2 HAVA ARAÇLARINDA BULUNDURULACAK YİYECEK PAKETİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/06/2010
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul