ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Yönt. (RG: 13.09.2009)(Değişik:RG-13/9/2009-27348)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı ile bu tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 13.09.2009)(Değişik:RG-13/9/2009-27348)
(1) Bu Yönetmelik, özel tekneler ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsar. 
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 14.09.2018), Yönt. (RG: 08.05.2014), Yönt. (RG: 13.09.2009) (Değişik:RG-14/9/2018-30535)
(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi hükümlerine ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 14.09.2018), Yönt. (RG: 08.05.2014)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amatör Denizci Belgesi/Certificate of Competence For Operators of Pleasure Craft (ADB): Özel tekneleri kullanmak için bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişilere verilen belgeyi,

b) Gezi Tekneleri Yönetmeliği: 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğini,

c) (Değişik:RG-14/9/2018-30535) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ç) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri,

d) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Ruhsatname: Bağlama kütüğü ruhsatnamesini,

e) Su Üstü Sporu: Yelken veya motor veya kürekle su üstünde seyreden tekne ve deniz araçları ile yapılan sporu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Teknelerin Ölçülmesi, Belgelendirilmesi, Kaydı, Terkini ve Donatımı
Özel teknelerin ölçülmesi ve kaydı
Madde 5 - Yönt. (RG: 13.09.2009)(Mülga:RG-13/9/2009-27348)
 
Özel teknelerin belgelendirilmesi, belgenin yenilenmesi ve kaydın terkini
Madde 6 - Yönt. (RG: 13.09.2009)(Mülga:RG-13/9/2009-27348)
 
Özel teknelerin donatımı ve seyri
Madde 7 - Yönt. (RG: 02.10.2009), Yönt. (RG: 13.09.2009), Yönt. (RG: 13.09.2009)
(1) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Bağlama kütüğü ruhsatnamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.

(2) (Mülga:RG-13/9/2009-27348)

(3) Özel tekneler, bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın, en az ADB veya gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder. Ancak, 16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler.

(4) Özel tekneler, çıkarılacak Tebliğde şekli belirtilen yetki yazısı ile, sahipleri tarafından başkalarına geçici olarak verilebilir. Dernek veya vakıflara ait özel tekneler ancak üye ve sporcuları tarafından yetki yazısı ile kullanılabilir.

(5) (Değişik:R.G.2/10/2009-27364) Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.

(6) Özel tekneler çıkarılacak Tebliğ ile belirlenen asgari emniyet teçhizatı ve deniz kirliliğini önleyici teçhizat listesine göre donatılır.

(7) Özel teknelerde seyirde en çok 12 kişi bulunur. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Amatör Denizci Belgesi Alma Şartları, Sınavları ve Belgelendirme
Yeterlik şartları
Madde 8 - Yönt. (RG: 14.09.2018), Yönt. (RG: 08.05.2014)
(1) T.C. Vatandaşı olan ve ADB almak isteyen kişilerde;

a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların Ek–1deki Muvafakatnameye uygun imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati aranır.),

b) 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıdığını sınava başvuru sırasında belgelemek,

c) (Ek:RG-8/5/2014-28994)(2) (Değişik:RG-14/9/2018-30535) İdare tarafından elektronik ortamda verilen uzaktan eğitim programını tamamlamak veya İdare tarafından düzenlenecek olan eğitime katılmak,

ç) Amatör Denizci Sınavını başarmak

şartları aranır.

(2) (Değişik:RG-14/9/2018-30535) Denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının güverte ve makine bölümü mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Güverte ve Makine bölümleri mezunları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri denizcilik alanı mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan ADB verilir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde ADB verilir.
ADB alacakların sağlık şartları
Madde 9 - Yönt. (RG: 16.11.2018)(Değişik:RG-16/11/2018-30597)
(1) ADB alacak kişilerin 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen birinci grup sürücü belgesi sınıfları için istenen sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almaları gerekir.

(2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında sürücü belgesi sahibi olanlar bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sağlık ve muayene şartlarından muaftır.

(3) ADB sahibi kişide sağlığı bakımından özel tekne kullanımına engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde, İdare tarafından ADB belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından özel tekne kullanımına ilişkin bir engelinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, ADB belgesi kişiye iade edilir.”
Amatör denizci belgesi sınavları
Madde 10 - Yönt. (RG: 08.05.2014)(Değişik: RG-8/5/2014-28994)
(1) ADB sınavları İdare tarafından yapılır ya da yaptırılır. Bu sınavlar, belirlenen sınav yer ve tarihlerinde, yazılı veya internet ortamında bilgisayarda çevrimiçi olmak üzere en az dört seçenekli çoktan seçmeli test yöntemiyle tek oturumda yapılır.

(2) Sınava başvuru yöntemi, sınav öncesi ve sonrası işlemleri ile sınav kuralları İdarenin resmi internet sitesinde duyurulur.”
Sınav konuları ve başarı notu
Madde 11 - Yönt. (RG: 08.05.2014)(Değişik: RG-8/5/2014-28994)
(1) Sınav başarı notu 100 üzerinden 60’tır. Sınavda; seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları, gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım, deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, tekne, motor ve elektrik bilgisi gibi konuları içeren en az 50 soru sorulur
Amatör denizci belgesi düzenlenmesi
Madde 12 - Yönt. (RG: 14.09.2018)
(1) (Değişik:RG-14/9/2018-30535) Şekli Ek-2’de belirlenen Amatör Denizci Belgesi, İdare tarafından düzenlenir ve sınavı başaran adaya veya yetkilendirdiği vekiline verilir.

(2) ADB kayıtları, kişinin belge numarası, kimlik ve iletişim bilgileri, fotoğrafı, sınav yeri, sınav tarihi, sınav başarı notu, sağlık raporuna ve belge harcı tahsiline ilişkin bilgilerin yer aldığı veri tabanında tutulur. Bilgisayar ortamında bulunan veri tabanı, Amatör Denizci Kütüğü adını taşır.

(3) Bilgisayar ortamında tutulan kayıtlara ilişkin bilgi ve belgeler, sınavın yapıldığı yer tarafından, sınav tarihi itibariyle tutulan dosya muhtevasında iki yıl süre ile muhafaza edilir. İki yılın sonunda imha komisyonu marifetiyle imha edilir.
Yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlar
Madde 13 - Yönt. (RG: 08.05.2014), Yönt. (RG: 13.09.2009)(Değişik: RG-8/5/2014-28994)
 (1) İdare, ADB sınavını yapmak, eğitimini vermek, belge düzenlemek ve amatör denizci kütüğünü ve kayıtlarını tutmak üzere kurum ve kuruluşları sözleşme ile yetkilendirebilir. Yetkilendirilen kurum ve kuruluşun düzenlediği ADB, İdare tarafından onaylanmadıkça sahibine teslim edilmez.

(2) Yetkilendirmeye esas kriterler ile yetkilendirme usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.
Amatör Denizci Belgesi yenileme işlemleri
Madde 14 -
(1) ADB’nin herhangi bir nedenle yenilenmesi isteniyorsa, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre, belge harcı ödendiğini gösterir makbuz eklenerek ve yenilenme nedenleri belirtilmek suretiyle yazılı olarak belgeyi veren İdare veya yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşa başvurulur. 
Amatör Denizci Belgesi geçerlik alanı
Madde 15 -
(1) ADB gemi adamı yeterlik belgesi yerine geçmez. Bu belgeyle Gemilerin Gemi Adamlarıyla Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilen resmî kurumlara ait ve resmî hizmete mahsus hizmet motorları hariç hiçbir tekne ve gemide ücret karşılığında çalışılamaz.

(2) Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar kiracı sıfatıyla ADB sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilirler. Ayrıca, yabancı uyruklular kendi ülkelerinden almış oldukları belgenin tanıdığı yetkiler çerçevesinde anılan tekneleri kullanabilir.
Amatör Denizci Belgesinin iptali
Madde 16 -
(1) Amatör Denizci Kütüğüne kaydedildikten ve belgesi teslim edildikten sonra 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi veya kişinin kendi isteğiyle veya vefatı halinde, Amatör Denizci Belgesi İdarece iptal edilir, belgenin iadesi istenir, durum kütüğe işlenir ve denetlemeye yetkili kurumlara bildirilir. 
Amatör Denizci Belgesinin denkliği
Madde 17 - Yönt. (RG: 08.05.2014)
(1) İdare, Türk Vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin bir başka ülkeden aldıkları belgelerin denkliğinin kabulü için, belge veren ülkenin gerekli gördüğü şartların değerlendirmesini yapmaya yetkilidir.

(2) (Mülga: RG-8/5/2014-28994)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 18 -
(1) 1/7/2004 tarihli ve 25509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Özel teknelerin ölçümü
Ek Madde 1 - Yönt. (RG: 13.09.2009)(Ek:RG-13/9/2009-27348)
(1) Özel teknelerin ölçümü, 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 
Kullanım esasları
Ek Madde 2 - Yönt. (RG: 13.09.2009)(Ek:RG-13/9/2009-27348)
(1) Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Bu tekneler, malikleri veya yetki verdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıyla tekneye alabilirler.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen seyir haddinden fazla kişiyle yola çıkan özel tekneler ile ticari maksatla yolcu veya yük taşıyan tekneler; “yolculuğuna izin verilmemiş” sayılır ve bunlar hakkında 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
İdari yaptırımlar ve cezalar
Ek Madde 3 - Yönt. (RG: 14.09.2018), Yönt. (RG: 08.05.2014)(EK: RG-8/5/2014-28994)
(1) (Değişik:RG-14/9/2018-30535) ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 1000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(2) ADB belgesi ile ticari faaliyette bulunan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Faaliyetin tekrarı halinde ise ayrıca, kişinin Amatör Denizci Belgesi iki yıl süreyle askıya alınır.

(3) (Ek:RG-14/9/2018-30535) Bu maddedeki fiiller için, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 13.09.2009)(Mülga:RG-13/9/2009-27348)
 
Yürürlük
Madde 19 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 - Yönt. (RG: 14.09.2018), Yönt. (RG: 08.05.2014)(Değişik:RG-14/9/2018-30535)
(1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
(1) Bu Yönetmeliğin adı “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” iken 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir. (2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  2/3/2008

  26804

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  13/9/2009

  27348

  2.

  2/10/2009 

  27364 

  3.

  8/5/2014

  28994

  4.

  14/9/2018

  30535

  5.

  16/11/2018

  30597

   

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek – 1 Muvafakatname
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/03/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 Amatör Denizci Belgesi – ADB
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 14/09/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul