İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEMELER DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu şirketlerde bulunan ihtiyaç fazlası ve/veya ihtiyaç dışı malzemeler, hurda ve/veya ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri ile bunlara ait yedek parçaların saptanması, sınıflanması, transferi ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve
   4046 sayılı Kanunun 37
   nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı Şirketler: Şirketin hissedarı olduğu Bölge Şirketlerini,

b) Bilgi Yönetim Sistemi (BYS): TEDAŞ’ın ambar, satınalma, muhasebe ve insan kaynakları işlemlerinin birbirleriyle entegreli bir biçimde bilgisayar ortamında izlenmesini,

c) Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla kullanılabilir hale geldiği takdirde tekrar tescili yapılabilen taşıt ve iş makinelerini,

ç) Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Hurda Taşıt ve İş Makineleri: 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda, hurda olarak tefrik edilen ve hurda işlemine tabi tutulan taşıt ve iş makinelerini,

e) İhtiyaç Dışı (hurda) Malzeme: Normal hizmet süresini doldurarak kullanılamaz hale gelmiş veya herhangi bir nedenle yeniden hizmete konulması mümkün olmayan, bakım ve onarımla dahi kullanılmasına imkân bulunmayan bozulmuş, hasarlı, yıpranmış veya eskimiş her türlü malzeme ile taşıt ve iş makinesi yedek parçalarını,

f) İhtiyaç Fazlası (ölü stok) Malzeme: Çeşitli nedenlerle uzun süre hareket görmeyen ve kullanım alanı kalmayan, ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle kullanılmasına, tüketilmesine imkân bulunmayan yeni (kullanılmamış), kullanılmış (sağlam) veya onarım ile kullanılabilir durumdaki her türlü malzeme ile taşıt ve iş makinesi yedek parçalarını,

g) İl Müdürlüğü: Bağlı Şirketlere bağlı olan işletme ve işletmeler topluluğunu,

ğ) Ünite: Şirket ve bağlı şirketlerin birimlerini,

h) Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ni (TEDAŞ)

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tespit ve Değer Takdir Komisyonunun Kuruluşu
Tespit ve değer takdir komisyonunun kuruluşu ve çalışması
Madde 4 -
(1) Tespit ve değer takdir komisyonu;

a) Genel Müdürlükte, malzemenin ait olduğu ünite amirince görevlendirilecek iki, Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek bir kişi olmak üzere en az üç kişiden,

b) Bağlı şirketlerde Şirket Müdürü, il müdürlüklerinde ise İl Müdürünce görevlendirilecek en az üç kişiden

oluşur.

(2) Gerek görülmesi halinde bağlı şirket veya il müdürlüklerinde kurulan komisyona katılmak üzere Genel Müdürlükçe personel görevlendirilir.

(3) Komisyonda görevlendirilecek personellerin; malzemenin nerelerde kullanılabileceği ve ne şekilde değerlendirilebileceği konusunda bilgi sahibi olmaları şarttır.

(4) Komisyon, tespit ve değer takdir işlemlerini piyasa araştırması yaparak her yılın Ocak ayı sonuna kadar tamamlar. İhtiyaç duyulduğu takdirde yıl içinde de komisyon kurularak tespit ve değer takdir işlemleri yapılabilir.

(5) Taşıt ve iş makinelerinin hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi için 237 sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak komisyon teşkil ettirilir.
Tespit ve değer takdir listeleri
Madde 5 -
(1) Tespit ve Değer Takdir Komisyonu çalışmaları sonunda;

a) İhtiyaç fazlası malzemelere ait bilgiler ( EK-1),

b) İhtiyaç fazlası yedek parçalara ait bilgiler (EK-2),

c) İhtiyaç dışı (hurda) malzemelere ait bilgiler (EK-3) ve

ç) İhtiyaç dışı (hurda) yedek parçalara ait bilgiler (EK-4) tutanaklarına işlenir. Bu tutanaklar aynı zamanda Malzeme Yönetimi Bilgi Yönetim Sistemine de girildiğinden buradan da temin edilebilir.

(2) Ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesine göre hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin satışı için gerekli olan belgeler 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan komisyon tarafından doldurulur.
Listelerin bildirilmesi ve değerlendirilmesi
Madde 6 -
(1) Bağlı şirket ve il müdürlüklerince hazırlanan ve Bilgi Yönetim Sistemine girişi yapılan hurda malzeme listeleri satışı yapacak kendi birimlerine aktarılır.

(2) Bilgi Yönetim Sistemine girişi yapılan ihtiyaç fazlası malzeme listeleri ise en geç Şubat ayının ilk yarısında bağlı şirket merkezine gönderilir. Bağlı şirketler il müdürlüklerinden aldıkları bu listeleri inceleyerek kendilerine bağlı il müdürlükleri arasında iç transferlerini gerçekleştirdikten sonra nihai listelerini Mart ayı başı itibarıyla Bilgi Yönetim Sistemi içinde ilan ederler.

(3) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri listeleri üçer aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin satışı için bağlı şirket Yönetim Kurulundan karar alınması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararı ve 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan komisyon tarafından düzenlenen belgeler ile hurda ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri için ayrı ayrı tanzim edilen listeler Genel Müdürlüğe gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Listelerin incelenmesi
Listelerin incelenmesi ve malzeme isteme şekli
Madde 7 -
(1) Talep üniteleri, nakliye maliyetini de dikkate alarak yıllık malzeme ihtiyaçlarını öncelikle Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde bildirilen ihtiyaç fazlası malzemelerden temini yoluna giderler.

(2) Bağlı şirketler ve il müdürlükleri ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olan malzeme taleplerini Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yaparlar. Sistem üzerinden yapılacak ihtiyaç fazlası malzeme taleplerinde; talep edilen malzemelere bloke konulacak olup, bu malzemelerin 15 gün içinde alınmaması halinde malzeme talepleri sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir.

(3) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin tahsis talepleri Genel Müdürlüğe yapılacak, Genel Müdürlüğün onayından sonra tahsisler gerçekleştirilecektir.
İç transfer işleminin kesinleşmesi ve satışa sunulması
Madde 8 -
(1) Malzeme talep/transfer işlemleri Mart ayı başında başlar, Mayıs ayı sonunda biter. Transferi yapılan malzemelerin muhasebeleştirilmesi, varsa ambar muhasebe birim fiyatı üzerinden, yoksa takdiri kıymet bedeli üzerinden yapılır.

(2) İhtiyaç fazlası listelerde yer alan malzemelerden; iç transferlerden sonra kalan satışa esas malzemeler bağlı şirketçe belirlenerek, en geç Haziran ayı sonunda Bilgi Yönetim Sistemindeki satılabilir malzeme bölümüne aktarılır.

(3) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin talep görmemesi durumunda ilgili ünitesince uygun görüldüğü takdirde bu araçlar ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda olarak tefrik edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satış
Satış müsaadesi
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.08.2008)
(1) (Değişik:RG-5/8/2008-26958) Ambarlarda bulunan ve daha sonra oluşan her çeşit hurda malzemenin satış işlemleri 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, taşıt ve iş makinelerine ait ihtiyaç fazlası (ölü stok) yedek parça ve malzemelerin değerlendirme ve tasfiye işlemleri ise 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre ilgili ünitelerince yapılır.

(2) Satışa esas ihtiyaç fazlası malzemelerin satış işlemlerinin başlatılması için Genel Müdürlük tarafından Temmuz ayı başında bağlı şirketlere satış talimatı gönderilir.

(3) Söz konusu malzemelerden Şirket merkezinde bulunanların satışı Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığınca, bağlı şirketler ve il müdürlüklerinde bulunanların satışı ilgili ünitelerce gerçekleştirilir. Malzemenin azlığı, ilan masraflarının yüksekliği, bulunduğu bölgedeki satış imkanlarının kısıtlılığı gibi nedenlerden dolayı gerek görülürse il müdürlüklerinde bulunan malzemelerin satışı da bağlı şirket merkezinde yapılabilir.
Satışın duyurulması
Madde 10 -
(1) Satışına karar verilen malzemelerin takdiri değer toplamı Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığının satış yetki limitinin 1/100’ünü aşması halinde ihale Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazete ve/veya mahalli gazetelerin birinde ve Şirketin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Takdiri değer toplamının bu oranın altında kalması halinde; ilan metninin hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılması, internet sayfasında yayımlanması, belediye yayın araçlarının kullanılması ve diğer yayın araçları ile duyuru yapılması yöntemlerinden birisi internet sayfasında yayımlanması olmak üzere en az ikisi kullanılır. Bu şekildeki duyurular bir tutanakla belgelenir.
Satış komisyonunun kuruluşu
Madde 11 -
(1) Satış komisyonu; konuyla ilgili en az üç kişiden oluşur.

(a) Genel Müdürlükte malzemelerin satışı ile ilgili kurulacak komisyon; biri başkan olmak üzere Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığından iki, ilgili üniteden bir kişi olmak üzere en az üç personelin katılımıyla oluşur. Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığınca gerek görülmesi halinde komisyona katılacak personel sayısı artırılabilir. İlgili ünite personelinin komisyonda görevlendirilmesi Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir.

(b) Bağlı şirketlerde ise; söz konusu komisyon ilgili birimlerin amirlerince Genel Müdürlük komisyonunun teşkil esaslarına göre oluşturulur.
Komisyonun görev ve yetkileri
Madde 12 -
(1) Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Satışı yapılacak malzemeleri yerinde görüp ve incelemek.

b) Satış için yeterli duyurunun yapılıp yapılmadığını incelemek.

c) Seçilen satış şekline göre satış işlemlerini yapmak.

ç) Seçilen satış şekline göre; alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri alıp

değerlendirmek.

d) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde satış işleminin iptalini teklif etmek.

e) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde satışa dair komisyon kararı vermek.

f) Komisyon kararını ve karara esas olan belgeleri kesin satış kararının alınması için satışa yetkili olan üst birime göndermek.
Satış usulleri
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren malzemelerin satış usulleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kapalı zarf usulü satış.

b) Açık teklif almak suretiyle satış.

c) Pazarlık usulü ile satış.

(2) Kapalı zarf usulü ile başlayan satış işlemi, kapalı tekliflerin uygun görülmemesi durumunda veya daha iyi bir fiyat elde edilebilmesi için satış komisyonunca diğer şekillere dönüştürülüp sonuçlandırılabilir.
Satış yetki limitleri
Madde 14 -
(1) Satış yetkisi, Şirket ve Bağlı Şirket Yönetim Kurullarınca belirlenen satış yetki limitleri kadar olup, limit aşımı halinde ilgili Yönetim Kurulundan olur alınır.
Teminat miktarlarının tespiti ve alınması
Madde 15 -
(1) Satışı yapılacak malzemelerin geçici teminatları takdiri kıymet bedelinin % 3 ünden, kesin teminatları ihale bedelinin % 6 sından az olmamak üzere satış yapan ünitece belirlenir. Belirlenen geçici teminatlar ihale dokümanında belirtilir.

(2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve mahalli idareler, kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu iştiraklerinden teminat alınmayabilir.

(3) Fiyat teklifinde veya yapılacak artırmada ilk üç sırada yer alan firmaların geçici teminatları opsiyon süresince tutulur, diğerlerinin teminatları iade edilir. Satışın büyüklüğüne göre tespit edilen opsiyon süresi ihale dokümanında belirtilir.

(4) Satış kesinleştikten sonra geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi satışı yapan ünitece sağlanır.

(5) Kesin teminat satış işinin şartnamesine uygun bir şekilde sonuçlanmasını müteakip iade edilir.
Bedel tahsili
Madde 16 -
(1) Satışa konu malzemenin bedeli malzemenin teslim edilmesinden önce satışı yapan ünite tarafından peşin olarak alınır.

(2) Satış üzerinde kalan isteklinin malzemeyi kısmen veya tamamen teslim almaması durumunda malzeme bedeli iade edilmeyeceği gibi kesin teminatı da ceza olarak gelir kaydedilir. Ayrıca TEDAŞ ve hissedarı olduğu şirketler ile il müdürlüklerinin ihalelerine katılmaları bir yıl süreyle yasaklanır ve yasaklama kararı Genel Müdürlüğe bildirilir.
Fiyatların düşük olması durumu
Madde 17 -
(1) Satış komisyonu, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak satışına karar verilmiş bulunan malzemeler için üçüncü kişiler tarafından teklif edilmiş olan fiyatların malzemenin piyasa rayiç bedeline uygun olmadığına karar verebilir.

(2) Bu kararda; malzemelerin hâlihazır durumları, bulundukları bölgedeki satış imkânları, bulundukları bölgedeki satış imkânı az ise başka bölgelerde satışa çıkarılmasının yararlı olacağı düşüncesi, üçüncü kişilere yapılan duyurma ve bildirmenin yeterli düzeyde olup olmadığı ve benzeri açıklayıcı diğer bilgilere yer verilir.

(3) Elde edilen fiyatlar uygun görülmezse satış, tespit edilecek uygun bir tarihte yenilenir. İkinci satışta da fiyatların uygun görülmemesi halinde 25 inci madde hükümleri uygulanır.
Malzemenin toplanarak satışı
Madde 18 -
(1) Genel Müdürlükçe bağlı şirketlere ait tüm veya bir kısım malzemenin satışının yapılması için uygun bir yerde toplanmasına karar verilebilir.

(2) Bu durumda, Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Genel Müdürlükçe bir satış komisyonu kurulur.
Kesin satış kararları
Madde 19 -
(1) Satış komisyonlarınca verilmiş olan kararlar, 14 üncü maddede belirtilen yetki limitleri dahilinde, Genel Müdürlükte Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığının, bağlı şirketlerde Şirket Müdürünün, il müdürlüklerinde ise İl Müdürünün onayı ile kesinleşir.
Fiyat mutabakatı alınması
Madde 20 -
(1) Bağlı şirketler, ihtiyaç dışı (hurda) malzemelerden demir, bakır, alüminyum, kablo ve trafoların kesin satış kararlarını almadan önce Genel Müdürlükten fiyat mutabakatı almaları gerekir. Ancak, fiyat mutabakatı alınıp alınmaması ve bu kapsamda değişiklik yapılması hususlarında Genel Müdürlük yetkilidir.
Satış kararlarının uygulanması
Madde 21 -
(1) Kesinleşen kararların uygulaması ve sonuçlandırılması satışı yapan ünite tarafından yapılır. Satışı yapan üniteler mutabakat kapsamında bulunsun veya bulunmasın kesin satışına karar verilen tüm malzeme ile bu malzemelere ait teslim-tesellüm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip teslim-tesellüm tutanağı ile fatura suretlerini Genel Müdürlüğe gönderirler.
İhaleye katılamayacak olanlar
Madde 22 -
(1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer mevzuat hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

f) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenecek yabancı ülkelerin isteklileri.

g) İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

(2) Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları ceza olarak gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmışsa teminatı ceza olarak gelir kaydedilerek satış iptal edilir.

(3) Kısmi teklif verilen durumlarda, yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin uhdesinde kalan kısım iptal edilerek teminatları ceza olarak gelir kaydedilir.
Yasak fiil veya davranışlar
Madde 23 -
(1)İhaleye katılanların aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunması yasaktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla satışa ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satış kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satışlarda bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında olmak.

(2) Birinci fıkrada belirlenen unsurların birinin işlenmesi ve tutanakla tespit edilmesi halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu durumda, alıcının TEDAŞ ve TEDAŞ’ın hissedarı olduğu şirketler ile il müdürlüklerinin ihalelerine katılması bir yıl süreyle yasaklanır ve teminatları ceza olarak gelir kaydedilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Satışla İlgili Diğer Hususlar
İstisnai satış
Madde 24 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ihtiyaç fazlası malzemeler ile ekonomik ömrünü doldurmuş araç-gereç ve iş makinelerinin 15 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kuruluşlara yapılacak zati ihtiyaçlarına yönelik, ticari gaye gütmeyen satışlarında aşağıda belirtilen yetki limitlerini aşmayan miktarı için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. İhtiyaç fazlası malzeme ve ekonomik ömrünü doldurmuş araç-gereç ve iş makinelerinin takdiri değeri üzerinden bedeli peşin alınmak kaydıyla, istisnai satış yapılabilir. Satış sonuçları Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) İstisnai satışta yetki limitleri, 14 üncü maddede belirtilen hurda ve ihtiyaç fazlası malzeme satış yetkisinin 1/100’ü olarak uygulanır.
Satılamayan ihtiyaç fazlası malzemeler
Madde 25 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.08.2008) (Değişik:RG-5/8/2008-26958)
(1) 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına girmeyen ve önceki yıllar da dahil olmak üzere en az iki kez piyasaya satışa sunulmasına rağmen satışı yapılamayan ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri için ünitesi tarafından hurda işlemi yapıldıktan sonra satış yapılır.
Satışı ivedilik arz eden malzemelerin satışı
Madde 26 -
(1) Patlayıcı, yanıcı ve zamanla özelliği bozulabilecek nitelikte olan ve ivedilikle satışı gerekli görülen ölü stok malzemeler, ilgili ünite amirinden olur alınarak, ünitesi tarafından oluşturulacak komisyonca konuyla ilgili en az üç firmadan teklif alınarak pazarlık usulüyle ivedilikle satılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 27 -
(1) 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Devam eden satış işlemleri
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan satışlara ilişkin dosyalar kapatılıncaya kadar bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 28 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 29 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
EK: 1
İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELERE AİT TESPİT VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞI


EK: 2
İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) YEDEK PARÇALARA AİT TESPİT VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞI


EK: 3
İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEMELERE AİT TESPİT VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞI


EK: 4
İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) YEDEK PARÇALARA AİT TESPİT VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞI


Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  15/3/2008

  26817

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1-

  5/8/2008

  26958

  2-

   

   

   

   

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELERE AİT TESPİT VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) YEDEK PARÇALARA AİT TESPİT VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEMELERE AİT TESPİT VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) YEDEK PARÇALARA AİT TESPİT VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul