KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu yönetmeliğin amacı kontrollü teslimat esas ve usulleri ile uygulanmasını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu yönetmelik, kontrollü teslimat uygulaması sırasında yapılacak işlemler ile izlenecek yol ve yöntemleri kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu yönetmelik, 13.11.1996 tarih ve 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ile,2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda,657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15 inci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 23.12.2016), Yönt. (RG: 21.11.2014), Yönt. (RG: 22.06.2013), Yönt. (RG: 04.03.2011), Yönt. (RG: 02.04.2008)
Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

(Değişik:RG-2/4/2008-26835) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, (Ek İbare:RG-23/12/2016-29927) Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Daire Başkanlığını, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığını veya Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Kaçakçılıkla Mücadeleden Sorumlu Daire Başkanlığını,

(Değişik:RG-21/11/2014-29182) Cumhuriyet Başsavcılığı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını,

(Değişik:RG-2/4/2008-26835) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini, 

Kontrollü Giriş: Yurt dışından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında girişini,

Kontrollü Geçiş: Türkiye’den transit geçecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında geçişini,

Kontrollü Çıkış: Türkiye’de hazırlanarak yurtdışına götürülecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında çıkışını,

Yurtiçi Kontrollü Teslimat: Ülke içinde hazırlanarak ülke sınırlarını terketmeden ülke içinde bir yerden başka bir yere götürülecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

İfade eder.
İKİNCİ KISIM
Kontrollü Teslimat
BİRİNCİ BÖLÜM
Kontrollü Teslimatın Şartları
Kontrollü Teslimatın Şartları
Madde 5 - Yönt. (RG: 02.04.2008)
Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;

a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,

b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tesbiti için başka bir imkan bulunmaması,

c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,

d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,

e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

1) (Değişik:RG-2/4/2008-26835) Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının, talep eden ülke tarafından garanti edilmesi,

2) (Değişik:RG-2/4/2008-26835) Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması,

zorunludur.

(Ek:RG-2/4/2008-26835) Türk vatandaşlarının iadesi, Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Türk vatandaşının yabancı ülkedeki cezasının tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontrollü Teslimat Kararı
Kontrollü Teslimat Talebi ve Kararı
Madde 6 - Yönt. (RG: 23.12.2016), Yönt. (RG: 02.04.2008) (Değişik:RG-2/4/2008-26835)
Başkanlıklar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartların gerçekleşmesi halinde kontrollü giriş, geçiş ve çıkış ile yurtiçi kontrollü teslimat kararının alınması için Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yürütmeye yetkilidir.

Başkanlıklardan;

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Ek İbare:RG-23/12/2016-29927) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet birimlerinin,

b) Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Jandarma birimlerinin,

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Sahil Güvenlik birimlerinin,

d) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Kaçakçılıkla Mücadeleden Sorumlu Daire Başkanlığı Gümrük Muhafaza birimlerinin,

kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı;

a) Kontrollü teslimata konu olan mal veya fonun bulunduğu yerin,

b) Bu yer belli değil ise kontrollü teslimat talep eden kuruluşun bulunduğu yerin polis, jandarma, sahil güvenlik veya gümrük muhafaza görev bölgesinde bulunmasına göre,

kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ilgili Başkanlığa yapar. Başkanlıkta ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Mali Suçları Araştırma Kurulu, üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartları dikkate almadan Başkanlıklardan birine kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ivedi olarak iletebilir.

Cumhuriyet Başsavcılığı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde evrak üzerinde yapılacak inceleme üzerine ivedi olarak kontrollü teslimata karar verir.

Uyuşturucu maddelere ilişkin kontrollü teslimatlarda, arama kararını gerektiren durumlarda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesine göre arama kararı alınmak suretiyle uyuşturucu maddenin gizlendiği yere ulaşılarak gizli bir şekilde numune alınması, uyuşturucu maddenin tamamının veya bir bölümünün başka maddelerle değiştirilmesine ve ayrıca kontrollü teslimat kararının boşluksuz olarak uygulanabilmesini sağlamak amacıyla özellikle kargo yoluyla yapılan sevkıyatlarda görevli nezaretinde gerçekleştirilmesine karar verilebilir.
Yabancı Ülkelerin Talepleri
Madde 7 - Yönt. (RG: 22.06.2013), Yönt. (RG: 04.03.2011), Yönt. (RG: 02.04.2008) (Değişik:RG-22/6/2013-28685)
Yabancı ülkelerin kontrollü teslimat talepleri hakkında karar vermeye Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilidir. Ancak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.
Yabancı Ülkelerin Taahhütleri
Madde 8 - Yönt. (RG: 02.04.2008)
Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

a) (Değişik:RG-2/4/2008-26835) Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden ülke tarafından garanti edilmesine,

b) (Değişik:RG-2/4/2008-26835) Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin iadesi hususunda yabancı ülkelerin taahhütlerinin alınmasına,

Yönelik girişimler ilgili Başkanlık tarafından yürütülür.

(Ek:RG-2/4/2008-26835) Uyuşturucu maddelerin kontrollü teslimatı uygulamasında, yabancı ülkenin imhaya ilişkin talebi halinde, yakalanan uyuşturucu maddelerin iadesi şartı aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontrollü Teslimatın Uygulanması
Kontrollü Teslimatın Uygulanması Ve Uygulamaya Son Verilmesi
Madde 9 -
Kontrollü teslimat kararının Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmesini müteakip kontrollü teslimat uygulaması ilgili Başkanlıkça veya Başkanlığın uygun göreceği birimlerce yürütülür ve kontrollü teslimat uygulaması sırasında kullanılacak yöntemler kontrollü teslimatı uygulayan birim tarafından belirlenir.

İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, mahkeme kararı gerekmeksizin kontrollü teslimatı uygulayan birim amiri tarafından kontrollü teslimat uygulamasına son verilir ve derhal Başkanlığa bilgi verilir.
Kontrollü Teslimat Uygulamasına Son Verilmesinde Yetkili Mahkeme
Madde 10 - Yönt. (RG: 02.04.2008) (Değişik:RG-2/4/2008-26835)
Kontrollü teslimat uygulamasına son verilmesinde yetki, uygulamaya son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.
Kontrollü Teslimat Uygulamasında Koordinasyon
Madde 11 - Yönt. (RG: 02.04.2008) (Değişik:RG-2/4/2008-26835)
Gerek yurtiçi kontrollü teslimat, gerekse kontrollü giriş, geçiş ve çıkışlarda, ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon ilgili Başkanlık tarafından yürütülür. Diğer taraftan, polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza birimleri arasında kontrollü teslimat uygulamasına ilişkin koordinasyon, Başkanlıklarca bilgi alış verişi sağlanması ve teknik işbirliği yapılması yoluyla sağlanır. Görevlilere, bu uygulama sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce her türlü yardım ve kolaylık sağlanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Yurtdışı Görevlendirme
Madde 12 -
Kontrollü giriş, geçiş ve çıkışlarda, ilgili ülkelerin talebi veya kontrollü teslimatın izlenmesine, gözlenmesine veya soruşturulmasına yardımcı olmak amacıyla kontrollü teslimatı uygulayan birimin veya yetkili mahkemenin gerekli görmesi halinde ilgili Bakanlıkça yurtdışında geçici görevlendirme yapılabilir. Yurtdışı görevlendirmeler 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Yürürlük
Madde 13 -
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 - Yönt. (RG: 22.06.2013), Yönt. (RG: 02.04.2008) (Değişik:RG-22/6/2013-28685)
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul