En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMARUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33A)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesindeki gayrisıhhi işyerlerine verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında yer alan gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 15.01.2019)(Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)
(1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Havacılık Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 15.01.2019), Yönt. (RG: 23.06.2017), Yönt. (RG: 13.05.2014)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

b) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

c) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

ç) ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansını,

d) Gayrisıhhi işyeri: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerlerini,

e) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

f) Havaalanı işletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişileri,

g) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

ğ) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: SHGM tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki gayrisıhhi işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

h) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

ı) (Ek:RG-13/5/2014-28999) SHY-145: 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145)’ni,

i) (Ek:RG-13/5/2014-28999) Yabancı Kuruluş: Ticari sicil kaydı ve şirket ana merkezi Türkiye dışında kayıtlı bulunan kuruluşları,

j) (Ek:RG-23/6/2017-30105) SHY-21: 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)’ni,

k) (Ek:RG-23/6/2017-30105) SHY-M: 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)’ni,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Yükümlülükler ve sorumluluklar
Madde 5 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren iş yerleri için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşlarının ilgili mevzuatlarına göre verdikleri izin ve ruhsatlar ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış olunması, işyerinin faaliyeti ile ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı diğer izin ruhsat tescil belgelerinin alınması gereğini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşyeri sahibi yapmış olduğu işin gereği ilgili mevzuata göre gerekli şartları hazırlama ve muhafaza etmekle sorumludur.
Ana dosya
Madde 6 -
(1) Havaalanında faaliyet gösteren işyerlerinin havaalanındaki konumlarının gösterildiği ve numaralandırıldığı bir vaziyet planı ile bu vaziyet planında numaralandırılan her bir işyeri için bu Yönetmeliğin Ek-3’ündeki bilgilerin yer aldığı bir ana dosyanın havaalanı işletmecisi tarafından SHGM’ye sunulması zorunludur.
Ruhsat ücretleri
Madde 7 -
(1) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait bedeller SHGM tarafından yayımlanan ilgili hizmet tarifesiyle belirlenir.

(2) Ruhsatının verildiği tarihten bir yıl sonrasına tekabül eden tarihe en az bir ay kala ruhsat sahibinin havaalanı işletmecisinden alacağı yazılı uygun görüşü ile birlikte SHGM’ye başvurarak temdit işlemi yaptırması zorunludur. Bu uygulama takip eden her yıl için tekrarlanır. Temdit işlemi işyerinin yıl içerisinde ruhsat kapsamında olduğu aylar dikkate alınarak belirlenir.
Elektronik cihazların ve seyrüsefer yardımcı cihazlarının olumsuz etkilemesi
Madde 8 -
(1) Havaalanı sınırları içerisinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatı bulunan işyerlerinde kullanılan malzemelerin havaalanı seyrüsefer ve elektronik sistemlerini olumsuz etkilediğinin havaalanı işletmecisi tarafından tespiti halinde, havaalanı işletmecisi tarafından SHGM’ye bildirimini müteakip SHGM tarafından işletmenin faaliyeti durdurulur. İşletmeden aykırılığın durumuna göre en fazla altmış güne kadar uygun bir süre içerisinde aykırılığın giderilmesi istenir. Verilen süre sonunda aksaklıklar giderilmediği takdirde verilen ruhsat iptal edilebilir.
Sigorta
Madde 9 -
(1) Gayrisıhhi işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin üçüncü şahıslara verebileceği zararların tazmini için 3 üncü Şahıslar Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmış olması ve sigorta poliçelerinin ruhsat başvurusu sırasında havaalanı işletmecisine sunması zorunludur.

(2) Havaalanı işletmecisi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyonu sağlayarak ve uluslararası standartları da dikkate alarak sigorta alt limitlerini belirlemek ve bunu Bakanlığa bildirmek zorundadır. Havaalanı işletmecisi tarafından işyerlerinin sigorta ettirilmesi sağlanır.
Eğitim
Madde 10 -
(1) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmeciler, verdikleri hizmetlerin düzenli ve sürekli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, işyerinde çalışanlara faaliyetin niteliğine göre gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
Gayrisıhhi işyerleri
Madde 11 -
(1) Gayrisıhhi işyerleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı listede yer alan işyerleridir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsatlandırma İşlemleri
Ruhsat başvurusu
Madde 12 - Yönt. (RG: 31.05.2013), Yönt. (RG: 28.01.2011), Yönt. (RG: 03.06.2009)
(1) SHGM’den bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan gayrisıhhi işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

(2) (Değişik:R.G.3/6/2009-27247) Havaalanı işleticilerinin havaalanının işletiminde kullanılan araç, teçhizat ve sistemlerin bakım ve onarımı için kuracakları atölyeler ile havaalanı hizmet araçlarının yakıt ihtiyacı için kuracakları akaryakıt pompaları için bu Yönetmelik kapsamında gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunlu değildir. Ancak bu tesisler ticari amaçla kullanılamaz. Ayrıca, havaalanında faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik dışında diğer mevzuat kapsamında Bakanlık ve/veya SHGM tarafından ruhsatlandırılmış ve/veya yetkilendirilmiş olan kuruluşların, almış oldukları bu izin kapsamında yalnızca kendi araç, gereç, teçhizat, sistem ve hava araçlarının bakım, onarım ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullandığı yerler için gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunlu değildir. Ancak, bu kapsama giren kuruluşlar havaalanı işletmecisine başvurarak, faaliyette bulundukları işyerlerinin ticari amaçlı kullanılmadığını beyan eder ve havaalanı işletmecisi bu beyan doğrultusunda SHGM’ye bildirimde bulunur.

(3) Gayrisıhhi işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı başvuru formu ve bu başvuru formu ekinde belirtilen belgeler ile havaalanı işletmecisine başvurur.

(4) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamına giren yapılar için Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak "ÇED Olumlu" raporu veya "ÇED Gerekli Değildir" kararının başvuru sırasında havaalanı işletmecisine sunulur.

(5) (Ek:RG-28/1/2011-27829) (1) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamına giren işletmeler için Çevre ve Orman Bakanlığından “Çevre izni” veya “Çevre izin ve lisansı” belgelerinin adı geçen Yönetmelikte belirtilen süreler içinde alınması zorunludur.

(6) (Ek:RG-28/1/2011-27829) (1) Akaryakıt kuruluşlarının havaalanlarında yer emniyetinin sağlanması için hidrant sisteminin bulunduğu havaalanlarında uçaklara yakıt verilmesi işlemlerini hidrant sistemlerinden yapmaları gerekmektedir.

(7) (Ek:RG-31/5/2013-28663) (2) Havaalanlarında akaryakıt kuruluşlarının başvurularında havaalanı işletmecisi tarafından mevcut havaalanı kapasitesine bağlı olarak tesislerin gerekli emniyet mesafeleri, hava tarafından araç trafiğinin azaltılması, uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması ve kullanıcıların akaryakıt ihtiyacının belirlenmesi ve bu konuda rekabet hususlarını da içerecek şekilde taleplere cevap verecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir

(8) (1) (2) Ruhsat yenilenmesi, yeni işyeri açılması, ana dosyadaki bilgi ve belgelerde değişiklik olması gibi durumlarda havaalanı işletmecisince ana dosya güncellenerek değişen bölümler SHGM’ye sunulur.
Ruhsat başvurusunun incelenmesi
Madde 13 -
(1) Gayrisıhhi işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde havaalanı işletmecisince incelenerek inceleme sonucu ve uygun görüşü ile birlikte 6 ncı maddede belirtilen ana dosya havaalanı işletmecisi tarafından SHGM’ye sunulur.

(2) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu için gerekli beyan ve belgelerin ruhsat başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından eksiksiz olarak havaalanı işletmecisine verilmesini müteakip, başvuru formundaki beyan ve belgelere göre en geç onbeş gün içerisinde havaalanı işletmecisi tarafından ana dosya hazırlanarak SHGM’ye sunulur.

(3) Havaalanı işletmecisi tarafından, gayrisıhhi işyerleri için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeler esas alınır.

(4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı listedeki işyerleri arasında yer alan katı atık ara transfer ve aktarma istasyonlarının 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak, katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması konularında Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almış olması zorunludur.
Ruhsatın düzenlenmesi
Madde 14 -
(1) 12 nci maddede belirtilen başvurulara ilişkin havaalanı işletmecisince hazırlanarak SHGM’ye sunulan ana dosya SHGM tarafından en geç otuz gün içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme sonucu bu Yönetmelikteki hükümleri sağlayan işyerlerine SHGM tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.
Bakım ve onarım ile hava aracı ve/veya parçasının tasarımını/üretimini yapan kuruluşlarda aranacak şartlar (Değişik başlık:RG-23/6/2017-30105)
Madde 15 - Yönt. (RG: 23.06.2017), Yönt. (RG: 13.05.2014), Yönt. (RG: 31.05.2013), Yönt. (RG: 28.01.2011)
(1) (Değişik cümle:RG-23/6/2017-30105) Bakım ve onarım ile hava aracı ve/veya parçasının tasarımını/üretimini yapan kuruluşlar için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Tesislerin her türlü planlı çalışmaya olanak verecek, özellikle hava koşullarına ve toza karşı koruma sağlayacak biçimde olması, atölyeler ile bakım bölümlerinin çevresel koşullar ve yapılan işlerden dolayı kirlenmelerini önlemek amacıyla uygun şekilde ayrılması,

b) Tüm tesislerde yangına karşı gerekli önlemlerin alınması,

c) Üs bakımı için yapılacak işin kapsamına göre yeterli büyüklükte bir hangarın mevcut olması ve hangar bakımı gerektiren bakımın tamamının hangar içinde yapılması,

ç) Komponent bakımı için, planlı komponent bakımlarını yürütebilecek yeterli büyüklükte komponent atölyelerinin mevcut olması,

d) Bakım ve kalite yönetimleri, planlama ve teknik kayıtlar için uygun bir ofis yerleşiminin sağlanması,

e) Çalışma ortamının, havalandırma, topraklama, aydınlatma, sıcaklık, nem ve gürültü yönlerinden yapılan işe uygun ve personelin verimli çalışmasını sağlayacak şekilde olması,

f) Sıcaklığın personelin gerekli işlemleri rahat bir şekilde tamamlamasına imkan verecek seviyede tutulması,

g) Toz ve buna benzer maddelerin asgari seviyede tutulması ve hava aracı veya komponent yüzeyinde gözle görülebilir kirlilik seviyelerine ulaşmamasının sağlanması, eğer bu seviyelere ulaşılmış ise bu durumdan etkilenen sistemlerin uygun şartlar sağlanana kadar mühürlenmesi,

ğ) Işıklandırmanın her türlü muayene ve bakımın etkin olarak tamamlanmasını sağlayacak seviyede tutulması,

h) Gürültünün muayene yapan personelin dikkatini dağıtmamasının sağlanması, eğer gürültü düzeyinin kontrol edilmesi mümkün olmuyor ise bu personele yüksek gürültüden dolayı dikkat dağılımını engelleyecek uygun kişisel donanımın sağlanması,

ı) Özel bir bakım işleminin bakım verilerinde belirtilen ve mevcut koşullardan farklı özel çevresel koşulları gerekli görmesi halinde bu özel koşulların sağlanması,

i) Hat bakımdaki çalışma şartlarının bakım ve muayene işlemlerinin uygun olarak tamamlanmasını sağlayacak şekilde olması ve bu çalışma şartlarının sıcaklık, nem, dolu, kar, buz, rüzgâr, ışık, toz ve buna benzer maddeler bakımından uygunsuz duruma gelmesi halinde uygun şartlar sağlanana kadar tüm bakım ve muayenelerin ertelenmesi,

j) Depolanan faal ve gayri faal komponentlerin, malzemelerin, alet ve ekipmanların ayrı yerlerde tutulması, depoların söz konusu malzemelerin bozulmasını ve zarar görmesini engelleyecek şekilde, imalatçı talimatlarına uygun ve güvenli olması ve depolama birimlerine girişin yetkili personel ile sınırlandırılması,

k) Bina yüksekliklerinin havaalanı mania planlarına göre belirlenerek, havaalanı işletmecisinin de uygun görüşü alınarak inşa edilmesi.

(2) (Ek:RG-28/1/2011-27829) (Değişik:RG-23/6/2017-30105) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunan hava aracına ve/veya parçasına bakım yapacak kuruluşların SHY-145’e göre SHGM’den ön izin veya bakım kuruluşu onay sertifikası alması veya SHY-M’e göre ön uygunluk yazısı veya bakım kuruluşu onay sertifikası alması zorunludur. Söz konusu kuruluşların;

a) Alacakları ön iznin veya ön uygunluk yazısının iptal olması,

b) SHY-145 veya SHY-M’e göre alınacak bakım kuruluşu onay sertifikasının iptal olması,

halinde bu Yönetmelik kapsamında alınacak gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı bir ay içinde iptal edilir.

(3) (Ek:RG-31/5/2013-28663) (Değişik ibare:RG-13/5/2014-28999) SHY-145’e göre hava aracına ve/veya komponentine bakım yapmak için üs bakım yetkisi almış olan kuruluşların, hat bakım hizmeti için ayrıca ruhsat almaları zorunlu değildir. Ancak, hava aracı hat bakım hizmetinden üs bakım hizmetine geçmiş olan kuruluşların altı ay içerisinde üs bakım hizmet alanı için bu Yönetmelik kapsamında ruhsat alması zorunlu olup; bir önceki ruhsat bedeli ile yeni ruhsat bedeli arasındaki fark ruhsat değeri olarak esas alınır.

(4) (Ek:RG-31/5/2013-28663) (Değişik:RG-23/6/2017-30105) Hava aracı için boyama, etiketleme ve benzeri faaliyet gösterecek kuruluşlardan, bakım onarım kuruluşları anlaşma yaparak, hizmet alabilir. Bu anlaşma bilgileri ile birlikte, boyama, etiketleme ve benzeri nitelikte faaliyet gösterecek kuruluşun, hava tarafında faaliyet göstermesine ihtiyaç duyulduğu yönünde, hava aracı bakım ve onarım kuruluşlarının sorumlu yöneticilerinin belgelerini, SHGM’ye gönderilmek üzere havaalanı işletmecisine sunması zorunludur.

(5) (Ek:RG-13/5/2014-28999) (Değişik:RG-23/6/2017-30105) Hava aracına ve/veya parçalarına bakım yapacak olan ve gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunan yabancı kuruluşlar için gereklilikler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

(6) (Ek:RG-23/6/2017-30105) Yıllık iç ve dış hat toplam yolcu trafiği 1.000.000’dan az olan havaalanlarında, SHY-145 yetkisine sahip olan yerli hava taşıyıcıları, hizmet verecek yetkili bir bakım kuruluşu bulunmaması durumunda diğer hava taşıyıcılarının uçaklarına 3 ayı geçmeyecek operasyonlarda, ticari sözleşme yaparak gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaksızın bakım yapabilirler.

(7) (Ek:RG-23/6/2017-30105) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunan hava aracı ve/veya parçasının tasarımını ya da üretimini yapacak kuruluşların SHY-21’e göre SHGM’den ön uygunluk yazısı veya yetki alması zorunludur. Söz konusu kuruluşların;

a) Alacakları ön uygunluk yazısının iptal olması,

b) SHY-21’e göre alınacak yetki belgesinin iptal olması,

c) Ön uygunluk yazısının alındığı tarihten itibaren altı ay içerisinde SHY-21’e göre yetki belgesi alamaması,

halinde bu Yönetmelik kapsamında alınacak gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı bir ay içinde iptal edilir.
Bakım ve onarım kuruluşlarına sorumlu müdür atanması
Madde 16 -
(1) Bakım ve onarım kuruluşlarına atanacak olan sorumlu müdürlerin 17/7/2007 tarihli ve 26585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY145-01)’nde belirtilen niteliklere sahip olması gerekmektedir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Esasları
Ruhsatın işyerinde bulundurulması
Madde 17 -
(1) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatının, işyerinde herkesin görebileceği bir yere asılması zorunludur.
Bildirim
Madde 18 -
(1) Havaalanı işletmecisi, SHGM tarafından verilen gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örneklerini yenilendikçe bulundukları ilin sigorta il müdürlüğüne, ilgili ise vergi dairesine ve ticaret siciline göndermek ve gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını gönderdiğini bir sonraki ayın sonuna kadar SHGM’ye bildirmek zorundadır.
Sağlık koruma bandı
Madde 19 -
(1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı listede yer alan gayrisıhhi işyerleri için Sağlık Bakanlığının belirleyeceği mesafelerde sağlık koruma bandı konulması havaalanı işletmecisinin sorumluluğundadır. Sağlık koruma bandı havaalanları sınırları dışında belirlenemez.

(2) Havaalanı içerisinde yeni yapılacak yapılaşmalarda havaalanı müştemilatında yer alan itfaiye, akaryakıt gibi tesisler için sağlık koruma bandı mesafesi planlama aşamasında havaalanı işletmecisi tarafından dikkate alınır.
Çalışan personele yönelik hususlar
Madde 20 -
(1) İşletmelerde yolcuya yönelik olarak çalışacak tüm personelin istihdam edildiği birime ve görevinin niteliğine uygun tek tip kıyafet giymesi ve personel tanıtma kartlarının görünür şekilde takılması zorunludur.
Ruhsat değişikliği gerektiren haller
Madde 21 - Yönt. (RG: 31.05.2013)
(1) Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Devir işlemini müteakip en geç bir ay içerisinde ruhsatın yenilenmesi için havaalanı işletmecisine başvurulması zorunludur. Havaalanı işletmecisi, gerekli incelemeleri yapmasını müteakip inceleme sonucu ve uygun görüşünü, daha önce SHGM’ye sunulmuş olan ana dosyaya ekler ve ana dosyadaki değişen bölümleri SHGM’ye sunar. SHGM tarafından bu Yönetmelik hükümlerini sağlayanların ruhsatları yenilenir.

(2) (Değişik:RG-31/5/2013-28663) İşyerinin faaliyet gösterdiği adresin, işletmenin faaliyet gösterdiği alanının, işyeri sahibinin ya da işyerinin işleticisinin değişmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. Yeni ruhsat düzenlenen veya düzenlenecek olan işletme faaliyetine başlayana kadar, eski ruhsat sahibi 6 ay içerisinde, hukuki zorunluluklar dışında hizmette aksaklık yaşanmaması amacıyla hizmetine devam edebilir. İşyerinin faaliyet gösterdiği mahal kodunda ve/veya mevcut işyerinin ticari unvanında değişikliğe gidilmesi durumunda SHGM hizmet tarifesinde belirtilen indirimli ruhsat ücreti esas alınır.

(3) (Değişik:RG-31/5/2013-28663) Ruhsatın yenilenmesini gerektiren hallerde, en geç üç ay içinde havaalanı işletmecisine müracaat edilmesi zorunludur. Süresi içinde müracaat yapılmadığının havaalanı işletmecisince tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren ilgilisine on beş günlük süre verilir. Bu süre sonuna kadar gerekli ruhsat yenileme başvurusu yapılmadığı takdirde havaalanı işletmecisi ruhsatın iptal edilmesi için SHGM’ye bildirimde bulunur ve SHGM tarafından gerekli incelemeleri müteakip ruhsat iptal edilir.
Kira sözleşmesinin sona ermesi
Madde 22 - Yönt. (RG: 23.06.2017)
(1) (Değişik:RG-23/6/2017-30105) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olan kuruluşların, bu Yönetmelikte istenen şartları kaybetmeleri halinde, havaalanı işletmecisi ile yapmış oldukları sözleşmeler yenilenmez ve SHGM’ye bilgi verilir. Ruhsat sahibinin havaalanı işletmecisi ile yapmış olduğu kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda, gerekli bilgiler havaalanı işletmecisi tarafından SHGM’ye gönderilir. SHGM tarafından verilen ruhsat iptal olur. Bu durumda, havaalanı işletmecisinin ana dosyada gerekli değişiklikleri yaparak SHGM’ye göndermesi zorunludur.

(2) (Ek:RG-23/6/2017-30105) Ruhsat sahibi işletmeci, havaalanı işletmecisi ile doğrudan sözleşme yapmayıp, havaalanı işletmecisinin kiracısı ile sözleşme yapabilir. Bu durumda bahse konu sözleşmenin bir nüshası havaalanı işletmecisine de verilir. Ancak, havaalanı işletmecisinin kiracısının değişmesi durumunda bu sözleşme geçersiz olur ve ruhsat sahibi işletmecinin ruhsatı iptal edilir. İşyerinin mahal numarası, faaliyet konusu ya da unvanı değişmiyorsa tekrar ruhsatlandırılma yapılırken ücret alınmaz. Aksi durumlarda, SHGM hizmet tarifesinde belirtilen ücret alınır.
Tesislerde yapılacak değişiklikler ve ilaveler
Madde 23 -
(1) Gayrisıhhi işyerlerinde yapılacak değişiklik, ilave veya kirlilik yükünü artıracak herhangi tadilat, inşa veya değişiklik için işyeri sahipleri tarafından havaalanı işletmecisinin onayının alınması zorunludur. Havaalanı işletmecisi tesislerde yapılacak değişiklik ve ilaveleri on beş gün içerisinde SHGM’ye bildirir.
Uluslararası ve ulusal gereklilikler
Madde 24 -
(1) SHGM tarafından yapılan denetimlerde2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile ICAO ve ECAC tarafından belirlenen uluslararası kurallara aykırı durumlar nedeniyle uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini olumsuz etkileyen durumların, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uyulmadığının, Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin, ülke itibarının olumsuz etkilendiğinin ve yolcu haklarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde işletmelerin faaliyeti durdurulur. SHGM tarafından ruhsat verilmiş olan işletmeci ve havaalanı işletmecisi aykırılıkların giderilmesinden sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetleme, Sorumluluk ve Yaptırımlar
Denetleme, sorumluluklar ve yaptırımlar
Madde 25 -
(1) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen gayrisıhhi işyerleri, SHGM ve havaalanı işletmecisi tarafından denetlenir. Yapılan denetimler sırasında mevzuata aykırı hususların tespiti halinde, işyeri sahiplerinin mevzuata aykırı hususları gidermesi için SHGM ve/veya havaalanı işletmecisi tarafından aykırılığın durumuna göre en fazla altmış güne kadar uygun bir süre verilir.

(2) Verilen süre içinde tespit edilen mevzuata aykırı hususlar giderilmediği takdirde işletmeciye2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yaptırımlar uygulanır. Takip eden denetimde mevzuata aykırı hususların giderilmediğinin tespiti durumunda ruhsat iptal edilebilir.

(3) Ruhsatın verilmesinden sonra SHGM tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, mevzuata aykırı hususlar giderilinceye kadar durdurulur.

(4) 24 üncü maddede belirtilen uluslararası ve ulusal gerekliliklerin yerine getirilmemesi sonucu tespit edilen aykırılıkların giderilmesi için SHGM tarafından ruhsat verilmiş olan işletmeciye aykırılığın durumuna göre en fazla altmış güne kadar uygun bir süre verilir. Verilen süre sonunda işletmelerin mevzuata aykırı hususları gidermediğinin tespit edilmesi durumunda, SHGM tarafından ruhsat verilmiş olan işletmeciye bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanır ve ruhsat iptal edilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
Madde 26 -
(1) Genel Müdürlük bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.
Mevcut işyerlerinin yeni şartlara uyumu
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma zorunluluğu olan işyerleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde gerekli belge ve izinlerle birlikte ruhsat almak için havaalanı işletmecisine başvurmak zorundadır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyette bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılmasında 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen süre otuz gün olarak, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen süre kırk beş gün olarak uygulanır.
Yürürlük
Madde 27 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
(1) 28/1/2011 tarihli ve 27829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş, mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. (2) 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 12 nci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek altıncı fıkradan sonra gelmek üzere yedinci fıkra eklenmiş diğer fıkra ise sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler
   

   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  5/4/2008

  26838

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  3/6/2009

  27247

  2.

  28/1/2011

  27829

  3.

  31/5/2013

  28663

  4.

  13/5/2014

  28999

  5.

  23/6/2017

  30105

  6.

  15/1/2019

  30656 Mükerrer

   

   

   
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 23/06/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2-SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA GAYRİSIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/01/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3-ANA DOSYADA YER ALACAK BİLGİLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/04/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4-GAYRİSIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/04/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 1-GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 05/04/2008 - 23/06/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul