Bu yönetmeliğin 26/9/2013 tarihli ve 28777 sayılı yönetmelikle mülga edilen 15 ila 23. maddeleri başbakanlık tarafından maddelerin başlıklarıyla birlikte silinerek metnin içinden çıkarılmıştır. Biz hangi alanın metinden çıkarıldığını görmek adına başlıkları silmek yerine "Başlıkla Birlikte Mülga" ifadesini kullanmayı bilerek tercih ettik.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Değişik:RG-26/9/2013-28777)
Bu Yönetmeliğin amacı,2860sayılı Yardım Toplama Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013)
Bu Yönetmelik;

a) Yardım toplama faaliyetinde kullanılacak olan makbuz ve biletlerin şekli, bastırılması, dağıtılması ve kullanılmasına ait esasları,

b) Yardım toplama faaliyetinde bulunacakların müracaat dilekçelerinde bulunması gereken hususları ve eklenecek belgeleri,

c) (Mülga:RG-26/9/2013-28777)

d) İlgili Kanunların uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.2860 sayılı Kanunun 2nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan dernek, vakıf ve kulüplerin kendi statülerine göre üyeleri veya diğer kişilerden alacakları bağış ve yardımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Değişik:RG-26/9/2013-28777)
Bu Yönetmelik2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 30uncu maddesine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 26.09.2013), Yönt. (RG: 05.07.2011)(Değişik:RG-5/7/2011-27985)
Bu Yönetmelikte geçen;

(Değişik:RG-8/11/2019-30942) Sivil toplumla ilişkiler birimi: İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini,

Sorumlu Kurul: Yardım toplama faaliyetlerinde bulunacak gerçek kişilerde en az üç kişiden, tüzel kişilerde yönetim organlarından oluşan kurulu,

(Mülga tanım:RG-26/9/2013-28777)  

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM
Müracaat ve İzin
İzin Alma Zorunluluğu
Madde 5 - Yönt. (RG: 08.11.2019)
(Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflar dışındaki kişi ve kuruluşlar, 2860 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile belirlenen makamlardan bu Yönetmelikte belirtilen usule göre izin almak zorundadırlar. (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar, bu Yönetmelik kapsamına giren yardım toplama faaliyetlerini 2860 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile tespit edilen usule göre ilgili ve yetkili makamlara bildirmekle yetinirler.

İzin alınmadan veya ilgili ve yetkili makamlara bilgi verilmeden girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince men edilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır. 
Müracaat Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar
Madde 6 -
Yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar, isteklerini bir dilekçeyle izin vermeye yetkili makama bildirirler.

Müracaat dilekçelerinde hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı, yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler, yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, kaç kişi çalıştırılacağı ve yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı belirtilir.

Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler de müracaat dilekçesine eklenir.

Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adresleri belirtilir. Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri de eklenir.

İzin veren makamca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler daha sonra tamamlattırılır.
Müracaatın İncelenmesi ve İzin
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 05.07.2011)
Müracaat dilekçeleri izin veren makam tarafından (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) sivil toplumla ilişkiler birimine havale edilir. (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) Sivil toplumla ilişkiler birimlerince her yardım toplama faaliyeti için bir dosya tutulur. (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) Sivil toplumla ilişkiler birimleri dilekçe ve eklerini aldıktan sonra varsa eksikliklerini tamamlatır.

(Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) Sivil toplumla ilişkiler birimlerince bu bilgi ve belgelere göre işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır, inceleme sonucunda düzenleyeceği raporu izin vermeye yetkili makama sunar.

Raporda gerekçeli olarak görüş belirtilmesi zorunludur. Yardım toplanmasına izin verilmesi gerektiği görüşüne varılırsa, verilecek iznin süresi hakkında da kanaat belirtilir.

İzin vermeye yetkili makam bu bilgilere göre gerekli incelemeyi yaparak kararını verir ve sonucu en geç iki ay içinde, başvuranlara yazılı olarak bildirir.

Yardım toplanması için tanınacak süre 1 yılı geçemez. Ancak, haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre izin veren makamlarca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 
Kimlik Belgesi
Madde 8 -
İzin veren makam tarafından, yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülenlere, faaliyetin konusu ve süresini de belirten fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesi faaliyetin sonunda izin veren makamca geri alınıp, o işe ait dosyada saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Makbuz ve Biletler
Makbuz ve Biletler
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.07.2011)
Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzlar müteselsil ve sıra numarası taşıyacak şekilde ve ciltler halinde tertip edilir. Ciltleri oluşturan asıl ve koçan yaprakları aynı renk kağıtlara basılır.

Dernekler, kurumlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dışındaki diğer vakıflar ve spor kulüplerinin yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları makbuzlar, gelir makbuzlarından ayrı olarak bastırılır.

Makbuzların asıl ve koçanlarında; gerçek kişilerce bastırılması halinde sorumlu kurul üyelerinden en az ikisinin ad, soyad ve adresleri; dernek, kurum, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dışındaki diğer vakıflar veya spor kulüplerince bastırılması halinde bu kuruluşların adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı ile iznin başlangıç ve bitiş tarihine ait bilgiler bulunur.

Eşya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması halinde bastırılacak biletlerle, kültürel gösteriler ve sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanması hallerinde bastırılacak bilet ve davetiyelerde de üçüncü fıkrada yazılı bilgilerin bulunması ve ayrıca rakam ve yazı ile olmak üzere bilet ve davetiye bedellerinin gösterilmesi zorunludur.

Yardım toplanmasına izin veren makamın uygun görmesi halinde üzerinde rakam ve yazı ile yardım miktarı belirtilmiş maktu makbuzlar da bastırılabilir. Bu makbuzlarda da üçüncü fıkrada yazılı bilgilerin bulunması zorunludur.

(Mülga fıkra:RG-5/7/2011-27985)
Makbuz ve Biletlerin Kontrolü
Madde 10 - (Değişik fıkra:RG-5/7/2011-27985)
Yardım toplama faaliyetlerine girişen kişi ve kuruluşlarca bastırılan makbuz, bilet ve yardım toplama pullarının, cilt, seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı sorumlu kurul tarafından kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu görülen makbuz ciltleri, biletler ve yardım toplama pullarının yenisi bastırılır ve sonuç bir tutanağa bağlanır.

Hatalı olanların yerine yeniden bastırılanlar tekrar kontrol edildikten sonra makbuz, bilet ve yardım toplama pullarının tamamı sayman olarak gösterilen sorumlu kurul üyesine zimmetle teslim edilir.
Makbuz-Bilet Kayıt Defteri
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 05.07.2011)
Yardım toplama faaliyetlerinde bulunanlar makbuz ve biletleri kaydetmek üzere örneği Ek-1’de gösterilen ve noterden (Ek ibare:RG-5/7/2011-27985) veya (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) sivil toplumla ilişkiler biriminden onaylı “Makbuz-Bilet Kayıt Defteri”ni tutmak zorundadır.

Sorumlu kurul üyesine zimmetle teslim edilen makbuz, bilet ve yardım toplama pulları, bu üye tarafından numarası en küçük olandan başlamak üzere, alt alta yazılmak suretiyle Makbuz-Bilet Kayıt Defteri’ne kaydolunur. Sayman üye olarak gösterilen sorumlu kurul üyesi bu defterin düzenli bir şekilde tutulmasından sorumludur.

Makbuz ve biletler, Kanunun 15 inci maddesine göre yardım toplama faaliyetlerinde görev alması uygun görülenlere sayman üye tarafından zimmetle verilir ve bu deftere kaydedilir. 
Makbuzların Kullanılması
Madde 12 -
Makbuzlar sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir şekilde, silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Yardımda bulunanlara asıl yaprak koparılarak verilir. Koçan kısmı ciltte bırakılır.

Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı makbuz yaprağı ödemede bulunanlara verilmez. Asıl ve koçan yapraklarının üzerine “iptal edilmiştir” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Toplanan Yardım Paralarının Teslimi
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.07.2011)
Yardım toplamakla yetkili ve görevli kişiler her halde 15 günde bir, topladıkları yardım miktarının (Değişik ibare:RG-5/7/2011-27985) 1000 Türk Lirasını geçmesi halinde 15 günlük süreyi beklemeksizin topladıkları parayı sorumlu sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılmış bulunan hesaplara yatırmak zorundadırlar.
Kesin hesabın Çıkarılması
Madde 14 -
Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde bu süre, izin veren makamca otuz güne kadar uzatılabilir.

İzin veren makam, kesin hesabın bir örneğini2860 sayılı Kanunun 16ncı maddesine göre belirlenen denetçilere gönderir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:(Başlıkla Birlikte Mülga Bölüm: RG-26/9/2013-28777)
Kurban Derisi, Bağırsak Toplama, Fitre ve Zekat Zarfı Dağıtma Biçimi, Giderler, Gelirlerin Paylaştırılmasına Ait Usul ve Esaslar
Yetki
Madde 15 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Başlıkla Birlikte Mülga:RG-26/9/2013-28777)
 
Fitre ve Zekat Zarflarının Tanzimi ve Kaydı
Madde 16 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) ( Başlıkla Birlikte Mülga:RG-26/9/2013-28777)
 
Makbuzların Tanzimi ve Kaydı
Madde 17 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Başlıkla Birlikte Mülga:RG-26/9/2013-28777)
 
Zarf ve Makbuz Dağıtımına Ait Esaslar
Madde 18 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Başlıkla Birlikte Mülga:RG-26/9/2013-28777)
 
Gelirlerin Bildirilmesi
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Başlıkla Birlikte Mülga:RG-26/9/2013-28777)
 
Zorunlu Giderler
Madde 20 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Başlıkla Birlikte Mülga:RG-26/9/2013-28777)
 
Yıllık Kesin Hesapların Bildirilmesi
Madde 21 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Başlıkla Birlikte Mülga: RG-26/9/2013-28777)
 
Gelirlerin Paylaştırılmasına Ait Esaslar
Madde 22 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Başlıkla Birlikte Mülga:RG-26/9/2013-28777)
 
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 23 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Başlıkla Birlikte Mülga:RG-26/9/2013-28777)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 24 -
Bu Yönetmelikle, 29.4.1998 tarihli ve 23327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.09.2013) (Mülga:RG-26/9/2013-28777)
 
Yürürlük
Madde 25 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.:
Yürütme
Madde 26 - Yönt. (RG: 08.11.2019) (Değişik:RG-8/11/2019-30942)
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanları birlikte yürütür.
Örnek 1
EK-1

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul