En son güncellemeler 30 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU DENETİM FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esaslar ile Fon Denetçi ve Denetçi Yardımcılarının hak, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile denetime tabi olanların yükümlülüklerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde ve Fon faaliyetleri kapsamında üçüncü kişiler nezdinde Fon Denetim Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirecek denetim faaliyetleri, denetçilerin görev ve yetkileri ile denetime tabi olanların yükümlülüklerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve
   5411
   sayılı Bankacılık Kanununun 122 ve 124 üncü maddeleri ile 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

b) Başkan: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanını/Kurul Başkanını,

c) Kurul: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu,

ç) Daire Başkanlığı: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Daire Başkanlığını,

d) Daire Başkanı: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Daire Başkanını,

e) Fon Denetçisi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetçisini,

f) Fon Denetçi Yardımcısı: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetçi Yardımcısını,

g) Fon Personeli: Fonda kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan; ücret, mali ve sosyal haklar dışında her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı kanuna tabi personeli,

ğ) İdari Personel: Fonda idari hizmet sözleşmesi ile çalışan, emeklilik ve sosyal güvenlik açısından 506 sayılı Kanuna tabi personeli,

h) İç kontrol: Fonun amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,

ı) İç denetim: Fonun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini,

i) Soruşturma: Fon birimleri ve Fon şirketlerinde görev yapan her türlü personelin ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki davranış ve fiillerine ilişkin olarak gerçekleştirilen soruşturma faaliyetlerini,

j) İnceleme: İç denetim ve soruşturma faaliyetleri dışında kalan görevlendirmeler kapsamında yapılan denetim faaliyetlerini,

k) Denetim: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme, soruşturma ve iç denetim faaliyetlerinin tamamını,

l) Denetim rehberleri: Denetim faaliyetlerine ilişkin olarak Denetim Daire Başkanlığı tarafından çıkarılan rehberleri,

m) Fon şirketi: Hisseleri veya yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan şirketler ile bunların iştiraklerini,

n) Risk: Fonun amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olayları,

o) Risk Yönetimi: Potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası zararlarının etkisini azaltıcı yönde verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetimi,

ö) Risk Analizi: Kamu idarelerine, kaynaklarına ve varlıklarına yönelik risklerin değerlendirilmesini,

p) Etik İlkeler: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Daire Başkanlığının ilgili mevzuat ve uluslararası denetim standartlarını dikkate alarak belirleyeceği etik ilkeleri,

r) Mesleki Standartlar: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Daire Başkanlığının ilgili mevzuat ve uluslararası denetim standartlarını dikkate alarak belirleyeceği mesleki standartları,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar,
   5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3
   üncü maddesinde yer alan anlamları ile kullanılmıştır.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Daire başkanlığının görevleri
Madde 5 -
(1) Daire Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde sayılan görevleri yapar.
Denetim grup koordinatörlüğü ve görevlendirme
Madde 6 -
(1) Daire Başkanına görevlerinde yardımcı olmak üzere Daire Başkanının önerisi ve Başkanın onayı ile Fon Denetçileri arasından Grup Koordinatörü görevlendirilebilir. Grup Koordinatörü, Fon Denetçisi sıfat ve yetkilerine sahiptir. İhtiyaç olması halinde Grup Koordinatörü sayısı aynı yöntemle artırılabilir.
Fon denetçilerinin görev ve yetkileri
Madde 7 -
(1) Fon Denetçileri,    

a) Bankacılık ve Fon mevzuatı ile diğer düzenlemelerin Fona verdiği görev ve yetkilerin gerektirdiği denetim hizmetlerini yapmak,

b) Fonun faaliyet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme, genelge, sirküler, Kurul kararları, Başkanlık onayı, Fonun strateji, amaç ve hedefleri ile diğer hukuki ve idari düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, incelemek, araştırmak,

c) Fon ve Fon şirketlerinin memur, işçi ya da sözleşmeli personel ile diğer görevlileri hakkında gerekli hallerde denetim, inceleme ve soruşturma yürütmek,

ç) Çalışmaları sırasında gördükleri yanlış, eksik ve usulsüz uygulamalar hakkında gözlem ve tespitlerini, denetim ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan usulsüzlük ya da yolsuzlukları gereği yapılmak üzere Dairenin çalışma usulleri çerçevesinde Daire Başkanlığına bildirmek, tespit ettikleri suç niteliği taşıyan işlem ve uygulamalarla ilgili delillerin yok edilmesini önleyici tedbirleri almak,

d) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri kurs, seminer, toplantı ve araştırma çalışmalarına katılmak,

e) Denetim, inceleme ve soruşturma sırasında görevi başında bulunması zorunlu görülen personelin izinli olarak ayrılmalarının geciktirilmesini, izinde bulunanların ise göreve çağrılmalarını yetkili merciden talep etmek,

f) Görev sırasında, her türlü işleme ait defter, evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini ve bunlar herhangi bir usulsüzlüğün delilini teşkil ettiği takdirde asıllarını almak, denetim görevine ilişkin olarak gerekli gördüğü her türlü yardımı ilgililerden istemek,

g) Refakatlerindeki Fon Denetçi Yardımcılarının mesleğin gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini sağlamak ve bunların mesleki bilgi, tutum ve davranışları ile ilgili olarak üç ayda bir rapor düzenleyerek Daire Başkanlığına sunmak,

h) Daire Başkanlığınca denetimle ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak

ile görevli ve yetkilidirler.

(2) Fon Denetçi Yardımcıları, asgari iki yıllık yetişme süresinin sonunda kendilerine resen inceleme yetkisinin verilmesiyle bu yetkileri kullanabilir veya bağımsız olarak görev yapabilir.
Fon denetçilerinin sorumlulukları
Madde 8 -
(1) Fon Denetçileri görevlerini yeterlilik, mesleki etik, objektiflik, ekip uyumu ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda azami dikkat ve özen içerisinde yerine getirmekle ve bunları sağlamaya yönelik mesleki bilgi ve yetkinlikleri edinmekle yükümlüdürler.

(2) Kendilerine tevdi edilen görevleri, konuların arz ettiği önem ve aciliyetin yanı sıra zamanaşımı ve benzeri hak düşürücü faktörleri de dikkate alarak oluşturdukları öncelik sırasına göre eksiksiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdürler.

(3) Denetçiler, icraya müdahale edemez, evrak, defter ve kayıtlar üzerine, evrakın görüldüğünden başka bir anlamı içerecek şekilde şerh düşemez, ek ve düzeltme yapamaz, denetimlerine tabi olanlar ile onların aile efradı ve Fon ile iş ilişkileri bulunan kimselerle menfaat ilişkisinde bulunamazlar, görevli olarak gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamaz.
Bilgi ve belge isteme yetkisi
Madde 9 -
(1) Fon Denetçileri, görevleriyle ilgili konularda ihtiyaç duyacakları bilgi ve belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden,
   5411 sayılı Bankacılık Kanununun 123
   üncü maddesinde düzenlenen Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi kapsamında talep ederler. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalar Daire Başkanlığı aracılığı ile gerçekleştirilir.
  
Denetime tabi olanların sorumlulukları
Madde 10 -
(1) Fon ve Fon şirketlerinde her kademede görev yapan personel, görevli Fon Denetçisi tarafından talep edilen ve idaresinden sorumlu olduğu gizli ve açık her türlü evrak, defter, belge, kayıt ve bilgiyi, kapsam ve nitelikleri ile muhafaza edildikleri yer ve koşullar da dikkate alınarak Fon Denetçisi tarafından belirlenecek süre içerisinde vermekle, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak üzere belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunmakla, belge, kayıt ve mevcutlardan örnekler alınması, mal, para ve diğer kıymet ölçüm ve sayımlarının yapılması için her türlü yardımı yapmakla, denetim çalışmalarının süratle yerine getirilebilmesi için kolaylık sağlamakla ve görevin gerekleri içinde ölçülü davranmakla, öğrendiği bilgi, belge ve sırları muhafaza etmekle ve denetim organı dışında hiç bir kişi ve kuruma açıklamama hususunda tedbirli olmakla sorumludur. Fon personeli, denetim kapsamına girmesi gereken bir konuyu öğrenmesi halinde bu durumu ivedilikle bağlı olduğu Daire Başkanlığına bildirir. İlgili personel bu ve benzeri zorunlulukların yerine getirilmesini hiçbir şekilde geciktiremez.

(2) Birim yöneticileri, denetim hizmetlerinin gereklerine uygun yer, araç, gereç sağlar, gerekli ve işi kolaylaştırıcı her türlü tedbiri alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İç Denetim Faaliyeti
İç denetim faaliyetinin amacı
Madde 11 -
(1) İç denetim faaliyeti; Fonun faaliyetlerinin amaç ve politikalara, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda, Fon varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için Fon faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur.

(2) İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede Fona yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, Fonun hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerileri kapsar.
İç denetim faaliyetinin kapsamı
Madde 12 -
(1) Fonun tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim rehberlerine uygun olarak iç denetime tabi tutulur.
İç denetim alanı
Madde 13 -
(1) İç denetim;

a) Fonun iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

b) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi,

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans değerlendirmelerinin yapılması ve ilgili Fon birimlerine önerilerde bulunulması,

ç) Fonun faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunun denetlenmesi,

d) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluk ve güvenilirliğinin incelenmesi,

e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği
alanlarını içerir.
Görevlendirme
Madde 14 -
(1) Fonun iç denetimi, stratejik denetim planı uyarınca Daire Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen yıllık denetim programı kapsamında görevlendirilen Fon Denetçileri tarafından gerçekleştirilir. 

Münhasıran iç denetim yapmakla görevlendirilen Fon Denetçilerine bu görevlerinin devamı süresince ve bu görev sona ermiş olsa dahi aynı konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma görevi verilemez.
İç denetimin uygulanması
Madde 15 -
(1) Yapılacak iç denetim, aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar:

a) Uygunluk denetimi: Fonun faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.

b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.

c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

ç) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

d) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.

(2) İç denetim, birinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir.
İç denetim raporlarına dayanılarak yapılacak işlemler
Madde 16 -
(1) Birimlerce iç denetim raporu üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama gerekçeleri, Fon Denetçisine bildirilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir. İç denetim raporunda önerilen hususlar ile birim yöneticileri arasında ortaya çıkabilecek görüş uyuşmazlıkları Daire Başkanlığı tarafından Başkanlığa iletilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.
İç denetimin risk odaklı yapılması
Madde 17 -
(1) İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. Fonun maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek sürekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, Fon Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı nezdinde toplanan ve konsolide edilen raporlardan da yararlanılarak risk odaklı stratejik denetim planı ve yıllık denetim programı hazırlanır. İç denetim bu plan ve programa uygun olarak yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İnceleme ve Soruşturma Faaliyetleri
İnceleme faaliyetleri
Madde 18 -
(1) Fon Denetçileri, Fon hizmet birimlerinde iç denetim ile soruşturma faaliyetleri dışında kalan görevlendirmeler kapsamında; Fon şirketlerinde de gerekli görülen hallerde veya gelen başvurular üzerine inceleme ve araştırmada bulunur, edindikleri tespit, değerlendirme ve görüşlerini, düzenleyecekleri bir İnceleme Raporu ile Daire Başkanlığına bildirir.
Soruşturma faaliyetleri
Madde 19 -
(1) Fon Denetçileri, Fon hizmet birimleri ve Fon şirketlerinde ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki davranış ve fiillere ilişkin olarak verilen görev gereği soruşturma faaliyetlerinde bulunurlar. Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan fiillerle ilgili olarak adli soruşturma raporu; disiplin suçu niteliğindeki tutum ve fiillere ilişkin olarak disiplin soruşturma raporu düzenlenir.
Soruşturma izni incelemeleri
Madde 20 -
(1) Fon personeli ile Fonun yönetim ve denetiminde bulunan kuruluşlarda görevli diğer personel hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin olarak yürütülecek soruşturmalar için adli makamlarca
   5411 sayılı Kanunun 127
   nci maddesi uyarınca Fondan talep edilen soruşturma izinleriyle ilgili bildirimlere dayanak teşkil edecek incelemeler sonucunda soruşturma izni inceleme raporu düzenlenir.
  
İfade alınması
Madde 21 -
(1) İnceleme ve soruşturma çalışmalarının tamamlanabilmesi ve ilgililerin sorumluluklarının tespit edilebilmesi için, tahkikata konu işlemde iştirak ve yükümlülüğü bulunanların bilgi ve görüşlerinin de alınması gereklidir. Fon Denetçileri gerekli gördükleri takdirde Fon birimleri ve Fon şirketlerinde görev alanların karşılıklı görüşme veya yazılı şekilde ifadelerine başvurabilir. Mektupla soru yöneltip yazılı cevap isteme uygulaması istisnai hallere mahsus olup, karşılıklı görüşmelerle ilgililerin ifadelerinin alınması esastır. İçinde bulunulan koşullar altında hangi yöntemin kullanılacağına ilgili Fon Denetçisi karar verir. Karşılıklı görüşme sonucu bir ifade tutanağı düzenlenir ve bu tutanak ifadeyi veren ile ifadeyi alan Fon Denetçisi tarafından imzalanır.

(2) Fon Denetçisinin talebine rağmen alınamayan ifadeler, yazılı olarak tespit edilir. Zamanında icabet edilmemiş veya usulüne uygun olarak alınmamış ifadeler, hiç verilmemiş kabul edilir.
Görevden uzaklaştırma
Madde 22 -
(1) Fon Denetçileri yürüttükleri inceleme ya da soruşturma çalışmalarının ifasını güçleştirici ya da engelleyici davranışlarda bulunan veya soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi bakımından görevi başında bulunmasında sakınca gördükleri personelin geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları hususunda gerekçeleri ile birlikte Daire Başkanlığı aracılığı ile atamaya yetkili amirden talepte bulunabilir ya da gerektiğinde bu sürenin uzatılmasını teklif edebilir. Görevden uzaklaştırma talebi Fon Denetçisi tarafından gerekçeleriyle birlikte Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Daire Başkanlığı atamaya yetkili amire durumu iletir ve alınacak karara göre işlemde bulunulur.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, denetim ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırma talebine esas gerekçelerin talep sahibi Fon Denetçisi tarafından açık bir şekilde ortaya konması gerekir.

(3) Denetim ve tahkikat neticesinde suçun işlenmediğinin anlaşıldığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevden uzaklaştırılmış olan personel Fon Denetçisinin vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili amirce bekletilmeksizin görevine iade edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim Faaliyetlerinin Esas ve Usulleri
Stratejik denetim planı
Madde 23 -
(1) Denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılacak olan denetim faaliyetinin türünü, denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve Fonun stratejik planı da dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için Stratejik Denetim Planı hazırlanır. Bu plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir.
Yıllık denetim programı
Madde 24 -
(1) Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda belirlenen yüksek risk alanlarını da kapsayan yıllık denetim programı, Daire Başkanı tarafından hazırlanarak Başkanın onayına sunulur. Programın Başkan tarafından onaylanmasını müteakiben diğer önemli risk alanlarının tespit edilmesi durumunda ya da Daire Başkanının önerisi ve Başkanın talimat veya onayı ile program dışı denetim yapılabilir.

(2) Fon hizmet birimleri, görev alanlarına giren konular hakkında inceleme ve denetim talep etmeleri halinde, bu taleplerini, incelemenin konusu, kapsamı, gerekçeleri, öncelik ve risk düzeyine ilişkin bilgilere de yer vererek Daire Başkanlığına bildirir. Bu taleplerden uygun görülenler, Daire Başkanlığının çalışma programı da gözetilerek, Daire Başkanlığı tarafından Başkanın onayına sunulur.

Uygun görülmeyen talepler hakkında, gerekçeli olarak ilgili birime bilgi verilir. İnceleme talebinde ısrar edilmesi halinde konu Başkanın takdirine bırakılır. Fon birimlerince, inceleme talebi içermeksizin, bilgi edinilmesi ve benzeri nedenlerle Daire Başkanlığına gönderilen yazılar hakkında bu süreç yürütülmez.
Faaliyet raporu
Madde 25 -
(1) Yıllık faaliyet raporunda; program dışı yapılanlar da dahil denetim faaliyetleri, Daire Başkanlığının performansı, tespit ve önerileri, önerilerden onaylanmayan ve uygulanmayanlar varsa onaylanmama ve uygulanmama nedenleri, Fon Denetçilerinin eğitimi, yönetime verilen danışmanlık hizmetleri ve diğer faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler yer alır. Fonun yönetim ve kontrol sisteminin genel değerlendirmesi, önemli riskler, yönetim ve kontrol sorunları ve bunlara ilişkin önerilere de faaliyet raporunda yer verilir.
Görev emri
Madde 26 -
(1) Fon Denetçileri her çeşit denetim görevini Başkanın onay veya talimatı üzerine Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen görev emri çerçevesinde yerine getirir. Daire Başkanlığının görev emri alınmadıkça, çalışmada bulunulmaz. Daire Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde yapılacak incelemelerin sırasını, görev dağılımını ve yerlerini değiştirebilir.
Ekip çalışması
Madde 27 -
(1) Ekip halinde yapılan görevlendirmelerde Daire Başkanlığınca aksi belirtilmedikçe çalışmaların müştereken yürütülmesi ve sonuçlandırılması esastır. Ekip çalışması gerektiren durumlarda, aksi belirtilmedikçe en kıdemli Fon Denetçisi; ekibe dâhil edilmesi durumunda kıdem sırası gözetilmeksizin Grup Koordinatörü ekibe başkanlık eder. Ekip başkanı; görevlendirme sonrası ilk bir hafta zarfında işin ekip üyeleri ile müştereken programlanması ve çalışmanın nihai bitiş tarihinin Daire Başkanlığına bildirilmesinden, programın zamanında ve etkin şekilde uygulanmasından, çalışmaların koordinasyonu ve gereken önlemlerin alınmasından, üyelerin yönlendirilmesi ve ekibe verilen görevle ilgili yazışmaların çalışma amaçlarına uygunluğunun gözetilmesinden, ekip işlerinin zamanında, usulünce ve doğru şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasından sorumludur. Ekip üyeleri; çalışmanın esenlikle sürdürülmesi için gerektiği şekilde görev yapmak, ekip başkanının tavsiye ve talimatları ile çalışma planına uymakla yükümlüdürler.
Denetim yerinde bulunma yükümlülüğü
Madde 28 -
(1) Fon Denetçilerinin çalışma saatleri, denetiminde bulundukları yerin çalışma saatlerine göre ayarlanır. Ancak olağanüstü durumlarda ve özellikle soruşturma işlerinin veya sonradan başka bir yerde yapılması kararlaştırılan önemli bir görevin varlığı halinde, çalışma saatleriyle bağlı kalınmaksızın gerekli işlerin zamanında bitirilmesi sağlanır.

(2) Fon Denetçileri, Daire Başkanlığından izin almaksızın görev yerinden ayrılamazlar. Başka yerlerde çalışılmasını gerektiren bir durum varsa Daire Başkanlığına yazılı bilgi verirler ve alınacak talimata göre işlem yaparlar. Olağanüstü bir zorunluluk olmadıkça defter, kayıt ve belgelerin asılları denetim yeri dışına çıkarılamaz.
İşlerin planlanması ve süresinde bitirilmesi
Madde 29 -
(1) Fon Denetçileri her bir görev emrinin tebliğinden itibaren, işlerin öncelik ve önemlilik sırasına göre yeni görev konusunu bir çalışma planına bağlayarak yürütür. Görevin planlanan tamamlama tarihi ilk bir hafta içinde Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

(2) Görevlerin sürüncemede bırakılmadan, kesintisiz ve ivedilikle tamamlanması esas olup, çalışmanın herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmeyecek şekilde zamanında, usulünce ve etkin şekilde sonuçlandırılması, münhasıran Fon Denetçisinin sorumluluğundadır. İnceleme süreçleri zarfında değişik nedenlerle ivedilik arz ettiği görülen işler için ilgili idari birimlerin gerekli işlemleri gecikmeksizin yürütmeleri ve lüzumlu tedbirleri almalarının sağlanmasını teminen görevli Fon Denetçisi tarafından ara rapor veya mütalaa düzenlenerek Daire Başkanlığı bilgilendirilir.
İşlerin devri
Madde 30 -
(1) Fon Denetçileri, işleri ancak Daire Başkanlığının yazılı talimatı ile başka bir Fon Denetçisine devredebilirler. Devredilecek işler için, devri yapacak olan Fon Denetçisi tarafından bir "devir notu" hazırlanarak, o güne kadar yapılmış çalışmaların boyutu ve tespit edilmiş hususlar ile varılan kanaat hakkında işi devralan Fon Denetçisi bilgilendirilir ve devredilen iş ile ilgili belgeler bir dizi pusulasına ekli olarak teslim edilir.
Görevin bizzat ifa edilmesi
Madde 31 -
(1) Denetim çalışmaları sırasında, yardım amacıyla, görevli personelden veya diğer bir denetçiden çalışmalara kolaylaştırıcı katkıda bulunmasının kabul edilmiş olması, denetim görevi verilmiş olan denetçinin görevden doğan sorumluluklarını kaldırmaz. Fon Denetçisi görevlendirildiği işleri, bizzat yapmakla yükümlü, aksi davranışlardan sorumludur.
Rapor
Madde 32 -
(1) Fon Denetçilerince yapılan her denetim, inceleme ve soruşturma faaliyeti bir rapora bağlanır. Rapor ve eklerinin her sayfası ilgili Fon Denetçisi tarafından mühürlenip paraflanır. Görev konuları kapsamında düzenlenecek raporların türleri, şekil ve içerik unsurları ile raporlama sürecine ilişkin usul ve esaslar Daire Başkanlığınca belirlenir.
Raporlar üzerinde yapılacak işlemler
Madde 33 -
(1) Fon Denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, Daire Başkanlığı tarafından incelenir. Eksik ve hatalı hususlar, ilgili Fon Denetçisine iade suretiyle tashih ettirilir. İade sonunda yeterli iyileştirmenin yapılmadığı kanaatine varıldığı takdirde konu, Daire Başkanlığınca seçilecek üç Fon Denetçisine müştereken incelettirilir. İnceleme sonucu düzenlenen rapor Başkanlığa arz olunarak, alınacak talimata göre işlem yapılır.

(2) Her rapor, bağımsız bir müzekkere ekinde Başkanın tetkik ve onayına sunulur. Müzekkerede, konunun önemine göre Daire Başkanlığının görüşüne de yer verilir. Başkan tarafından onaylanan raporlar, Daire Başkanlığınca, onay çerçevesinde ilgili birimlere birer yazı ekinde gönderilir.

(3) Raporun intikal ettiği birim yetkilileri, gerekli tetkikleri yapar, tedbirleri alır, yapılması gereken uygulamaların süratle sonuçlandırılmasını sağlar.
ALTINCI BÖLÜM
Mesleki Yeterlilik ve Eğitim
Resen inceleme yetkisinin verilmesi
Madde 34 -
(1) Fon denetçi yardımcılığı görevinde geçirdikleri iki yıllık çalışma dönemini başarı ile tamamlayan Fon Denetçi Yardımcılarına refakatinde çalıştıkları Fon Denetçilerinin haklarında düzenledikleri görüş belgeleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacak değerlendirme sonucu resen inceleme yetkisi verilebilir.

(2) Resen yetki verilen Fon Denetçi Yardımcıları; Fon Denetçisi görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak münferiden görev yapabilirler.
Sınav komisyonu
Madde 35 -
(1) Fon denetçi yardımcılarının yetkinliklerinin belirlenmesine ilişkin yeterlik sınavlarını gerçekleştirmek üzere Başkan tarafından görevlendirilecek Sınav Komisyonu; Daire Başkanının başkanlığında, Denetim Grup Koordinatörü ve üç Fon Denetçisinden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir. 

(2) Komisyonun sekreterya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
Tez seçimi ve tezin hazırlanması
Madde 36 -
(1) Fon denetçi yardımcıları adaylıkta geçen süre dahil 2 yılı tamamladıktan sonra olumlu sicil almak kaydıyla, Fonun görev alanı ile ilgili konularda bir tez hazırlar. 2 yıllık sürenin hesabında ücretsiz izinler ve askerlikte geçen süreler dikkate alınmaz. Tez konusu Daire Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile kesinleşir. Tez konusunun uygun bulunmaması halinde Fon Denetçi Yardımcısı en geç 15 gün içerisinde yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu onaya sunulur. Kesinleşen tez konusu ilgiliye tebliğ edilir.

(2) Daire Başkanlığı tez konusunun tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bir Fon Denetçisini tez danışmanı olarak belirler.

(3) Tez, tez konusunun ilgiliye tebliğ tarihini takip eden 1 yıl içinde hazırlanır.

(4) Fon Denetçi Yardımcısının Türkçe hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması şarttır. Bu şartlara uygun hazırlanmayan tezler değerlendirmeye alınmaz. Biri Türkçe olmak üzere adayın kendi belirleyeceği İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinde hazırlanacak özet bölümün de tez ekinde bulunması şarttır.

(5) Fon Denetçi Yardımcısı hazırladığı tezi Daire Başkanlığına yedi nüsha olarak teslim eder. Daire Başkanlığı tezleri değerlendirmek üzere tez jürisine 5 gün içerisinde dağıtır.

(6) Fon Denetçi Yardımcıları tarafından hazırlanan ve tez jürisince incelenen tezler komisyon önünde sözlü olarak savunulur ve üyelerin soruları cevaplandırılır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir.

(7) Başarılı bulunan tezlerde tespit edilen eksiklikler, tez jürisince Daire Başkanlığına iletilir. Daire Başkanlığı tarafından tezlerindeki eksiklikleri 15 gün içerisinde tamamlamaları hususu tez sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 

(8) Tez jürisi tarafından tezi başarısız görülen Fon Denetçi Yardımcısı 3 ay içerisinde yeni bir tez hazırlar. İkinci defa tezi başarısız görülen Fon Denetçi Yardımcısı yeterlik sınavına girme ve tez savunma hakkını tamamen kaybeder.
Tez jürisi
Madde 37 -
(1) Tez Jürisi, 35 inci maddede belirlenen yeterlik sınav komisyonu üyelerinden oluşur.

(2) Tez jürisi, fon denetçi yardımcılarının hazırladıkları tezleri değerlendirmek üzere toplanır ve adayların tezlerini savunmalarını ister.
Yeterlik sınavına girebilme şartları
Madde 38 -
(1) Fon denetçi yardımcılarının yeterlik sınavına girebilmeleri için;

a) Bu kadrolarda geçen hizmet sürelerinin (ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç) 3 yıl olması,

b) Son üç yıllık sicil notunun olumlu olması,

c) Tezin jüri tarafından başarılı kabul edilmiş olması,

ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı almış olması

şarttır.
Yeterlik sınavının şekli
Madde 39 -
(1) Yeterlik sınavı, tezin başarılı bulunmasının tebliği tarihinden itibaren en kısa sürede yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Fonun görev alanına giren mevzuat ve konuları içeren yazılı sınav konuları, sınav komisyonu tarafından belirlenerek yeterlik sınavı duyurusunda belirtilir.

(3) Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yazılı sınav notunun en az yetmiş olması şarttır.

(4) Yazılı sınavda başarılı olan Fon Denetçi Yardımcısı, Fonun görev alanına giren ve sınav komisyonu tarafından belirlenecek mevzuat ve diğer konularda sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav notunun en az yetmiş olması gerekir.
Yeterlik sınav sonucunun değerlendirilmesi ve atama
Madde 40 -
(1) Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yeterlik sınavı başarı notu olup, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılır. Yeterlik sınav komisyonu başarılı ve başarısız olanların listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden 5 iş günü içerisinde Daire Başkanlığına teslim eder. Daire Başkanlığı tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gerekli bildirim yapılır.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olanların ataması başarı sırasına göre yapılır.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olan Fon Denetçi Yardımcısı, Başkanın onayı ile durumlarına uygun Fon Denetçisi kadrolarına atanır ve bunlara
   5411 sayılı Kanunun 121
   inci maddesi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır.
  
Başarısızlık hali
Madde 41 -
(1) Yeterlik sınavında başarısız olan Fon Denetçi Yardımcısına 2 ay içerisinde açılacak yeterlik sınavına girmek üzere ikinci bir hak daha verilir.

(2) Yapılacak ikinci sınavda da başarısız olan Fon Denetçi Yardımcıları fon denetçiliği kadrolarına atanamazlar.

(3) Mazereti olmaksızın tez hazırlamayan veya tezi ikinci defa yetersiz görülen veya mazeretsiz olarak sınava girmeyen veya sınavda iki defa başarısız olanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Görüş belgesi
Madde 42 -
(1) Fon Denetçileri, refakatlerinde görevlendirilen fon denetçi yardımcıları hakkında çalışma süresinin bitimini müteakiben en kısa sürede görüş belgesi düzenler.
Yükselme ve denetçilik kıdemi
Madde 43 -
(1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayarak atanan Fon Denetçilerinin yükselmeleri genel hükümlere göre yapılır. Fon Denetçiliği kıdeminde esas, Fon Denetim hizmetlerinde ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinler de dahil olmak üzere geçirilen süredir. Hizmet süreleri aynı olanlar için kıdem durumu; Fon Denetçilerinde yeterlilik sınavındaki, Fon Denetçi Yardımcılarında ise giriş sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.
Meslek içi eğitim
Madde 44 -
(1) Fon Denetçilerine, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yeterli miktarda meslek içi eğitim sağlanır. Bu eğitim çalışmaları kapsamında denetim konusunda ihtisas sahibi kamu kurumları, akademik kuruluşlar ile ulusal ya da uluslararası alanda faaliyet gösteren mesleki organizasyonlarla işbirliği yapmak suretiyle, yılda en az bir defa kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunulur. Daire Başkanlığı, Fon Denetçilerinin mesleki yetkinliklerini geliştirmek için sertifika sınavlarına katılmalarını teşvik eder.
Fon denetçilerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı
Madde 45 -
(1) Denetçiler, denetim faaliyetine ilişkin görevlerini yerine getirirken bağımsız ve tarafsız davranır, çalışmalarında başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat oluşturur.

(2) Daire Başkanlığı, Fon Denetçilerinin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını zedeleyecek hususları dikkate alır. Denetçiler, faaliyetlerini sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurur.
Denetçilik güvencesi
Madde 46 -
(1) Fon Denetçileri kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe ya da haklarında Fon Denetçisi olarak görev yapmalarına engel kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadıkça görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar. Sıhhi yetersizlik hali sağlık kurulu raporuyla, mesleki yetersizlik hali ise Başkanın görevlendireceği asgari üç Fon Denetçisinden oluşan Komisyonca düzenlenecek gerekçeli rapor ile tespit edilip Başkanlıkça karara bağlanır. Yetersizliği sabit görülenler, Fon bünyesinde durumlarına uygun başka bir göreve atanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kimlik kartı ve mühür
Madde 47 -
(1) Fon Denetçilerine ve Fon Denetçi Yardımcılarına kurum kimliğinden ayrı olarak Başkan tarafından onaylı denetim kimlik kartı verilir. 

Kimlik kartı denetim başlangıcında denetlenen yer sorumlusuna ibraz edilir. Fon Denetçilerine, kıdem esasına göre numaralandırılmış resmi fon denetçisi mührü verilir. Fon Denetçiliği unvanının sona ermesi halinde kimlik kartı ve mühür Daire Başkanlığına iade edilir.
Denetçiliğe yeniden atanma
Madde 48 -
(1) Görevinden istifa suretiyle veya naklen ayrılan Fon Denetçileri, atamaya engel başkaca bir hususun bulunmaması halinde Daire Başkanlığının uygun görüşü ve atamaya yetkili amirin onayı ile Fon Denetçiliğine yeniden atanabilir.
Yürürlük
Madde 49 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 50 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul