En son güncellemeler 21 Şubat 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıda yer alan üçüncü fıkra eklenmiştir.

“1) Namlu ucundan olacak silahlarda namlu içerisinde; fişek yatağı hariç olmak üzere namlu uzunluğunun en az yarısı uzunlukta çelikten imal edilmiş “namlu emniyet sacı” ve bu sac ile namlu ucu arasında kalan kısımda olacak şekilde sacın geniş yüzeyine dik olarak konumlandırılmış çelikten imal edilmiş “namlu emniyet pimi” olmalıdır. Emniyet pimi yerine, namlu emniyet sacının olduğu kısım fişek yatağı ile aynı eksende olmayacak şekilde en az 1,5 mm eksen kaçıklığına sahip olarak da imal edilebilir. Emniyet sacı fişek yatağı tarafında olmalıdır. Belirtilen sac ve pim, namlu içerisine kolayca çıkartılamayacak şekilde yerleştirilmelidir.”

“d) Namlu ağzının çevresi karşıdan bakıldığında görülecek şekilde ve kolayca çıkmayacak turuncu renkli boya ile boyalı olmalıdır.”

“(3) İhraç edilmek üzere imal edilecek silahlarda; birinci fıkranın (b), (c), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen üretim esasları aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren silahların ithal ve ihraç işlemleri genel hükümlere göre yerine getirilir. Ancak, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre ihraç edilmek kaydı ile üretim yapmak için verilen üretim izin belgeleri kapsamında üretilerek yurt dışına ihraç edilmiş olan silahların çeşitli sebeplerden dolayı iade edilmesi halinde veya yurt dışı fuarlarda sergilenmek için geçici ihracat ile yurt dışına çıkartılmış silahların geri getirilmesi durumunda; 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara uymayan silahlar hiçbir suretle yurt içi piyasaya arz edilemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıda yer alan üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu silahların ithalinde her bir model için 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen teknik resim ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilerek uygun görülecek her bir modelden bir adet silah için ön ithal izin yazısı alınır. Anılan yazı ve ithalatı gerçekleştirilen her bir modelden 1 adet numune silah ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilir.”

“(2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan ön ithal izin yazısı ve 1 adet numune ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat yapılır. İçişleri Bakanlığı tarafından jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarına üretim esasları bakımından incelettirilir. İnceleme neticesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen üretim esaslarına uygun olduğu belirlenen silahın ithaline ilişkin görüş verilir.”

“(3) İhraç edilen silahlardan 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca ülkeye geri getirilen silahlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibareleri “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıda yer alan dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Yönetmelik yayımı tarihine kadar ihraç kaydı ile alınmış olan Üretim İzin Belgelerinin, bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde, Yönetmelikte yer alan esaslara göre yenilenmesi gerekmektedir. Bu süre sonunda Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı üretim yapanlara ilişkin kanunda yer alan cezai hükümler uygulanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı birlikte yürütür.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul