(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ses ve gaz fişeği atabilen silâhların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik ses ve gaz fişeği atabilen, kurusıkı silâh olarak da tabir edilen silâhları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâhlar Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 23.11.2010)
(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Kanun: 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâhlar Hakkında Kanunu,

b) Kolluk birimi: İllerde İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarını, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlıklarını,

c) (Değişik:RG-23/11/2010-27764) Ses ve gaz fişeği atabilen silâh: Ses ve gaz fişeği atabilen, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silâh vasfında olmayan, kurusıkı silah olarak da tabir edilen silâhları,

ç) (Mülga:RG-23/11/2010-27764)

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Üretim Esasları, İzinler ve Bildirimler
Üretim esasları
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 08.04.2015)(Değişik:RG-23/11/2010-27764)
(1) İmal edilecek ses ve gaz fişeği atabilen silâhların çalışma sistemleri, mekanik yapıları ve görünümleri aşağıdaki şekilde olmalıdır:

a) Sadece ses ve gaz fişeği atabilen silâhlarda kullanılmak üzere imal edilmiş nitelikteki fişekleri kullanabilecek yapıda olmalıdır.

b) Birden fazla fişeği seri olarak atamayacak nitelikte; yarı otomatik, tek tek veya toplu tabanca çalışma sisteminde imal edilmiş olmalıdır.

c) Gaz çıkışı;

1) (Değişik bent:RG-8/4/2015-29320)Namlu ucundan olacak silahlarda namlu içerisinde; fişek yatağı hariç olmak üzere namlu uzunluğunun en az yarısı uzunlukta çelikten imal edilmiş “namlu emniyet sacı” ve bu sac ile namlu ucu arasında kalan kısımda olacak şekilde sacın geniş yüzeyine dik olarak konumlandırılmış çelikten imal edilmiş “namlu emniyet pimi” olmalıdır. Emniyet pimi yerine, namlu emniyet sacının olduğu kısım fişek yatağı ile aynı eksende olmayacak şekilde en az 1,5 mm eksen kaçıklığına sahip olarak da imal edilebilir. Emniyet sacı fişek yatağı tarafında olmalıdır. Belirtilen sac ve pim, namlu içerisine kolayca çıkartılamayacak şekilde yerleştirilmelidir.

2) Fişek yatağı bitiminde olacak silahlarda namlu içerisine, namlu çapını tam kapatacak şekilde sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş “namlu emniyet çelikleri” yerleştirilmelidir. Bu çeliklerin fişek yatağı ve namlu ucuna dönük kısımları delinmeyi engellemeye yönelik geometrik şekillere sahip olmalıdır ve aynı zamanda bu çelikler sökülmeye elverişsiz şekilde namlu içerisine yerleştirilmelidir. Namlu emniyet çelikleri fişek yatağı bitimine olabilecek en yakın konumda olmalıdır.

ç) Namlu ile gövde, sökülmek sureti ile birbirinden ayrılamayacak yapıda imal edilmelidir.

d) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Namlu ağzının çevresi karşıdan bakıldığında görülecek şekilde ve kolayca çıkmayacak turuncu renkli boya ile boyalı olmalıdır.

e) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 300 milimetreyi ve tüm uzunluğu 500 milimetreyi geçmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

f) Görünümü toplu veya yarı otomatik tabanca şeklinde olmalıdır. Güvenlik kuvvetlerince kullanılan tam otomatik silâh şeklinde veya görünümünde olmamalıdır.

g) İmal edilen silâhlar üzerine marka, model, çap, imal yılı ve seri numaraları silinmeyecek şekilde vurulmalı, üretimde seri numarası atlaması yapılmamalıdır.

ğ) Bu silâhların ambalaj ve kutularına Ek-1'de yer alan yasal uyarının ve silâhın kullanım kılavuzunun konulması zorunludur.

(2) Yalnızca film yapımı, tiyatro, şenlik, kutlama, tören gibi etkinliklerde kullanılmak üzere yapılacak imalatlarda; birinci fıkranın (b), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen üretim esasları aranmaz. Bu amaçla yapılacak üretimde, üretici firma ile etkinliği gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler arasında üretime ilişkin düzenlenecek bir sözleşme ibraz edilmek sureti ile İçişleri Bakanlığından alınacak uygun görüş yazısı ve sözleşmenin bir suretinin (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmasını takiben Üretim İzin Belgesi için gereken işlemler başlatılır. İmalatçı firma; üretimi tamamladıktan sonra sözleşmeyi yaptığı gerçek veya tüzel kişiye silahları teslim ettiğine dair bir belge ile birlikte bu silahlara ilişkin Üretim İzin Belgesini (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teslim eder.

(3) (Ek:RG-8/4/2015-29320) İhraç edilmek üzere imal edilecek silahlarda; birinci fıkranın (b), (c), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen üretim esasları aranmaz.
Kuruluş ve ön izin
Madde 6 -
(1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları üretecek kuruluşlar (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kuruluş ve ön izin belgesi almak zorundadır.
 
(2) (Değişik:RG-23/11/2010-27764) Kuruluş ve ön izin almak isteyenler; bir dilekçe ekinde, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri üç nüsha dosya halinde hazırlayarak (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat ederler.

a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı.

b) Ticaret sicil gazetesi sureti.

c) Marka tescil belgesi veya Türk Patent Enstitüsüne yeni yapılacak müracaatlarda marka tescili için alınacak marka müracaat yazısı.

ç) Üretilecek mamule ait parçalardan; firma bünyesinde yapılacakların, iç piyasadan temin edileceklerin ve ithal edileceklerin listesi.

d) Her bir model silah için 5 inci maddede belirtilen üretim esaslarındaki değerlerin ve özelliklerin görülebileceği, antet kısmında; marka, model, çap, tarih, şirket adı bilgilerinin bulunacağı Ek-7’de yer alan örneğe uygun teknik resim.

e) Teknik sorumlu mühendise ait diploma sureti, oda kayıt belgesi ve teknik sorumluluğu üstlendiğine dair sözleşme.

f) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.

(3) Teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair sözleşme feshedildiği takdirde en geç bir ay içerisinde (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına firma tarafından bilgi verilir.

(4) (Değişik:RG-23/11/2010-27764) İkinci fıkrada belirtilen müracaatın Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, dosyaların bir adedi fabrika veya imalâthanede muhafaza edilmek üzere, bir adedi İçişleri Bakanlığının ilgili güvenlik birimine verilmek üzere firmaya iade edilir. Bir adedi ise Bakanlıkça muhafaza edilir.

(5) Kuruluş ön izni, (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca iki yıl geçerli olmak üzere verilir. Bu süre ancak, kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin, (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü halinde bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

(6) (Ek:RG-23/11/2010-27764) Tabanca ve yivsiz av tüfeği üreticileri aynı adreste bu Yönetmelikte belirtilen silahları kuruluş izni almadan üretebilirler. Fakat, prototip üretimi için ikinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Üretim izni
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 23.11.2010)(Değişik:RG-23/11/2010-27764)
(1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre, (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ön izin belgesi alınan her bir model ses ve gaz fişeği atabilen silâhtan üç adedi, prototip üretimin yapılmasının ardından jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca üretim esasları bakımından incelenir. İncelenen silâhlardan bir adedi mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir. Bir adedi laboratuvarda muhafaza edilir, bir adedi ise incelemelerde kullanılır.

(2) Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmesinin ardından Bakanlığın yapacağı inceleme neticesinde, üretim esaslarına uygun olan silâhlar için Ek-2'de yer alan Üretim İzin Belgesi düzenlenir.

a) Gövde ve namlu üretiminde kullanılan malzeme özelliklerini gösterir analiz raporu.

b) İmalatlarda bu malzemelerin kullanılacağına dair taahhütname.

c) Jandarma veya polis kriminal laboratuvarları tarafından düzenlenmiş inceleme raporunun bir sureti.

ç) Kapasite raporu.

d) Sanayi Sicil Belgesi.

(3) Yapılacak model ilavelerinde; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen teknik resim, bir dilekçe ekinde üç nüsha dosya olarak (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz edilmek suretiyle, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası ve 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemler uygulanır. Ancak, ikinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz.

(4) Adres değişikliklerinde, yeni adrese göre düzenlenmiş;

a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı,

b) Ticaret sicil gazetesi sureti,

c) Marka tescil belgesi veya Türk Patent Enstitüsüne yeni yapılacak müracaatlarda marka tescili için alınacak marka müracaat yazısı,

ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

d) Kapasite raporu,

e) Sanayi Sicil Belgesi,

ile (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilir.

(5) Unvan değişikliğinde kuruluş aşamasından itibaren yeniden müracaat edilecektir.
Bildirim
Madde 8 -
(1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları elinde bulunduranlar ile yeni devir veya satın alan şahıslar bulundukları yer mülkî amirliğinden havaleli bir dilekçe ve ekinde yer alan adli sicil belgesi ile birlikte kolluk birimine müracaat eder. Müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği atabilen silâh için Ek-3’ te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâh Bildirim Belgesi düzenlenir.

(2) İkamet yeri değişikliklerinde her hangi bir ek bildirimde bulunulmaz.

(3) Belgenin düzenlenmesini müteakip, bildirim Ek-4’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâh Kayıt Defterine ya da bilgisayar ortamına usulüne uygun şekilde işlenir.

(4) Bildirimde bulunan şahsın, ses ve gaz fişeği atabilen silâhını devretmesi durumunda, aralarında Ek-5’te yer alan Devir Sözleşmesi düzenlenir. Devir alan şahıs birinci fıkradaki usule göre bildirimde bulunur. Silâhı devredenler ise bildirimde bulundukları mülkî amirliğe bizzat veya yazılı olarak postayla Devir Sözleşmesi ile bildirimde bulunmaları halinde üzerlerinde kayıtlı görünen silâhın düşümü sağlanır.

(5) Kanunda belirtilen bir aylık bildirim süresi içerisinde birinci fıkradaki usule göre mülkî amirliğe başvuranlardan durumu ses ve gaz fişeği atabilen silâh edinmeye uygun olmadığı anlaşılanların silâhının mülkîyeti kamuya geçirilerek ses ve gaz fişeği atabilen silâhı satan şahıs hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.

(6) Kanunda bildirim için verilen bir aylık süre fatura veya devir sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren başlar.
İmalat ve satışların bildirimi
Madde 9 -
(1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır.

(2) Yapılacak satışlarda satıcı, silâh satın alacak kişinin Kanunun üçüncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını tespit etmek amacıyla; silâh satın alacak kişi tarafından ibraz edilecek olan adli sicil belgesi ve kimliğini ispata yarayan belgeyi kontrol etmek ve şartları taşıyanlara satış yapmak zorundadır.

(3) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları satan imalâtçılar ile bayiler, o ay içinde yurt içine ve yurt dışına sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda Ek-6’ da yer alan listeye uygun olarak bilgisayar ortamında düzenleyecekleri listeleri, bir ay içerisinde mülkî amirliklere bildirmek zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İthal ve İhraç
İthal ve ihraç
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 08.04.2015), Yönt. (RG: 23.11.2010)(Değişik Madde:RG-23/11/2010-27764)
(1) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Bu Yönetmelik kapsamına giren silahların ithal ve ihraç işlemleri genel hükümlere göre yerine getirilir. Ancak, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre ihraç edilmek kaydı ile üretim yapmak için verilen üretim izin belgeleri kapsamında üretilerek yurt dışına ihraç edilmiş olan silahların çeşitli sebeplerden dolayı iade edilmesi halinde veya yurt dışı fuarlarda sergilenmek için geçici ihracat ile yurt dışına çıkartılmış silahların geri getirilmesi durumunda; 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara uymayan silahlar hiçbir suretle yurt içi piyasaya arz edilemez.

(2) 5 inci maddede belirtilen şartları haiz olan silahların ithalinde İçişleri Bakanlığı ile (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü aranır.

(3) (Mülga:RG-8/4/2015-29320)
İthalatta uygunluk
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 08.04.2015)
(1) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Bu silahların ithalinde her bir model için 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen teknik resim ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilerek uygun görülecek her bir modelden bir adet silah için ön ithal izin yazısı alınır. Anılan yazı ve ithalatı gerçekleştirilen her bir modelden 1 adet numune silah ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilir.

(2) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan ön ithal izin yazısı ve 1 adet numune ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat yapılır. İçişleri Bakanlığı tarafından jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarına üretim esasları bakımından incelettirilir. İnceleme neticesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen üretim esaslarına uygun olduğu belirlenen silahın ithaline ilişkin görüş verilir.

(3) (Ek:RG-8/4/2015-29320) İhraç edilen silahlardan 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca ülkeye geri getirilen silahlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında üretimde bulunan kuruluşların denetimleri; (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ile (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının elemanları veya illerde bulunan teşkilatları tarafından teşkil edilecek bir heyet marifetiyle yılda en az bir kez yapılır.
Nakil
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 08.04.2015), Yönt. (RG: 23.11.2010)
(1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhlar; fişekleri boşaltılarak, her an kullanıma ve ulaşım kolaylığına imkân vermeyecek şekilde ve bir kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silâhların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.

(2) Bu silâhlar bayiden veya üçüncü şahıslardan devir veya satın alınmasından itibaren bildirimde bulunulmasına kadar tanınan bir aylık süre içerisinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usule göre ve ancak fatura ya da Ek–5’ te yer alan belge ile nakledilebilir.

(3) (Ek:RG-23/11/2010-27764) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında üretilen silahların bulundurulması, taşınması ve kullanımı; film yapımı, tiyatro, şenlik, kutlama, tören gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği alan ve zamanla sınırlı olmak üzere ilgili mülki amirliğin iznine bağlıdır.
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1 -
(1) Bu silâhların ithalat ve ihracatını yapanlar, 12/2/2008 tarihine kadar olan ithal ve ihraç miktarlarını altı ay içinde (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadır.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen üretim esaslarına uygun üretim yapılması şartıyla yetkili makamlardan izin alarak tabanca veya yivsiz tüfek üretimi yapanlardan bu üretime devam etmek isteyenler, 12/2/2008 tarihine kadar ürettikleri her türlü model ve tip ses ve gaz fişeği atabilen silâhın miktarını (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadır.

(3) İkinci fıkradaki bildirimi yerine getirmeleri ve üretilmek istenen modellerin üretim esaslarına uygun olduğunun (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca incelenmesi ve uygun görülmesi durumunda bu kişi veya firmaların ses ve gaz fişeği atabilen silâhları üretmek için ayrıca izin almaları zorunlu değildir.

(4) (Ek:RG-8/4/2015-29320) Yönetmelik yayımı tarihine kadar ihraç kaydı ile alınmış olan Üretim İzin Belgelerinin, bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde, Yönetmelikte yer alan esaslara göre yenilenmesi gerekmektedir. Bu süre sonunda Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı üretim yapanlara ilişkin kanunda yer alan cezai hükümler uygulanır.
Teknik ve kriminal inceleme
Geçici Madde 2 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde adli olaylar haricinde herhangi bir teknik ve kriminal inceleme yapılamaz.
Geçici Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 23.11.2010) (Ek:RG-23/11/2010-27764)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen;

a) Üretim izin belgelerinde belirtilen silahlar için yeniden üretim izni alınması,

b) Üretim İzin Belgeleri doğrultusunda üretilen silahlarda herhangi bir değişiklik yapılması,

gerekmemektedir.
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile (Değişik ibare:RG-8/4/2015-29320) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı birlikte yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  2/5/2008

  26864

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1.  

  23/11/2010

  27764

  2.  

  8/4/2015

  29320

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1- 5729 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞI YAPILAN SİLAHLARA AİT YASAL UYARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/05/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- ÜRETİM İZİN BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/05/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3- SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH BİLDİRİM BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/05/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4- ES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH KAYIT DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/05/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 5- SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH DEVİR SÖZLEŞMESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/05/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 6- FABRİKA/İMALATHANE VE AV BAYİLERİNE AİT SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR BİLDİRİM LİSTESİ (EK-6)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/05/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  SİLAH ÖZELLİKLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 23/11/2010 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul