POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Polis Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı esasları ile bu Yönetmelik kapsamında yapılacak diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 19.03.2022), Yönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 20.01.2018), Yönt. (RG: 06.06.2015)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Polis Meslek Yüksekokul öğrenci adayını,

b) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

c) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

ç) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

e) (Değişik:RG-19/3/2022-31783) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: İlgili mevzuata göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,

f) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Sınav merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarını,

g) Öğrenci: Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerini,

ğ) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) (Mülga:RG-8/11/2019-30942)

ı) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

i) Yüksekokul: Polis Meslek Yüksekokulunu,

j) Yüksekokul Müdürü: Polis Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

k) Yüksekokul Müdürlüğü: Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

l) (Ek:RG-6/6/2015-29378) İntibak eğitimi: Polis Meslek Yüksekokullarında meslek disiplinine uyum sağlamak için verilen eğitimi,

m) (Ek:RG-20/1/2018-30307) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

n) (Ek:RG-8/11/2019-30942) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

o) (Ek:RG-8/11/2019-30942) Soru hazırlama komisyonu: Üç rütbeli personel ile sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşan komisyonu,

ö) (Ek:RG-8/11/2019-30942) Soru denetleme komisyonu: İki rütbeli personel ile üç öğretim elemanından oluşan komisyonu,

p) (Ek:RG-8/11/2019-30942) YKS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Adaylarda Aranacak Nitelikler
Öğrenci kaynakları
Madde 5 - Yönt. (RG: 20.05.2011) (Değişik:RG-20/5/2011-27939)
(1) Yüksekokullara,4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler.
Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi
Madde 6 - Yönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 06.06.2015)
(1) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısı Başkanlık ile Personel Dairesi Başkanlığı tarafından; Yüksekokulların kapasitesi, Emniyet Teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her yıl, erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan Bakanlık onayıyla belirlenir.

(3) Öğrencilerin yüksekokullara dağıtımına ilişkin planlama, mevcut kapasite gözetilerek Başkanlıkça yapılır.
Duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağrılması
Madde 7 - Yönt. (RG: 21.12.2021), Yönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 06.06.2015), Yönt. (RG: 20.05.2011)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-20/5/2011-27939)
(1) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri; Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Kılavuzu ile Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. (Ek cümle:RG-21/12/2021-31696) Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.

(2) (Mülga:RG-8/11/2019-30942) (Yeniden Düzenleme:RG-21/12/2021-31696) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır. Eksik bilgi ve belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) (Değişik:RG-21/12/2021-31696) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.

(4) (Değişik:RG-21/12/2021-31696) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit ve vazife malulü eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

(5) (Mülga:RG-21/12/2021-31696)
Adaylarda aranılacak nitelikler
Madde 8 - Yönt. (RG: 19.03.2022), Yönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 03.09.2018), Yönt. (RG: 06.06.2015), Yönt. (RG: 26.03.2013)
(1) Yüksekokullara başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) (Mülga:RG-6/6/2015-29378)

ç) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

d) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (ç) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak.

e) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın (Değişik ibare:RG-3/9/2018-30524) 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

f) (Mülga:RG-26/3/2013-28599)

g) (Değişik:RG-26/3/2013-28599) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

ğ) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) (Mülga ibare:RG-19/3/2022-31783) genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

h) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile (Mülga ibare:RG-19/3/2022-31783);

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ı) (Mülga:RG-6/6/2015-29378)

i) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

l) (Mülga:RG-6/6/2015-29378)

m) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

n) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

o) (Ek:RG-6/6/2015-29378) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
Başvuruda istenen bilgi, belgeler ve başvuruların alınması
Madde 9 - Yönt. (RG: 24.04.2020), Yönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 03.09.2018), Yönt. (RG: 06.06.2015), Yönt. (RG: 23.06.2010)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-8/11/2019-30942)
(1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) (Mülga:RG-24/4/2020-31108)

ç) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

d) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini, yazılı veya elektronik ortamda yaptıkları başvurularına ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında Müracaat Komisyonuna belgenin aslını ibraz eder.

(3) Verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvurular Başkanlıkça oluşturulan Müracaat Kabul Komisyonlarınca şahsen alınır. Müracaat Kabul Komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde üç rütbeli personelden oluşur. Komisyonun görevlendirilmesi Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile yapılır. Müracaat Kabul Komisyonunun görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir.

(5) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları
Sınav esaslarına ilişkin talimat ve sınav şekli
Madde 10 - Yönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 06.06.2015), Yönt. (RG: 25.06.2014), Yönt. (RG: 20.05.2011)(Değişik:RG-20/5/2011-27939)
(1) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir. Başkanlıkta, sınav takvimi süresince sınavın koordinasyonundan ve kesin sınav sonuçlarının açıklanmasından sorumlu Merkezi Sınav Komisyonu oluşturulur.

(2) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Sınavlar ve değerlendirme;

a) Fiziksel yeterlilik sınavı,

b) Mülakat sınavı,

olmak üzere iki aşamada yapılır.

(3) (Mülga:RG-6/6/2015-29378)

(4) Ön sağlık kontrolü komisyonu, (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) fiziki yeterlilik sınavı komisyonu, (Mülga ibare:RG-25/6/2014-29041) (…) mülakat sınavı komisyonu kararları kesindir; itiraz edilemez. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Komisyon Başkanının kararı esas alınır.

(5) (Mülga:RG-8/11/2019-30942) 

(6) Adayların (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) Başkanlıkça belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

(7) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.

(8) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Polis meslek yüksekokulu sınav komisyonları, sayısı ve yerleri Başkanlık tarafından belirlenen sınav merkezlerinde oluşturulur. Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile komisyonların emrine en fazla yirmişer memur yardımcı personel olarak görevlendirilebilir.

(9) Ön sağlık kontrolü, (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) fiziki yeterlilik sınavı (Mülga ibare:RG-25/6/2014-29041) (…) ve mülakat sınavı sonucunda,

a) (Mülga:RG-8/11/2019-30942)

b) (Mülga:RG-6/6/2015-29378)

c) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların dosyaları beş yıl, “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilen ancak başarı sıralaması sonucunda başarısız olan adaylar ile yedek listesinden Yüksekokullara planlaması yapılmayan adayların dosyaları ise bir yıl süreyle sınav merkezlerinde saklanır. Bu süre içinde talep edilmesi durumunda şahsi belgeleri adaylara geri verilir.
Ön sağlık kontrolü
Madde 11 - Yönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 06.06.2015)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-20/5/2011-27939)
(1) Adaylar Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına girmeden önce kurulan bir veya daha fazla ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Ön sağlık kontrolü, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(3) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Ön sağlık kontrolü komisyonu, Başkanlık tarafından belirlenen bir doktor ve iki rütbeli emniyet mensubundan oluşur.

(4) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verir. "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen adaylar elenirler, diğer sınav aşamalarına geçemezler.
Polis meslek yüksek okulu giriş sınavları
Madde 12 - Yönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 20.01.2018), Yönt. (RG: 06.06.2015), Yönt. (RG: 25.06.2014), Yönt. (RG: 20.05.2011)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-20/5/2011-27939)
(1) Fiziksel yeterlilik sınavı, (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından yerine getirilir.

a) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) fiziki yeterlilik sınavı komisyonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) bir rütbeli personel ve bir tane Başkanlıkta görevli beden eğitimi öğretim görevlisi veya kurum dışından beden eğitimi öğretmeni veya öğretim görevlisinden oluşur.

b) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Fiziksel yeterlilik sınavında adayların (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) fiziki hareket kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür.

c) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Adayların fiziki yeterlilik kabiliyetlerinin değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır.

ç) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda, 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılırlar. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

d) (Mülga:RG-8/11/2019-30942)

e) Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde birden fazla (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) fiziki yeterlilik sınavı komisyonu oluşturulabilir.

f) Fiziksel yeterlilik sınavına ilişkin diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) (Mülga:RG-25/6/2014-29041)

(3) Mülakat sınavı, Mülakat sınavı komisyonu tarafından yerine getirilir.

a) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Mülakat sınav komisyonu; İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanı tarafından üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir.

b) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilir.

c) (Ek:RG-25/6/2014-29041)(1) Adaylar, Komisyon önüne çıkmadan önce Başkanlık tarafından psikolojik yeterlilik testine tabi tutulabilirler. Psikolojik test Başkanlık tarafından belirlenen talimata uygun yapılır. Psikolojik test sonucu, tek başına eleme nedeni olmayıp tavsiye niteliğindedir.

ç) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirmesini mülakat komisyonu ile paylaşır. Adaylara Soru Hazırlama Komisyonunca hazırlanarak Soru Denetleme (Mülga ibare:RG-8/11/2019-30942) (…) Komisyonunca uygun görülen soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirme adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,

2) Kendisinden istenileni kavrama,

3) Özgüveni,

4) İfade etme yeteneği,

5) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir. Mülakat sınavı komisyonu, başarılı olan adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

d) (Mülga:RG-6/6/2015-29378)

e) Mülakat sınavına ilişkin diğer düzenlemeler Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarından önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
Yazılı sınav
Madde 13 - Yönt. (RG: 06.06.2015)(Mülga: RG-6/6/2015-29378)
 
Yazılı sınavın niteliği
Madde 14 - Yönt. (RG: 06.06.2015), Yönt. (RG: 25.06.2014)(Mülga: RG-6/6/2015-29378)
 
Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı
Madde 15 - Yönt. (RG: 08.11.2019), Yönt. (RG: 31.03.2017), Yönt. (RG: 06.06.2015)(Değişik: RG-6/6/2015-29378)
(1) (Değişik:RG-31/3/2017-30024) Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır. Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, bayan ve (Mülga ibare:RG-8/11/2019-30942) (…) şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) o yıl içinde yapılan YKS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısına göre belirlenen asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek aday, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Sınavı kazananların Yüksekokullara planlanması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır.
Yazılı sınava itiraz
Madde 16 - Yönt. (RG: 06.06.2015)(Mülga: RG-6/6/2015-29378)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçici kayıt
Madde 17 - Yönt. (RG: 04.02.2021), Yönt. (RG: 24.05.2018), Yönt. (RG: 06.06.2015), Yönt. (RG: 03.04.2012)
(1) Yüksekokullara, kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere (Değişik ibare:RG-4/2/2021-31385) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre yüksekokul öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir.

(2) (Değişik ibare:RG-4/2/2021-31385) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLAMAZ" kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve Yüksekokullara gereği yapılmak üzere bildirilir.

(3) (Yeniden düzenleme:RG-24/5/2018-30430) (Değişik:RG-4/2/2021-31385) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLAMAZ" kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında “YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLUR” kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde Yüksekokullara planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(4) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

(5) (Ek:RG-6/6/2015-29378) Geçici kayıt sırasında adaylardan; lise diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı, yükseköğrenime devam edenlerden öğrencilik belgesi istenir. Asılları verilemeyen belgelerin noter/kurum onaylı suretleri de kabul edilir. Ancak, bu belgelerin asıllarının eğitime başlama gününe kadar getirilmesi zorunludur. Getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.
İntibak eğitimi
Madde 18 - Yönt. (RG: 08.11.2019)
(1) Yüksekokullara geçici kaydı yapılan adaylar en az iki hafta süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Yüksekokul Müdürlükleri tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Yüksekokul Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Geçici kayıt süresince adayların Yüksekokul öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Yüksekokul Müdürlüğünce karşılanır.

(3) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların soruşturmaları, öğrenci disiplin hükümlerini içeren ve Bakan onayıyla yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Yedek aday çağırma
Madde 19 - Yönt. (RG: 24.04.2020)
(1) Geçici kayıt sırasında, yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, Yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. (Değişik cümle:RG-24/4/2020-31108) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

(2) (Ek:RG-24/4/2020-31108)(2) Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki Yüksekokul eğitim programı planlamasına dahil edilir.

(3) Eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren onbeş gün geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.
Zamanında kayıt yaptırmayan adaylar
Madde 20 - Yönt. (RG: 24.04.2020)
(1) (Değişik cümle:RG-24/4/2020-31108) Askeralma Kanununa göre silah altında bulunan adaylar hariç, planlandıkları Yüksekokullara süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Mahkeme kararı veya mazeretleri nedeniyle planlamaları yapıldığı hâlde, Başkanlıkça belirtilen tarih ve sürelerde yüksekokula kayıt yaptırmayan veya eğitim-öğretime başlamayan adayların dosyaları Yüksekokul Müdürlüğünün teklifi ve Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.
İntibak eğitimi döneminde yüksekokuldan çıkma veya çıkarılma
Madde 21 - Yönt. (RG: 06.06.2015)
(1) (Değişik: RG-6/6/2015-29378)Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile yüksekokuldan çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkarılan adaylar bir daha Yüksekokul giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

(2) 8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, Yüksekokul Müdürünün teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir.

(3) Yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.
Kesin kayıt-kabul
Madde 22 -
(1) Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci maddede belirtilen esaslara göre Yüksekokul Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olan ve 17 nci ve 18 inci maddelerde belirtilen şartları yerine getiren adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, ya da vefat eden adayların dosyaları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Adaylardan, eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar, noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim yılı için Başkanlık tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
Madde 23 -
(1) 29/8/2001 tarihli ve 24508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İşlemleri devam eden adaylar
Geçici Madde 1 -
(1) 29/8/2001 tarihli ve 24508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre işlemleri devam eden adaylar hakkında, lehe olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 24 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
(1) 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) 24/4/2020 tarihli ve 31108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler
   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  17/5/2008

  26879

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1.  

  23/6/2010

  27620

  2.

  20/5/2011

  27939

  3.

  3/4/2012

  28253

  4.

  26/3/2013

  28599

  5.

  25/6/2014

  29041

  6.

  6/6/2015

  29378

  7.

  31/3/2017

  30024

  8.

  20/1/2018

  30307

  9.

  24/5/2018

  30430

  10.

  3/9/2018

  30524

  11.

  8/11/2019

  30942

  12.

  24/4/2020

  31108

  13.

  4/2/2021

  31385

  14.

  21/12/2021

  31696

  15.

  19/3/2022

  31783

   

   

  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (15)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul