TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEVİZYONU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerini naklen veya banttan kamuoyuna yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun (TBMM TV) çalışma usul ve esaslarına, görevlerine ve personele ilişkin hususları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun yayın hizmetleri ve TRT 3’ten yalnızca TBMM TV logosuyla yurt içi ve yurt dışına yapılan yayınlar ile bu yayınlara ilişkin idari, mali ve teknik hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 ve 24 üncü maddeleri, 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 2 ve 4 üncü maddeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 171 inci maddesine göre hazırlanmıştır.
    
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) TBMM TV: Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunu,

b) Başkan: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını,

c) Başkanlık Divanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanını,

ç) Başkanvekili: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın Yayın Danışma Kurulu Başkanı olarak görevlendireceği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilini,

d) Genel Kurul: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu,

e) Kurul: Yayın Danışma Kurulunu,

f) Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonlarını,

g) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterini,

ğ) Yayın: Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun yayınlarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet ve Görevler
Faaliyet
Madde 5 -
(1) TBMM TV, görev yönünden Başkan ve Kurul’a, idari yönden Genel Sekreterliğe bağlıdır. TBMM TV, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri bir müdür ve yardımcıları ile yeteri kadar yayın, program, haber, teknik ve idari personel ile yürütür.
Görevleri
Madde 6 -
(1) TBMM TV’nin görevleri şunlardır: 
 
a) Genel Kurul çalışmalarını naklen; siyasi parti grup toplantılarını ise Yayın Danışma Kurulu’nun kararına göre naklen veya banttan yayınlamak, 
 
b) Başkanlığın faaliyetlerini, Başkanlık Divanı toplantılarını, siyasi partilerin grup veya genel başkanlarının, grup başkanvekillerinin, genel sekreterlerinin ve genel başkan yardımcıları ile milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın toplantılarını, ihtisas komisyonları, Meclis araştırma ve soruşturma komisyonları, uluslararası grup ve komisyonların çalışmalarını izlemek, yayına hazırlamak, Kurulca gerekli görülmesi halinde canlı yayın yapılmasını sağlamak, 
 
c) Genel Kurul çalışmaları ve siyasi parti grup toplantılarının kısmen veya tamamen diğer televizyon kuruluşlarınca banttan veya canlı olarak yayınlanmasının istenmesi halinde, Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesine göre gerekli yayın ve teknik yardımı sağlamak, 
 
ç) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunla belirlenen yayın ilke ve esaslarına uyan Türkiye ve dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve güncel konuları işleyen açık oturum, yuvarlak masa, haber, panel, sohbet, forum, belgesel, fragman, mülakat, yorum ve spot nitelikli programları hazırlamak, hazırlatmak veya Kurulca karar verilmesi halinde satın alarak yayınlamak, 
 
d) Televizyon yayınlarının etkinliğinin ölçümü için kamuoyu araştırmaları yaptırmak, 
 
e) Diğer yayın kuruluşlarının stüdyo, montaj, kamera gibi teknik yayın ve yapım taleplerini Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesine göre yerine getirmek, 
 
f) TBMM faaliyetlerinin TV yayın arşivini kurmak, arşiv materyallerinin çağdaş ve teknik yöntemlerle saklanmasını sağlamak, 
 
g) TBMM TV canlı yayın ve arşiv görüntülerini, kamu ve özel yayın kuruluşları ile isteyen milletvekillerine Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesinde belirlenen ücret karşılığı çoğaltmak, 
 
ğ) Başkan’ın, Kurul’un ve Başkanlık Divanının vereceği benzer nitelikteki görevleri yapmak.
TBMM TV yöneticilerinin nitelikleri
Madde 7 -
(1) TBMM TV Müdürü ve yardımcılarının TBMM Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde aranan şartları taşıması ve müdürün en az 10 yıl, yardımcılarının en az 5 yıl habercilik ve yayıncılık alanında çalışmış olması şarttır.
TBMM TV Müdürünün görevleri
Madde 8 -
(1) TBMM TV Müdürünün görevleri şunlardır:

a) 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda belirlenen yayın ilke ve esaslarına uygun, düzenli, kaliteli, verimli, hedef kitleye yönelik program ve haber yayınlarının yapılmasını sağlamak ve denetlemek. 
 
b) TBMM TV’nin çalışma yönergelerini hazırlamak, iş bölümü ve iş akışını sağlamak. 
 
c) Genel ve yıllık yayın planları hazırlamak, Başkana ve Kurula plan ve yayınlarla ilgili bilgi sunmak. 
 
ç) Radyo-televizyon kuruluşları ile milletvekillerine sağlanacak hizmetlerin ücret tarifelerini hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak. 
 
d) TBMM TV’nin teknik altyapısı ve yayın materyallerinin gelişen teknolojiye uygun biçimde geliştirilmesi ve yenilenmesi için gerekli araştırmaları yaparak Kurula önerilerde bulunmak.
    
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçim Dönemi, Yayınların Denetimi, Arşiv ve Sorumluluk
Seçim döneminde yayın
Madde 9 -
(1) TBMM TV, seçim dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili düzenlemelerine ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 32 nci maddesindeki esaslara göre yayın yapar.
Arşiv
Madde 10 -
(1) Genel Kurul çalışmaları, program ve haber yayın bantları arşivlenir. Yayın ve program arşivlerinin saklanma süresine Kurulca karar verilir.
Yayın ile programların telif hakkı
Madde 11 -
(1) Genel Kurul çalışmaları, TBMM TV dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından izin alınmadıkça canlı veya banttan yayınlanamaz.

(2) TBMM TV’nin yayınları ve programlarının telif hakkı Başkanlığa aittir. TRT dışındaki yayın kuruluşları bu görüntüleri izinsiz ve Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesinde belirtilen şartları yerine getirmedikçe kullanamaz. TV kanalları ve diğer yayıncı kuruluşlar tarafından alınan görüntüler, bir başka kanal ya da yayıncı kuruluşa satılamaz.

(3) Yayınlar, arşiv dahil tüm görüntüler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığı ile bağdaşmayacak şekilde kullanılamaz, çoğaltılamaz ve halka açık yerlerde ücret karşılığı gösterilemez.
Yayınların önceden denetimi
Madde 12 -
(1) Yayınlar, Başkan dışında hiçbir kişi veya kurum tarafından önceden denetlenemez.
Sorumluluk
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelikle televizyon yayınlarıyla ilgili olarak düzenlenmesi öngörülen faaliyetlerden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluklar hakkında genel hükümler uygulanır. Televizyonun faaliyetleriyle ilgili naklen yayınlarda aktarılan sözlerden dolayı Anayasa ve İçtüzük hükümleri gereğince Başkanlık ve TBMM TV sorumlu tutulamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yayın Danışma Kurulu
Yayın Danışma Kurulu
Madde 14 -
(1) Yayın Danışma Kurulu; Başkanın başkanlığında, başkanın seçeceği bir başkanvekili, Başkanlık Divanının seçeceği üç kâtip üye ve iki idare amirinden oluşur.

(2) Kurul Başkanlığı, Başkanın katılmadığı toplantılarda Başkanvekili tarafından yürütülür.

(3) Genel Sekreter, Kurulun faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli idari tedbirleri alır.

(4) Kurul ayda bir kez olağan, gerekli görüldüğü hallerde ise olağanüstü toplanır.

(5) Kurulun sekreterya hizmetleri Televizyon Müdürlüğünce yürütülür.
Yayın Danışma Kurulunun görevleri
Madde 15 -
(1) Yayın Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Televizyonun ihtiyaç duyacağı konularda hazırlanan yönetmelik, yönerge ve bu gibi düzenleyici taslakları görüşmek, Başkanlık Divanına sunulacak şekle getirmek.

b) Yıllık genel yayın plan taslağını görüşmek.

c) TBMM TV yayın ve hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri belirlemek.

ç) Televizyon Müdürlüğünün sorun ve önerilerini görüşmek, yayınları değerlendirmek, geliştirici ve düzenleyici tedbirleri belirlemek.

d) Yayınla ilgili eleştirileri incelemek, eksiklik ya da yanlışlıkları giderici tedbirler almak, sorumlular hakkında idari işlem yapılmasını Genel Sekreterliğe önermek.

e) TRT ile yapılacak protokolü hazırlamak, müzakere etmek ve Başkanın onayına sunmak.

f) Yayın ve arşiv materyalinin satış fiyatları ile kiralama ücretlerinin belirlendiği Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesini çıkarmak.

g) Satın alınacak program ve yayın materyali ile ilgili kararları vermek.

ğ) Kamu ve özel kuruluşlar tarafından hazırlanan, hazırlatılan ve yayınlanmasında kamu yararı görülen program ve yayın materyalinin yayınlanmasına karar vermek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Gelirler
Madde 16 -
(1) TBMM TV’nin yayın ve arşiv görüntülerinin satışı ile stüdyo ve teknik imkânlarının kiralanmasından elde edilecek gelirler TBMM Muhasebe Müdürlüğü hesabında toplanarak genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.
Haklar
Madde 17 -
(1) TBMM TV haber ve program hizmetlerinde çalışanların basın kartları ile ilgili hakları saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
Madde 18 -
(1) 8/6/1996 tarihli ve 22660 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyon Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 19 -
(1) Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul