İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 11.08.2004) (Değişik:R.G.- 11/8/2004 – 25550)
Bu yönetmeliğin amacı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personel ile Özelleştirme programına alınan kuruluşların ve bu kuruluşlara bağlı ortaklıkların Genel Müdürlerinin disiplin amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemektir.”
  
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığında
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışanlar ile
   4046 sayılı Kanunun 6
   ncı maddesi hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personel ile Özelleştirme Programına alınan kuruluşun Genel Müdürü hakkında uygulanır.
  
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   4046
   sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesi,
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 124 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” in 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Üst Disiplin Amiri
Madde 4 -
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personeli ve Özelleştirme Programına alınan kuruluşun Genel Müdürünün Üst Disiplin Amiri Başbakan veya yetkilerini devredeceği ilgili Bakandır.
Disiplin Amirlerinin Tayin ve Tespitine İlişkin Esaslar
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 11.08.2004)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda;

a) (Değişik: 11.08.2004 – 25550 S. R.G.) Başkan, idari yönden kendisine bağlı bütün personel ile özelleştirme programına alınan kuruluşların ve bağlı ortaklıklarının Genel Müdürlerinin,

b) Başkan Yardımcıları, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

c) Daire Başkanlıkları, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

d) I. Hukuk Müşaviri, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

e) Hukuk Müşaviri, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

f) Proje Grup Başkanları, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

g) Daire Tabibi, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

disiplin amiridirler.
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 11.08.2004)
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uygulanır. 

(Ek:R.G.- 11/08/2004 – 25550) Özelleştirme programına alınan kuruluşların ve bu kuruluşlara bağlı ortaklıkların, disiplin yönetmeliklerinde yer alan bu yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.
  
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 7 -
10/8/1995 tarihli ve 22370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 11.08.2004) (Ek:R.G.:11/8/2004 – 25550)
Bu yönetmelik kapsamındaki personel konusunda yetkili disiplin kurulları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında oluşturulan disiplin kurullarıdır.
Yürürlük
Madde 8 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 - Değişik:R.G.- 11/8/2004 – 25550)
Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan veya görevlendireceği ilgili Bakan yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul